(EU) 2020/2190Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2190 ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 434, 23.12.2020, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 434/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2190

ze dne 29. října 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 51 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 (2) stanoví pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie prováděné příslušnými orgány členských států (3).

(2)

Vzhledem k tomu, že na tranzitu a překládce se podílí řada provozovatelů, včetně dovozců, přepravců, celních zástupců a obchodníků, je nezbytné uvést, že provozovatelé odpovědní za zásilky by měli dodržovat pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.

(3)

Aby se zajistila sledovatelnost zásilek až do okamžiku, kdy opustí území Unie, musí zásilky ze schválených skladů na stanoviště hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští území Unie, doprovázet úřední osvědčení vydané v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2128 (4).

(4)

V souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/2128 mohou být úřední osvědčení vydávána v tištěné podobě. V důsledku toho by měly mít příslušné orgány odpovědné za úřední kontroly na základnách NATO nebo vojenských základnách USA, příslušné orgány na stanovištích hraniční kontroly, ze kterých zboží opouští Unii, a zástupce velitele plavidla nebo provozovatel odpovědný za dodávku zásilek na plavidlo opouštějící území Unie rovněž možnost spolupodepsat úřední osvědčení vydaná v tištěné podobě a tato úřední osvědčení vrátit do 15 dnů ode dne, kdy byl tranzit povolen.

(5)

V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat může být v případě zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů povoleno, aby se tranzit z jedné třetí země do jiné třetí země uskutečnil přes území Unie, pokud jsou splněny určité podmínky. Tyto podmínky by měly zahrnovat řádné sledování zásilek během tranzitu a jejich řádné předložení k úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého opouštějí území Unie.

(6)

V zájmu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat by ke komoditám, jež se kontrolují na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, měly být přidány produkty živočišného původu.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 stanoví zvláštní požadavky na tranzit zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů z jedné části území Unie do jiné části jejího území uskutečňovaný přes území třetí země.

(8)

Po uplynutí přechodného období, které bylo dohodnuto v rámci Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), musí být produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno a sláma a směsné produkty, které jsou přemísťovány z jedné části území Unie do jiné části jejího území přes území Spojeného království, s výjimkou Severního Irska, předloženy k úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie. Pro účely uplatňování tohoto nařízení pojem „území Unie“ zahrnuje Severní Irsko.

(9)

Na základě předchozího oznámení příchodu zásilky a kontroly dokladů by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie měly být schopny posoudit, zda může být zásilka v režimu tranzitu opětovně přijata do Unie, nebo zda má být předložena k dalším kontrolám. Toto předchozí oznámení by měl provést provozovatel odpovědný za zásilku. Předchozí oznamování a kontroly dokladů by měly být prováděny prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC).

(10)

Několik členských států však poukázalo na praktické problémy a značnou administrativní zátěž spojenou s používáním systému IMSOC při předchozím oznamování a kontrolách dokladů souvisejících konkrétně s tranzitem přes Spojené království, s výjimkou Severního Irska.

(11)

Aby se zabránilo jakýmkoli zpožděním z důvodů administrativní zátěže spojené s dodržováním dokumentačních formalit pro opětovný dovoz produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů do Unie, měla by být členským státům poskytnuta možnost používat alternativní informační systém, který plní stejné cíle jako systém IMSOC, pro předchozí oznamování a zaznamenávání výsledků kontrol dokladů na stanovišti hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie po tranzitu přes Spojené království, s výjimkou Severního Irska.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto nařízení po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 se mění takto:

1)

v článku 2 se bod 7 nahrazuje tímto:

„7)

„stanovištěm hraniční kontroly v místě dovozu do Unie“ stanoviště hraniční kontroly, kde jsou zvířata a zboží předloženy k úředním kontrolám a jehož prostřednictvím vstupují do Unie, aby byly následně uvedeny na trh nebo převezeny přes území Unie (*), a které může být stanovištěm hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie;

(*)  Pro účely uplatňování tohoto nařízení pojem „území Unie“ zahrnuje Severní Irsko.“;"

2)

článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Skladování překládaných zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů

Provozovatel odpovědný za zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů zajistí, aby tyto zásilky byly uskladněny pouze během doby překládky, a to buď v:

i)

celní zóně nebo svobodném pásmu ve stejném přístavu nebo na stejném letišti v zapečetěných kontejnerech, nebo

ii)

v obchodních skladovacích prostorách pod dohledem stejného stanoviště hraniční kontroly v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 3 odst. 11 a 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1014 (**).

(**)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 10).“;"

3)

v článku 29 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby zásilku do jejího místa určení nebo na stanoviště hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští území Unie, doprovodilo úřední osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128;“;

4)

článek 31 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Provozovatel zodpovědný za zásilky zboží uvedeného v odstavci 1 může tyto zásilky vyložit v přístavu určení před dodávkou na plavidlo opouštějící území Unie, pokud je tato operace schválena celními orgány a probíhá pod jejich dohledem a pokud jsou splněny podmínky dodání uvedené v oznámení podle odstavce 1.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Zástupce uvedený v odstavci 3 nebo provozovatel odpovědný za dodání zásilek na plavidlo opouštějící území Unie vrátí spolupodepsané úřední osvědčení uvedené v odst. 3 písm. a) příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo příslušným orgánům skladu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byl povolen tranzit na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo skladu.“;

5)

článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

Povinnosti provozovatele předložit zboží opouštějící území Unie k úředním kontrolám

1.   Provozovatel odpovědný za zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, které opouštějí území Unie, aby byly přepraveny do třetí země, předloží tyto zásilky k úředním kontrolám příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly uvedeným ve společném zdravotním vstupním dokladu na místě, které tyto příslušné orgány stanovily.

2.   Provozovatel odpovědný za zásilky zboží uvedeného v odstavci 1, které opouštějí území Unie, aby byly odeslány na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA ve třetí zemi, předloží tyto zásilky k úředním kontrolám příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly uvedeným v úředním osvědčení vydaném v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128.“;

6)

článek 33 se nahrazuje tímto:

„Článek 33

Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští území Unie

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, z něhož produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno a sláma a směsné produkty opouštějí území Unie, provedou kontrolu totožnosti, aby bylo zajištěno, že předložená zásilka odpovídá zásilce uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu nebo v úředním osvědčení vydaném v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128, které jsou k zásilce přiloženy. Zejména ověří, že plomby připevněné na dopravním prostředku nebo kontejneru v souladu s čl. 19 písm. d), čl. 28 písm. d) nebo čl. 29 písm. e) jsou stále nedotčené.

2.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, z něhož zboží uvedené v odstavci 1 opouští území Unie, zaznamenají výsledek úředních kontrol do části III společného zdravotního vstupního dokladu nebo části III úředního osvědčení vydaného v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128.

3.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly uvedené v odstavci 1 potvrdí příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo skladu do 15 dnů ode dne, kdy byl na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo skladu povolen tranzit, příchod zásilky a soulad zásilky s tímto nařízením, a to buď:

a)

vložením příslušných informací do systému IMSOC, nebo

b)

spolupodepsáním úředního osvědčení vydaného v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128 a vrácením originálu osvědčení nebo předáním jeho kopie příslušným orgánům skladu.“;

7)

článek 35 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příslušné orgány odpovědné za kontroly na základně NATO nebo vojenské základně USA v místě určení provedou kontrolu totožnosti, aby potvrdily, že zásilka odpovídá té, na niž se vztahuje společný zdravotní vstupní doklad nebo přiložené úřední osvědčení vydané v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128. Zejména ověří, že plomby připevněné na dopravním prostředku nebo kontejneru v souladu s čl. 19 písm. d) a čl. 29 písm. e) jsou stále nedotčené.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 3, který zní:

„3.   Příslušné orgány odpovědné za kontroly na základně NATO nebo vojenské základně USA v místě určení potvrdí příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo skladu do 15 dnů ode dne, kdy byl na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo skladu povolen tranzit, příchod zásilky a soulad zásilky s tímto nařízením, a to buď:

a)

vložením příslušných informací do IMSOC, nebo

b)

spolupodepsáním úředního osvědčení vydaného v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128 a vrácením originálu osvědčení nebo předáním jeho kopie příslušným orgánům skladu.“;

8)

v článku 36 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Provozovatel odpovědný za zásilku zboží uvedeného v odstavci 1 přepraví zásilku přímo do jednoho z těchto míst určení:

a)

na stanoviště hraniční kontroly, které schválilo tranzit přes území Unie, nebo

b)

do skladu, kde byla zásilka uskladněna před odmítnutím třetí zemí.“;

9)

článek 37 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   V případě zásilek zboží uvedeného v odstavci 1 tohoto článku, na které se nevztahují veterinární požadavky na vstup do Unie v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625 a které jsou přemísťovány z jedné části území Unie do jiné části jejího území přes území Spojeného království, s výjimkou Severního Irska, mohou provozovatelé uvedení v odstavci 2 tohoto článku předem oznámit příchod těchto zásilek příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie prostřednictvím informačního systému nebo prostřednictvím kombinace informačních systémů jiných než systém IMSOC, pokud takový systém nebo kombinace systémů:

a)

byly určeny příslušnými orgány;

b)

umožňují provozovatelům poskytnout tyto informace:

i)

popis zboží v režimu tranzitu;

ii)

identifikace dopravního prostředku;

iii)

předpokládaný čas příchodu;

iv)

původ a místo určení zásilek a

c)

umožňují příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie:

i)

posoudit informace poskytnuté provozovateli;

ii)

informovat provozovatele o tom, zda musí být zásilky předloženy k dodatečným kontrolám uvedeným v odstavci 4.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Provozovatelé odpovědní za zásilky zvířat, které jsou přemísťovány z jedné části území Unie do jiné části jejího území přes území třetí země, předloží tyto zásilky k úředním kontrolám v místě opuštění území Unie.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).

(3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se toto nařízení použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2128 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 114).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU