(EU) 2020/2179Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2179, ze dne 16. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 33-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2179,

ze dne 16. prosince 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Obdélníkové pouzdro s tělem z tvarovaného silikonového elastomeru. Délka pouzdra je přibližně 16,5 cm, výška 10 cm a šířka 2,5 cm. Součástí pouzdra je poutko ze stejného materiálu a zapínání na zip.

Výrobek je včetně integrovaného poutka a zapínání na zip vyráběn během jediného výrobního procesu a nemá žádnou vnitřní výbavu.

Výrobek je určen k přenášení a ochraně různých drobných předmětů.

Viz obrázky  (*1)

3926 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Zařazení do čísla 4202 je vyloučeno, jelikož do tohoto čísla patří pouze výrobky v něm jmenované a podobné schránky (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 4202 , první odstavec).

Vzhledem k objektivním vlastnostem výrobku (zejména jednoduchému vnitřku a malým rozměrům) není možné jej považovat za cestovní kufr, toaletní kufřík, diplomatku, aktovku, školní brašnu ani podobnou schránku uvedenou v první části čísla 4202 . Výrobek se nepovažuje za podobnou schránku první části čísla 4202 , jelikož není speciálně tvarovaný ani uzpůsobený pro vložení určitých nástrojů, též s jejich příslušenstvím (viz též vysvětlivky k HS k číslu 4202 , třetí odstavec a devátý odstavec písm. f)). Výrobek tudíž není zahrnut zněním první části čísla 4202 .

Výrobky zahrnuté ve druhé části znění čísla 4202 , musí být vyrobeny pouze z materiálů v této části uvedených nebo musí být potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem (viz též vysvětlivky k HS k číslu 4202 , čtvrtý odstavec).

Pouzdro je vyrobeno z tvarovaného silikonového elastomeru, a nelze jej tudíž považovat za kabelku s vnějším povrchem z fólií z plastů. Výrobek tudíž není zahrnut zněním druhé části čísla 4202 .

Výrobek nepatří k výrobkům běžně nošeným v kapse nebo v kabelce, jako jsou pouzdra na brýle, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na klíče, pouzdra na cigarety, pouzdra na doutníky, pouzdra na dýmky a pytlíky na tabák (viz rovněž vysvětlivky k HS k položkám 4202.31, 4202.32 a 4202.39). Výrobek tudíž nelze zařadit do položek 4202.31, 4202.32 ani 4202.39.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3926 90 97 jako ostatní výrobky z plastů.

Image 1

Image 2

Image 3


(*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU