(EU) 2020/2173Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2173

ze dne 16. října 2020,

kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (1), a zejména na čl. 7 odst. 8 a čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možné vypočítat cíle výrobce pro specifické emise pro období od roku 2021 do roku 2024 podle přílohy I nařízení (EU) 2019/631, jsou potřebné údaje o emisích CO2 u vozidel zaregistrovaných v kalendářním roce 2020. Pokud se jedná o výrobce, kteří v období od roku 2021 do roku 2024 uvádějí vozidla na trh Unie poprvé, je nutné vyjasnit, jakým způsobem by se měly určovat jejich cíle pro specifické emise, jakož i cílové hodnoty výjimek pro dané období, přičemž se zohlední, že v kalendářním roce 2020 tito výrobci nebudou mít k dispozici údaje o emisích CO2 (nebo je budou mít k dispozici pouze částečně).

(2)

Podobně je nutné vyjasnit, jakým způsobem by se měly určovat cíle pro specifické emise v období od roku 2021 do roku 2024 u výrobců, kteří v kalendářním roce 2020 uvádějí na trh Unie pouze vozidla s nulovými emisemi CO2.

(3)

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1151 (2) mají emisní normy CO2 od 1. ledna 2021 vycházet z údajů o emisích CO2 zjištěných v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla (WLTP). Je proto nutné změnit přílohu I nařízení (EU) 2019/631 s cílem upravit parametry, které se mají sledovat a hlásit, a vypustit odkazy na údaje zjištěné na základě nového evropského jízdního cyklu (NEDC). V případě ohlašování údajů za kalendářní rok 2020 je však vhodné povolit překrývání nových a stávajících ustanovení do 28. února 2021.

(4)

Měla by se také využít příležitost k co největší možné harmonizaci parametrů sledování pro osobní automobily a lehká užitková vozidla a ke sladění všech ustanovení týkajících se způsobu zaznamenávání a hlášení parametrů sledování členskými státy podle nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 (3) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2012 (4), spolu s formáty hlášení stanovenými v přílohách II a III nařízení (EU) 2019/631.

(5)

Měly by být sledovány a hlášeny určité nové parametry se zřetelem k přípravě postupu sledování emisí CO2 a spotřeby paliva nebo energie v reálném provozu podle článku 12 nařízení (EU) 2019/631, jakož i postupu ověřování emisí CO2 u vozidel v provozu podle článku 13 tohoto nařízení. Jedná se především o hodnoty spotřeby paliva a na žádost Komise o parametry používané při výpočtu hodnot emisí CO2 uvedených v prohlášení o shodě vozidel, tedy koeficienty jízdního zatížení, čelní plochu a třídu valivého odporu pneumatik.

(6)

Nařízení (EU) 2019/631 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a III nařízení (EU) 2019/631 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) 2019/631 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

za bod 3 se vkládají nové body 3a, 3b a 3c, které znějí:

„3a.

Pro výrobce, jehož hodnota WLTPCO2 nebo NEDCCO2 je rovna nule, je referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 NEDCcíl2020 vymezený v bodě 3.

3b.

Pro výrobce, který na trh Unie poprvé uvádí osobní automobily kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 až 2024, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro všechny výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových osobních automobilů, které byly pro tyto výrobce registrovány v Unii v roce 2020.

3c.

Aniž je dotčen bod 3b, pokud výrobce, který mezi kalendářními roky 2021 až 2024 poprvé uvádí na trh Unie osobní automobily, vznikl fúzí dvou nebo více výrobců, z nichž alespoň jeden je odpovědný za nové osobní automobily registrované v Unii v roce 2020, je pro nového výrobce referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 jeden z následujících:

a)

pokud byli za nové osobní automobily registrované v Unii v roce 2020 odpovědní dva nebo více z fúzujících výrobců, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro tyto výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových osobních automobilů, které byly pro tyto výrobce registrovány v Unii v roce 2020;

b)

pokud byl za nové osobní automobily registrované v Unii v roce 2020 odpovědný pouze jeden z fúzujících výrobců, referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 pro tohoto výrobce je stanoven v souladu s bodem 3.“;

ii)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Cílové hodnoty výjimky v souladu s čl. 10 odst. 3 nebo odst. 4

a)

pro výrobce, kterému byla v souladu s čl. 10 odst. 3 v kalendářním roce 2021 udělena výjimka z cíle pro specifické emise na základě NEDC nebo výjimka v souladu s čl. 10 odst. 4 z cíle pro specifické emise kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 a 2024, se cílová hodnota výjimky založená na WLTP vypočítá takto:

Image 1

kde:

WLTPCO2

je WLTPCO2 vymezen v bodě 3;

NEDCCO2

je NEDCCO2 vymezen v bodě 3;

NEDCcílová hodnota výjimky

je cílová hodnota výjimky stanovené Komisí buď podle čl. 10 odst. 3, nebo podle čl. 10 odst. 4;

b)

aniž je dotčeno písmeno a), pokud je výrobci v souladu s čl. 10 odst. 4 udělena výjimka z cíle pro specifické emise kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 a 2024, avšak výrobce nebyl odpovědný za registraci nových osobních automobilů v Unii před rokem 2021, cílová hodnota výjimky pro jakýkoliv z těchto kalendářních roků se vypočítá podle vzorce uvedeného v písmeni a), kde se použijí tyto definice:

WLTPCO2

je průměrná hodnota všech jednotlivých výrobců, vážená počtem nových osobních automobilů registrovaných v roce 2020, jejichž WLTPCO2 je vymezen v bodě 3;

NEDCCO2

je průměrná hodnota všech jednotlivých výrobců, vážená počtem nových osobních automobilů registrovaných v roce 2020, jejichž NEDCCO2 je vymezen v bodě 3;

NEDCcílová hodnota výjimky

je cílová hodnota výjimky vypočítaná v souladu s čl. 10 odst. 4 ve spojení s čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 63/2011.“;

b)

v části B přílohy I se za bod 3 vkládají nové body 3a, 3b a 3c, které znějí:

„3a.

Pro výrobce, jehož hodnota WLTPCO2 nebo NEDCCO2 je rovna nule, je referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 NEDCcíl2020 vymezený v bodě 3.

3b.

Pro výrobce, který na trh Unie poprvé uvádí lehká užitková vozidla kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 až 2024, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro všechny výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových lehkých užitkových vozidel, která byla pro tyto výrobce registrována v Unii v roce 2020.

3c.

Aniž je dotčen bod 3b, pokud výrobce, který mezi kalendářními roky 2021 a 2024 poprvé uvádí na trh Unie lehká užitková vozidla, vznikl fúzí dvou nebo více výrobců, z nichž alespoň jeden je odpovědný za nová lehká užitková vozidla registrovaná v Unii v roce 2020, je pro nového výrobce referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 jeden z následujících:

a)

pokud byli za nová lehká užitková vozidla registrovaná v Unii v roce 2020 odpovědní dva nebo více z fúzujících výrobců, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro tyto výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových lehkých užitkových vozidel, která byla pro tyto výrobce registrována v Unii v roce 2020;

b)

pokud byl za nová lehká užitková vozidla registrovaná v Unii v roce 2020 odpovědný pouze jeden z fúzujících výrobců, referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 pro tohoto výrobce je stanoven v souladu s bodem 3.“.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

bod 1 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový bod 1a, který zní:

„1a.

Členské státy zaznamenají za každý kalendářní rok u každého nového osobního automobilu registrovaného jako vozidlo kategorie M1 na svém území tyto podrobné údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 22, 23 a 24, které Komisi poskytnou na požádání:

1)

výrobce;

2)

číslo schválení typu a jeho dodatky;

3)

typ, variantu a verzi;

4)

značku a obchodní název;

5)

identifikátor interpolační rodiny vozidla;

6)

identifikační číslo vozidla;

7)

kategorii schváleného typu vozidla;

8)

kategorii registrovaného vozidla;

9)

datum první registrace;

10)

specifické emise CO2;

11)

spotřebu paliva;

12)

hmotnost v provozním stavu;

13)

hmotnost při zkoušce;

14)

typ a režim paliva;

15)

spotřebu elektrické energie;

16)

elektrický akční dosah;

17)

kód(y) ekologické inovace;

18)

snížení emisí CO2 v důsledku ekologické inovace;

19)

stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;

20)

zdvihový objem motoru;

21)

maximální čistý výkon;

22)

koeficienty jízdního zatížení: f0, f1 a f2;

23)

čelní plochu;

24)

třídu valivého odporu pneumatik.

V souladu s článkem 7 zpřístupní členské státy Komisi všechny údaje uvedené v tomto bodě ve formátu stanoveném v části B oddíle 2. Údaje uvedené v bodech 9 a 11 musí být zaznamenávány počínaje kalendářním rokem 2022 a Komisi poprvé zpřístupněny dne 28. února 2023.“;

iii)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Podrobné údaje uvedené v bodě 1 se zjišťují z prohlášení o shodě týkajícího se příslušného osobního automobilu.“;

iv)

za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní:

„2a.

V případě vozidel na dvojí palivo, která jsou poháněna benzinem a zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo benzinem a stlačeným zemním plynem (CNG) a jejichž prohlášení o shodě obsahují konkrétní hodnoty specifických emisí CO2 pro oba druhy paliva, nahlásí členské státy pouze hodnotu pro LPG nebo CNG.

V případě vozidel flex fuel na benzin a ethanol (E85) nahlásí členské státy hodnotu specifických emisí CO2 pro benzin.“;

b)

část B se mění takto:

i)

oddíl 2 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový oddíl 2a, který zní:

„Oddíl 2a

Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo

Odkaz na bod 1 a 1a části A

Podrobné údaje o registrovaném vozidle

Zdroje údajů

Prohlášení o shodě (příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/683 (*1)), není-li uvedeno jinak

1)

Název výrobce – standardní označení EU(1)

Název přidělený Komisí

Název výrobce(2)

0.5, v případě více názvů výrobce pak název uvedený v bodě 0.5.1

2)

Číslo schválení typu a jeho dodatky

0.11

3)

Typ

0.2

Varianta

Verze

4)

Značka a obchodní název

0.1 a 0.2.1

5)

Identifikátor interpolační rodiny vozidla

0.2.3.1

6)

Identifikační číslo vozidla

0.10

7)

Kategorie schváleného typu vozidla

0.4

8)

Kategorie registrovaného vozidla

Osvědčení o registraci

9)

Datum první registrace

Osvědčení o registraci

10)

Specifické emise CO2 (g/km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

11)

Spotřeba paliva (l/100 km či m3/100 km nebo kg/100 km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

12)

Hmotnost v provozním stavu (kg)

13

13)

Zkušební hmotnost (kg)

47.1.1

14)

Druh paliva

26

Režim paliva

26.1

15)

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

16)

Elektrický akční dosah (km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

17)

Kód(y) ekologické inovace

49.3.1

18)

Snížení emisí v důsledku ekologické inovace (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Rozvor náprav (mm)

 

Rozchod kol u řízené nápravy (náprava 1) (mm)(3)

30

Rozchod kol u další nápravy (náprava 2) (mm)(3)

30

20)

Zdvihový objem motoru (cm3)

25

21)

Maximální čistý výkon (kW)

27.1 a 27.3

22)

Koeficienty jízdního zatížení(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Čelní plocha (m2)(4)

47.1.2

24)

Třída valivého odporu pneumatik(4)

35

Poznámky:

1)

Seznam zveřejňovaný Komisí na platformě CIRCABC.

2)

V případě vnitrostátních schválení typu malých sérií (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA) se název výrobce uvede ve sloupci „Název výrobce“, zatímco ve sloupci „Název výrobce – standardní označení EU“ se uvede buď „AA-NSS“, nebo „AA-IVA“.

3)

V případě, kdy je vozidlo vybaveno rozchody kol různých šířek, nahlásí se maximální šířka nápravy.

4)

Na žádost Komise.

3)

Příloha III se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

bod 1.1 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový bod 1,1 a, který zní:

„1.1a.

Úplná vozidla registrovaná v kategorii N1

Členské státy zaznamenávají za každý kalendářní rok u každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného jako vozidlo kategorie N1 na svém území tyto podrobné údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 23, 24 a 25, které Komisi poskytnou na požádání:

1)

výrobce;

2)

číslo schválení typu a jeho dodatky;

3)

typ, variantu a verzi;

4)

značku a obchodní název, je-li k dispozici;

5)

identifikátor interpolační rodiny vozidla;

6)

identifikační číslo vozidla;

7)

kategorii schváleného typu vozidla;

8)

kategorii registrovaného vozidla;

9)

datum první registrace;

10)

specifické emise CO2;

11)

spotřebu paliva;

12)

hmotnost v provozním stavu;

13)

hmotnost při zkoušce;

14)

typ a režim paliva;

15)

spotřebu elektrické energie;

16)

elektrický akční dosah;

17)

kód(y) ekologické inovace;

18)

snížení emisí CO2 v důsledku ekologické inovace;

19)

stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;

20)

zdvihový objem motoru;

21)

maximální čistý výkon;

22)

maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla;

23)

koeficienty jízdního zatížení: f0, f1 a f2;

24)

čelní plochu;

25)

třídu valivého odporu pneumatik.

V souladu s článkem 7 zpřístupní členské státy Komisi všechny údaje uvedené v tomto bodě ve formátu stanoveném v části C oddíle 2. Údaje uvedené v bodech 9 a 11 musí být zaznamenávány počínaje kalendářním rokem 2022 a Komisi poprvé zpřístupněny dne 28. února 2023.“;

iii)

v bodě 1.2.1.2 se doplňuje nové písmeno q);

iv)

body 1.2.1.1 a 1.2.1.2 se zrušují s účinkem od 1. března 2021;

v)

vkládá se nový bod 1.2.1.2a, který zní:

„1.2.1.2a

Dokončená vozidla kategorie N1 se schválením typu v souladu s přílohou XXI nařízení (EU) 2017/1151

Pro každé nové dokončené vozidlo registrované v roce 2021 a následujících kalendářních letech nahlásí členské státy přinejmenším údaje uvedené v podbodech 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18 a 22 bodu 1.1a a pro každé nové vozidlo registrované v roce 2022 a následujících kalendářních letech údaje uvedené v podbodech 9, 23, 24 a 25 bodu 1.1a.“;

vi)

v bodě 1.2.2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Pro každé nové dokončené vozidlo kategorie N1 se schválením typu v souladu s přílohou XXI nařízení (EU) 2017/1151 registrované v roce 2020 a následujících kalendářních letech nahlásí výrobce souvisejícího základního vozidla počínaje rokem 2021 Komisi následující údaje týkající se základního vozidla:“;

vii)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Podrobné údaje uvedené v bodě 1 se zjišťují z prohlášení o shodě příslušného lehkého užitkového vozidla. Údaje, které nejsou v prohlášení o shodě k dispozici, se zjišťují z dokumentace schválení typu nebo z informací nahlášených výrobcem základního vozidla podle bodu 1.2.3.“;

viii)

za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní:

„2a.

V případě vozidel na dvojí palivo, která jsou poháněna benzinem a zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo benzinem a stlačeným zemním plynem (CNG) a jejichž prohlášení o shodě obsahují konkrétní hodnoty specifických emisí CO2 pro oba druhy paliva, nahlásí členské státy pouze hodnotu pro LPG nebo CNG.

V případě vozidel flex fuel na benzin a ethanol (E85) nahlásí členské státy pouze hodnotu specifických emisí CO2 pro benzin.“;

b)

část C se mění takto:

i)

oddíl 2 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový oddíl 2a, který zní:

„Oddíl 2a

Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo

Odkaz na bod 1.1 a 1.1a části A

Podrobné údaje o registrovaném vozidle

Zdroje údajů

Prohlášení o shodě (příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/683), není-li uvedeno jinak

1)

Název výrobce – standardní označení EU(1)

Název přidělený Komisí

Název výrobce(2)

0.5, v případě více názvů výrobce pak název uvedený v bodě 0.5.1

2)

Číslo schválení typu a jeho dodatky

0.11

3)

Typ

0.2

Varianta

Verze

4)

Značka a obchodní název

0.1 a 0.2.1

5)

Identifikátor interpolační rodiny vozidla

0.2.3.1

6)

Identifikační číslo vozidla

0.10

7)

Kategorie schváleného typu vozidla

0.4

8)

Kategorie registrovaného vozidla

Osvědčení o registraci

9)

Datum první registrace

Osvědčení o registraci

10)

Specifické emise CO2 (g/km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

11)

Spotřeba paliva (l/100 km či m3/100 km nebo kg/100 km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

12)

Hmotnost vozidla v provozním stavu (úplná a dokončená vozidla) (kg)

13

13)

Zkušební hmotnost (úplná a dokončená vozidla) (kg)

47.1.1

14)

Druh paliva

26

Režim paliva

26.1

15)

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

16)

Elektrický akční dosah (km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

17)

Kód(y) ekologické inovace

49.3.1

18)

Snížení emisí v důsledku ekologické inovace (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Rozvor náprav (mm)

4

Rozchod kol u řízené nápravy (náprava 1)3

30

Rozchod kol u další nápravy (náprava 2)3

30

20)

Zdvihový objem motoru (cm3)

25

21)

Maximální čistý výkon (kW)

27.1 a 27.3

22)

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (úplná a dokončená vozidla) (kg)

16.1

23)

Koeficienty jízdního zatížení(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Čelní plocha (m2)(4)

47.1.2

25)

Třída valivého odporu pneumatik(4)

35

Poznámky:

1)

Seznam zveřejňovaný Komisí na platformě CIRCABC.

2)

V případě vnitrostátních schválení typu malých sérií (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA) se název výrobce uvede ve sloupci „Název výrobce“, zatímco ve sloupci „Název výrobce – standardní označení EU“ se uvede buď „AA-NSS“, nebo „AA-IVA“.

3)

V případě, kdy je vozidlo vybaveno rozchody kol různých šířek, nahlásí se maximální šířka nápravy.

4)

Na žádost Komise.“


(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi (Úř. věst. L 163, 26.5.2020)“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU