(EU) 2020/2172Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2172 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

Publikováno: Úř. věst. L 432, 21.12.2020, s. 7-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/823 Pozbývá platnosti: 26. března 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 432/7


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2172

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 (2) poskytlo neomezený bezcelní přístup na trh Unie pro téměř všechny produkty pocházející ze stran účastnících se procesu stabilizace a přidružení v tomtéž rozsahu jako ve dvoustranných dohodách a do doby, než byly tyto dohody s dotčenými zvýhodněnými stranami uzavřeny.

(2)

Dohody o stabilizaci a přidružení jsou nyní uzavřeny se všemi šesti zvýhodněnými stranami. Jako poslední byla uzavřena Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 (3) bylo změněno nařízení (ES) č. 1215/2009, čímž byly odstraněny dvoustranné preference poskytované Kosovu, avšak byly zachovány jednostranné preference poskytnuté všem zvýhodněným stranám západního Balkánu v podobě pozastavení všech cel na produkty uvedené v kapitolách 7 a 8 kombinované nomenklatury a jejich přístupu k celkové celní kvótě pro víno ve výši 30 000 hl.

(4)

S ohledem na rozdíly mezi rozsahem liberalizace celních sazeb podle režimů, jež jsou stanoveny podle dohod o stabilizaci a přidružení mezi Unií a všemi účastníky procesu stabilizace a přidružení, a preferencemi poskytnutými podle nařízení (ES) č. 1215/2009, je vhodné prodloužit dobu použitelnosti nařízení (ES) č. 1215/2009 do 31. prosince 2025.

(5)

Prodloužení doby použitelnosti nařízení (ES) č. 1215/2009 se považuje za přiměřenou záruku toho, že Unie je odhodlána podporovat obchodní integraci západního Balkánu a bude v tomto ohledu vyvíjet větší úsilí. Stávající systém autonomních obchodních opatření nadále poskytuje cennou podporu ekonomikám partnerských zemí západního Balkánu.

(6)

Navíc je třeba změnit označení dvou zvýhodněných stran, aby odráželo nejnovější dohodnutou terminologii.

(7)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

Články 1 a 2 se nahrazují tímto:

„Článek 1

Preferenční zacházení

1.   Produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova (*), Černé Hory, Severní Makedonie a Srbska (dále jen „zvýhodněné strany“), které spadají do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, mohou být dováženy do Unie bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na produkty pocházející ze zvýhodněných stran se nadále vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno. Na uvedené produkty se rovněž vztahuje jakákoli koncese stanovená v tomto nařízení, která je výhodnější než koncese udělená v rámci dvoustranných dohod mezi Unií a uvedenými zvýhodněnými stranami.

Článek 2

Podmínky nároku na preferenční zacházení

1.   Nárok na výhody vyplývající z preferenčního zacházení zavedené článkem 1 je podmíněn:

a)

souladem s definicí pojmu „původní produkty“ podle hlavy II kapitoly 1 oddílu 2 pododdílů 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ((*))a hlavy II kapitoly 2 oddílu 2 pododdílů 10 a 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ((**));

b)

tím, že se zvýhodněné strany zdrží zavádění nových cel a poplatků s rovnocenným účinkem a nových množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících z Unie, zvyšování úrovně platných cel nebo poplatků nebo zavádění jakýchkoli dalších omezení od 30. září 2000;

c)

zapojením zvýhodněných stran do účinné správní spolupráce s Unií s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu; a

d)

tím, že se zúčastněné strany zdrží vážného a soustavného porušování lidských práv, včetně základních pracovních práv, a základních zásad demokracie a právního státu.

2.   Aniž jsou dotčeny podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, je nárok vyplývající z preferenčního zacházení podle článku 1 podmíněn ochotou zvýhodněných stran začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací s dalšími zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií, zejména zřizováním zón volného obchodu v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a ostatními příslušnými předpisy Světové obchodní organizace.

Není-li splněna podmínka podle prvního pododstavce, může Rada přijmout vhodná opatření kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

3.   Nesplňuje-li některá zvýhodněná strana podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo v odstavci 2 tohoto článku, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zcela či částečně pozastavit výhody vyplývající z tohoto nařízení pro dotčenou zvýhodněnou stranu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.

(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova."

((*))  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1)."

((**))  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Pro   některé vinařské produkty uvedené v příloze I a pocházející ze zvýhodněných stran se cla platná pro dovoz do Unie pozastavují během období, ve výši, v mezích celních kvót Unie a za podmínek, které jsou uvedeny pro každý produkt a každý původ ve zmíněné příloze.“;

b)

odstavec 2 se zrušuje.

3)

Článek 4 se zrušuje.

4)

V článku 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise spravuje celní kvóty uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení v souladu s hlavou II kapitolou 1 oddílem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447.“

5)

V článku 7 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

nezbytné změny vyplývající z poskytnutí obchodních preferencí v rámci jiných dohod mezi Unií a zvýhodněnými stranami;

c)

úplné nebo částečné pozastavení výhod vyplývající z tohoto nařízení pro dotčenou zvýhodněnou stranu, pokud tato zvýhodněná strana nedodržuje ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. d).“

6)

V článku 8 se zrušuje odstavec 3.

7)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Unie vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že zvýhodněné strany nedodržují čl. 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c), může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců, za předpokladu, že nejprve:

a)

uvědomí Prováděcí výbor pro západní Balkán;

b)

vyzve členské státy, aby přijaly nezbytná preventivní opatření na ochranu finančních zájmů Unie nebo k zajištění dodržování čl. 2 odst. 1 zvýhodněnými stranami;

c)

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o tom, že existuje důvodná pochybnost o používání preferenčního zacházení nebo o dodržování čl. 2 odst. 1 dotčenou zvýhodněnou stranou, jež mohou zpochybnit její právo na další využívání výhod přiznaných tímto nařízením.

Opatření uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijmou prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“

8)

V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 31. prosince 2025.“

9)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

10)

Příloha II se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2020.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu* (Úř. věst. L 209, 12.8.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

TÝKAJÍCÍ SE CELNÍCH KVÓT UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Roční objem kvóty  (1)

Zvýhodněné strany

Celní sazba

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřesahujícím 15 % obj., jiné ež šumivé víno

30 000 hl

Albánie  (2), Bosna a Hercegovina  (3), Kosovo  (4), Černá Hora  (5), Severní Makedonie  (6), Srbsko  (7).

Osvobození


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných stran.

(2)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Kosova, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Kosovem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1570 a 09.1572.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě v případě vína pocházejícího z Černé Hory, pokud jde o produkty kódu KN 2204 21, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivé celní kvóty stanovené v protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Severní Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném se Severní Makedonií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(7)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU