(EU) 2020/2171Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2171 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Publikováno: Úř. věst. L 432, 21.12.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/821 Pozbývá platnosti: 9. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 432/4


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2171

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu s uvedeným článkem byla jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (2) uzavřena dohoda o vystoupení Spojeného království a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (3) (dále jen „dohoda o vystoupení“).

(2)

Podle podmínek dohody o vystoupení Spojené království již od 31. ledna 2020 není členským státem Evropské unie a po skončení přechodného období uvedeného v dohodě o vystoupení dne 31. prosince 2020 přestanou být na Spojené království a v něm použitelné primární a sekundární právo Unie.

(3)

Nařízením Rady (ES) č. 428/2009 (4) se zavádí společný systém pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití na podporu bezpečnosti Unie a mezinárodní bezpečnosti a k zajištění rovných podmínek pro vývozce v Unii.

(4)

Nařízení (ES) č. 428/2009 upravuje všeobecná vývozní povolení Unie, která usnadňují kontroly nízkorizikového vývozu zboží dvojího užití do určitých třetích zemí. V současné době se všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 vztahuje na Austrálii, Kanadu, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Švýcarsko včetně Lichtenštejnska a na Spojené státy americké.

(5)

Spojené království je smluvní stranou příslušných mezinárodních smluv a členem mezinárodních režimů nešíření a plně dodržuje související povinnosti a závazky.

(6)

Spojené království uplatňuje přiměřené a náležité kontroly, které účinně řeší aspekty zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití v souladu s ustanoveními a cíli nařízení (ES) č. 428/2009.

(7)

Doplnění Spojeného království na seznam zemí, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, by nemělo mít negativní dopad na bezpečnost Unie nebo mezinárodní bezpečnost.

(8)

Vzhledem k tomu, že je Spojené království významným místem určení zboží dvojího užití vyrobeného v Unii, je vhodné doplnit Spojené království na seznam míst určení, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, aby se zajistilo jednotné a důsledné uplatňování kontrol v celé Unii, poskytly rovné podmínky pro vývozce v Unii a aby se zamezilo zbytečné administrativní zátěži a zároveň ochránila bezpečnost Unie a mezinárodní bezpečnost.

(9)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základních cílů, totiž zabránit nepřiměřeným narušením obchodu a vzniku nadměrné administrativní zátěže pro vývoz zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království, nezbytné a vhodné stanovit pravidla ohledně zahrnutí Spojeného království do všeobecného vývozního povolení Unie č. EU001. V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(10)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s okolnostmi vystoupení Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné ode dne 1. ledna 2021, aby bylo zajištěno, že Spojené království bude neprodleně zahrnuto do všeobecného vývozního povolení Unie č. EU001,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IIa nařízení (ES) č. 428/2009 se mění takto:

1)

v názvu se znění „Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska a do Spojených států amerických“ nahrazuje tímto:

„Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska, do Spojeného království a do Spojených států amerických“;

2)

v části 2 se za šestou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Spojené království (aniž je dotčeno použití tohoto nařízení na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s přílohou 2 bodem 47 Protokolu o Irsku/Severním Irsku (dále jen „protokol“), připojeného k Dohodě o vystoupení Spojeného království a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (*1), v němž jsou uvedena ustanovení práva Unie podle čl. 5 odst. 4 protokolu)

(*1)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).“"

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 26. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2020.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU