(EU) 2020/2170Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2170 ze dne 16. prosince 2020 o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

Publikováno: Úř. věst. L 432, 21.12.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 432/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2170

ze dne 16. prosince 2020

o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) byla uzavřena jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (2) a vstoupila v platnost dnem 1. února 2020.

(2)

Článek 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku připojeného k dohodě o vystoupení (dále jen „protokol“) zdůrazňuje, že Severní Irsko je součástí celního území Spojeného království a že nic v tomto protokolu nebrání Spojenému království v tom, aby zahrnulo Severní Irsko do územní působnosti svých listin koncesí, které jsou připojeny k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 1994 (dále jen „GATT 1994“).

(3)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 protokolu stanoví, že bez ohledu na jakákoli další ustanovení protokolu se jakýkoli odkaz na celní území Unie uvedený v platných ustanoveních protokolu nebo v ustanoveních práva Unie, jejichž použitelnost pro Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko protokol stanoví, vykládá tak, že zahrnuje pevninské území Severního Irska.

(4)

Podle čl. 5 odst. 3 protokolu se na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použijí celní předpisy Unie vymezené v čl. 5 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3). Uvedená ustanovení ve spojení s čl. 5 odst. 1 prvním a druhým pododstavcem protokolu, pokud jde o zboží přivážené do Severního Irska z území mimo Unii, se vykládají tak, že sazební opatření Unie včetně celních kvót podle společného celního sazebníku nebo příslušných mezinárodních dohod by se použila na zboží, u kterého se má za to, že hrozí, že toto zboží bude následně přemístěno do Unie. Uvedené celní kvóty zahrnují dovozní celní kvóty v listinách závazků Unie v rámci dohody GATT 1994, dovozní celní kvóty dohodnuté ve dvoustranných mezinárodních dohodách Unie, včetně kvót v rámci odchylky od pravidel původu, dovozní celní kvóty v rámci režimů na ochranu obchodu Unie, jiné autonomní dovozní celní kvóty a vývozní celní kvóty stanovené v dohodách se třetími zeměmi.

(5)

Podle čl. 5 odst. 4 protokolu se na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použije rovněž právo Unie uvedené v příloze 2 tohoto protokolu za podmínek, jež jsou v ní stanoveny. Uvedená příloha zahrnuje právní předpisy Unie, jež stanoví některé dovozní kvóty.

(6)

Dvoustranná ujednání mezi Unií a Spojeným královstvím v rámci protokolu nezakládají práva ani povinnosti pro třetí země. V důsledku toho nemůže být žádný dovoz uskutečněný podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie vztahujících se na zboží pocházející ze třetí země, které je přiváženo do Severního Irska, započítán do práv této třetí země vůči Unii, ledaže by s tím dotčená třetí země souhlasila. Uvedená situace představuje riziko pro řádné fungování vnitřního trhu Unie a integritu společné obchodní politiky, neboť umožňuje obcházení celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie.

(7)

Za účelem řešení uvedeného rizika by dovozní celní kvóty a jiné dovozní kvóty Unie měly být dostupné pouze pro zboží, které je dováženo a propuštěno do volného oběhu v Unii, a nikoli v Severním Irsku.

(8)

Jakákoli dohoda mezi Unií a třetí zemí, která stanoví vývozní celní kvóty, se použije pouze na zboží dovážené do Unie. Proto by daná třetí země mohla odmítnout vydat vývozní licence pro přímý dovoz do Severního Irska.

(9)

Na základě čl. 5 odst. 3 a 4 protokolu ve spojení s jeho čl. 13 odst. 3 se toto nařízení použije rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží dovážené z území mimo Unii je způsobilé k zacházení podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie nebo podle vývozních celních kvót používaných třetími zeměmi pouze tehdy, je-li uvedené zboží propuštěno do volného oběhu na těchto územích:

území Belgického království,

území Bulharské republiky,

území České republiky,

území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,

území Spolkové republiky Německo, s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen (smlouva ze dne 23. listopadu 1964 mezi Spolkovou republikou Německo a Švýcarskou konfederací),

území Estonské republiky,

území Irska,

území Řecké republiky,

území Španělského království, s výjimkou Ceuty a Melilly,

území Francouzské republiky, s výjimkou francouzských zámořských zemí a území, na něž se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie, avšak včetně území Monaka, jak je vymezuje celní úmluva podepsaná v Paříži dne 18. května 1963 (Journal officiel de la République française ze dne 27. září 1963, s. 8679),

území Chorvatské republiky,

území Italské republiky, s výjimkou obce Livigno,

území Kyperské republiky v souladu s ustanoveními aktu o přistoupení z roku 2003,

území Lotyšské republiky,

území Litevské republiky,

území Lucemburského velkovévodství,

území Maďarska,

území Malty,

území Nizozemského království v Evropě,

území Rakouské republiky,

území Polské republiky,

území Portugalské republiky,

území Rumunska,

území Republiky Slovinsko,

území Slovenské republiky,

území Finské republiky,

území Švédského království a

území výsostných oblastí Spojeného království na Akrotiri a Dhekelii, jak je vymezuje Smlouva o založení Kyperské republiky podepsaná v Nikósii dne 16. srpna 1960.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2020.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU