(EU) 2020/2163Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2163, ze dne 18. prosince 2020 o provádění pravidel původu, která jsou stanovena v preferenčních režimech Unie, ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko

Publikováno: Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 55-58 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 431/55


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2163,

ze dne 18. prosince 2020

o provádění pravidel původu, která jsou stanovena v preferenčních režimech Unie, ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 66 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) byla uzavřena jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (2) a vstoupila v platnost dnem 1. února 2020.

(2)

Článek 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku připojeného k dohodě o vystoupení (dále jen „protokol“) zdůrazňuje, že Severní Irsko je součástí celního území Spojeného království a že nic v tomto protokolu nebrání Spojenému království, aby zahrnulo Severní Irsko do územní působnosti svých listin koncesí, které jsou připojeny k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 1994 (dále jen „GATT 1994“). Třetí země nebo skupiny třetích zemí, s nimiž má Unie sjednány preferenční režimy, tedy pro účely uplatňování těchto režimů nemohou považovat Severní Irsko za součást Unie. Zejména platí, že pro účely uplatňování ustanovení o kumulaci by zboží pocházející ze Severního Irska nebo v Severním Irsku zpracované nemělo být pokládáno za zboží, které pochází z Unie nebo které bylo v Unii zpracováno.

(3)

V čl. 13 odst. 1 protokolu se však stanoví, že jakýkoli odkaz na celní území Unie v protokolu, jakož i v ustanoveních práva Unie, jejichž použitelnost pro Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko tento protokol stanoví, se vztahuje na pevninské území Severního Irska. V souladu s článkem 5 protokolu se na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použije nařízení (EU) č. 952/2013 a povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod uzavřených Unií nebo členskými státy jednajícími společně, v rozsahu týkajícím se obchodu se zbožím mezi Unií a třetími zeměmi.

(4)

Dvoustranná ujednání mezi Unií a Spojeným královstvím v rámci protokolu nezakládají práva ani povinnosti pro jiné třetí země.

(5)

Podle čl. 5 odst. 2 a čl. 56 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 952/2013 zahrnují celní předpisy Unie preferenční sazební opatření obsažená v dohodách, které Unie uzavřela s určitými zeměmi či územími mimo své celní území nebo se skupinami takových zemí či území, a preferenční sazební opatření přijatá jednostranně Unií vůči určitým zemím či územím mimo její celní území nebo skupinám takových zemí či území.

(6)

Podle čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 platí, že aby mohlo být využito preferenčních sazebních opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. d) a e) uvedeného nařízení, musí být zboží v souladu s pravidly preferenčního původu uvedenými v čl. 64 odst. 2 až 5. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3) stanoví procesní pravidla podle čl. 64 odst. 1, která mají usnadnit stanovení preferenčního původu zboží v Unii.

(7)

Vzhledem ke speciální celní situaci Spojeného království s ohledem na Severní Irsko, a aby mohla být uplatňována preferenční sazební opatření a byl zajištěn soulad s příslušnými pravidly původu po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení, je nutné přijmout zvláštní procesní pravidla, která usnadní stanovení preferenčního původu zboží v Severním Irsku.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení se týkají dokladů o preferenčním původu, které mají být používány u zboží dováženého do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko, ověřování preferenčního původu takového zboží a podmínek pro přiznání a pozastavení preferenčních sazebních opatření.

(9)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dnem 31. prosince 2020, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně a mělo by se použít od 1. ledna 2021.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na zboží dovážené do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko za použití preferenčních sazebních opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 2

Uplatňování preferenčních pravidel původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko

1.   Pro účely použití preferenčních sazebních opatření uvedených v článku 1 tohoto nařízení ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko se pravidla preferenčního původu v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 uplatňují obdobně ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.

2.   Odkazy na Unii nebo členské státy v pravidlech uvedených v odstavci 1 se považují i za odkaz na Spojené království s ohledem na Severní Irsko. V třetích zemích nebo skupinách třetích zemí, s nimiž má Unie sjednány preferenční režimy, však nemůže být území Severního Irska považováno za součást Unie pro účely uplatňování, ve vztahu k vývozu do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko, ustanovení o kumulaci se zbožím pocházejícím z Unie nebo v Unii zpracovávaným, která jsou v těchto pravidlech obsažena.

Článek 3

Povinnosti, co se týče dokladů o původu v rámci preferenčních režimů jednostranně přijatých Unií

Aniž je dotčen článek 4 tohoto nařízení, doklady o původu pro produkty, které mají být dovezeny do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko, se vydávají nebo vystavují ve třetích zemích nebo skupinách třetích zemí, které využívají preferenčních sazebních opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013, za podmínek, jaké jsou definovány v pravidlech původu stanovených pro použití těchto opatření na dovoz takových produktů do Unie.

Článek 4

Doklady o původu

V dokladech o původu vydaných nebo vystavených ve třetích zemích nebo skupinách třetích zemí, které využívají preferenčních sazebních opatření uvedených v článku 1, se u produktů, které mají být dovezeny do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko v rámci preferenčních režimů zahrnujících tato opatření, uvede „Spojené království s ohledem na Severní Irsko“.

Článek 5

Ověřování v rámci preferenčních režimů jednostranně přijatých Unií

Původ produktů, které jsou dováženy do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko a využívají tam preferenčních sazebních opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013, se ověřuje v dotyčných třetích zemích nebo skupinách třetích zemí na žádost příslušných celních orgánů Spojeného království s ohledem na Severní Irsko za podmínek, jaké jsou definovány v pravidlech původu stanovených pro použití těchto opatření na dovoz takových produktů do Unie.

Článek 6

Přiznávání preferencí v rámci preferenčních režimů

1.   Preferenční sazební opatření uvedená v článku 1 se ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko nepřiznají, pokud třetí země nebo skupiny třetích zemí, které preferenčních sazebních opatření uvedených v článku 1 využívají, nepřijaly opatření k zajištění toho, aby při vývozu do Spojeného království s ohledem na Severní Irsko byla dodržována následující pravidla a podmínky, a patřičně neinformovaly Komisi:

a)

pravidla preferenčního původu pro produkty;

b)

pravidla pro vydávání nebo vystavování dokladů o původu;

c)

pravidla pro ověřování preferenčního původu produktů;

d)

ostatní podmínky stanovené v příslušných preferenčních režimech.

2.   Pro účel odstavce 1 zveřejní Komise na svých internetových stránkách datum, ke kterému se má za to, že třetí země nebo skupina třetích zemí přijala opatření k zajištění dodržování uvedených pravidel a podmínek.

Článek 7

Pozastavení preferencí v rámci preferenčních režimů

1.   Preferenční sazební opatření uvedená v článku 1 se ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko nepřiznají, pokud jsou v souladu s odstavci 2 a 3 zjištěny podvody, nesrovnalosti, soustavné nedodržování pravidel preferenčního původu produktů a souvisejících postupů nebo stálé nezajištění jejich dodržování.

2.   Panují-li odůvodněné pochybnosti co do existence podvodů, nesrovnalostí nebo soustavného nedodržování, jak je uvedeno v odstavci 1, zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie oznámení, v němž uvede, proč tyto pochybnosti vyvstaly.

3.   Nejsou-li zjištěné podvody, nesrovnalosti nebo soustavné nedodržování vyřešeny do šesti měsíců od zveřejnění oznámení, preferenční sazební opatření se ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko nepoužijí. Komise na svých internetových stránkách zveřejní datum, ke kterému preferenční sazební opatření přestanou být ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použitelná.

4.   Spojené království s ohledem na Severní Irsko sdělí Komisi všechny informace důležité pro použití tohoto článku.

5.   Preferenční sazební opatření se mohou znovu stát použitelnými, pokud v souladu s článkem 6 dané třetí země nebo skupina třetích zemí přijmou opatření nutná k zajištění dodržování pravidel.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU