(EU) 2020/2159Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2159, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 34-37 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 431/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2159,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 se zavádí nomenklatura zboží („kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 se rovněž zavádí integrovaný sazebník Evropské unie („TARIC“), jenž splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky zahraničního obchodu a obchodní politiky, zemědělské politiky a jiných politik Unie týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

(3)

Aby mohla Unie sledovat statistiky týkající se výhradně dovozu určitého zboží, je nejvhodnějším nástrojem vytvoření statistických podpoložek v sazebníku TARIC. Tyto statistické kódy TARIC jsou stanoveny v příloze 10 „Statistické kódy TARIC“ části třetí „Přílohy celního sazebníku“ přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1369 (2) byly do přílohy 10 části třetí přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 zavedeny nové podpoložky TARIC pro ochranné obličejové masky. Aby se zajistilo opětovné začlenění těchto nových kódů do kombinované nomenklatury použitelné od 1. ledna 2021, je zapotřebí změnit přílohu I nařízení (EHS) č. 2658/87, která má být s účinkem ode dne 1. ledna 2021 změněna prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1577 (3).

(5)

Pandemie COVID-19 v Unii přetrvává a členské státy se snaží zastavit šíření onemocnění COVID-19. V členských státech jsou proto hojně poptávány a využívány určité zdravotnické výrobky, zejména ochranné obličejové masky, diagnostické reagencie a diagnostické soupravy, poptávka a využívání přitom neustále rostou a pravděpodobně zůstanou vysoké i do budoucna. Dovoz takového zboží staví celní orgány před další výzvy.

(6)

Aby se usnadnily a harmonizovaly celní kontroly v členských státech na úrovni Unie, je vhodné vytvořit dodatečné podpoložky TARIC, které by umožnily rychleji odlišit dotčené výrobky od ostatních spadajících pod stejnou podpoložku, čímž by se zmírnil dopad možných zpoždění v dodavatelském řetězci během pandemie COVID-19.

(7)

Vzhledem k významu očkovacích látek proti SARS-CoV-2 by bylo vhodné vytvořit kód KN, aby se rovněž sledoval jejich vývoz.

(8)

Měly by se vytvořit dodatečné podpoložky TARIC, aby se zajistilo lepší sledování obchodních toků ochranných obličejových masek, diagnostických reagencií a diagnostických souprav.

(9)

Dodatečné podpoložky TARIC by rovněž členským státům usnadnily provádění rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 (4). Vzhledem k tomu, že ochranné obličejové masky patří mezi nejvíce dovážené zdravotnické výrobky, jejich zvláštní identifikace v TARIC by umožnila rychlejší postup celního prohlášení tím, že by tyto výrobky odlišila od jiných výrobků, které jsou v současnosti zařazeny do stejné podpoložky.

(10)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Celní orgány a hospodářské subjekty by měly mít možnost uplatňovat změny kombinované nomenklatury stanovené v tomto nařízení ode dne použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2020/1577, aby se zajistila kontinuita shromažďování statistických údajů o příslušném zboží. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1369 ze dne 29. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 319, 2.10.2020, s. 2).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 361, 30.10.2020, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům šíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (Úř. věst. L 103I, 3.4.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:

1)

V části druhé třídě VI kapitole 30 se řádky týkající se kódů KN 3002 13 00, 3002 14 00 a 3002 15 00 nahrazují tímto:

„3002 13 00

– – Imunologické výrobky, nesmíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej (*1)

bez

3002 14 00

– – Imunologické výrobky, smíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej (*1)

bez

3002 15 00

– – Imunologické výrobky, v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej (*1)

bez

2)

V části druhé třídě VI kapitole 30 se řádek týkající se kódu KN 3002 20 00 nahrazuje tímto:

 

„3002 20

– Očkovací látky pro humánní lékařství:

 

 

3002 20 10

– – Očkovací látky proti koronavirům podobným SARS (druh SARS-CoV)

bez

p/st (*2)

3002 20 90

– – Ostatní

bez

3)

V části druhé třídě VI kapitole 38 se řádek týkající se kódu KN 3822 00 00 nahrazuje tímto:

„3822 00 00

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály (*3)

bez

4)

V části druhé třídě XI kapitole 63 se řádky týkající se kódů KN 6307 90 93 a 6307 90 95 nahrazují tímto:

„6307 90 93

– – – – – Filtrační polomasky (FFP) odpovídající normě EN 149; jiné masky vyhovující podobné normě pro masky jakožto ochranné prostředky dýchacích orgánů k ochraně proti částicím (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

– – – – – Ostatní (*4)

6,3

p/st

5)

V části třetí v příloze 10 se vkládají nové řádky, které znějí:

„3002 13 00

– – Imunologické výrobky, nesmíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

 

3002130010

– – – Diagnostické reagencie používané k diagnostice infekcí viry druhů SARS-CoV

3002130090

– – – Ostatní

3002 14 00

– – Imunologické výrobky, smíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

 

3002140010

– – – Diagnostické reagencie používané k diagnostice infekcí viry druhů SARS-CoV

3002140090

– – – Ostatní

3002 15 00

– – Imunologické výrobky, v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

 

3002150010

– – – Diagnostické reagencie na určení virů druhů SARS-CoV, též ve formě souprav

3002150090

– – – Ostatní

–“

„3822 00 00

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006 ; certifikované referenční materiály:

 

3822000010

– Diagnostické reagencie na určení virů druhů SARS-CoV, též ve formě souprav

3822000090

– Ostatní

–“

 

„– – – – Ochranné obličejové masky:

 

6307 90 93

– – – – – Filtrační polomasky (FFP) odpovídající normě EN 149; jiné masky vyhovující podobné normě pro masky jakožto ochranné prostředky dýchacích orgánů k ochraně proti částicím:

 

 

– – – – – – Netkané textilie:

 

 

– – – – – – – Filtrační polomasky FFP2 a FFP3 odpovídající normě EN 149 a podobné masky:

 

6307909311

– – – – – – – – Filtrační polomasky FFP2 a FFP3 odpovídající normě EN 149

p/st

6307909319

– – – – – – – – Ostatní

p/st

6307909320

– – – – – – – Ostatní

p/st

6307909390

– – – – – – Ostatní

p/st

6307 90 95

– – – – – Ostatní:

 

 

– – – – – – Netkané textilie:

 

 

– – – – – – – Zdravotnické obličejové masky odpovídající normě EN 14683; jiné masky vyhovující podobné normě pro zdravotnické obličejové masky:

 

6307909511

– – – – – – – – Zdravotnické obličejové masky odpovídající normě EN 14683

p/st

6307909519

– – – – – – – – Ostatní

p/st

6307909520

– – – – – – – Ostatní

p/st

 

– – – – – – Ostatní:

 

6307909591

– – – – – – – Ručně vyrobené

p/st

6307909595

– – – – – – – Ostatní

p/st“


(*1)  Statistické kódy TARIC: Viz příloha 10.“.

(*2)  Dávka (v případě vícedávkových obalů dávka pro dospělé).“.

(*3)  Statistické kódy TARIC: Viz příloha 10.“.

(*4)  Statistické kódy TARIC: Viz příloha 10.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU