(EU) 2020/2158Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2158, ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Chabichou du Poitou“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 32-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 10. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 431/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2158,

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Chabichou du Poitou“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Chabichou du Poitou“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení Komise (ES) č. 159/2009 (3).

(2)

Dopisem ze dne 4. prosince 2018 informovaly francouzské orgány Komisi, že hospodářským subjektům usazeným na jejím území, které splňují podmínky uvedeného článku v souladu s vyhláškou ze dne 7. listopadu 2018, kterou se mění specifikace chráněného označení původu „Chabichou du Poitou“ zveřejněná dne 14. listopadu 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky (4), byla poskytnuta přechodná období podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 s omezenou dobou trvání dva až pět let. Dopisem ze dne 28. ledna 2020 sdělily tytéž orgány znění nové vyhlášky ze dne 24. prosince 2019 zveřejněné dne 10. ledna 2020 v Úředním věstníku Francouzské republiky (5), kterou se mění vyhláška ze dne 7. listopadu 2018, jakož i názvy hospodářských subjektů využívajících tohoto přechodného období. Seznam těchto hospodářských subjektů je připojen ke specifikaci. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež „Chabichou du Poitou“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitky. Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícímu ustanovení položky „Metoda produkce“: „Předodkapávání sýřeniny je zakázáno “. Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícímu ustanovení položky „Popis produktu“: „Chabichou du Poitou“ se vyrábí výhradně ze syrového [kozího] [a plnotučného] mléka a položky „Metoda produkce“: „Použije se syrové kozí mléko“. Sto hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení položky „Metoda produkce“: „Nejméně 75 % roční krmné dávky koz ve stádě pochází ze zeměpisné oblasti, tj. 825 kg sušiny na kozu a rok“. Osmnáct hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení položky „Metoda produkce“: „Krmná dávka se skládá nejméně z 55 % krmiva, tedy 605 kg sušiny na kozu a rok“. Osmdesát šest hospodářských subjektů podalo námitku proti následujícím ustanovením položky „Metoda produkce“: „Doplňková krmná dávka musí obsahovat nejméně 150 kg nebo 30 % obilovin a/nebo olejnin a/nebo bílkovinných plodin ze zeměpisné oblasti“; „Roční krmná dávka na kozu obsahuje nejméně 200 kilogramů sušiny ve formě vojtěšky nebo luštěnin ze zeměpisné oblasti“ a „Všechny pícniny se produkují v zeměpisné oblasti“.

(3)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (6).

(4)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Chabichou du Poitou“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Ochrana poskytnutá podle článku 1 se vztahuje na přechodné období poskytnuté Francií podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku, v návaznosti na vyhlášky ze dne 7. listopadu 2018 a 24. prosince 2019 o změně specifikací chráněného označení původu „Chabichou du Poitou“ zveřejněné ve dnech 14. listopadu 2018 a 10. ledna 2020 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 159/2009 ze dne 25. února 2009, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Chabichou du Poitou“ (CHOP) (Úř. věst. L 53, 26.2.2009, s. 8).

(4)  Úřední věstník Francouzské republiky č. 0263 ze dne 14. listopadu 2018, text č. 36.

(5)  Úřední věstník Francouzské republiky č. 0008 ze dne 10. ledna 2020, text č. 35.

(6)  Úř. věst. C 251, 31.7.2020, s. 22.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU