(EU) 2020/2157Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2157, ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace produktu prováděná na úrovni Unie chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Montello - Colli Asolani“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 30-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 10. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 431/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2157,

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace produktu prováděná na úrovni Unie chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Montello - Colli Asolani“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie chráněného označení původu „Montello - Colli Asolani“, kterou předložila Itálie v souladu s článkem 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2) ve spojení s článkem 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Změna stanoví změnu názvu z „Montello - Colli Asolani“ na „Asolo Montello“/„Montello Asolo“.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila žádost o schválení změny specifikace produktu v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace produktu prováděná na úrovni Unie by proto měla být schválena v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace produktu týkající se názvu „Montello - Colli Asolani“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Úř. věst. C 325, 2.10.2020, s. 28.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU