(EU) 2020/2153Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2153 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů

Publikováno: Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 10. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 431/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2153

ze dne 7. října 2020,

kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (1), a zejména na čl. 49 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úřad evropského veřejného žalobce (dále jen „Úřad“) byl zřízen za účelem vyšetřování a trestního stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie a jejich postavení před soud.

(2)

Systém správy případů Úřadu zahrnuje seznam všech spisů. Operativní osobní údaje obsažené v seznamu jsou omezeny na údaje nezbytné k identifikaci případů nebo určení vzájemných vazeb mezi různými spisy.

(3)

Je proto třeba určit kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje mohou být v seznamu zpracovávány.

(4)

Nařízení (EU) 2017/1939 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Skupina odborníků uvedená v čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1939 byla konzultována dne 8. května 2020.

(6)

Evropský inspektor ochrany údajů vydal své stanovisko dne 31. července 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) 2017/1939 se doplňuje příloha, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 7. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kategorie subjektů údajů a kategorie operativních osobních údajů uvedené v čl. 49 odst. 3

A.   Kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje mohou být zpracovávány v seznamu:

a)

podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení prováděném Úřadem;

b)

osoby odsouzené v návaznosti na trestní řízení prováděné Úřadem;

c)

fyzické osoby, které oznámily trestné činy spadající do pravomoci Úřadu nebo se staly jejich obětí;

d)

kontaktní osoby nebo společníci některé z osob uvedených v písmenech a) a b).

B.   Kategorie operativních osobních údajů kategorií subjektů údajů uvedených v oddíle A písm. a) a b), které mohou být zpracovávány v seznamu:

a)

příjmení, rodné příjmení, jméno a případné pseudonymy nebo přijatá jména;

b)

datum a místo narození;

c)

státní příslušnost;

d)

pohlaví;

e)

místo bydliště, povolání a místo pobytu dotyčné osoby;

f)

čísla sociálního zabezpečení, identifikační kódy, řidičské průkazy, doklady totožnosti, údaje z cestovního pasu, celní a daňová identifikační čísla;

g)

popis a druh údajných trestných činů, datum jejich spáchání a jejich trestněprávní kvalifikace;

h)

údaje o právnických osobách týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob, které jsou předmětem vyšetřování vedeného Úřadem evropského veřejného žalobce;

i)

podezření z účasti na zločinném spolčení;

j)

údaje o bankovních účtech a účtech u jiných finančních institucí;

k)

telefonní čísla, čísla SIM karet, e-mailové adresy, IP adresy a názvy účtů a uživatelská jména používané na on-line platformách;

l)

údaje o registraci vozidla;

m)

identifikovatelná aktiva, která osoba vlastní nebo používá, jako jsou kryptoaktiva a nemovitosti.

C.   Kategorie operativních osobních údajů kategorií subjektů údajů uvedených v oddíle A písm. c), které mohou být zpracovávány v seznamu a jež jsou omezeny na to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, aby mohl Úřad vykonávat své úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání:

a)

příjmení, rodné příjmení, jméno a případné pseudonymy nebo přijatá jména;

b)

datum a místo narození;

c)

státní příslušnost;

d)

pohlaví;

e)

místo bydliště, povolání a místo pobytu dotyčné osoby;

f)

identifikační kódy, doklady totožnosti a údaje z cestovního pasu;

g)

popis a druh trestných činů, které se týkají dotyčné osoby nebo které dotyčná osoba oznámila, datum spáchání trestných činů a jejich trestněprávní kvalifikace.

D.   Kategorie operativních osobních údajů kategorií subjektů údajů uvedených v oddíle A písm. d), které mohou být zpracovávány v seznamu a jež jsou omezeny na to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, aby mohl Úřad vykonávat své úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání:

a)

příjmení, rodné příjmení, jméno a případné pseudonymy nebo přijatá jména;

b)

datum a místo narození;

c)

státní příslušnost;

d)

pohlaví;

e)

místo bydliště, povolání a místo pobytu dotyčné osoby;

f)

identifikační kódy, doklady totožnosti a údaje z cestovního pasu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU