(EU) 2020/2149Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2149, ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty, s cílem přidat Itálii jako orgán Unie a zohlednit vystoupení Spojeného království z Unie

Publikováno: Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 38-53 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 428/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2149,

ze dne 9. prosince 2020,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty, s cílem přidat Itálii jako orgán Unie a zohlednit vystoupení Spojeného království z Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na článek 17, čl. 19 odst. 1 a 2 a článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení (2) stanoví podmínky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“).

(2)

Přechodné období stanovené v části čtvrté dohody o vystoupení končí dnem 31. prosince 2020, kdy na Spojené království a ve Spojeném království přestane být použitelné právo Unie.

(3)

Podle čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu se ustanovení nařízení (ES) č. 2368/2002 použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Protokol o Irsku/Severním Irsku se stane použitelným na konci přechodného období.

(4)

V příloze II nařízení (ES) č. 2368/2002 je uveden seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů.

(5)

Na základě toho, že členové kimberleyského procesu na plenárním zasedání v Dillí v listopadu 2019 přijali správní rozhodnutí o přijetí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do Kimberleyského systému certifikace, se Spojené království stává členem Kimberleyského systému certifikace, přičemž toto členství nabývá účinku až ode dne, kdy na Spojené království a ve Spojeném království přestane být použitelné právo Unie. Spojené království by mělo být doplněno na seznam členů kimberleyského procesu v příloze II nařízení (ES) č. 2368/2002.

(6)

Navíc je nutné aktualizovat adresy příslušných orgánů několika členů kimberleyského procesu uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2368/2002.

(7)

Článek 19 nařízení (ES) č. 2368/2002 stanoví, že Komise vede v příloze III uvedeného nařízení seznam orgánů Unie.

(8)

V návaznosti na žádost Itálie o určení orgánu Unie podle článku 19 nařízení (ES) č. 2368/2002 se Komise setkala s orgánem Unie určeným Itálií, aby ověřila, zda je připraven ujmout se povinností uvedených v nařízení (ES) č. 2368/2002. Provedené přípravy a plánované postupy orgánu Unie určeného Itálií naznačují, že bude schopen spolehlivě, včas, účinně a přiměřeně plnit úkoly požadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002. Příslušný italský orgán by proto měl být doplněn na seznam orgánů Unie v příloze III nařízení (ES) č. 2368/2002.

(9)

Po vystoupení Spojeného království z Unie a Euratomu by měl být ze seznamu orgánů Unie v příloze III nařízení (ES) č. 2368/2002 odstraněn orgán Unie ve Spojeném království.

(10)

V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení (ES) č. 2368/2002 Komise na seznam v příloze V zařadí každou organizaci, která splňuje požadavky uvedeného článku. Po vystoupení Spojeného království z Unie a Euratomu by měla být ze seznamu diamantových organizací, které uskutečňují systém záruk a samoregulačních opatření, uvedeného v příloze V nařízení (ES) č. 2368/2002 odstraněna organizace London Diamond Bourse and Club.

(11)

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002.

(13)

Aby Unie mohla začít provádět Kimberleyský systém certifikace ve vztahu ke Spojenému království co nejdříve, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bez odkladu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:

1)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

3)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2020.

Za Komisi

Josep BORRELL FONTELLES

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.

(2)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů zmíněných v článcích 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas

Av. 4 de Fevereiro no 105

1279 Luanda

Angola

Orgán pro vývoz:

Ministry of Industry and Trade

Largo 4 de Fevereiro #3

Edifício Palacio de vidro

1242 Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Economy

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRÁLIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Investment and Business Engagement Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

Orgán pro dovoz a vývoz:

Department of Home Affairs

Customs and Border Revenue Branch

Australian Border Force

5 Constitution Ave

Canberra City 2600

Australia

Department of Industry, Science, Energy and Resources

GPO Box 2013

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADÉŠ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BĚLORUSKO

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja S., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANADA

Mezinárodní záležitosti:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

Obecné dotazy týkající se přírodních zdrojů Kanady:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Department of Duty Collection

General Administration of China Customs (GACC)

No 6 Jianguomen Nie Rev.

Dongcheng District, Beijing 100730

People’s Republic of China

HONGKONG, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

MACAO, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Macao Economic Bureau

Government of the Macao Special Administrative Region

Rua Dr Pedro José Lobo, no. 1–3, 25th Floor

Macao

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONŽSKÁ REPUBLIKA

Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Ministère de l’Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d’Ivoire

SVAZIJSKO

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EVROPSKÁ UNIE

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

Orgán pro dovoz a vývoz:

Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC)

Diamond House

PO Box M.108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIE

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

Orgán pro dovoz a vývoz:

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

KP Exporting/Importing Authority

Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse

Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

India

INDONÉSIE

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONSKO

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo, Japan

Japan

KAZACHSTÁN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KOREJSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIE

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJSIE

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

Orgán pro dovoz a vývoz:

Royal Malaysian Customs Department

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,

Kompleks Kementerian Kewangan No. 3,

Persiaran Perdana,

Presint 2, 62596 Putrajaya,

Malaysia.

MALI

Ministère des Mines

Bureau d’Expertise d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURICIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIKO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

Orgán pro dovoz a vývoz:

Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade

SE. Undersecretary of Industry and Trade

1940 South Insurgentes Avenue, PH floor

Mexico City, 01030

Mexico

SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination

Customs Administration „2“

160 Lucas Alaman Street, Obrera

Mexico City, 06800

Mexico

NAMIBIE

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NOVÝ ZÉLAND

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

Orgán pro dovoz a vývoz:

New Zealand Customs Service

1 Hinemoa Street

PO box 2218

Wellington 6140

New Zealand

NORSKO

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

RUSKÁ FEDERACE

Mezinárodní záležitosti:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Orgán pro dovoz a vývoz:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

Orgán pro dovoz a vývoz:

National Minerals Agency

New England Ville

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

Orgán pro dovoz a vývoz:

Singapore Customs

55 Newton Road

#06-02 Revenue House

Singapore 307987

JIŽNÍ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

ŠRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVÝCARSKO

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TCHAJ-WAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, SAMOSTATNÉ CELNÍ ÚZEMÍ

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Mining Commission

Ministry of Energy and Minerals

P.O BOX 2292

40744 Dodoma

Tanzania

THAJSKO

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURECKO

Foreign Exchange Department

Ministry of Treasury and Finance

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Orgán pro dovoz a vývoz:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kyiv 04119

Ukraine

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (1)

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH1.214

Foreign, Commonwealth & Development Office

King Charles Street

London

SW1 A 2AH

United Kingdom

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520

United States of America

Orgán pro dovoz a vývoz:

U.S. Customs and Border Protection

Office of Trade

1400 L Street, NW

Washington, DC 20229

United States of America

U.S. Census Bureau

4600 Silver Hill Road

Room 5K167

Washington, DC 20233

United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

Orgán pro dovoz a vývoz:

Zimbabwe Revenue Authority

Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex

Cnr Basch Street/10th Avenue

Bulawayo

Zimbabwe

Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe

90 Mutare road,

Msasa

PO Box 2628

Harare

Zimbabwe


(1)  Aniž je dotčeno použití nařízení (ES) 2368/2002 na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, v souladu s čl. 5 odst. 4 ve spojení s přílohou 2 bodem 47 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ode dne 1. ledna 2021 (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19

BELGIE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen en Diamant/Service Public Fédéral Économie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale, Service Licences et Diamants

(Federální úřad pro hospodářství, malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné a energetiku, Generální ředitelství pro ekonomické analýzy a mezinárodní hospodářství)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 or +32 (0)2 277 98 70

E-mail: [email protected]

V Belgii kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:

The Diamond Office

Hoveniersstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. +420 261 333 841, +420 261 333 859, mobil +420 737 213 793

Fax: +420 261 333 870

E-mail: [email protected]

Nepřetržitá služba na určeném celním úřadě – Praha Ruzyně

Tel. +420 220 113 788 (pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 hodin)

Tel. +420 220 119 678 (sobota, neděle a zbývající doba od 15:30 do 7:30 hodin)

NĚMECKO

V Německu kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů Unie, provádí pouze:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. +49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

E-mail: [email protected]

Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 tohoto nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:

Generalzolldirektion

– Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

E-mail: [email protected]

IRSKO

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Geoscience Regulation Office

Department of Environment, Climate and Communications

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Tel: +353 1 678 2000

Email: [email protected]

ITÁLIE

V Itálii kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů Unie, provádí pouze:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Laboratorio chimico di Torino – Ufficio antifrode –Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Corso Sebastopoli, 3

10134 Torino

Tel. +39 011 3166341 – 0369206

Email: [email protected]

Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 tohoto nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným italským orgánem tento subjekt:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio Origine e valore – Direzione Dogane

Piazza Mastai, 12

00153 Roma

Tel. +39 06 50245216

Email: [email protected]

PORTUGALSKO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

E-mail: [email protected]

V Portugalsku kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů EU, provádí pouze:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail address: [email protected]

RUMUNSKO

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Státní úřad pro ochranu spotřebitele)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukurešť, Rumunsko)

Cod postal (PSČ) 011865

Tel.: (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax: (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

Seznam diamantových organizací, které uskutečňují systém záruk a samoregulačních opatření uvedený v článcích 13 a 17

Antwerpsche Diamantkring CV

Hoveniersstraat 2 bus 515

B-2018 Antwerpen

Beurs voor Diamanthandel CV

Pelikaanstraat 78

B-2018 Antwerpen

Diamantclub van Antwerpen CV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

Vrije Diamanthandel NV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU