(EU) 2020/2147Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 ze dne 8. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 9-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 428/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2147

ze dne 8. října 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Údaje o hrubém národním důchodu v tržních cenách (HND) by měly být spolehlivé, úplné a srovnatelné a za tímto účelem by měla být stanovena vhodná opatření.

(2)

Komise v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení o HND a za účelem ověření zdrojů, jejich využívání a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek vypracuje v úzké spolupráci s expertní skupinou pro HND model ověřování. Tento model by měl zohlednit seznam prvků stanovených v tomto nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Komise na základě postupu ověřování údajů o HND, zkušeností získaných z předchozích cyklů ověřování a zpětné vazby od odborníků z členských států na národní účty identifikovala prvky pro zajištění spolehlivosti, úplnosti a srovnatelnosti údajů o HND,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam prvků pro zajištění spolehlivosti, úplnosti a srovnatelnosti údajů o HND, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat, zahrnuje tato témata:

vymezení zeměpisného území,

zásady odhadu služeb bydlení,

nakládání s vratkami DPH,

opatření týkající se úplnosti,

nakládání s nevybranou DPH.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU