(EU) 2020/2145Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2145 ze dne 1. září 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o změny ve složení, fungování a řízení kolegií pro ústřední protistrany (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 428/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2145

ze dne 1. září 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o změny ve složení, fungování a řízení kolegií pro ústřední protistrany

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 18 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 (2), pokud jde mimo jiné o postupy pro povolování ústředních protistran a orgány zapojené do tohoto povolování a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí. Uvedené změny zahrnují změny ve složení, fungování a řízení kolegií pro ústřední protistrany. Uvedené změny by měly být zohledněny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 (3).

(2)

Podle čl. 18 odst. 2 písm. ca) a i) nařízení (EU) č. 648/2012 má příslušný orgán ústřední protistrany řádně a podrobně písemně odůvodnit své rozhodnutí, pokud nevyhoví žádosti příslušného orgánu nebo emisní centrální banky o souhlas s účastí v kolegiu. V zájmu efektivity a právní jistoty je důležité, aby toto odůvodnění bylo poskytnuto v přiměřené lhůtě.

(3)

Podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 má Evropská centrální banka („ECB“) dva hlasy, pokud je členem kolegia ústředních protistran v rámci svých úkolů týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci jednotného mechanismu dohledu i jako centrální banka, která emituje nejrelevantnější měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je prováděn. Aby měla ECB náležité zastoupení, mělo by být stanoveno, že v těchto případech by ECB měla mít dva účastníky s hlasovacím právem.

(4)

Je nezbytné zajistit efektivní tok dokumentace mezi členy kolegia a poskytnout členům kolegia dostatek času na přípravu zasedání kolegia. Příslušný orgán ústřední protistrany by proto měl rozeslat pořad jednání pro zasedání kolegia a veškeré informace důležité pro přípravu tohoto zasedání s dostatečným předstihem.

(5)

Aby bylo zajištěno řádné fungování kolegií a aby kolegia zasedala pravidelně, mělo by se zasedání kolegia ústředních protistran konat alespoň jednou ročně. Členové kolegia mohou rovněž požádat o svolání zasedání kolegia ústředních protistran, pokud mají za to, že je takové zasedání nezbytné.

(6)

Fyzické zasedání kolegia nemusí být vždy možné. Kolegium ústředních protistran by proto mělo mít možnost hlasovat písemným postupem, pokud to příslušný orgán ústřední protistrany považuje za vhodné, nebo na žádost člena kolegia.

(7)

Ustanovení čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 ve znění nařízení (EU) 2019/2099 uděluje kolegiím ústředních protistran nové povinnosti, mimo jiné v souvislosti s ujednáními o outsourcingu. Příslušný orgán ústřední protistrany by proto měl členům kolegia poskytnout informace o veškerých změnách v ujednáních ústřední protistrany o outsourcingu, která se týkají hlavních činností spojených s řízením rizika.

(8)

Aby mohlo kolegium plnit své povinnosti, měl by příslušný orgán ústřední protistrany poskytovat členům kolegia informace o změnách v požadavcích na účast v ústřední protistraně, modelech členství v clearingovém systému, modelech oddělení účtů, změnách v postupech v případě selhání ústřední protistrany a změnách v platebních mechanismech a mechanismech vypořádání ústřední protistrany a zprávy o testech postupů ústřední protistrany v případě jejího selhání prováděných v souladu s čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

(9)

Za účelem ochrany důvěrných informací a zajištění toho, aby členové kolegia byli informováni rovnocenně, by důvěrné informace měly být vyměňovány prostřednictvím zabezpečených komunikačních prostředků.

(10)

Aby měli členové kolegia dostatečný čas na přípravu na zasedání kolegia ústřední protistrany a aby měli možnost vznášet jakékoli připomínky k přezkumu či vyhodnocení prováděnému příslušným orgánem podle článku 21 nařízení (EU) č. 648/2012, měly by být informace podle odstavce 4 uvedeného článku členům kolegia předkládány s dostatečným předstihem, aby se s nimi mohli předem seznámit a projednat je.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy po konzultaci s Evropským systémem centrálních bank.

(13)

Změny, jejichž rozsah omezený, se týkají pouze příslušných orgánů a neukládají žádné další požadavky účastníkům trhu. Navíc je důležité, aby se kolegia ústředních protistran mohla co nejdříve přizpůsobit novým požadavkům zavedeným nařízením (EU) 2019/2099. Vzhledem k omezenému rozsahu a dopadu změn a naléhavosti jejich uplatnění považoval Evropský orgán pro cenné papíry a trhy za značně nepřiměřené provést k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace a analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy si nicméně vyžádal doporučení od skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 se mění takto:

1)

v článku 2 se vkládá nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Příslušné orgány uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. ca) nařízení (EU) č. 648/2012 a emisní centrální banky uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. i) uvedeného nařízení, které si přejí účastnit se kolegia, podají odůvodněnou žádost příslušnému orgánu ústřední protistrany. Příslušný orgán ústřední protistrany dožadujícímu příslušnému orgánu nebo centrální bance do 20 kalendářních dnů od obdržení žádosti buď poskytne kopii písemné dohody, aby se s ní seznámily a schválily ji, nebo písemně odůvodní, proč byla žádost zamítnuta.“;

2)

v článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pokud má orgán právo účastnit se kolegia podle více než jednoho z písmen c) až i) čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, může navrhnout další účastníky bez hlasovacích práv.“;

3)

v článku 3 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   Odchylně od odstavců 4 a 5 smí ECB nominovat dva účastníky s hlasovacím právem, pokud je členem kolegia podle písmene c) i h) čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012,“;

4)

v čl. 4 odst. 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pro účely písmene b) rozešle příslušný orgán ústřední protistrany pro každé zasedání kolegia návrh pořadu jednání, kromě jednání svolaných v mimořádných situacích, a to s dostatečným předstihem před každým zasedáním, aby členové kolegia mohli přispívat ke stanovování pořadu jednání, zejména v něm doplňovat nové body.

Příslušný orgán ústřední protistrany pořad jednání dokončí a distribuuje členům kolegia s dostatečným předstihem před zasedáním kolegia. Příslušný orgán ústřední protistrany a ostatní členové kolegia distribuují veškeré informace, jež mají být posouzeny na zasedání kolegia, s dostatečným předstihem před zasedáním.

Pro účely písmene c) distribuuje příslušný orgán ústřední protistrany zápis ze zasedání členům kolegia co nejdříve po zasedání a poskytne jim dostatek času na vyjádření.“;

5)

v čl. 4 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členové kolegia mohou požádat, aby příslušný orgán ústřední protistrany uspořádal zasedání kolegia. Příslušný orgán ústřední protistrany řádně odůvodní případné zamítnutí takové žádosti.“;

6)

v článku 4 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

„8.   Kolegium smí hlasovat písemným postupem na návrh příslušného orgánu ústřední protistrany nebo na žádost člena kolegia.“;

7)

čl. 5 odst. 2 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán ústřední protistrany poskytne členům kolegia přinejmenším tyto informace:“;

b)

doplňují se nové body, které zní:

„r)

změny v ujednáních ústřední protistrany o outsourcingu, která se týkají hlavních činností spojených s řízením rizika;

s)

změny v požadavcích na účast, modelech členství v clearingovém systému a modelech oddělení účtů ústřední protistrany;

t)

změny v postupech v případě selhání ústřední protistrany a zprávy o testech postupů ústřední protistrany v případě jejího selhání prováděných ústřední protistranou v souladu s čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012;

u)

změny v platebních mechanismech a mechanismech vypořádání ústřední protistrany.“;

8)

v článku 5 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   Členové kolegia si vyměňují důvěrné informace prostřednictvím zabezpečených komunikačních prostředků a rovnocenně.“;

9)

vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Připomínky kolegia k přezkumu a vyhodnocení

1.   Informace uvedené v čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 se členům kolegia předkládají s dostatečným předstihem, aby se s nimi mohli předem seznámit a projednat je před příštím zasedáním kolegia.

2.   Členové kolegia smějí k přezkumu či vyhodnocení prováděnému příslušným orgánem ústřední protistrany podle článku 21 nařízení (EU) č. 648/2012 vznést jakékoli připomínky. Příslušný orgán ústřední protistrany tyto připomínky v maximálním možném rozsahu zohlední a člena kolegia, jenž je vznesl, informuje o tom, jak byly zohledněny.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (Úř. věst. L 322, 12.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 ze dne 28. května 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se kolegií pro ústřední protistrany (Úř. věst. L 244, 13.9.2013, s. 19).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU