(EU) 2020/2122Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2122, ze dne 16. prosince 2020, kterým se na rok 2021 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 426, 17.12.2020, s. 32-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 426/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2122,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se na rok 2021 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 (3) (dále jen „dvoustranná dohoda o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím“) a protokol 3 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (4) (dále jen „Dohoda o EHP“) ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění protokoly 2 a 3 k Dohodě o EHP o zpracovaných a jiných zemědělských produktech (5), určují právní úpravu obchodování mezi Unií a Norským královstvím pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty.

(2)

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví nulové clo použitelné na vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované, zařazené pod kód KN 2202 10 00, a na ostatní nealkoholické nápoje neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404, zařazené pod kód KN 2202 90 10.

(3)

Ke dni 1. ledna 2017 byl kód KN 2202 90 nahrazen kódy KN 2202 91 00 a 2202 99. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat na produkty kódů KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99.

(4)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu (6) (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“) dočasně pozastavuje režim osvobození od cla uplatňovaný na základě protokolu 2 pro produkty spadající do kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (jiné nealkoholické nápoje s přídavkem cukru), které byly nahrazeny kódy KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99. Podle dohody ve formě výměny dopisů je bezcelní dovoz uvedeného zboží pocházejícího z Norska povolen pouze v rámci limitů kvóty s nulovým clem. Clo se platí na dovoz nad rámec uvedené kvóty s nulovým clem.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů dále stanoví, že pro dotčené produkty se poskytne neomezený bezcelní přístup do Unie, pokud celní kvóta nebyla vyčerpána do 31. října předchozího roku.

(6)

Podle údajů, které byly poskytnuty Komisi, nebyla k 31. říjnu 2020 roční kvóta na rok 2020 pro dotčené produkty otevřená prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2154 (7) vyčerpána. Proto by měl být dotčeným produktům od 1. ledna do 31. prosince 2021 poskytnut neomezený bezcelní přístup do Unie.

(7)

Dočasné pozastavení režimu osvobození od cla uplatňované podle Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím by se proto na rok 2021 nemělo použít.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Od 1. ledna do 31. prosince 2021 se zboží pocházejícímu z Norska, které je uvedeno v příloze, poskytne neomezený bezcelní přístup do Unie.

2.   Na zboží uvedené v příloze tohoto nařízení se použijí pravidla původu stanovená v Protokolu 3 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(6)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2154 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 66).


PŘÍLOHA

Zboží pocházející z Norska, kterému se od 1. ledna do 31. prosince 2021 poskytne neomezený bezcelní přístup do Unie

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

09.0709

2202 10 00

 

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

ex 2202 91 00

10

Nealkoholické pivo obsahující cukr

ex 2202 99 11

11

19

Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)

ex 2202 99 15

11

19

Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny menším než 2,8 % hmotnostních; nápoje na bázi ořechů kapitoly 8 společného celního sazebníku, obilovin kapitoly 10 společného celního sazebníku nebo semen kapitoly 12 společného celního sazebníku obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)

ex 2202 99 19

11

19

Ostatní nealkoholické nápoje neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404 , obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU