(EU) 2020/2108Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2108, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o značku zdravotní nezávadnosti pro určité maso určené k lidské spotřebě ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 427, 17.12.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2108,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o značku zdravotní nezávadnosti pro určité maso určené k lidské spotřebě ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 návětí a písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 (2) stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol v souvislosti s produkcí produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. V příloze II uvedeného prováděcího nařízení jsou stanovena praktická opatření pro značku zdravotní nezávadnosti, která mimo jiné označuje vhodnost masa k lidské spotřebě.

(2)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se nařízení (EU) 2017/625 a akty Komise, které jsou na něm založeny, použijí na Spojené království s ohledem na Severní Irsko i nadále po skončení přechodného období. Je proto nezbytné změnit požadavky stanovené v příloze II uvedeného nařízení týkající se značky zdravotní nezávadnosti, která by se měla používat ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.

(3)

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).


PŘÍLOHA

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/627 se v odstavci 1 písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

název země, v níž se provoz nachází, který může být vyveden plným názvem velkými písmeny nebo dvěma písmeny kódu v souladu s příslušným kódem ISO. V případě členských států (*1) se však jedná o kódy BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE a UK(NI);


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko. ““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU