(EU) 2020/2103Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2103, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 87-92 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 425/87


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2103,

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 190 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 (2) stanoví v příloze I seznam orgánů ve třetích zemích, které jsou oprávněny k vydávání ověřovacích listin původu ke chmelovým výrobkům z těchto zemí dovezeným. Tyto ověřovací listiny původu jsou uznány za rovnocenné s ověřovací listinou stanovenou článkem 77 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Je povinností příslušných orgánů třetích zemí aktualizovat údaje uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1295/2008 a udržovat úzkou spolupráci s Komisí tím, že budou sdělovat příslušné údaje jejím útvarům.

(3)

Vzhledem k vystoupení Spojeného království z Unie dne 1. února 2020 a konci přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) na 31. prosince 2020 zaslalo Spojené království Komisi žádost o zařazení jeho orgánů na seznam příslušných orgánů třetí země pro účely obchodních norem pro některá odvětví. Spojené království se zejména zavázalo dodržovat požadavky stanovené pro uvádění chmele a chmelových výrobků na trh po skončení přechodného období a oprávnilo orgán k vydávání osvědčení o rovnocennosti podle čl. 190 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 3 nařízení (ES) č. 1295/2008.

(4)

Pokud jde o chmel, osvědčení vydávaná orgánem schváleným Spojeným královstvím by proto měla být uznána za rovnocenná a tento orgán by měl být uveden na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1295/2008, aniž by bylo dotčeno uplatňování právních předpisů Unie na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(5)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1295/2008 je použitelné na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, osvědčení vydávaná orgány Spojeného království je nutno vykládat tak, že odkazují pouze na Velkou Británii.

(6)

Kromě toho Austrálie zaslala Komisi žádost o změnu názvu a adresy příslušného orgánu oprávněného vydávat osvědčení o rovnocennosti. V zájmu srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 1295/2008 v celém rozsahu.

(7)

Nařízení (ES) č. 1295/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V zájmu zajištění právní jistoty a hladkého přechodu obchodních toků v dotčeném odvětví by toto nařízení z důvodu naléhavosti mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1295/2008

Příloha I nařízení (ES) č. 1295/2008 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 45).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Orgány oprávněné k vydávání ověřovacích listin pro:

chmelové šištice, kód KN: ex 1210

chmelový prášek, kód KN: ex 1210

chmelové šťávy a výtažky, kód KN: 1302 13 00

Země původu

Oprávněné orgány

Adresa

Předvolba

Telefonní číslo

Fax

E-mail (nepovinný údaj)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933. General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

[email protected]

[email protected]

(AU) Austrálie

Biosecurity Tasmania – Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

13 St John’s Avenue, New Town TAS 7008

Hobart TAS 7000, Australia

(61-3)

62 33 33 52

03 6165 3777

[email protected]

nebo

[email protected]

(CA) Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Švýcarsko

Labor Veritas

Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

[email protected]

(CN) Čína

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

[email protected]

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

[email protected]

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

[email protected]

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

[email protected]

(NZ) Nový Zéland

Ministry for Primary Industries

P.O. Box 2526, Wellington 6140

(64-4)

830 1574

894 0300

 

(RS) Srbsko

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator:

4898 100

780 198

[email protected]

(UA) Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(GB) Spojené království  (*1)

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

Spojené království

(+44)

(+44) 3300 416 500

-

[email protected]

(US) Spojené státy

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 nebo 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Jihoafrická republika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

[email protected]

saz.org.zw


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU