(EU) 2020/2102Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2102, ze dne 15. prosince 2020, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 84-86 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1926 Pozbývá platnosti: 15. listopadu 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 425/84


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2102,

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 91 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 (2) může Komise na žádost třetí země schválit kontroly dodržování obchodních norem, které tato třetí země provádí před dovozem do Unie.

(2)

Vzhledem k vystoupení Spojeného království z Unie dne 1. února 2020 a ke konci přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení) na 31. prosince 2020 zaslalo Spojené království Komisi žádost o schválení kontrol dodržování zvláštních obchodních norem, které Spojené království provádí před dovozem do Unie. Spojené království se zejména zavázalo dodržovat požadavky stanovené pro uvádění ovoce a zeleniny na trh po skončení přechodného období a oznámilo úřední orgán a kontrolní subjekty uvedené v čl. 15 odst. 2 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

(3)

Komise se domnívá, že takové schválení může udělit, jelikož příslušné právní předpisy Spojeného království použitelné od 1. ledna 2021 pro ovoce a zeleninu zachovávají obchodní normy, které jsou rovnocenné normám uplatňovaným v Unii.

(4)

Kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím by proto měly být schváleny. V souladu s čl. 15 odst. 2 druhým pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 by v tomto nařízení měl být uveden úřední orgán třetí země, který zodpovídá za provádění těchto kontrol, jakož i kontrolní subjekty pověřené jejich náležitým prováděním. V důsledku tohoto schválení by Spojené království mělo být uvedeno na seznamu v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, aniž by bylo dotčeno uplatňování práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(5)

Jelikož se prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 uplatňuje na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, kontroly shody s obchodními normami prováděné Spojeným královstvím je nutno vykládat tak, že odkazují pouze na Velkou Británii.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V zájmu zajištění právní jistoty a zajištění hladkého přechodu obchodních toků v dotčených odvětvích by toto nařízení mělo z důvodu naléhavosti vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení kontrol shody

Kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím před dovozem do Unie se schvalují.

Článek 2

Úřední orgán a kontrolní subjekty

1.   Úředním orgánem Spojeného království, který zodpovídá za provádění kontrol uvedených v článku 1 tohoto nařízení, je podle čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs.

2.   Kontrolními subjekty Spojeného království pověřenými náležitým prováděním kontrol ve smyslu čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce jsou v případě Anglie a Walesu Horticulture Marketing Inspectorate (HMI) a v případě Skotska Scottish Government’s Horticulture and Marketing Unit (HMU).

Článek 3

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Třetí země, jejichž kontroly shody byly schváleny podle článku 15, a dotčené produkty

Země

Produkty

Švýcarsko

Čerstvé ovoce a zelenina

Maroko

Čerstvé ovoce a zelenina

Jižní Afrika

Čerstvé ovoce a zelenina

Izrael  (1)

Čerstvé ovoce a zelenina

Indie

Čerstvé ovoce a zelenina

Nový Zéland

Jablka, hrušky a kiwi

Senegal

Čerstvé ovoce a zelenina

Keňa

Čerstvé ovoce a zelenina

Turecko

Čerstvé ovoce a zelenina

Spojené království  (2)

Čerstvé ovoce a zelenina


(1)  Schválení Komise podle článku 15 se uděluje ovoci a zelenině pocházejícím ze Státu Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, zejména Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU