(EU) 2020/2099Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2099 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/386, pokud jde o zvláštní pravidla pro rozdělení celních kvót, jejichž kvótové období probíhá ke dni použitelnosti čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216

Publikováno: Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 19-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 425/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2099

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/386, pokud jde o zvláštní pravidla pro rozdělení celních kvót, jejichž kvótové období probíhá ke dni použitelnosti čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 (2) stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie. Tato pravidla se mají použít ode dne, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 (3).

(2)

U některých celních kvót začalo kvótové období přede dnem, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, a skončí po tomto dni. Pro tyto případy stanoví prováděcí nařízení (EU) 2019/386 zvláštní pravidla pro rozdělení zbývajících množství, která mají být přidělena v rámci těchto celních kvót ode dne, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, mezi Unii a Spojené království.

(3)

V návaznosti na jednání mezi Unií a Spojeným královstvím bylo dosaženo obecné shody, jak tyto celní kvóty rozdělit. Tato obecná shoda by měla zajistit, že celková množství celních kvót, která jsou k dispozici pro přidělení, nepřesáhnou množství stanovená v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/386 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Aby byla zajištěna právní jistota a aby se takto rozdělená množství stala základem pro žádosti o licence předložené ode dne 1. ledna 2021, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bez odkladu prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Vzhledem k tomu, že se prováděcí nařízení (EU) 2019/386 použije ode dne, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, tj. od 1. ledna 2021, mělo by se toto pozměňující nařízení použít od stejného dne.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2019/386

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/386 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.

Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud kvótové období celní kvóty začíná přede dnem, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, a končí po tomto dni, provede se pro Unii rozdělení množství, která mají být od uvedeného dne přidělena v rámci dotčené celní kvóty, tímto způsobem:

a)

jestliže jsou množství přidělená v členských státech jiných než Spojené království přede dnem, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, stejná nebo vyšší než množství stanovené ve třetím sloupci přílohy I tohoto nařízení, pokud jde o celní kvóty spravované metodou souběžného zkoumání, nebo přílohy II tohoto nařízení, pokud jde o celní kvóty spravované podle pořadí podání žádostí, nebudou pro přidělení k dispozici žádná dodatečná množství;

b)

jestliže jsou množství přidělená v členských státech jiných než Spojené království přede dnem, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, nižší než množství stanovené ve třetím sloupci přílohy I tohoto nařízení, pokud jde o celní kvóty spravované metodou souběžného zkoumání, nebo přílohy II tohoto nařízení, pokud jde o celní kvóty spravované podle pořadí podání žádostí, odpovídá množství, které je k dispozici pro přidělení, rozdílu mezi množstvím stanoveným ve třetím sloupci přílohy I nebo přílohy II tohoto nařízení a množstvími již přidělenými v uvedených členských státech.

Jestliže jsou však množství přidělená ve Spojeném království přede dnem, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, větší než rozdíl mezi množstvím EU-28 stanoveným v listině WTO pro Unii a množstvím EU-27 stanoveným ve třetím sloupci přílohy I nebo přílohy II tohoto nařízení, odečtou se tato nadbytečná množství od množství, které je k dispozici pro přidělení v členských státech jiných než Spojené království ode dne, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

Komise ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, zveřejní na příslušných internetových stránkách množství, která jsou k dispozici pro každou celní kvótu uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce v den, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót (Úř. věst. L 70, 12.3.2019, s. 4).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU