(EU) 2020/2097Nařízení Komise (EU) 2020/2097, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 10-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 425/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2097,

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní účetní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 25. června 2020 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy dokument Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 (změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 4 Pojistné smlouvy).

(3)

Cílem změn IFRS 4 je řešit přechodné účetní důsledky rozdílných dat účinnosti IFRS 9 Finanční nástroje a nadcházejícího IFRS 17 Pojistné smlouvy. Změnami IFRS 4 se zejména prodlužuje doba použitelnosti přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 až do roku 2023, aby se datum účinnosti IFRS 9 sladilo s novým IFRS 17.

(4)

Nařízení Komise (EU) 2017/1988 (3) umožnilo účetním jednotkám, které se zabývají převážně pojišťovací činností, včetně pojišťovacího sektoru finančního konglomerátu, který spadá do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (4), odložit uplatňování IFRS 9 až do 1. ledna 2021.

(5)

Těmto účetním jednotkám by mělo být povoleno odložit používání IFRS 9 až do 1. ledna 2023, namísto 1. ledna 2021.

(6)

V návaznosti na konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví došla Komise k závěru, že změny IFRS 4 splňují kritéria čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002 pro to, aby byly převzaty.

(7)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 Pojistné smlouvy mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změny uvedené v článku 1 tohoto nařízení začnou jednotlivé společnosti a finanční konglomeráty ve smyslu článku 2 nařízení (EU) 2017/1988 uplatňovat ode dne 1. ledna 2021 pro účetní období začínající dne 1. ledna 2021 nebo později.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1988 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (Úř. věst. L 291, 9.11.2017, s. 72).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9

Změny IFRS 4

Změny IFRS 4 Pojistné smlouvy

Mění se odstavce 20 A, 20J a 20O.

Přechodná výjimka z IFRS 9

20 A

IFRS 9 se zabývá účtováním finančních nástrojů a je účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později. Nicméně pro pojistitele, který splňuje kritéria uvedená v odstavci 20B, tento IFRS stanoví přechodnou výjimku, která povoluje, avšak nevyžaduje, aby pojistitel pro roční období začínající před 1. lednem 2023 uplatňoval IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování namísto IFRS 9. Pojistitel, který uplatňuje přechodnou výjimku z IFRS 9:

a)

...

...

20J

Jestliže v důsledku nového posouzení (viz odst. 20G písm. a)) účetní jednotka již nadále není oprávněna uplatňovat přechodnou výjimku z IFRS 9, pak tato účetní jednotka může přechodnou výjimku z IFRS 9 uplatňovat pouze do konce ročního období, které začalo bezprostředně po uvedeném novém posouzení. Účetní jednotka však musí uplatnit IFRS 9 v ročních obdobích, která začínají 1. ledna 2023 nebo později. Jestliže například účetní jednotka dojde při uplatnění odst. 20G písm. a) dne 31. prosince 2018 (konec jejího ročního období) k závěru, že již nadále není oprávněna uplatňovat přechodnou výjimku z IFRS 9, pak tato účetní jednotka může přechodnou výjimku z IFRS 9 uplatňovat pouze do 31. prosince 2019.

...

Přechodná výjimka z konkrétních požadavků v IAS 28

20O

Odstavce 35–36 standardu IAS 28 Investice do přidružených podniků a společných podniků vyžadují, aby účetní jednotka používající ekvivalenční metodu uplatňovala jednotná účetní pravidla. Nicméně v případě ročních období začínajících před 1. lednem 2023 účetní jednotka může, ale nemusí zachovat stávající účetní pravidla používaná přidruženým nebo společným podnikem, a to takto:

a)

...

...


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU