(EU) 2020/2096Nařízení Komise (EU) 2020/2096, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 3-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 425/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2096,

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 a článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznam 3 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 obsahuje několik odkazů na označení větou R65, což je jedna ze standardních R-vět označujících zvláštní rizika vyplývající z nebezpečnosti při použití látky, která byla stanovena ve směrnici Rady 67/548/EHS (2). Vzhledem k tomu, že uvedená směrnice byla zrušena, odkazy na věty R65 by měly být v záznamu 3 zrušeny.

(2)

V souladu s odstavcem 6 záznamu 3 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 připravila Evropská agentura pro chemické látky dne 8. července 2015 dokumentaci v souladu s článkem 69 uvedeného nařízení a dospěla k závěru, že není třeba navrhovat změnu omezení v uvedeném záznamu. Odstavce 6 a 7 v záznamu 3 jsou proto již nadbytečné a měly by být zrušeny.

(3)

Záznamy 22, 67 a 68 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví omezení pro pentachlorfenol a jeho soli a estery, bis(pentabromfenyl)ether a perfluoroktanovou kyselinu a její soli. Vzhledem k tomu, že pro tyto látky jsou stanovena přísnější omezení v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (3), měly by být záznamy 22, 67 a 68 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zrušeny.

(4)

V záznamu 46 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 nebyla při jeho prvním zařazení do nařízení (ES) č. 1907/2006 uvedena čísla CAS a ES pro nonylfenol. Nařízením Komise (ES) č. 552/2009 (4) byla čísla CAS a ES do tohoto záznamu doplněna, aby byl vyjasněn a subjekty a donucovací orgány jej mohly správně uplatňovat. Nezamýšleným účinkem tohoto doplnění však bylo to, že se záznam 46 nyní nevztahuje na všechny izomery nonylfenolu. Aby byl zohledněn záměr normotvůrce v době přijetí omezení, měla by být zmíněná čísla odstraněna.

(5)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh a používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a zařazené v dodatcích 1 až 6 uvedené přílohy a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích.

(6)

Látky klasifikované jako CMR jsou zařazeny v části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5).

(7)

Poté, co byly nařízením Komise (EU) 2018/675 (6) naposledy pozměněny dodatky 1 až 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, aby bylo možné zohlednit látky nově klasifikované jako CMR podle nařízení (ES) č. 1272/2008, byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) 2018/1480 (7) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 (8). Látky nově klasifikované jako CMR kategorie 1 A nebo 1B uvedené v nařízeních (EU) 2018/1480 a (EU) 2020/217 je třeba doplnit do dodatků 1 až 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (9) stanoví pravidla pro uvádění na trh, dodávání na trh nebo uvádění do provozu humánních zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a určitých skupin výrobků bez určeného léčebného účelu. Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/745 obsahuje ustanovení o látkách CMR, měly by být prostředky v působnosti nařízení (EU) 2017/745 vyňaty z omezení stanovených v záznamech 28 až 30 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, aby se zabránilo dvojí regulaci.

(9)

Zrušení záznamu 68 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 by se mělo použít ode dne použitelnosti příslušného ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 (10), včetně perfluoroktanové kyseliny a jejích solí v příloze I nařízení (EU) 2019/1021.

(10)

Klasifikace látek zavedené nařízením (EU) 2018/1480 se použijí ode dne 1. května 2020. Zúčastněné strany by měly mít dostatek času na přijetí vhodných opatření k dosažení souladu s omezením zavedeným tímto nařízením, pokud jde o látky, jež jsou podle nařízení (EU) 2018/1480 klasifikovány jako CMR kategorie 1 A nebo 1B. Mělo by postačovat šest měsíců. Datum použitelnosti subjektům nebrání, aby omezení u látek CMR kategorie 1 A nebo 1B klasifikovaných podle nařízení (EU) 2018/1480 nezačaly uplatňovat dříve.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 se použije ode dne 1. října 2021. Omezení zavedené tímto nařízením pro látky, jež jsou podle nařízení (EU) 2020/217 klasifikovány jako CMR kategorie 1 A nebo 1B, by se proto mělo začít používat ode dne 1. října 2021. Datum použitelnosti subjektům nebrání, aby omezení u látek CMR kategorie 1 A nebo 1B klasifikovaných podle nařízení (EU) 2020/217 nezačaly uplatňovat dříve.

(12)

Nařízením Komise (EU) 2017/776 (11) byly změněny názvy a číslování v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Nařízením (EU) 2018/675 byly odpovídajícím způsobem změněny záznamy 28, 29 a 30 ve sloupci 1 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. Podobné změny by měly být provedeny v názvech dodatků 1 až 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(13)

Dodatek 10 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvádí výčet zkušebních metod pro azobarviva pro účely záznamu 43 uvedené přílohy. Některé zkušební metody uvedené na seznamu jsou zastaralé a Evropský výbor pro normalizaci je nahradil aktuálnějšími metodami. Dodatek 10 by proto měl být změněn, aby uvedené změny zohledňoval.

(14)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 133 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 6 přílohy se použije ode dne 4. července 2020.

Bod 8 písm. b) přílohy se použije takto:

řádky pro kobalt, benzo[rst]pentafen, dibenzo[b,def]chrysen a dibenzo[a,h]pyren se použijí ode dne 1. října 2021,

řádky pro 1,2-dihydroxybenzen, pyrokatechol, acetaldehyd, ethanal, spirodiklofen (ISO) a 3-(2,4-dichlorofenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrát se použijí ode dne 5. července 2021.

Bod 11 písm. b) přílohy se použije ode dne 1. října 2021.

Bod 12 písm. b) přílohy se použije takto:

řádky pro kobalt, ethylenoxid, oxiran, ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15 rozvětvené a lineární alkyl) deriváty, diisohexylftalát, halosulfuron-methyl (ISO), methyl 3-chloro-5-{[(4,6dimethoxypyrimidin-2yl)karbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl1H-pyrazol-4-carboxylát, 2-methylimidazol a dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)cín se použijí ode dne 1. října 2021,

řádky pro 2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon, propikonazol (ISO), (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol a 1-vinylimidazol se použijí ode dne 5. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 7).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 4).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 (Úř. věst. L 251, 5.10.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje (Úř. věst. L 44, 18.2.2020, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA (Úř. věst. L 188, 15.6.2020, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

V záznamu 3 se sloupec 2 mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Nesmějí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí, pokud:

mohou být použity jako palivo v ozdobných olejových lampách určených pro širokou veřejnost a

představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou H304.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, dodavatelé před uvedením výrobku na trh zajistí, aby byly splněny tyto požadavky:

a)

oleje do lamp, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být označeny viditelně, čitelně a nesmazatelně nápisem: „Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí.“; a nejpozději od 1. prosince 2010 také nápisem: „Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sání knotu lampy může vést k život ohrožujícímu poškození plic“;

b)

tekuté podpalovače grilu, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 označeny čitelně a nesmazatelně nápisem: „Jediný doušek tekutého podpalovače grilu může vést k životu ohrožujícímu poškození plic“;

c)

oleje do lamp a podpalovače grilu, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 baleny do černých neprůhledných nádob o objemu nepřesahujícím jeden litr.“;

c)

odstavec 6 se zrušuje;

d)

odstavec 7 se zrušuje;

2)

záznam 22 se zrušuje;

3)

v záznamech 28–30 se v odstavci 2 sloupce 2 doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

prostředky, na které se vztahuje nařízení (EU) 2017/745“;

4)

v záznamu 46 se ve sloupci 1 písm. a) zrušují odkazy na číslo CAS a číslo ES;

5)

záznam 67 se zrušuje;

6)

záznam 68 se zrušuje;

7)

název dodatku 1 se nahrazuje tímto:

 

„Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1 A“;

8)

dodatek 2 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

 

„Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1B“;

b)

do tabulky se vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:

„Kobalt

027-001-00-9

231-158-0

7440-48-4“

 

„Benzo[rst]pentafen

601-090-00-X

205-877-5

189-55-9“

 

„Dibenzo[b,def]chrysen; dibenzo[a,h]pyren

601-091-00-5

205-878-0

189-64-0“

 

„1,2-dihydroxybenzen; pyrokatechol

604-016-00-4

204-427-5

120-80-9“

 

„Acetaldehyd; ethanal

605-003-00-6

200-836-8

75-07-0“

 

„Spirodiklofen (ISO); 3-(2,4-dichlorofenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrát

607-730-00-4

148477-71-8“

 

9)

název dodatku 3 se nahrazuje tímto:

 

„Záznam 29 – Mutageny zárodečných buněk: kategorie 1 A“;

10)

název dodatku 4 se nahrazuje tímto:

 

„Záznam 29 – Mutageny zárodečných buněk: kategorie 1B“;

11)

dodatek 5 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

 

„Záznam 30 – Látky toxické pro reprodukci: kategorie 1 A“;

b)

do tabulky se vkládá nový záznam v pořadí podle stanovených indexových čísel:

„Chlorid methylrtuti

080-012-00-0

204-064-2

115-09-3“

 

12)

dodatek 6 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

 

„Záznam 30 – Látky toxické pro reprodukci: kategorie 1B“;

b)

do tabulky se vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:

„Kobalt

027-001-00-9

231-158-0

7440-48-4“

 

„Ethylenoxid; oxiran

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8“

 

„Ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-rozvětvené a lineární alkyl) deriváty

603-236-00-8

308-208-6

97925-95-6“

 

„2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon

606-047-00-9

404-360-3

119313-12-1“

 

„Diisohexyl-ftalát

607-737-00-2

276-090-2

71850-09-4“

 

„Propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol

613-205-00-0

262-104-4

60207-90-1“

 

„1-vinylimidazol

613-328-00-X

214-012-0

1072-63-5“

 

„Halosulfuron-methyl (ISO);

methyl 3-chloro-5-{[(4,6dimethoxypyrimidin-2yl)karbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl1H-pyrazol-4-karboxylát

613-329-00-5

100784-20-1“

 

„2-methylimidazol

613-330-00-0

211-765-7

693-98-1“

 

„Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)cín

650-056-00-0

245-152-0

22673-19-4“

 

13)

v dodatku 10 se tabulka nahrazuje tímto:

„Evropský normalizační orgán

Odkaz na harmonizovanou normu a její název

Odkaz na nahrazenou normu

CEN

EN ISO 17234-1:2015

Usně – Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních – Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv

EN ISO 17234-1:2010

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Usně – Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních – Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 14362-1:2017

Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken

EN 14362-1:2012

CEN

EN ISO 14362-3:2017

Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen

EN 14362-3:2012“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU