(EU) 2020/2095Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2095, ze dne 9. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 425/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2095,

ze dne 9. prosince 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Aceite de la Comunitat Valenciana“ zapsaného do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 309/2014 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace názvu „Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 309/2014 ze dne 20. března 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de la Comunitat Valenciana (CHOP)) (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, s. 9).

(3)  Úř. věst. C 263, 11.8.2020, s. 6.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU