(EU) 2020/2085Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2085, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 423, 15.12.2020, s. 37-47 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 423/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2085,

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 (2) stanoví pravidla pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů z činností, na něž se vztahuje směrnice 2003/87/ES. Prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 zejména stanoví pravidla pro monitorování emisí z biomasy, jež jsou jednotná s pravidly o využívání biomasy stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (4) se zrušuje směrnice 2009/28/ES s účinkem od 1. července 2021. Proto je vhodné sladit ustanovení týkající se monitorování a vykazování emisí z biomasy stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2018/2066 s pravidly stanovenými ve směrnici (EU) 2018/2001, zejména s ohledem na příslušné definice a kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro využívání biomasy. Vzhledem k tomu, že směrnice (EU) 2018/2001 stanoví kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva používaná pro energetické účely, měla by se kritéria udržitelnosti pro biomasu podle prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 použít pouze v případě spalování biomasy v zařízení nebo jako biopaliva v letecké dopravě. Z důvodů právní jistoty je rovněž nezbytné vyjasnit, že pokud biomasa využívaná ke spalování nesplňuje kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, měl by být její obsah uhlíku považován za fosilní uhlík.

(2)

Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 (5) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1842 (6) má provozovatel zařízení žádající o bezplatné přidělení povolenek v souladu s článkem 10a směrnice 2003/87/ES povinnost do metodického plánu monitorování zahrnout příslušná ustanovení o monitorování, na něž se vztahuje schválení ze strany příslušného orgánu. Do plánů monitorování zařízení, jimž je umožněno bezplatné přidělení, není nutné zahrnout žádné další prvky. V souladu s tím již není dále nutné poskytnout členským státům možnost vyžadovat zahrnutí těchto prvků.

(3)

Během přechodné fáze mezi oznámením o úpravě plánu monitorování a schválením nového upraveného plánu monitorování ze strany příslušného orgánu by se mělo zabránit všem nedostatkům v monitorování či použití méně přesné metodiky. Je tedy třeba objasnit, že by se shromažďování údajů během tohoto přechodného období mělo zakládat na původním i upraveném plánu monitorování a že by měly být uchovávány záznamy obou výsledků monitorování.

(4)

S cílem zajistit přesné monitorování zdrojových toků, včetně bioplynu zavedeného do plynárenské soustavy, by měla být vylepšena a posílena pravidla pro stanovení údajů o činnosti z bioplynu. Stanovení podílu biomasy by zejména mělo záviset na skutečném nákupu bioplynu ze strany provozovatele a mělo by se zabránit možnému dvojímu započtení stejného bioplynu ze strany různých uživatelů. Komise na základě zkušeností získaných během používání metodiky pro stanovení podílu biomasy ze zemního plynu z plynárenské soustavy posoudí potřebu přezkumu této metodiky.

(5)

Vzhledem k typickým administrativním a praktickým postupům na letištích je obtížné zjistit, do kterého letadla se fyzicky doplňuje dávka paliva. Jelikož jsou letecká paliva z hlediska technické specifikace jednotná, je proto vhodné pro množství doplněného paliva umožnit monitorovací přístup na základě údajů o nákupu, a to za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky stanovené v článcích 29, 30 a 31 směrnice (EU) 2018/2001.

(6)

Z důvodů jednotnosti by zaokrouhlení údajů o emisích skleníkových plynů mělo být sladěno se způsobem, jakým jsou ověřené emise zaokrouhlovány v registru Unie, zřízeném v souladu s článkem 19 směrnice 2003/87/ES.

(7)

S cílem snížit administrativní zátěž provozovatelů používajících určité materiály ze smíšených procesů by se mělo pokud možno zabránit rozlišování mezi anorganickým uhlíkem, převážně ve formě uhličitanů, a organickým uhlíkem. Aby byla běžná laboratorní praxe sladěna s terminologií různých typů zdrojových toků, je vhodné do stejného přístupu k emisím z procesů zahrnout všechny formy uhlíku. Proto by tam, kde je to možné, měla být namísto odděleného zacházení s celkovým anorganickým uhlíkem a celkovým organickým uhlíkem dovolena analýza celkového obsahu uhlíku v materiálu. V důsledku toho by namísto pojmu „organický uhlík“ měl být používán pojem „neuhličitanový uhlík“, pokud se jedná o všechny formy uhlíku kromě uhličitanů.

(8)

Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (7) stanoví nové hodnoty pro potenciály globálního oteplování skleníkových plynů. Potenciály globálního oteplování skleníkových plynů použité v systému EU pro obchodování s emisemi by proto měly být upraveny na tyto hodnoty a sladěny s jinými akty Unie.

(9)

Po zveřejnění prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 byla ve vzorci použitém pro stanovení emisí C2F6 odhalena chyba. Tato chyba by měla být opravena.

(10)

Členské státy provedou směrnici (EU) 2018/2001 do 30. června 2021. Vzhledem k tomu, že monitorování a vykazování v rámci prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 probíhá na základě kalendářního roku, měly by změny provedené s cílem sladit ustanovení tohoto nařízení se směrnicí (EU) 2018/2001 začít platit od začátku následujícího vykazovaného období, tedy od 1. ledna 2022. Datum použitelnosti dalších změn a oprav by mělo být stejné jako u prováděcího nařízení (EU) 2018/2066, tedy 1. ledna 2021. V souladu s tím by se stávající ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí CO2 z biomasy v souladu se směrnicí 2009/28/ES měla nadále vztahovat na emise vznikající v roce 2021.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2066

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

bod 21 se nahrazuje tímto:

„21)

„biomasou“ biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství, včetně rostlinných a živočišných látek, z lesnictví a souvisejících odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část odpadů, včetně průmyslových a komunálních odpadů biologického původu;“

b)

vkládají se nové body 21a až 21e, které znějí:

„21a)

„palivy z biomasy“ plynná a pevná paliva vyrobená z biomasy;

21b)

„bioplynem“ plynná paliva vyrobená z biomasy;

21c)

„odpadem“ odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES, vyjma látek, jež byly záměrně upraveny nebo znehodnoceny tak, aby odpovídaly této definici;

21d)

„zbytkem“ látka, která není konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu;

21e)

„zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví“ zbytky, které pocházejí přímo ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví a které nezahrnují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování;“;

c)

bod 23 se nahrazuje tímto:

„23)

„biopalivem“ kapalná paliva používaná pro dopravu a vyráběná z biomasy;“.

2)

V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

3)

V čl. 16 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě pochybností použije provozovatel nebo provozovatel letadel paralelně upravený i původní plán monitorování, aby veškeré monitorování a vykazování provedl v souladu s oběma plány, a uchová záznamy obou výsledků monitorování.“.

4)

V čl. 18 odst. 2 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:

„Pro účely tohoto odstavce se použije čl. 38 odst. 5, za předpokladu, že provozovatel má k dispozici příslušné informace o kritériích udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy použitých pro spalování.“.

5)

V článku 19 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   Pro účely tohoto článku se použije čl. 38 odst. 5.“.

6)

Článek 38 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely tohoto odstavce se použije čl. 38 odst. 5.“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Emisní faktor u biomasy je nula. Pro účely tohoto pododstavce se použije čl. 38 odst. 5.“;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely tohoto odstavce se použije čl. 38 odst. 5.“;

d)

doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, musí biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy použitá pro spalování splnit kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7 a odst. 10 směrnice (EU) 2018/2001.

Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy vyrobené z odpadů a zbytků jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví však musí splňovat pouze kritéria stanovená v čl. 29 odst. 10 směrnice (EU) 2018/2001. Tento pododstavec se použije rovněž na odpad a zbytky, které jsou nejprve zpracovány na produkt, než jsou dále zpracovány na biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy.

Elektřina, vytápění a chlazení vyrobené z tuhého komunálního odpadu nepodléhají kritériím stanoveným v čl. 29 odst. 10 směrnice (EU) 2018/2001.

Kritéria stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7 a 10 směrnice (EU) 2018/2001 se použijí bez ohledu na zeměpisný původ biomasy.

Ustanovení čl. 29 odst. 10 směrnice (EU) 2018/2001 se použije na zařízení, jak je definováno v čl. 3 písm. e) směrnice 2003/87/ES.

Soulad s kritérii stanovenými v čl. 29 odst. 2 až 7 a 10 směrnice (EU) 2018/2001 se posoudí v souladu s článkem 30 a čl. 31 odst. 1 uvedené směrnice.

Pokud biomasa použitá pro spalování nesplňuje ustanovení tohoto odstavce, je její obsah uhlíku považován za fosilní uhlík.“.

7)

Článek 39 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 a článku 30 provozovatel nesmí využívat analýzy nebo metody odhadu v souladu s odstavcem 2 k určení podílu biomasy ze zemního plynu získaného z plynárenské soustavy, do níž je přidán bioplyn.

Provozovatel může stanovit, že určité množství zemního plynu z plynárenské soustavy je bioplyn, a to použitím metodiky stanovené v odstavci 4.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Provozovatel může podíl biomasy stanovit na základě záznamů o nákupu bioplynu s ekvivalentním obsahem energie, za předpokladu, že provozovatel příslušnému orgánu uspokojivě prokáže, že:

a)

nedochází ke dvojímu započítávání stejného množství bioplynu, zejména že zakoupený bioplyn není používán nikým dalším, a to i prostřednictvím oznámení záruky původu, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 12 směrnice (EU) 2018/2001;

b)

provozovatel a výrobce bioplynu jsou připojeni ke stejné plynárenské soustavě.

Pro účely prokázání shody s tímto odstavcem může provozovatel využít údaje zaznamenané v databázi, kterou zřídil jeden členský stát nebo více členských států a která umožňuje sledování převodů bioplynu.“.

8)

V čl. 43 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely tohoto odstavce se použije čl. 38 odst. 5.“.

9)

V čl. 47 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely tohoto odstavce se použije čl. 38 odst. 5.“.

10)

Článek 54 se nahrazuje tímto:

„Článek 54

Zvláštní ustanovení týkající se biopaliv

1.   U směsných paliv může provozovatel letadel buď předpokládat absenci biopaliva a použít standardní hodnotu fosilní části 100 %, nebo určit podíl biopaliva v souladu s odstavcem 2 či 3.

2.   Jsou-li biopaliva fyzicky míchána s fosilními palivy a doplňována do letadla ve fyzicky identifikovatelných dávkách, může provozovatel letadla provést analýzy v souladu s články 32 až 35, aby určil podíl biomasy, a to na základě příslušné normy a analytických metod stanovených v uvedených článcích za předpokladu, že využití této normy a těchto analytických metod schválil příslušný orgán. Pokud provozovatel letadla příslušnému orgánu prokáže, že by tyto analýzy byly spojeny s neúměrně vysokými náklady nebo nejsou technicky proveditelné, může provozovatel letadla založit odhad obsahu biopaliva na hmotnostní bilanci zakoupených fosilních paliv a biopaliv.

3.   Pokud zakoupené dávky biopaliva nejsou fyzicky doplňovány do konkrétního letadla, nesmí provozovatel letadla využít analýzy ke stanovení podílu biomasy použitých paliv.

Provozovatel letadla může podíl biomasy stanovit na základě záznamů o nákupu biopaliva s ekvivalentním obsahem energie za předpokladu, že provozovatel letadla příslušnému orgánu uspokojivě prokáže, že nedochází ke dvojímu započítávání stejného množství biopaliva, zejména že zakoupené biopalivo není používáno nikým dalším.

Za účelem prokázání souladu s požadavky uvedenými ve druhém pododstavci může provozovatel využít údaje zaznamenané v databázi Unie, jež byla zřízena v souladu s čl. 28 odst. 2 směrnice (EU) 2018/2001.

4.   Emisní faktor u biopaliva je nula.

Pro účely tohoto odstavce se na spalování biopaliva ze strany provozovatelů letadel použije čl. 38 odst. 5.“.

11)

V čl. 72 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Celkové roční emise všech skleníkových plynů CO2, N2O a PFC se vykazují zaokrouhleně na tuny CO2 nebo CO2(e). Celkové roční emise zařízení se vypočítají jako součet zaokrouhlených hodnot pro CO2, N2O a PFC.“.

12)

Přílohy I a X se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

13)

Přílohy II, IV a VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2018/2066

„Výpočetní metoda B – metoda přepětí“ v příloze IV části 8 oddílu B prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 se opravuje takto:

1)

Vzorec „emise C2F6 (t) = emise CF4 × FCF2F6“ se nahrazuje vzorcem „emise C2F6 (t) = emise CF4 × FC2F6“.

2)

Definice „FCF2F6 = hmotnostní podíl C2F6 (t C2F6/t CF4)“ se nahrazuje definicí „FC2F6 = hmotnostní podíl C2F6 (t C2F6/t CF4)“.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije od 1. ledna 2021.

Body 1, 4 až 10 a 12 článku 1 se však použijí ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (Úř. věst. L 334, 31.12.2018, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 59, 27.2.2019, s. 8).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1842 ze dne 31. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti (Úř. věst. L 282, 4.11.2019, s. 20).

(7)  Sloupec „Potenciál globálního oteplování za 100 let“ v tabulce 8.A.1 dodatku 8.A zprávy nazvané „Změna klimatu v roce 2013: základ fyzikální vědy.“ Příspěvek pracovní skupiny I k páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu, s. 731; k dispozici na adrese https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.


PŘÍLOHA I

Přílohy I a X prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v části 1 se doplňují nové body 8 a 9, které znějí:

„8)

případně popis postupu používaného k posouzení toho, zda zdrojové toky biomasy splňují požadavky čl. 38 odst. 5;

9)

případně popis postupu používaného ke stanovení množství bioplynu na základě záznamů o nákupu v souladu s čl. 39 odst. 4.“;

b)

v části 2 bodě 2 se doplňují nová písmena f) a g), která znějí:

„f)

případně popis postupu používaného k posouzení toho, zda biopaliva splňují požadavky čl. 38 odst. 5;

g)

případně popis postupu používaného ke stanovení množství biopaliva na základě záznamů o nákupu v souladu s čl. 54 odst. 3.“.

2)

Příloha X se mění takto:

a)

v části 1 bodě 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

celkové emise vyjádřené jako t CO2(e), včetně CO2 ze zdrojových toků biomasy, které nesplňují požadavky čl. 38 odst. 5;“;

b)

v části 1 bodě 8 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

emise, množství a obsah energie spálených paliv z biomasy a biokapalin vyjádřené v t a TJ a informace o tom, zda tato paliva z biomasy a biokapaliny splňují požadavky čl. 38 odst. 5.“;

c)

část 2 se mění takto:

1)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9)

celkové množství emisí CO2 v tunách CO2 rozčleněné podle členského státu odletu a příletu, včetně CO2 z biopaliv, která nesplňují požadavky čl. 38 odst. 5;“;

2)

bod 12 se nahrazuje tímto:

„12)

informativní položky:

a)

množství biopaliv použité v průběhu vykazovaného roku (v tunách nebo m3) podle druhu paliva a to, zda biopaliva splňují požadavky čl. 38 odst. 5;

b)

výhřevnost biopaliv a alternativních paliv;“.


PŘÍLOHA II

Přílohy II, IV a VI prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

v části 2 prvním odstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pokud se jako vstup do procesu použijí paliva nebo hořlavé materiály, z nichž vznikají emise CO2, použije se část 4 této přílohy.“;

b)

část 4 se nahrazuje tímto:

„4.   VYMEZENÍ ÚROVNÍ PŘESNOSTI PRO VÝPOČTOVÉ FAKTORY EMISÍ CO2 Z PROCESŮ

Pro všechny emise CO2 z procesů, zejména pro emise z rozkladu uhličitanů a z procesních materiálů obsahujících uhlík v jiné formě než ve formě uhličitanů, včetně močoviny, koksu a grafitu, pokud jsou monitorovány pomocí standardní metodiky v souladu s čl. 24 odst. 2, se pro příslušné výpočtové faktory použijí úrovně přesnosti stanovené v této části.

V případě smíšených materiálů, které obsahují anorganické i organické formy uhlíku, může provozovatel:

stanovit celkový předběžný emisní faktor pro smíšený materiál pomocí analýzy celkového obsahu uhlíku a konverzního faktoru a – případně – podílu biomasy a výhřevnosti souvisejících s celkovým obsahem uhlíku nebo

stanovit organický a anorganický obsah odděleně a považovat je za dva samostatné zdrojové toky.

Pro emise z rozkladu uhličitanů může provozovatel pro každý zdrojový tok zvolit jednu z těchto metod:

a)

metoda A (založená na vstupu): emisní faktor, konverzní faktor a údaje o činnosti se vztahují k množství materiálu ve vstupu do procesu;

b)

metoda B (založená na výstupu): emisní faktor, konverzní faktor a údaje o činnosti se vztahují k množství výstupů z procesu.

Pro ostatní emise CO2 z procesů provozovatel použije pouze metodu A.

4.1   Úrovně přesnosti pro emisní faktor při použití metody A

Úroveň přesnosti 1: Provozovatel použije některou z následujících možností:

a)

standardní faktory uvedené v tabulce 2 v části 2 přílohy VI v případě rozkladu uhličitanů nebo v tabulkách 1, 4 či 5 v případě ostatních procesních materiálů;

b)

jiné konstantní hodnoty v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e), pokud není v příloze VI uvedena žádná použitelná hodnota.

Úroveň přesnosti 2: Provozovatel použije emisní faktor specifický pro danou zemi v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo hodnoty v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. d).

Úroveň přesnosti 3: Provozovatel stanoví emisní faktor v souladu s články 32 až 35. Pro převedení údajů o složení na emisní faktory se v příslušných případech použijí stechiometrické poměry uvedené v části 2 přílohy.

4.2   Úrovně přesnosti pro konverzní faktor při použití metody A

Úroveň přesnosti 1: Použije se konverzní faktor 1.

Úroveň přesnosti 2: Uhličitany a jiný uhlík opouštějící proces jsou hodnoceny pomocí konverzního faktoru s hodnotou mezi 0 a 1. Provozovatel může předpokládat úplnou přeměnu u jednoho nebo několika vstupů a přiřadit nepřeměněné materiály nebo jiný uhlík ke zbývajícím vstupům. Dodatečné stanovení příslušných chemických parametrů produktů se provádí v souladu s články 32 až 35.

4.3   Úrovně přesnosti pro emisní faktor při použití metody B

Úroveň přesnosti 1: Provozovatel použije některou z následujících možností:

a)

standardní faktory uvedené v tabulce 3 v části 2 přílohy VI;

b)

jiné konstantní hodnoty v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e), pokud není v příloze VI uvedena žádná použitelná hodnota.

Úroveň přesnosti 2: Provozovatel použije emisní faktor specifický pro danou zemi v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo hodnoty v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. d).

Úroveň přesnosti 3: Provozovatel stanoví emisní faktor v souladu s články 32 až 35. Stechiometrické poměry uvedené v tabulce 3 v části 2 přílohy VI se použijí pro převedení údajů o složení na emisní faktory za předpokladu, že veškeré příslušné oxidy kovů pocházejí z příslušných uhličitanů. Za tímto účelem provozovatel vezme v úvahu alespoň CaO a MgO a doloží příslušnému orgánu údaje o tom, které další oxidy kovů v surovinách jsou spojeny s uhličitany.

4.4   Úrovně přesnosti pro konverzní faktor při použití metody B

Úroveň přesnosti 1: Použije se konverzní faktor 1.

Úroveň přesnosti 2: Množství neuhličitanových sloučenin příslušných kovů v surovinách, včetně prachu nebo popílku nebo jiných již kalcinovaných materiálů, se vyjádří pomocí konverzních faktorů s hodnotou mezi 0 a 1, přičemž hodnota 1 odpovídá úplné přeměně uhličitanů v surovinách na oxidy. Dodatečné stanovení příslušných chemických parametrů vstupů do procesu se provádí v souladu s články 32 až 35.

4.5   Úrovně přesnosti pro výhřevnost

Je-li to relevantní, stanoví provozovatel výhřevnost procesních materiálů pomocí úrovní přesnosti uvedených v oddílu 2.2 této přílohy. Výhřevnost se nepovažuje za významnou pro minimální zdrojové toky nebo pro materiály, které samy o sobě nejsou bez jiných přidaných paliv hořlavé. V případě pochybností provozovatel usiluje o potvrzení ze strany příslušného orgánu toho, zda se výhřevnost musí monitorovat a vykazovat.

4.6   Úrovně přesnosti pro podíl biomasy

Je-li to relevantní, stanoví provozovatel podíl biomasy uhlíku obsaženého v procesním materiálu pomocí úrovní přesnosti uvedených v oddílu 2.4 této přílohy.“;

c)

zrušuje se část 5.

2)

Příloha IV se mění takto:

a)

v části 1 pododdílu C.2 se první odstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od ustanovení části 4 přílohy II se emise CO2 vznikající při použití močoviny pro mokré čištění proudu spalin vypočtou v souladu s čl. 24 odst. 2 za použití následujících úrovní přesnosti.“;

b)

v části 4 se oddíl B nahrazuje tímto:

„B.   Zvláštní pravidla monitorování

Pro monitorování emisí z pražení, slinování nebo peletizace kovové rudy může provozovatel použít hmotnostní bilanci v souladu s článkem 25 a částí 3 přílohy II nebo standardní metodiku v souladu s článkem 24 a částmi 2 a 4 přílohy II.“;

c)

část 9 se mění takto:

1)

oddíl A se nahrazuje tímto:

„A.   Oblast působnosti

Provozovatel uvede alespoň tyto potenciální zdroje emisí CO2: kalcinace vápence obsaženého v surovinách, konvenční fosilní paliva pecí, alternativní fosilní paliva pecí a suroviny, spalování biomasy (odpadní biomasy), ostatní paliva, která nejsou používána k vytápění pece, obsah neuhličitanového uhlíku ve vápenci a břidlici a suroviny používané pro čištění odpadních plynů.“;

2)

v oddílu B se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Emise CO2 související s prachem odstraněným z procesu a s neuhličitanovým uhlíkem v surovinách jsou přidány v souladu s oddíly C a D této části.“;

3)

v oddílu D se druhý a třetí odstavec nahrazují tímto:

„Odchylně od části 4 přílohy II se pro emisní faktor použije toto vymezení úrovní přesnosti:

Úroveň přesnosti 1: Obsah neuhličitanového uhlíku v příslušné surovině se odhadne podle pokynů pro osvědčené postupy v odvětví.

Úroveň přesnosti 2: Obsah neuhličitanového uhlíku v příslušné surovině se stanoví nejméně jednou za rok podle ustanovení článků 32 až 35.

Odchylně od části 4 přílohy II se pro konverzní faktor použije toto vymezení úrovní přesnosti:

Úroveň přesnosti 1: Použije se konverzní faktor 1.

Úroveň přesnosti 2: Konverzní faktor se vypočte podle osvědčených postupů v odvětví.“;

d)

část 10 se mění takto:

1)

v oddílu B se první odstavec nahrazuje tímto:

„Emise ze spalování jsou monitorovány v souladu s částí 1 této přílohy. Emise z procesů ze surovin jsou monitorovány v souladu s částí 4 přílohy II. Vždy je třeba zohlednit uhličitany vápníku a hořčíku. Kdykoli je to důležité pro výpočet emisí, je nutné zohlednit i jiné uhličitany a neuhličitanový uhlík v surovinách.“;

2)

doplňuje se nový oddíl C, který zní:

„C.   Emise z neuhličitanového uhlíku v surovinách

Provozovatel stanoví emise z neuhličitanového uhlíku alespoň z vápence, břidlice nebo z alternativních surovin v peci v souladu s čl. 24 odst. 2.

Odchylně od části 4 přílohy II se pro emisní faktor použije toto vymezení úrovní přesnosti:

Úroveň přesnosti 1: Obsah neuhličitanového uhlíku v příslušné surovině se odhadne podle pokynů pro osvědčené postupy v odvětví.

Úroveň přesnosti 2: Obsah neuhličitanového uhlíku v příslušné surovině se stanoví nejméně jednou za rok podle ustanovení článků 32 až 35.

Odchylně od části 4 přílohy II se pro konverzní faktor použije toto vymezení úrovní přesnosti:

Úroveň přesnosti 1: Použije se konverzní faktor 1.

Úroveň přesnosti 2: Konverzní faktor se vypočte podle osvědčených postupů v odvětví.“;

e)

v části 11 oddílu B se první odstavec nahrazuje tímto:

„Emise ze spalování, včetně mokrého čištění spalin, jsou monitorovány v souladu s částí 1 této přílohy. Emise z procesů ze surovin jsou monitorovány v souladu s částí 4 přílohy II. Mezi uhličitany, které je třeba zohlednit, patří alespoň CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3 a SrCO3. Použije se pouze metoda A. Emise z jiných procesních materiálů, včetně koksu, grafitu a prachu z uhlí, jsou monitorovány v souladu s částí 4 přílohy II.“;

f)

část 12 se mění takto:

1)

oddíl A se nahrazuje tímto:

„A.   Oblast působnosti

Provozovatel uvede alespoň tyto potenciální zdroje emisí CO2: paliva pecí, kalcinace vápence/dolomitu a jiných uhličitanů obsažených v surovině, vápenec a jiné uhličitany použité ke snižování množství látek znečišťujících ovzduší a čištění jiných spalin, fosilní přísady/přísady biomasy používané k vytvoření pórovitosti, včetně polystyrenu, odpad z výroby papíru nebo piliny, obsah neuhličitanového uhlíku v jílu a jiných surovinách;.“;

2)

v oddílu B se první odstavec nahrazuje tímto:

„Emise ze spalování, včetně mokrého čištění spalin, jsou monitorovány v souladu s částí 1 této přílohy. Emise z procesů ze součástí a přísad surové moučky jsou monitorovány v souladu s částí 4 přílohy II. Pro keramiku na bázi čištěných nebo syntetických jílů může provozovatel použít buď metodu A, nebo metodu B. Pro keramické výrobky na bázi nezpracovaných jílů a jsou-li použity jíly nebo přísady s významným obsahem neuhličitanového uhlíku, použije provozovatel metodu A. Vždy je třeba zohlednit uhličitany vápníku. Pokud je to důležité pro výpočet emisí, je nutné zohlednit i jiné uhličitany a neuhličitanový uhlík v surovinách.“.

3)

V příloze VI se tabulka 6 nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Potenciály globálního oteplování

Plyn

Potenciál globálního oteplování

N2O

265 t CO2(e)/t N2O

CF4

6 630 t CO2(e)/t CF4

C2F6

11 100 t CO2(e)/t C2F6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU