(EU) 2020/2080Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2080, ze dne 9. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 423, 15.12.2020, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 423/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2080,

ze dne 9. prosince 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Sušená půlená rajčata, solená a způsobilá k přímému požívání. Obsah soli se pohybuje v rozmezí od 10,65 do 17,35 % hmotnostních. Na základě obsahu soli je produkt rozdělen do různých jakostních kategorií určených k různému použití.

Během výrobního procesu jsou čerstvá rajčata nejprve nakrájena, poté prosolena a následně vystavena na slunce a usušena. Hlavním účelem solení rajčat je jejich ochucení a následné stanovení různých jakostních kategorií. Vedlejším účinkem solení je urychlení sušení a konzervace výrobku.

Výrobek je balen do vakuových balení různých velikostí, ta jsou následně uložena do kartonových krabic a skladována při teplotě nižší než 5 °C.

2002 10 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2002 , 2002 10 a 2002 10 90 .

Do čísla 0711 patří zelenina, která byla upravena pouze za účelem zajištění její prozatímní konzervace během přepravy nebo skladování před použitím a v tomto stavu je nezpůsobilá k přímému požívání. Vzhledem k tomu, že daný výrobek je způsobilý k přímému požívání, zařazení do čísla 0711 je vyloučeno.

Do čísla 0712 patří sušená zelenina, která neprošla další úpravou.

Solení nepatří mezi procesy stanovené v kapitole 7. Považuje se za další úpravu, jelikož přidání soli není při procesu sušení nutné. Zařazení do čísla 0712 je tudíž vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2002 10 90 jako rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU