(EU) 2020/2041Prováděcí nařízení Komise(EU) 2020/2041 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/585, pokud jde o počet vzorků odebraných a analyzovaných každým členským státem, s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 420, 14.12.2020, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 420/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE(EU) 2020/2041

ze dne 11. prosince 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/585, pokud jde o počet vzorků odebraných a analyzovaných každým členským státem, s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/585 (3) je pro každý členský stát stanoven počet vzorků, které se mají odebrat pro účely kontrolního programu stanoveného ve zmíněném nařízení s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů.

(2)

Vzhledem k vystoupení Spojeného království z Unie a konci přechodného období ke dni 31. prosince 2020 je nezbytné provést úpravy, aby se zajistilo, že program bude z hlediska trhu Unie nadále reprezentativní a celkový počet vzorků dostatečný, aby byly cíle uvedeného programu splněny.

(3)

Na Spojené království v minulosti připadalo značné množství vzorků, úměrně k počtu obyvatel této země. Napříště by měl být odběr vzorků, který má provádět Spojené království, přizpůsoben s ohledem na Severní Irsko a na počet obyvatel na tomto území.

(4)

Počet vzorků odebíraných členskými státy by rovněž měl být odpovídajícím způsobem upraven, aby s ohledem na 3. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2020/585 byl celkový počet vzorků i nadále dostatečný.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/585 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby členské státy mohly splnit své povinnosti týkající se analýzy, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/585 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 ze dne 27. dubna 2020 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2021, 2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 135, 29.4.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze II bodě 5 prováděcího nařízení (EU) 2020/585 se tabulka nahrazuje takto:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

Spojené království s ohledem na Severní Irsko (1)

12

CELKOVÝ POČET VZORKŮ: 683


(1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se toto nařízení použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU