(EU) 2020/2038Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2038 ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty, aby se zohlednilo vystoupení Spojeného království z Unie

Publikováno: Úř. věst. L 416, 11.12.2020, s. 48-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 416/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2038

ze dne 10. prosince 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty, aby se zohlednilo vystoupení Spojeného království z Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (1), a zejména na článek 126 a čl. 127 odst. 1 uvedené dohody a čl. 5 odst. 3 a čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (2), a zejména na čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 76 písm. a) a čl. 100 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

(2)

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii. Podle článků 126 a 127 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) se na Spojené království a ve Spojeném království během přechodného období, které končí dnem 31. prosince 2020 (dále jen „přechodné období“), použije právo Unie.

(3)

V souladu s článkem 185 dohody o vystoupení a s čl. 5 odst. 3 Protokolu o Irsku/Severním Irsku se po skončení přechodného období na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (bez teritoriálních vod Spojeného království) použijí celní předpisy vymezené v čl. 5 bodu 2 nařízení (EU) č. 952/2013.

(4)

Po skončení přechodného období se na Spojené království a ve Spojeném království s výjimkou Severního Irska přestane uplatňovat nařízení (EU) č. 952/2013 a na zboží přivážené na celní území Unie ze Spojeného království se uplatní cla. V souladu s čl. 71 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013 se do celní hodnoty dováženého zboží zahrnují náklady na dopravu do místa, kde zboží vstupuje na celní území Unie. Procentní podíly celkových nákladů na leteckou dopravu, které se zahrnují do celní hodnoty, jsou uvedeny v příloze 23-01 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3). Po skončení přechodného období by Spojené království mělo být doplněno na příslušný seznam třetích zemí v uvedené příloze.

(5)

Formuláře pro stanovení závazku ručitele jsou stanoveny v přílohách 32-01, 32-02 a 32-03 a v kapitolách VI a VII přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Tyto formuláře zahrnují seznam členských států Unie a ostatních smluvních stran Úmluvy o společném tranzitním režimu (4) ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitního režimu pro společný tranzitní režim č. 1/2019 (5) (dále jen „úmluva“). Až se nařízení (EU) č. 952/2013 přestane uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království s výjimkou Severního Irska, Spojené království by již nemělo být v těchto formulářích uvedeno mezi členskými státy. Spojené království však bylo přizváno k přistoupení k úmluvě jako samostatná smluvní strana po skončení přechodného období a uložilo svou listinu o přistoupení. Až Spojené království k úmluvě přistoupí, mělo by být uvedeno mezi ostatními smluvními stranami úmluvy ve formulářích pro stanovení závazku ručitele. Kromě toho by v důsledku uplatňování Protokolu o Irsku/Severním Irsku mělo být Severní Irsko v případě operací tranzitu Unie uvedeno na seznamu způsobem, ze kterého vyplývá, že jakákoli jistota platná v členských státech musí platit také v Severním Irsku.

(6)

S ohledem na blížící se konec přechodného období by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve. Vzhledem k tomu, že přechodné období končí dne 31. prosince 2020, měla by se ustanovení tohoto nařízení, která se týkají zahrnutí nákladů na leteckou dopravu ze Spojeného království s výjimkou Severního Irska do celní hodnoty a odstranění odkazů na Spojené království z části formulářů pro stanovení závazku ručitele, která je určena pro členské státy, použít od 1. ledna 2021. Ustanovení týkající se zahrnutí odkazů na Spojené království na seznamu ostatních smluvních stran úmluvy do formulářů pro stanovení závazku ručitele by se měla použít ode dne, kdy Spojené království přistoupí k Úmluvě o společném tranzitním režimu.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

v příloze 23-01 v tabulce v posledním řádku prvního sloupce („Zóna Q“) se doplňuje nový text, který zní:

„Spojené království s výjimkou Severního Irska“;

(2)

v příloze 32-01 se v části I (Závazek ručitele) bod 1 mění takto:

a)

za textem „Švédské království“ se zrušuje tento text:

„a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“;

b)

za text „Turecké republiky(56)“ se vkládá tento text:

„, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (*)

(*)  Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se Severní Irsko pro účely této jistoty považuje za součást Evropské unie. Proto pokud smí být jistota v Severním Irsku použita, uvede ručitel usazený na celním území Evropské unie doručovací adresu v Severním Irsku nebo v něm jmenuje zástupce. Jestliže je však jistota v souvislosti se společným tranzitním režimem platná v Evropské Unii i ve Spojeném království, může jedna doručovací adresa nebo jmenovaný zástupce ve Spojeném království pokrýt všechny části Spojeného království včetně Severního Irska.“;"

(3)

v příloze 32-02 se v části I (Závazek ručitele) bod 1 mění takto:

a)

za textem „Švédské království“ se zrušuje tento text:

„a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“;

b)

za text „Turecké republiky“ se vkládá tento text:

„, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (**)

(**)  Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se Severní Irsko pro účely této jistoty považuje za součást Evropské unie. Proto pokud smí být jistota v Severním Irsku použita, uvede ručitel usazený na celním území Evropské unie doručovací adresu v Severním Irsku nebo v něm jmenuje zástupce. Jestliže je však jistota v souvislosti se společným tranzitním režimem platná v Evropské Unii i ve Spojeném království, může jedna doručovací adresa nebo jmenovaný zástupce ve Spojeném království pokrýt všechny části Spojeného království včetně Severního Irska.“;"

(4)

v příloze 32-03 se v části I (Závazek ručitele) bod 1 mění takto:

a)

za textem „Švédské království“ se zrušuje tento text:

„a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“;

b)

za text „Turecké republiky(71)“ se vkládá tento text:

„, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (***)

(***)  Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se Severní Irsko pro účely této jistoty považuje za součást Evropské unie. Proto pokud smí být jistota v Severním Irsku použita, uvede ručitel usazený na celním území Evropské unie doručovací adresu v Severním Irsku nebo v něm jmenuje zástupce. Jestliže je však jistota v souvislosti se společným tranzitním režimem platná v Evropské Unii i ve Spojeném království, může jedna doručovací adresa nebo jmenovaný zástupce ve Spojeném království pokrýt všechny části Spojeného království včetně Severního Irska.“;"

(5)

v příloze 72-04 se část II mění takto:

a)

v kapitole VI se v řádku 7 tabulky za text „Turecko –“ vkládá nový text, který zní:

„Spojené království (*)

(*)  Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii by se Severní Irsko pro účely této jistoty mělo považovat za součást Evropské unie.“;"

b)

v kapitole VII se v řádku 6 tabulky za text „Turecko –“ vkládá nový text, který zní:

„Spojené království (*)

(*)  Podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii by se Severní Irsko pro účely této jistoty mělo považovat za součást Evropské unie.“."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Ustanovení čl. 1 bodu 2 písm. b), bodu 3 písm. b), bodu 4 písm. b) a bodu 5 se však použijí ode dne, kdy Spojené království přistoupí k Úmluvě o společném tranzitním režimu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10 prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

(5)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitního režimu zřízeného Úmluvou o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 č. 1/2019 ze dne 4. prosince 2019, kterým se mění uvedená úmluva (Úř. věst. L 103, 3.4.2020, s. 47).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU