(EU) 2020/2037Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2037, ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

Publikováno: Úř. věst. L 416, 11.12.2020, s. 32-47 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 416/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2037,

ze dne 10. prosince 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na články 16 a 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na články 13 a 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   SOUVISLOSTI

(1)

Dne 31. ledna 2019 Komise zavedla konečná ochranná opatření týkající se některých výrobků z oceli (dále jen „nařízení o konečných ochranných opatřeních“) (3).

(2)

Komise dvakrát změnila opatření na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1590 (4) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/894 (5).

(3)

Podle dohody o vystoupení (6) mezi Unií a Spojeným královstvím (dále jen „Spojené království“) již nebude Spojené království ode dne 1. ledna 2021 součástí celního území Unie. K tomuto datu se proto změní územní působnost, v jejímž rámci jsou ochranná opatření použitelná. Jelikož byla úroveň ochranných opatření týkajících se některých výrobků z oceli stanovena na základě průměrného dovozu do Unie s 28 členskými státy, tj. včetně dovozu do Spojeného království, během referenčního období 2015–2017, považuje Komise za vhodné odpovídajícím způsobem upravit objem celních kvót, jakož i seznam rozvojových zemí, na něž se vztahují stávající ochranná opatření.

(4)

Dne 30. října 2020 zveřejnila Komise v Úředním věstníku Evropské unie (7) oznámení, v němž vysvětluje důvody návrhu a metodiku, kterou zamýšlí použít, a vyzvala zúčastněné strany, aby předložily připomínky. Oznámení rovněž obsahovalo objem přepočtených celních kvót, jež budou platit v období od 1. ledna do 30. června 2021.

2.   ŘÁDNÝ POSTUP

(5)

Komise ve stanovené lhůtě obdržela podání od devatenácti zúčastněných stran. Komise rovněž vedla konzultace s devíti vládami třetích zemí.

3.   POSOUZENÍ OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK

(6)

Komise se zabývala obdrženými připomínkami, jež se týkaly buď konkrétních kategorií výrobků, nebo obecných aspektů úpravy, a sice:

3.1.   Kategorie 4B – pokovené plechy

(7)

Několik zúčastněných stran předložilo připomínky ohledně objemů vypočtených pro kategorie 4 A a 4B (včetně tříd pro automobilový průmysl) a požádalo Komisi, aby svůj výpočet přezkoumala. Konkrétně během konzultací s orgány třetích zemí jedna zúčastněná strana poukázala na administrativní chybu ve výpočtu. Další zúčastněná strana zjistila konkrétní problém s výpočtem nebo navrhla mírnou změnu přidělování mezi těmito dvěma kategoriemi výrobků, jež lépe odráží její situaci, pokud jde o objemy týkající se jejích celních kvót pro jednotlivé země, a to s ohledem na hypotetickou srovnávací situaci v tomto případě, to jest jak by byly celní kvóty přiděleny, kdyby Spojené království nebylo součástí celního území v době přijetí původních ochranných opatření. Komise po posouzení těchto tvrzení zjistila, že jsou odůvodněná, a objemy uvedené v oznámení ze dne 30. října odpovídajícím způsobem upravila.

(8)

Je třeba zdůraznit, že tyto úpravy se týkají pouze rozdělení celních kvót mezi podkategorie výrobků 4 A a 4B, nemají však vliv na úroveň celních kvót pro celkovou kategorii výrobků 4.

(9)

Aktualizované objemy se odrážejí v objemech celních kvót v příloze I.

3.2.   Dopad úpravy na objemy celních kvót

(10)

Některé strany tvrdily, že by Komise měla zachovat stávající objemy celních kvót a navíc by měla buď poskytnout Spojenému království vlastní celní kvótu, nebo v případě, že spadá pod zbytkové celní kvóty, by bylo třeba objemy těchto celních kvót zvýšit, aby zahrnovaly tradiční obchodní toky Spojeného království.

(11)

Některé strany rovněž tvrdily, že by byly negativně ovlivněny zahrnutím Spojeného království do zbytkové části daných celních kvót, neboť se by tím zvýšilo soutěžení o menší objem celní kvóty.

(12)

Další strany uvedly, že pro některé země původu by se celkový objem vypočítaných celních kvót snížil, což by učinilo opatření přísnějším.

(13)

V neposlední řadě si některé vyvážející země stěžovaly, že podle návrhu Komise by přišly o svou celní kvótu pro některé konkrétní kategorie výrobků. Tyto strany tvrdily, že Komise by měla zachovat jejich celní kvóty, a pokud tak neučiní, znamenalo by to, že opatření budou učiněna přísnějšími, což je v rozporu s pravidly WTO.

(14)

Komise s tím, že navrhovaná úprava by ochranné opatření učinila přísnějším, nesouhlasila. Jak je uvedeno v oznámení ze dne 30. října, výsledek úpravy by ve velmi malém počtu případů vedl k tomu, že některé země ztratí u určitých kategorií výrobků své celní kvóty (a naopak). Komise se však nedomnívá, že by úprava sama o sobě vedla k přísnějšímu opatření. Komise v oznámení ze dne 30. října vysvětlila důvody pro úpravu, konkrétně dosažení objemu celních kvót (a to celkově i pro jednotlivé kategorie výrobků), který je úměrný zmenšení zeměpisného rozsahu území, na němž se ochranné opatření Unie použije od 1. ledna 2021. Komise dále konstatuje, že celkové objemy celních kvót vyplývající z úpravy jsou o 3 % vyšší než stávající objemy celních kvót a že to nelze považovat za zpřísnění opatření.

(15)

Kromě toho by Komise ráda zdůraznila, že pokud by měla uznat tvrzení těch zemí, které by přišly o určitou celní kvótu pro danou zemi, diskriminovala by je vůči jiným zúčastněným stranám tím, že by opustila od svojí základní zásady udělování celních kvót pro jednotlivé země, pouze jestliže byla v určitém období splněna určitá prahová hodnota (5 % podíl na dovozu) (8). Z uplatnění hypotetické srovnávací situace vyplývá, že země, které měly celní kvótu pro danou zemi, již nesplňují objektivní kritérium, zatímco jiné země jej splňují.

(16)

Nevyužité objemy kvót stanovené v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2020/894 těch zemí, které by v důsledku této úpravy přišly o své celní kvóty v určité kategorii výrobků, byly přiděleny zbytkovým celním kvótám v příslušných kategoriích výrobků.

3.3.   Žádost o provedení analýzy na základě údajů pro EU-27

(17)

Některé zúčastněné strany tvrdily, že jestliže Unie upravuje svá opatření, musí znovu posoudit, zda jsou všechny požadavky na uložení ochranných opatření nadále plněny podle scénáře pro EU-27. Jedna zúčastněná strana zejména uvedla, že tento přístup by vedl Unii k určení, že u několika kategorií výrobků by nedošlo ke zvýšení dovozu, a ty by proto by měly být z opatření vyloučeny.

(18)

Komise v tomto ohledu poznamenala, že podmínky pro uložení ochranného opatření musí být splněny, když je ochranné opatření uloženo poprvé. V případě tohoto opatření byly podmínky splněny, jak je podrobně vysvětleno v nařízení o konečných ochranných opatřeních.

(19)

Komise nesouhlasí se stanovisky některých zúčastněných stran, že v situaci, jako je tato, je nezbytné provést úplné přehodnocení. Totiž jak je vysvětleno v oznámení ze dne 30. října, stávající řízení je omezeno na přizpůsobení objemů celních kvót změně rozsahu území, na němž se ochranné opatření Unie použije. V tomto ohledu Komise trvá na tom, že toto řízení v žádném případě nepředstavuje plnohodnotný přezkum opatření, a tudíž nemá právní povinnost provést analýzu, již některé zúčastněné strany požadovaly.

3.4.   Kategorie 18 – štětovnice z plechů

(20)

Některé zúčastněné strany zpochybnily návrh Komise poskytnout Spojenému království vlastní celní kvótu v této kategorii výrobků na základě skutečnosti, že ve Spojeném království údajně neexistuje výroba této kategorie výrobků. V důsledku toho by objemy přidělené Spojenému království nebyly využity. Tyto společnosti rovněž tvrdily, že snížení objemu celních kvót vyplývající z úpravy nemá žádné odůvodnění a že by Komise měla zachovat stejnou úroveň celních kvót, jež je stanovena v prováděcím nařízení (EU) 2020/894.

(21)

V tomto ohledu Komise vysvětlila ve svém oznámení ze dne 30. října metodiku a důvody pro úpravu a důsledky, které by z ní mohly plynout. Jestliže došlo ke snížení celkových objemů celních kvót v této kategorii, bylo tomu tak proto, že dovoz do Spojeného království v referenčním období byl odečten od objemu celních kvót. Kromě toho Komise ve svém oznámení ze dne 30. října vysvětlila, jakým způsobem stanovila úroveň dovozu Spojeného království do EU-27 během referenčního období. Tvrzení týkající se neexistence výroby ve Spojeném království nebylo řádně odůvodněno a neodpovídá statistickým údajům použitým Komisí. Žádná zúčastněná strana neposkytla žádné údaje o tom, zda byl dovoz do Spojeného království spotřebován, dále zpracován nebo následně prodán v Unii. V každém případě objem přidělený Spojenému království nemohl být převeden na jiné země původu, protože by to uměle zvýšilo objem celních kvót. Toto tvrzení je tudíž pro uživatele nepodstatné. Komise rovněž zamítla tvrzení o zachování stávajících objemů celních kvót, neboť by to nezohledňovalo zmenšení zeměpisného rozsahu území, na něž se ochranné opatření vztahuje, a rovněž by to vedlo k umělému navýšení objemu celních kvót. Proto Komise tyto argumenty odmítá.

3.5.   Kategorie výrobků 9 – ploché za studena válcované výrobky z korozivzdorné oceli

(22)

Některé zúčastněné strany uvedly, že kvůli návrhu Komise by Vietnam přišel o svou celní kvótu v této kategorii výrobků. Tyto strany Komisi varovaly, že tyto objemy, které budou v souladu s tím patřit do části celní kvóty „ostatní země“, by pravděpodobně byly rychle využity, zejména určitými zeměmi původu. V souladu s tím tyto strany Komisi požádaly, aby omezila objemy, které by jakákoli země mohla použít v rámci zbytkové celní kvóty v této kategorii.

(23)

Komise uvedla, že žádost o omezení přístupu vyvážejícím zemím, na něž se v současnosti vztahuje zbytková celní kvóta (9), nespadá do oblasti působnosti této úpravy, neboť by to znamenalo změnu fungování opatření. V každém případě Komise připomněla, že totéž tvrzení bylo předloženo v předchozích řízeních a bylo zamítnuto. Komise se proto dále nezabývá opodstatněností tohoto tvrzení.

3.6.   Aktualizace seznamu rozvojových zemí, na něž se vztahují opatření

(24)

Seznam kategorií výrobků pocházejících z rozvojových zemí, na něž se vztahují konečná opatření, je třeba aktualizovat a promítnout do něj územní úpravu. Komise ve svých výpočtech vycházela z aktualizovaných údajů týkajících se souboru údajů o dovozu za rok 2019 (tj. stejné období jako v prováděcím nařízení (EU) 2020/894, avšak bez dovozu do Spojeného království).

(25)

Pokud jde o kategorie 4 A a 4B, Komise v oddíle 4 odst. 3 oznámení ze dne 30. října popsala svůj prozatímní přístup týkající se zacházení s dovozem Spojeného království pro účely výpočtu příslušných celních kvót. V návaznosti na posouzení obdržených připomínek a konzultace se třetími zeměmi ohledně tohoto přístupu se Komise rozhodla použít stejnou metodiku pro účely aktualizace seznamu rozvojových zemí, na něž se vztahují opatření, v příloze II tohoto nařízení. Jelikož nebyly dostupné žádné další spolehlivé informace ani zdokumentovaný alternativní návrh jakékoli zúčastněné strany, Komise předpokládala, že dovoz Spojeného království v roce 2019 by měl být rovnoměrně rozdělen mezi tyto dvě kategorie výrobků.

(26)

Objemy celních kvót pro jednotlivé země přidělené rozvojovým zemím, které budou od vstupu tohoto nařízení v platnost vyňaty z oblasti působnosti ochranného opatření stanoveného v prováděcím nařízení (EU) 2019/159, byly přiděleny zbytkovým celním kvótám v příslušných kategoriích výrobků.

(27)

Změny seznamu rozvojových zemí, na něž se vztahují opatření, jsou tyto:

na Čínu se začnou vztahovat opatření v kategorii výrobků 22,

Turecko bude vyňato z opatření v kategorii výrobků 25 A,

Spojené arabské emiráty budou vyňaty z opatření v kategorii výrobků 21 a 26.

(28)

Žádná zúčastněná strana k této úpravě nevznesla připomínky.

(29)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranná opatření zřízeným podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2015/478 a čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2015/755,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/159 se mění takto:

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Příloha III.2 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019, o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1590 ze dne 26. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 248, 27.9.2019, s. 28).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/894 ze dne 29. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 206, 30.6.2020, s. 27).

(6)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(7)  Oznámení 2020/C 366/12 o úpravě výše celních kvót v rámci ochranných opatření týkajících se některých výrobků z oceli po vystoupení Spojeného království z Evropské unie od 1. ledna 2021 (Úř. věst. C 366, 30.10.2020, s. 36).

(8)  V tomto konkrétním případě prahová hodnota odkazuje na 5 % podíl na dovozu v referenčním období v dané kategorii výrobků, aby vznikl nárok na celní kvótu pro jednotlivé země.

(9)  Vyvážející země, na něž se v současnosti vztahuje zbytková celní kvóta, jsou země, které nevyužívají celní kvótu pro jednotlivé země v dané kategorii výrobků.


PŘÍLOHA I

„Příloha IV

IV.1 –   Objemy celních kvót

Číslo výrobku

Kategorie výrobku

Kódy KN

Rozdělení podle zemí (v příslušných případech)

Od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

Od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Dodatečné clo

Pořadová čísla

Objem celní kvóty (v tunách netto)

1

Plechy a pásy z nelegované nebo ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Ruská federace

395 909,00

400 307,98

25 %

09.8966

Turecko

313 791,59

317 278,16

25 %

09.8967

Indie

161 191,83

162 982,85

25 %

09.8968

Korejská republika

129 042,60

130 476,40

25 %

09.8969

Spojené království

114 460,48

115 732,26

25 %

09.8976

Srbsko

113 624,87

114 887,37

25 %

09.8970

Ostatní země

969 690,07

980 464,41

25 %

 (1)

2

Plechy z nelegované oceli a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Indie

143 355,40

144 948,24

25 %

09.8801

Korejská republika

83 143,26

84 067,08

25 %

09.8802

Spojené království

76 842,60

77 696,41

25 %

09.8977

Ukrajina

63 833,81

64 543,07

25 %

09.8803

Brazílie

40 842,75

41 296,56

25 %

09.8804

Srbsko

36 193,20

36 595,35

25 %

09.8805

Ostatní země

252 391,11

255 195,45

25 %

 (2)

3.A

Elektroplechy (jiné než s orientovanou strukturou)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Ruská federace

333,03

336,73

25 %

09.8808

Spojené království

285,37

288,54

25 %

09.8978

Íránská islámská republika

145,80

147,42

25 %

09.8809

Korejská republika

118,68

119,99

25 %

09.8806

Ostatní země

719,47

727,46

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Ruská federace

33 685,76

34 060,05

25 %

09.8811

Korejská republika

20 132,89

20 356,59

25 %

09.8812

Čína

15 498,07

15 670,27

25 %

09.8813

Tchaj-wan

11 627,43

11 756,62

25 %

09.8814

Ostatní země

6 024,76

6 091,70

25 %

 (4)

4.A

Pokovené plechy Kódy TARIC:

7210410020 , 7210490020 ,

7210610020 , 7210690020 ,

7212300020 , 7212506120 ,

7212506920 , 7225920020 ,

7225990011 , 7225990022 ,

7225990045 , 7225990091 ,

7225990092 , 7226993010 ,

7226997011 , 7226997091 ,

7226997094

Korejská republika

32 981,94

33 348,41

25 %

09.8816

Indie

47 144,92

47 668,75

25 %

09.8817

Spojené království

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8979

Ostatní země

417 545,50

422 184,90

25 %

 (5)

4.B

Kódy KN:

7210 20 00 , 7210 30 00 ,

7210 90 80 , 7212 20 00 ,

7212 50 20 , 7212 50 30 ,

7212 50 40 , 7212 50 90 ,

7225 91 00 , 7226 99 10

Kódy TARIC:

7210410030 , 7210410080 ,

7210490030 , 7210490080 , 7210610030 , 7210610080 , 7210690030 , 7210690080 , 7212300030 , 7212300080 , 7212506130 , 7212506180 , 7212506930 , 7212506980 , 7225920030 , 7225920080 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990093 , 7225990095 , 7226993030 , 7226993090 , 7226997013 , 7226997019 , 7226997093 , 7226997096

Čína

112 702,10

113 954,34

25 %

09.8821

Korejská republika

146 267,74

147 892,93

25 %

09.8822

Indie

67 313,85

68 061,78

25 %

09.8823

Spojené království

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8980

Ostatní země

94 312,94

95 360,86

25 %

 (6)

5

Plechy s organickým povlakem

7210 70 80 , 7212 40 80

Indie

69 079,96

69 847,51

25 %

09.8826

Korejská republika

62 432,08

63 125,77

25 %

09.8827

Spojené království

30 651,88

30 992,45

25 %

09.8981

Tchaj-wan

20 009,20

20 231,52

25 %

09.8828

Turecko

13 814,36

13 967,85

25 %

09.8829

Ostatní země

37 843,96

38 264,44

25 %

 (7)

6

Výrobky z bílého plechu

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Čína

97 495,49

98 578,77

25 %

09.8831

Spojené království

35 561,84

35 956,97

25 %

09.8982

Srbsko

19 570,13

19 787,58

25 %

09.8832

Korejská republika

14 156,15

14 313,44

25 %

09.8833

Tchaj-wan

11 769,81

11 900,58

25 %

09.8834

Ostatní země

32 623,10

32 985,58

25 %

 (8)

7

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukrajina

209 860,26

212 192,04

25 %

09.8836

Korejská republika

85 938,89

86 893,77

25 %

09.8837

Ruská federace

72 574,83

73 381,22

25 %

09.8838

Indie

47 696,17

48 226,13

25 %

09.8839

Spojené království

47 679,95

48 209,72

25 %

09.8983

Ostatní země

289 237,24

292 450,99

25 %

 (9)

8

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Ostatní země

90 629,91

91 636,90

25 %

 (10)

9

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korejská republika

43 629,00

44 113,77

25 %

09.8846

Tchaj-wan

40 458,63

40 908,18

25 %

09.8847

Indie

27 041,19

27 341,65

25 %

09.8848

Spojené státy

22 000,76

22 245,21

25 %

09.8849

Turecko

18 307,38

18 510,79

25 %

09.8850

Malajsie

11 598,54

11 727,41

25 %

09.8851

Ostatní země

46 526,20

47 043,16

25 %

 (11)

10

Kvarto plechy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 21 10 , 7219 21 90

Čína

4 320,80

4 368,81

25 %

09.8856

Indie

1 832,92

1 853,28

25 %

09.8857

Spojené království

756,12

764,53

25 %

09.8984

Tchaj-wan

698,09

705,84

25 %

09.8858

Ostatní země

915,93

926,11

25 %

 (12)

12

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 30 00 , 7214 91 10 ,

7214 91 90 , 7214 99 31 ,

7214 99 39 , 7214 99 50 ,

7214 99 71 , 7214 99 79 ,

7214 99 95 , 7215 90 00 ,

7216 10 00 , 7216 21 00 ,

7216 22 00 , 7216 40 10 ,

7216 40 90 , 7216 50 10 ,

7216 50 91 , 7216 50 99 ,

7216 99 00 , 7228 10 20 ,

7228 20 10 , 7228 20 91 ,

7228 30 20 , 7228 30 41 ,

7228 30 49 , 7228 30 61 ,

7228 30 69 , 7228 30 70 ,

7228 30 89 , 7228 60 20 ,

7228 60 80 , 7228 70 10 ,

7228 70 90 , 7228 80 00

Čína

103 601,87

104 753,01

25 %

09.8861

Spojené království

86 672,43

87 635,46

25 %

09.8985

Turecko

62 288,24

62 980,33

25 %

09.8862

Ruská federace

57 825,56

58 468,06

25 %

09.8863

Švýcarsko

46 358,90

46 874,00

25 %

09.8864

Bělorusko

37 104,08

37 516,35

25 %

09.8865

Ostatní země

47 142,12

47 665,92

25 %

 (13)

13

Betonářská ocel

7214 20 00 , 7214 99 10

Turecko

58 826,75

59 480,38

25 %

09.8866

Ruská federace

56 951,11

57 583,90

25 %

09.8867

Ukrajina

28 798,84

29 118,83

25 %

09.8868

Bosna a Hercegovina

25 219,87

25 500,09

25 %

09.8869

Moldavská republika

18 125,11

18 326,50

25 %

09.8870

Ostatní země

109 637,11

110 855,30

25 %

 (14)

14

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 11 11 , 7222 11 19 ,

7222 11 81 , 7222 11 89 ,

7222 19 10 , 7222 19 90 ,

7222 20 11 , 7222 20 19 ,

7222 20 21 , 7222 20 29 ,

7222 20 31 , 7222 20 39 ,

7222 20 81 , 7222 20 89 ,

7222 30 51 , 7222 30 91 ,

7222 30 97 , 7222 40 10 ,

7222 40 50 , 7222 40 90

Indie

27 892,96

28 202,88

25 %

09.8871

Spojené království

4 076,21

4 121,51

25 %

09.8986

Švýcarsko

4 012,28

4 056,86

25 %

09.8872

Ukrajina

3 098,90

3 133,33

25 %

09.8873

Ostatní země

4 521,80

4 572,05

25 %

 (15)

15

Válcovaný drát z nerezavějící oceli

7221 00 10 , 7221 00 90

Indie

6 487,41

6 559,49

25 %

09.8876

Tchaj-wan

4 182,82

4 229,30

25 %

09.8877

Spojené království

3 360,43

3 397,77

25 %

09.8987

Korejská republika

2 088,34

2 111,54

25 %

09.8878

Čína

1 414,37

1 430,08

25 %

09.8879

Japonsko

1 403,63

1 419,23

25 %

09.8880

Ostatní země

698,10

705,85

25 %

 (16)

16

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 10 00 , 7213 20 00 ,

7213 91 10 , 7213 91 20 ,

7213 91 41 , 7213 91 49 ,

7213 91 70 , 7213 91 90 ,

7213 99 10 , 7213 99 90 ,

7227 10 00 , 7227 20 00 ,

7227 90 10 , 7227 90 50 ,

7227 90 95

Spojené království

133 112,45

134 591,48

25 %

09.8988

Ukrajina

93 132,26

94 167,07

25 %

09.8881

Švýcarsko

90 980,58

91 991,47

25 %

09.8882

Ruská federace

78 745,32

79 620,26

25 %

09.8883

Turecko

76 362,96

77 211,44

25 %

09.8884

Bělorusko

62 438,46

63 132,22

25 %

09.8885

Moldavská republika

46 799,56

47 319,56

25 %

09.8886

Ostatní země

77 881,71

78 747,06

25 %

 (17)

17

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 31 10 , 7216 31 90 ,

7216 32 11 , 7216 32 19 ,

7216 32 91 , 7216 32 99 ,

7216 33 10 , 7216 33 90

Ukrajina

27 500,57

27 806,14

25 %

09.8891

Spojené království

23 890,85

24 156,31

25 %

09.8989

Turecko

19 883,09

20 104,02

25 %

09.8892

Korejská republika

4 633,85

4 685,34

25 %

09.8893

Ostatní země

10 905,03

11 026,20

25 %

 (18)

18

Štětovnice

7301 10 00

Čína

6 151,98

6 220,33

25 %

09.8901

Spojené arabské emiráty

3 044,65

3 078,48

25 %

09.8902

Spojené království

789,54

798,32

25 %

09.8990

Ostatní země

224,06

226,55

25 %

 (19)

19

Železniční materiál

7302 10 22 , 7302 10 28 ,

7302 10 40 , 7302 10 50 ,

7302 40 00

Spojené království

3 788,71

3 830,80

25 %

09.8991

Ruská federace

1 375,95

1 391,24

25 %

09.8906

Turecko

1 117,60

1 130,02

25 %

09.8908

Čína

989,92

1 000,92

25 %

09.8907

Ostatní země

1 024,65

1 036,04

25 %

 (20)

20

Plynové trubky

7306 30 41 , 7306 30 49 ,

7306 30 72 , 7306 30 77

Turecko

43 450,18

43 932,96

25 %

09.8911

Indie

16 721,00

16 906,78

25 %

09.8912

Severní Makedonie

6 175,81

6 244,43

25 %

09.8913

Spojené království

5 874,82

5 940,09

25 %

09.8992

Ostatní země

12 635,26

12 775,65

25 %

 (21)

21

Duté profily

7306 61 10 , 7306 61 92 ,

7306 61 99

Turecko

66 577,91

67 317,67

25 %

09.8916

Spojené království

40 001,61

40 446,07

25 %

09.8993

Ruská federace

22 664,34

22 916,17

25 %

09.8917

Severní Makedonie

21 621,70

21 861,94

25 %

09.8918

Ukrajina

16 174,57

16 354,29

25 %

09.8919

Švýcarsko

13 600,58

13 751,70

25 %

09.8920

Bělorusko

13 392,20

13 541,00

25 %

09.8921

Ostatní země

15 230,42

15 399,64

25 %

 (22)

22

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 11 00 , 7304 22 00 ,

7304 24 00 , 7304 41 00 ,

7304 49 10 , 7304 49 93 ,

7304 49 95 , 7304 49 99

Indie

5 168,74

5 226,17

25 %

09.8926

Ukrajina

3 236,47

3 272,43

25 %

09.8927

Spojené království

1 642,83

1 661,08

25 %

09.8994

Korejská republika

1 017,41

1 028,71

25 %

09.8928

Japonsko

946,14

956,65

25 %

09.8929

Čína

811,77

820,79

25 %

09.8931

Ostatní země

2 360,85

2 387,08

25 %

 (23)

24

Ostatní bezešvé trubky

7304 19 10 , 7304 19 30 ,

7304 19 90 , 7304 23 00 ,

7304 29 10 , 7304 29 30 ,

7304 29 90 , 7304 31 20 ,

7304 31 80 , 7304 39 10 ,

7304 39 52 , 7304 39 58 ,

7304 39 92 , 7304 39 93 ,

7304 39 98 , 7304 51 81 ,

7304 51 89 , 7304 59 10 ,

7304 59 92 , 7304 59 93 ,

7304 59 99 , 7304 90 00

Čína

30 152,17

30 487,19

25 %

09.8936

Ukrajina

23 541,21

23 802,78

25 %

09.8937

Bělorusko

12 595,36

12 735,31

25 %

09.8938

Spojené království

9 557,38

9 663,58

25 %

09.8995

Spojené státy

6 714,21

6 788,82

25 %

09.8940

Ostatní země

35 461,44

35 855,45

25 %

 (24)

25.A

Velké svařované trubky

7305 11 00 , 7305 12 00

Ostatní země

106 330,19

107 511,63

25 %

 (25)

25.B

Velké svařované trubky

7305 19 00 , 7305 20 00 ,

7305 31 00 , 7305 39 00 ,

7305 90 00

Turecko

9 347,69

9 451,55

25 %

09.8971

Čína

6 323,27

6 393,53

25 %

09.8972

Ruská federace

6 278,07

6 347,83

25 %

09.8973

Spojené království

4 248,97

4 296,18

25 %

09.8996

Korejská republika

2 488,39

2 516,04

25 %

09.8974

Ostatní země

5 771,54

5 835,67

25 %

 (26)

26

Ostatní svařované trubky

7306 11 10 , 7306 11 90 ,

7306 19 10 , 7306 19 90 ,

7306 21 00 , 7306 29 00 ,

7306 30 11 , 7306 30 19 ,

7306 30 80 , 7306 40 20 ,

7306 40 80 , 7306 50 20 ,

7306 50 80 , 7306 69 10 ,

7306 69 90 , 7306 90 00

Švýcarsko

40 668,04

41 119,90

25 %

09.8946

Turecko

31 126,18

31 472,03

25 %

09.8947

Spojené království

9 655,60

9 762,88

25 %

09.8997

Tchaj-wan

7 510,15

7 593,59

25 %

09.8950

Čína

6 540,69

6 613,37

25 %

09.8949

Ruská federace

6 402,83

6 473,97

25 %

09.8952

Ostatní země

20 849,11

21 080,77

25 %

 (27)

27

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7215 10 00 , 7215 50 11 ,

7215 50 19 , 7215 50 80 ,

7228 10 90 , 7228 20 99 ,

7228 50 20 , 7228 50 40 ,

7228 50 61 , 7228 50 69 ,

7228 50 80

Ruská federace

74 594,12

75 422,94

25 %

09.8956

Švýcarsko

17 399,98

17 593,32

25 %

09.8957

Spojené království

13 012,46

13 157,05

25 %

09.8998

Čína

12 561,01

12 700,58

25 %

09.8958

Ukrajina

10 233,14

10 346,84

25 %

09.8959

Ostatní země

9 702,37

9 810,18

25 %

 (28)

28

Drát z nelegované oceli

7217 10 10 , 7217 10 31 ,

7217 10 39 , 7217 10 50 ,

7217 10 90 , 7217 20 10 ,

7217 20 30 , 7217 20 50 ,

7217 20 90 , 7217 30 41 ,

7217 30 49 , 7217 30 50 ,

7217 30 90 , 7217 90 20 ,

7217 90 50 , 7217 90 90

Bělorusko

56 580,19

57 208,86

25 %

09.8961

Čína

39 836,99

40 279,62

25 %

09.8962

Ruská federace

26 657,35

26 953,54

25 %

09.8963

Turecko

21 490,10

21 728,87

25 %

09.8964

Ukrajina

17 144,99

17 335,49

25 %

09.8965

Ostatní země

29 751,08

30 081,65

25 %

 (29)

IV.2 –   Objemy celkových celních kvót za trimestr

Číslo výrobku

 

Od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

Od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Objem celní kvóty (v tunách netto)

1

Ostatní země

969 690,07

980 464,41

2

Ostatní země

252 391,11

255 195,45

3 A

Ostatní země

719,47

727,46

3B

Ostatní země

6 024,76

6 091,70

4 A

Ostatní země

417 545,50

422 184,90

4B

Ostatní země

94 312,94

95 360,86

5

Ostatní země

37 843,96

38 264,44

6

Ostatní země

32 623,10

32 985,58

7

Ostatní země

289 237,24

292 450,99

8

Ostatní země

90 629,91

91 636,90

9

Ostatní země

46 526,20

47 043,16

10

Ostatní země

915,93

926,11

12

Ostatní země

47 142,12

47 665,92

13

Ostatní země

109 637,11

110 855,30

14

Ostatní země

4 521,80

4 572,05

15

Ostatní země

698,10

705,85

16

Ostatní země

77 881,71

78 747,06

17

Ostatní země

10 905,03

11 026,20

18

Ostatní země

224,06

226,55

19

Ostatní země

1 024,65

1 036,04

20

Ostatní země

12 635,26

12 775,65

21

Ostatní země

15 230,42

15 399,64

22

Ostatní země

2 360,85

2 387,08

24

Ostatní země

35 461,44

35 855,45

25 A

Ostatní země

106 330,19

107 511,63

25B

Ostatní země

5 771,54

5 835,67

26

Ostatní země

20 849,11

21 080,77

27

Ostatní země

9 702,37

9 810,18

28

Ostatní země

29 751,08

30 081,65

IV.3 –   Maximální objem zbytkové kvóty dostupné od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 pro země, jimž byla přidělena kvóta pro jednotlivé země

Kategorie výrobku

Nová kvóta přidělená od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 v tunách

1

Zvláštní režim

2

255 195,45

3.A

727,46

3.B

6 091,70

4.A

422 184,90

4.B

Zvláštní režim

5

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

6

32 985,58

7

292 450,99

8

Nepoužije se

9

47 043,16

10

277,83

12

28 599,55

13

28 822,38

14

2 514,63

15

522,33

16

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

17

11 026,20

18

226,55

19

1 036,04

20

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

21

3 233,93

22

1 933,53

24

35 855,45

25.A

Nepoužije se

25.B

5 835,67

26

21 080,77

27

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

28

21 357,97


(1)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8601

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8602

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Rusko*: 09.8571, pro Turecko*: 09.8572, pro Indii*: 09.8573, pro Korejskou republiku*: 09.8574, pro Srbsko*: 09.8575 a pro Spojené království*: 09.8599

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(2)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8603

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8604

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Indii*, Korejskou republiku*, Ukrajinu*, Brazílii *, Srbsko* a Spojené království*: 09.8567

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(3)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8605

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8606

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Korejskou republiku*, Rusko*, Íránskou islámskou republiku* a Spojené království*: 09.8568

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(4)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8607

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8608

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Rusko *, Korejskou republiku*, Čínu* a Tchaj-wan*: 09.8569

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(5)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8609

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8610

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Indii*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8570

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(6)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8611

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8612

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Čínu*: 09.8581, pro Korejskou republiku*: 09.8582, pro Indii*: 09.8583, pro Spojené království*: 09.8584

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(7)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8613

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8614

(8)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8615

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8616

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Čínu*, Korejskou republiku*, Tchaj-wan*, Srbsko* a Spojené království*: 09.8576

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(9)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8617

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8618

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Ukrajinu*, Korejskou republiku*, Rusko*, Indii* a Spojené království*: 09.8577

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(10)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8619

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8620

(11)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8621

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8622

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Korejskou republiku*, Tchaj-wan*, Indii*, Spojené státy americké*, Turecko* a Malajsii*: 09.8578

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(12)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8623

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8624

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Čínu*, Indii*, Tchaj-wan* a Spojené království*: 09.8591

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(13)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8625

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8626

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Čínu*, Turecko*, Rusko*, Švýcarsko*, Bělorusko* a Spojené království*: 09.8592

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(14)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8627

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8628

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Turecko*, Rusko*, Ukrajinu*, Bosnu a Hercegovinu* a Moldavsko*: 09.8593

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(15)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8629

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8630

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Indii*, Švýcarsko*, Ukrajinu* a Spojené království*: 09.8594

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(16)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8631

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8632

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Indii*, Tchaj-wan*, Korejskou republiku*, Čínu*, Japonsko* a Spojené království*: 09.8595

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(17)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8633

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8634

(18)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8635

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8636

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Turecko*, Ukrajinu*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8579

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(19)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8637

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8638

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Čínu*, Spojené arabské emiráty* a Spojené království*: 09.8580

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(20)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8639

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8640

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Rusko*, Čínu*, Turecko* a Spojené království*: 09.8585

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(21)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8641

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8642

(22)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8643

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8644

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Turecko*, Rusko*, Ukrajinu*, Severní Makedonii*, Švýcarsko*, Bělorusko* a Spojené království*: 09.8596

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(23)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8645

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8646

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Indii*, Ukrajinu*, Korejskou republiku*, Japonsko*, Čínu* a Spojené království*: 09.8597

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(24)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8647

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8648

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Čínu*, Ukrajinu*, Bělorusko*, Spojené státy americké* a Spojené království*: 09.8586

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(25)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8657

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8658

(26)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8659

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8660

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Turecko*, Čínu*, Rusko*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8587

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(27)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8651

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8652

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Švýcarsko*, Turecko*, Tchaj-wan*, Čínu*, Rusko* a Spojené království*: 09.8588

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(28)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8653

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8654

(29)  Od 1.1.2021 do 31.3.2021: 09.8655

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: 09.8656

Od 1.4.2021 do 30.6.2021: Pro Turecko*, Rusko*, Ukrajinu*, Čínu* a Bělorusko*: 09.8598

*V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.


PŘÍLOHA II

Seznam kategorií výrobků pocházejících z rozvojových zemí, na něž se vztahují konečná opatření

Příloha III.2 se mění takto:

Seznam kategorií výrobků pocházejících z rozvojových zemí, na něž se vztahují konečná opatření

Země/Skupina výrobků

1

2

3 A

3B

4 A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25B

26

27

28

Brazílie

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Čína

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Indie

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonésie

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malajsie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mexiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldavsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Severní Makedonie

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Thajsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisko

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turecko

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ukrajina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Všechny ostatní rozvojové země

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU