(EU) 2020/2035Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2035 ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, pokud jde o formulář žádosti o přijetí opatření stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 za účelem zavedení možnosti požádat o přijetí opatření v Severním Irsku

Publikováno: Úř. věst. L 416, 11.12.2020, s. 11-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



11.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 416/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2035

ze dne 7. prosince 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, pokud jde o formulář žádosti o přijetí opatření stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 za účelem zavedení možnosti požádat o přijetí opatření v Severním Irsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro celní kodex,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 (2) stanoví ve své příloze I formulář pro podání žádosti o to, aby celní orgány přijaly opatření ve vztahu ke zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví, uvedený v článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013 (dále jen „formulář žádosti o přijetí opatření“).

(2)

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“. Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „ dohoda o vystoupení“) (3) stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020. Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře právo Unie.

(3)

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku, který tvoří nedílnou součást dohody o vstoupení. Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva Unie za určitých podmínek rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (4).

(4)

Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko se použijí nařízení uvedená na seznamu v jeho příloze 2 v bodě 45 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (6), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 (7), oddíly 2 a 3 kapitoly I hlavy II části II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013).

(5)

Nositel práv duševního vlastnictví by proto měl mít možnost požádat prostřednictvím žádosti Unie o celní opatření v členském státě za účelem ochrany těchto práv v Severním Irsku.

(6)

Konkrétně by měl mít nositel práv možnost požádat o to, aby byl u zboží, jehož zeměpisné označení bylo porušeno, použit postup pro zničení zboží v malých zásilkách stanovený v článku 26 nařízení (EU) č. 608/2013, neboť toto zboží je zahrnuto do definice padělků uvedené v čl. 2 bodě 5 nařízení (EU) č. 608/2013.

(7)

Formulář žádosti o přijetí opatření je proto třeba upravit tak, že se do kolonky „6. Členský stát nebo – je-li podávána unijní žádost – členské státy, v nichž má být podle žádosti přijato opatření celních orgánů“ a do kolonky „10. Žádám, aby byl použit postup podle článku 26 nařízení (EU) č. 608/2013 (malé zásilky) v těchto členských státech, a souhlasím s tím, že na žádost celních orgánů uhradím náklady na zničení zboží podle tohoto postupu“ doplní nové zaškrtávací políčko „XI“ pro Severní Irsko.

(8)

Za účelem zohlednění konce přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení by mělo být z týchž kolonek odstraněno zaškrtávací políčko „UK“.

(9)

Pokyny k vyplnění přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 1352/2013, které jsou stanoveny v příloze III uvedeného nařízení, by měly být změněny tak, aby bylo jasné, že o přijetí opatření v Severním Irsku lze požádat pouze ve vztahu k právům duševního vlastnictví, která jsou v Severním Irsku chráněna na základě Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy má skončit přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013 se mění takto:

1)

příloha I se nahrazuje zněním stanoveným v příloze I tohoto nařízení;

2)

příloha III se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 10).

(3)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

(4)  Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


PŘÍLOHA II

V části I přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 1352/2013 se v pokynu k vyplnění kolonky 6 („Členský stát nebo – je-li podávána unijní žádost – členské státy, v nichž má být podle žádosti přijato opatření celních orgánů“) doplňuje nový odstavec, který zní:

„Je-li uvedeno Severní Irsko (XI), žádost se podává jako žádost Unie a lze jí vyhovět pouze za účelem ochrany některého z těchto práv duševního vlastnictví, která jsou v Severním Irsku chráněna na základě Protokolu o Irsku/Severním Irsku:

a)

zeměpisná označení nebo označení původu zemědělských produktů a potravin stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (*);

b)

zeměpisná označení lihovin stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (**);

c)

zeměpisná označení aromatizovaných výrobků stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 (***);

d)

označení původu nebo zeměpisná označení vína stanovená v oddílech 2 a 3 kapitoly I hlavy II části II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (****).


(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).

(***)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

(****)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU