(EU) 2020/2017Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2017 ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění část 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/878, pokud jde o položku týkající se Spojeného království s ohledem na Severní Irsko (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 43-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2017

ze dne 9. prosince 2020,

kterým se mění část 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/878, pokud jde o položku týkající se Spojeného království s ohledem na Severní Irsko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 (2) stanoví preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů určených pro neobchodní přesuny na území některých členských států nebo jejich částí. Konkrétně stanoví článek 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci pravidla pro kategorizaci členských států nebo jejich částí, pokud jde o infekci Echinococcus multilocularis, a rovněž podmínky, které musí členské státy splnit, aby mohly tato preventivní zdravotní opatření nadále uplatňovat.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/878 (3) uvádí seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci, pokud jde o Echinococcus multilocularis, stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772. Seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, je obsažen v části 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/878.

(3)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se nařízení (EU) č. 576/2013 a akty Komise, které jsou na něm založeny, použijí na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko i nadále po skončení přechodného období.

(4)

V části 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/878 je nyní uvedeno celé území Spojeného království. Je tudíž nezbytné část 2 uvedené přílohy pozměnit nahrazením položky týkající se Spojeného království položkou týkající se Spojeného království s ohledem na Severní Irsko.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/878 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (Úř. věst. L 130, 28.5.2018, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/878 ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 155, 19.6.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

„ČÁST 2

Seznam členských států  (*1) nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772

 

Kód

Celé území/části území

Finsko

FI

Celé území

Irsko

IE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK(NI)

Severní Irsko


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU