(EU) 2020/2016Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2016 ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o položky týkající se Spojeného království, Guernsey, Ostrova Man a Jersey (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 39-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2016

ze dne 9. prosince 2020,

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o položky týkající se Spojeného království, Guernsey, Ostrova Man a Jersey

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003, (1) a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu do členských států. Konkrétně článek 13 uvedeného nařízení stanoví, že Komise přijme dva seznamy území a třetích zemí, z nichž mohou být zvířata v zájmovém chovu uvedená v části A přílohy I uvedeného nařízení, a sice psi, kočky a fretky, přesouvána pro neobchodní účely do členských států.

(2)

Podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu do členských států se liší v závislosti na situaci panující na daném území nebo v dané třetí zemi původu. Na základě své konkrétní situace mohou být třetí země nebo území zařazeny na seznam v souladu s čl. 13 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 576/2013.

(3)

V části 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (2) je stanoven seznam území a třetích zemí uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013.

(4)

Vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2020 uplyne přechodné období stanovené v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), předložilo Spojené království Komisi žádost o zařazení, spolu se svými závislými územími Guernsey, Ostrov Man a Jersey, na seznam v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013. Komise uvedenou žádost posoudila a ověřila, že pokud jde o zvířata v zájmovém chovu uvedená v části A přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013, Spojené království i jeho závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey splňují kritéria stanovená v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013, a měly by být proto zařazeny na seznam v části 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(5)

Část 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).


PŘÍLOHA

„ČÁST 2

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

Zahrnutá území

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)

 

BY

Bělorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

GB

Spojené království (*1)

 

GG

Guernsey

 

HK

Hongkong

 

IM

Ostrov Man

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

JE

Jersey

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

LC

Svatá Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Severní Makedonie

 

MU

Mauricius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Tchaj-wan

 

US

Spojené státy americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severní Mariany

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU