(EU) 2020/2015Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 22-38 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/22


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2015

ze dne 21. srpna 2020,

kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (1), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Nařízení (EU) 2019/472 zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a rybolov využívající tyto populace. Článek 13 uvedeného nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobných údajů o povinnosti vykládky pro všechny populace druhů v západních vodách, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1380/2013, a to na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 (3) na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím (4), jež mají přímý zájem na řízení rybolovu v severozápadních vodách, upřesňuje podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách na období 2020–2021.

(6)

Po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov předložily Belgie, Španělsko, Francie, Irsko a Nizozemsko dne 5. května 2020 Komisi společné doporučení týkající se plánu výmětů pro určité druhy rybolovu v severozápadních vodách na období 2021–2023. Členské státy přezkoumaly společné doporučení dne 29. července 2020.

(7)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 (5) na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem, jež mají přímý zájem na řízení rybolovu v jihozápadních vodách, upřesňuje podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na období 2020–2021.

(8)

Po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov, která se konala dne 24. dubna 2020, předložily Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko dne 5. května 2020 Komisi společné doporučení týkající se plánu výmětů pro určité druhy rybolovu v jihozápadních vodách na období 2021–2023. Členské státy přezkoumaly společné doporučení dne 16. července 2020.

(9)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (dále jen „VTHVR“) (6). Komise daná opatření předložila expertní skupině složené ze zástupců členských států, a to dne 28. července 2020 na setkání, jehož se coby pozorovatel účastnil Evropský parlament.

(10)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zvážila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky. V několika případech byly předloženy nové důkazy, ale výbor VTHVR měl za to, že poskytnuté informace vyžadují vylepšení. V těchto případech je vhodné udělit dočasné výjimky. Pokračováním v rybolovných činnostech se zlepší shromažďování údajů a budou tak řešeny připomínky výboru VTHVR.

(11)

Regionální skupiny členských států založily většinu svých žádostí o výjimky de minimis na případném zvýšení nákladů v důsledku manipulace s nežádoucími úlovky. Informace poskytnuté v této souvislosti členskými státy se zlepšily. Výbor VTHVR nicméně podotýká, že je stále třeba zlepšit shromažďování údajů a že by prioritou mělo být zlepšení selektivity, neboť by se tím snížila míra nežádoucích úlovků. Proto by v těchto případech měly být výjimky udělovány na základě jednotlivých případů na dobu 1 roku až 2 let. Členské státy by měly poskytnout dodatečné údaje vyplývající z probíhajících testů a vědeckých studií.

(12)

Následující výjimky z povinnosti vykládky odůvodněné vysokou mírou přežití by se měly uplatnit na severozápadní vody.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1380/2013 pro humra severského odloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů v podoblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (dále jen „ICES“) 6 a 7. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR zhodnotil důkazy předložené členskými státy v předchozích letech a dospěl k závěru (7), že výjimka je opodstatněná. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by být tato výjimka zachována.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší a pro humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 70 až 99 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení (rybolov TRI a TR2) v podoblasti ICES 7. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech přezkoumal důkazy poskytnuté členskými státy a dospěl k závěru (8), že studie o míře přežití provedená pomocí vlečné sítě s dílcem seltra poskytla postačující údaje, avšak celkový dopad na extenzivní rybolov humra severského pomocí jiných lovných zařízení je i nadále obtížné posoudit. Výbor VTHVR poznamenal, že pokud pro všechna lovná zařízení platí poměrně vysoká míra přežití, dochází u daného druhu rybolovu k relativně nízké míře výmětů. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována, a to se zvláštnostmi lovného zařízení pro ochranné pásmo v Keltském moři a pro Irské moře.

(15)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro humra severského odloveného v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80 až 110 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR analyzoval důkazy předložené v předchozích letech členskými státy a dospěl k závěru (9), že studie míry přežití je spolehlivá a ukazuje poměrně vysokou míru přežití. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by být tato výjimka zachována.

(16)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro jazyk obecný pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovený pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami s velikostí ok 80 až 99 mm v divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží a mimo označené reprodukční oblasti. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech zhodnotil důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (10), že jsou dostačující. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována.

(17)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro rejnokovité odlovené jakýmikoli lovnými zařízeními v podoblastech ICES 6 a 7. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR analyzoval nové důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (11), že míra přežití se u různých druhů a typů rybolovu liší. Výbor VTHVR poznamenal, že probíhají projekty, které by měly poskytnout užitečné informace týkající se této výjimky. Tento závěr se týká rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus). Výbor VTHVR poznamenal, že důkazy naznačovaly nižší míru přežití pro rejnoka dvouskvrnného. Členské státy by měly předložit dodatečné vědecké informace vyplývající z těchto studií co nejdříve, nejpozději však do 1. května každého roku.

(18)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, s maximálním výkonem motoru 221 kW, o maximální délce 24 metrů a s dobou zátahu v trvání nejvýše devadesát minut, která loví v pásmu do 12 námořních mil od pobřeží, a plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, s výkonem motoru přesahujícím 221 kW, která používají vstupní záklopku nebo bentický výpustný dílec. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR analyzoval nové důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (12), že odhady míry přežití výmětů se u jednotlivých výjezdů liší a že důkazy pro divize ICES 7h, 7j a 7k byly nedostatečné. Za těchto okolností by měla být výjimka pro platýse evropského zachována pouze v divizích ICES 7a až 7 g. Dotčené členské státy by měly předložit důkazy co nejdříve, nejpozději však do 1. května každého roku. Komise rovněž podotýká, že členské státy se ve společném doporučení zavázaly předložit do 1. května 2021 harmonogram pro dokončení odsouhlaseného plánu spolu s následující výroční zprávou.

(19)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí nebo vlečných sítí s rozpěrnými deskami v divizích ICES 7d až 7 g. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR analyzoval důkazy předložené v předchozích letech členskými státy a dospěl k závěru (13), že studie míry přežití je spolehlivá a ukazuje poměrně vysokou míru přežití. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována.

(20)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného pomocí dánských nevodů v divizi ICES 7d. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (14), že údaje studie o míře přežití jsou spolehlivé a odhadovaná míra přežití při tomto rybolovu je značná. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována.

(21)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro druhy odlovené pomocí vršů, lapadel nebo košů v severozápadních vodách (podoblasti ICES 5, 6 a 7). Členské státy požadovaly zachování výjimky. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů druhů odlovených při tomto rybolovu. Výbor VTHVR v předchozích letech analyzoval důkazy a dospěl k závěru (15), že míra přežití druhů vyřazených jako výměty z lovu pomocí lapadel a vršů je pravděpodobně značná. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována.

(22)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 (16) obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro makrelu obecnou a sledě obecného odlovené za určitých podmínek košelkovými nevody v podoblasti ICES 6. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech přezkoumal podpůrné důkazy a dospěl k závěru (17), že míra přežití závisí na době, po kterou jsou ryby stísněny v síti, a na jejich hustotě v síti, přičemž u tohoto druhu rybolovu je obojí obvykle omezeno. Za předpokladu, že jsou výsledky studie o míře přežití reprezentativní, pokud jde o míru přežití u komerčních rybolovných operací, činí podíl přeživších vypuštěných makrel obecných pravděpodobně asi 70 %. Hustota je také nižší než hustota, při které byl zaznamenán nárůst úmrtnosti u sledě obecného. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být v tomto nařízení zachována.

(23)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro makrelu obecnou a sledě obecného odlovené v rámci rybolovu košelkovými nevody zaměřeného na pelagické druhy, na něž se nevztahují kvóty, v divizích ICES 7e a 7f. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech přezkoumal důkazy poskytnuté členskými státy a dospěl k závěru (18), že míra přežití je pravděpodobně podobná jako míra přežití u rybolovu košelkovými nevody a že podpůrné důkazy jsou podobné jako důkazy odůvodňující další výjimky obsažené v předchozích plánech výmětů. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována.

(24)

Následující výjimky z povinnosti vykládky odůvodněné vysokou mírou přežití by se měly uplatnit na jihozápadní vody.

(25)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblastech ICES 8 a 9 a růžichy šedé odlovené tradičním vybavením „voracera“ v divizi ICES 9a. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR zhodnotil výjimku pro humra severského v předchozích letech a dospěl k závěru (19), že důkazy jsou spolehlivé. Pokud jde o růžichu šedou, dospěl výbor VTHVR v předchozích posouzeních (20) k závěru, že studie představují relativně spolehlivé vědecké důkazy týkající se míry přežití růžichy šedé. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měly by tedy tyto dvě výjimky být zachovány.

(26)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 udělilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro rejnokovité odlovené jakýmikoli lovnými zařízeními v podoblastech ICES 8 a 9. Členské státy požadovaly zachování této výjimky a poskytly nové důkazy. Výbor VTHVR dospěl k závěru (21), že bylo vynaloženo značné úsilí za účelem řešení nedostatků v údajích, přičemž několik projektů stále probíhá. Je však stále nutné zlepšit shromažďování údajů. Členské státy s přímým zájmem na řízení rybolovu by měly co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, předložit doplňující vědecké informace vyplývající z probíhajících projektů. Tato výjimka by tedy měla být zachována.

(27)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 udělilo výjimku pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 a pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 8. Členské státy požadovaly zachování této výjimky a poskytly nové důkazy. Výbor VTHVR analyzoval důkazy a uvedl (22), že bylo vynaloženo značné úsilí za účelem řešení nedostatků v údajích a že stále probíhá významný počet projektů. Je však stále nutné zlepšit shromažďování údajů. Vzhledem k tomu, že míra přežití rejnoka dvouskvrnného se v minulosti ukázala být nižší než u ostatních rejnokovitých, výjimka by měla být zachována do 31. prosince 2022, pokud jde o rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítích v podoblastech ICES 8 a 9, a do 31. prosince 2021, pokud jde o rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 8. Členské státy by měly co nejdříve předložit dodatečné vědecké informace vyplývající z probíhajících projektů.

(28)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 udělilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro růžichu šedou odlovenou tradičním vybavením voracera v divizi ICES 9a a pro růžichu šedou odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblastech ICES 8 a 10 a v divizi ICES 9a. Členské státy požadovaly zachování této výjimky a poskytly nové důkazy. Je však stále nutné zlepšit shromažďování údajů. Výbor VTHVR uvedl (23), že několik vědeckých projektů týkajících se míry přežití, které byly plánovány na období 2019–2020, nebylo vzhledem k omezením při získávání materiálu realizováno. Výjimka může být udělena do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, by měly co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, předložit doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku.

(29)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 (24) obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro sardel obecnou, kranase rodu Trachurus a makrelu obecnou v rámci tradičního rybolovu košelkovými nevody za předpokladu, že síť ještě nebyla zcela vytažena na palubu. Členské státy požadovaly zachování této výjimky a poskytly nové důkazy. Výbor VTHVR uvedl (25), že z důkazů vyplynula vysoká míra přežití sardele obecné, kranase rodu Trachurus a makrely obecné, odhaduje-li se doba, po kterou jsou ryby stísněny v síti v souvislosti s procesem uvolňování, na méně než pět minut, což je odhadovaná doba, po kterou jsou ryby stísněny v síti za podmínek reálného rybolovu. Tato výjimka by tedy měla být zachována.

(30)

Na severozápadní vody by se měly uplatnit následující výjimky de minimis z povinnosti vykládky.

(31)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech přezkoumal důkazy poskytnuté členskými státy a dospěl k závěru (26), že argumenty týkající se nepřiměřených nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky byly odůvodněné. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, je vhodné zachovat výjimky de minimis pro:

tresku bezvousou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (BTT) o velikosti ok 80 až 119 mm (BT2) v divizích ICES 7b až 7k.

Vzhledem k obecným zjištěním výboru VTHVR týkajícím se celkového stavu populací tresky bezvousé v podoblastech ICES 7b až 7k by se výjimka stanovená v této odrážce měla použít do prosince 2021. Dotčené členské státy by měly nejpozději do 1. května 2021 předložit dodatečné informace týkající se složení úlovků,

jazyk obecný odlovený plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d až 7 g,

jazyk obecný odlovený plavidly, která používají lovné zařízení TBB o velikosti ok 80 až 119 mm umožňující vyšší selektivitu (vlámský dílec) v divizích ICES 7d až 7h.

(32)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 obsahovalo výjimku de minimis pro tresku jednoskvrnnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b, 7c a 7e až 7k. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR (27) přezkoumal nové důkazy poskytnuté členskými státy a dospěl k závěru, že treska jednoskvrnná představuje v této oblasti vysoce rizikový blokační druh. Výbor VTHVR však rovněž uvedl, že stav populace tresky obecné a tresky bezvousé se v Keltském moři prudce snížil, a doporučil snížit míru nežádoucích úlovků těchto druhů. Výjimka tedy může být udělena pro rybolov využívající vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší a nevody, s výjimkou vlečných sítí vlečených za pomoci výložníků po bocích lodi a s výjimkou cíleného rybolovu humra severského; v případě cíleného rybolovu humra severského může být udělena pro plavidla zaměřující se na humra severského, která využívají sítě o velikosti ok nejméně 80 mm; a v případě vlečných sítí vlečených za pomoci výložníků po bocích lodi pro sítě o velikosti ok 80 mm nebo více s vlámským dílcem. Tato výjimka by měla být zachována do 31. prosince 2022.

(33)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro druhy žijící při dně odlovené v rámci smíšeného rybolovu plavidly zaměřenými na lov garnáta obecného, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi v divizi ICES 7a. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR v předchozích letech přezkoumal důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (28), že výjimka pro tento rybolov je v Severním moři dobře zdokumentovaná a že je pravděpodobné, že rybolov v Severním moři je reprezentativní pro rybolov v Irském moři. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by být tato výjimka zachována.

(34)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro drsnatce obecného odloveného plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně v divizích ICES 7b, 7c a 7f až 7k. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR přezkoumal údaje předložené členskými státy a dospěl k závěru (29), že existují důkazy o zvýšených nákladech souvisejících s manipulací a skladováním nežádoucích úlovků v rámci příslušného rybolovu. Prioritou by však mělo být zlepšení selektivity. Výjimka by měla být zachována do 31. prosince 2022. Dotčené členské státy by měly co nejdříve, nejpozději do května 2022, předložit doplňující důkazy podporující tuto výjimku.

(35)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro pakambalu průsvitnou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi o velikosti ok 80 až 119 mm v podoblasti ICES 7 a za zvláštních podmínek také vlečné sítě pro lov při dně. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR analyzoval údaje poskytnuté členskými státy a dospěl k závěru (30), že existují náznaky dodatečných nákladů souvisejících s manipulací s nežádoucími úlovky. Výjimka by měla být zachována po dobu dvou let s dodatečnými specifikacemi umožňujícími shromažďování doplňujících údajů. Dotčené členské státy by měly co nejdříve, nejpozději do května 2021, předložit doplňující důkazy podporující tuto výjimku.

(36)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro jazyk obecný odlovený plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi o velikosti ok 80 až 119 mm umožňující vyšší selektivitu (vlámský dílec) v divizích ICES 7a, 7j a 7k. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR analyzoval nové důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (31), že jsou třeba dodatečné technické specifikace týkající se lovných zařízení. Výjimka by měla být zachována po dobu dvou let, ale pouze pro divizi ICES 7a, a členské státy by měly co nejdříve, nejpozději dne 1. května 2022, předložit důkazy podporující tuto výjimku.

(37)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro stříbrnici atlantskou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší v divizi ICES 5b a podoblasti ICES 6. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR přezkoumal nové důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (32), že existují důkazy o zvýšených nákladech souvisejících s manipulací s nežádoucími úlovky a s jejich skladováním. Výjimka by měla být zachována po dobu dvou let a členské státy by měly co nejdříve, nejpozději dne 1. května 2022, předložit doplňující důkazy podporující tuto výjimku.

(38)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro kranase rodu Trachurus a makrelu obecnou odlovené v rámci smíšeného rybolovu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR přezkoumal důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru, že existují důkazy o zvýšených nákladech souvisejících s manipulací s nežádoucími úlovky, jak bylo uvedeno v předchozích hodnoceních. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by být tato výjimka zachována po dobu dvou let a členské státy by měly co nejdříve, nejpozději dne 1. května 2022, předložit doplňující důkazy podporující tuto výjimku.

(39)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 udělilo výjimku de minimis pro tresku jednoskvrnnou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok do 119 mm, v rámci rybolovu humra severského v oblasti západně od Skotska v divizi ICES 6a. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR přezkoumal důkazy předložené členskými státy a uvedl (33), že závěry zprávy výboru VTHVR 19-08 jsou stále platné a že argumenty související s nepřiměřenými náklady se jeví jako opodstatněné. Vzhledem ke stávající míře nežádoucích úlovků v rámci tohoto rybolovu by tato výjimka měla být zachována, ale pouze pro plavidla používající vysoce selektivní lovná zařízení.

(40)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 udělilo výjimky de minimis pro tyto druhy pelagického rybolovu:

treska modravá v rámci průmyslového pelagického rybolovu tohoto druhu pomocí vlečných sítí v oblastech ICES 5b, 6 a 7, při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi,

tuňák křídlatý v rámci cíleného rybolovu tuňáka křídlatého pomocí pelagických párových vlečných sítí v podoblasti ICES 7,

makrela obecná, kranas rodu Trachurus, sleď obecný a treska bezvousá odlovené pomocí vlečných sítí o celkové délce do 25 metrů v rámci pelagického rybolovu, při kterém se používají pelagické vlečné sítě, v divizi ICES 7d.

(41)

Členské státy požadovaly zachování výjimky de minimis pro tresku modravou (Micromesistius poutassou) v rámci průmyslového pelagického rybolovu tohoto druhu pomocí vlečných sítí v divizích ICES 5b, 6 a 7, při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi. Výbor VTHVR tuto výjimku v předchozích letech analyzoval kladně (34) a udělil ji na základě obtížnosti zlepšení selektivity. Vzhledem k tomu, že se okolnosti rybolovu nezměnily, měla by být tato výjimka zachována. Členské státy by měly do 1. května 2023 poskytnout důkazy o způsobech rybolovu.

(42)

Členské státy požadovaly zachování výjimky de minimis pro tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v rámci cíleného rybolovu tuňáka křídlatého pomocí pelagických párových vlečných sítí (PTM) v podoblasti ICES 7. Výbor VTHVR v předchozích letech analyzoval důkazy předložené členskými státy týkající se nepřiměřených nákladů souvisejících se skladováním nežádoucích úlovků a s manipulací s nimi a dospěl k závěru (35), že žádost souvisí se ztrátou prodejných úlovků. Členské státy argumentovaly náklady na skladování a manipulaci na moři i pevnině. Vzhledem k tomu, že se okolnosti rybolovu nezměnily, měla by být tato výjimka zachována. Členské státy by měly do 1. května 2023 poskytnout důkazy o způsobech rybolovu.

(43)

Členské státy požadovaly zachování výjimky de minimis pro makrelu obecnou, kranase rodu Trachurus, sledě obecného a tresku bezvousou odlovené pomocí vlečných sítí o celkové délce do 25 metrů v rámci pelagického rybolovu, při kterém se používají pelagické vlečné sítě, v divizi ICES 7d. Výbor VTHVR v předchozích letech analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (36), že výjimku na základě nepřiměřených nákladů podporují odůvodněné kvalitativní argumenty. Vzhledem k tomu, že se okolnosti rybolovu nezměnily, měla by být tato výjimka zachována. Členské státy by měly do 1. května 2023 poskytnout důkazy o způsobech rybolovu.

(44)

Na jihozápadní vody by se měly uplatnit následující výjimky de minimis z povinnosti vykládky.

(45)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku de minimis pro:

štikozubce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

jazyk obecný odlovený pomocí vlečných sítí v divizích ICES 8a a 8b,

jazyk obecný odlovený pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 8a a 8b,

pilonoše rodu Beryx odloveného pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10.

(46)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku de minimis pro štikozubce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR přezkoumal nové důkazy předložené členskými státy v roce 2020. Výbor VTHVR dospěl k závěru (37), že analýzy dodatečných nákladů v důsledku manipulace s nežádoucími úlovky jsou přizpůsobeny loďstvům zaměřeným na rybolov štikozubce obecného a že výsledky naznačují, že dojde k nárůstu doby potřebné pro manipulaci s nežádoucími úlovky a jejich třídění. Důkazy jsou komplexní a z hlediska podpory výjimky dostačující a výjimka by měla být zachována. Výjimka by měla být udělena rovněž pro štikozubce obecného a jazyk obecný odlovené plavidly, která používají párové vlečné sítě a vlečné sítě s rozpěrnými deskami (OTM, PTM).

(47)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku de minimis pro jazyk obecný odlovený pomocí vlečných sítí vlečených za pomoci výložníků po bocích lodi a vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 8a a 8b a pro jazyk obecný odlovený pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 8a a 8b. Členské státy požadovaly zachování výjimek. Výbor VTHVR přezkoumal důkazy předložené v předchozích letech členskými státy a dospěl k závěru (38), že společné doporučení obsahuje odůvodněné argumenty prokazující obtížnost zvýšení selektivity a nepřiměřené náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, by proto tyto výjimky de minimis měly být zachovány. Výjimka by měla být udělena rovněž pro jazyk obecný odlovený plavidly, která používají párové vlečné sítě a vlečné sítě s rozpěrnými deskami (OTM, PTM).

(48)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku de minimis pro pilonoše rodu Beryx odloveného pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10. Členské státy požadovaly zachování výjimky. Výbor VTHVR přezkoumal důkazy předložené členskými státy v předchozích letech a dospěl k závěru (39), že poskytnuté informace obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by být tato výjimka zachována.

(49)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku de minimis pro:

kranase rodu Trachurus odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

kranase rodu Trachurus odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

makrelu obecnou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

pakambalu průsvitnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

pakambalu průsvitnou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasovité odlovené pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasovité odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9.

(50)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 obsahovalo výjimku de minimis pro:

sardel obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

růžichu šedou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a,

jazyk obecný odlovený pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a.

(51)

Členské státy požadovaly, aby tyto výjimky zůstaly zachovány a aby byly uděleny pro ďasovité odlovené pomocí pelagických vlečných sítí. Členské státy poskytly podrobnou ekonomickou analýzu nepřiměřených nákladů souvisejících s nežádoucími úlovky, která byla zhodnocena výborem VTHVR (40). Výbor VTHVR dospěl k závěru, že ačkoliv je studie podrobná a rozsáhlá, nemůže v rámci písemného postupu plně posoudit její metodiku. Vzhledem k informacím poskytnutým členskými státy a skutečnosti, že výbor VTHVR nemohl posoudit metodiku studie, by tyto výjimky měly být zahrnuty do tohoto nařízení. Členské státy by měly co nejdříve, nejpozději do 1. května každého roku, předložit doplňující údaje podporující tuto výjimku.

(52)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 obsahovalo výjimku de minimis pro:

tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblasti ICES 8,

tresku bezvousou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblasti ICES 8.

(53)

Členské státy požadovaly, aby tyto výjimky zůstaly zachovány pro tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblasti ICES 8 a aby byly uděleny pro tresku bezvousou odlovenou pomocí pelagických vlečných sítí. Členské státy poskytly nové důkazy. Výbor VTHVR dospěl k závěru (41), že existují náznaky, že v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně, při kterém je odlovována treska bezvousá, je zlepšení selektivity bez významných ztrát jiných prodejných úlovků obtížné, a že probíhají nové studie. Výjimka by měla být udělena na dva roky. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné vědecké informace vyplývající z probíhajících studií co nejdříve, nejpozději však do 1. května každého roku.

(54)

Členské státy požadovaly zachování výjimky de minimis pro tresku bezvousou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblasti ICES 8 a poskytly nové důkazy. Výbor VTHVR dospěl k závěru (42), že dosažení zlepšení selektivity v rámci rybolovu pomocí tenatových sítí je obtížné. Je však požadováno zlepšení informací týkajících se nepřiměřených nákladů. Výjimka by měla být udělena na dva roky a dotčené členské státy by měly co nejdříve, nejpozději však do 1. května každého roku, předložit doplňující údaje podporující tuto výjimku.

(55)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 obsahovalo výjimky de minimis pro:

tresku modravou v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí v podoblasti ICES 8,

tuňáka křídlatého odloveného pomocí vlečných sítí v podoblasti ICES 8,

sardel obecnou, makrelu obecnou a kranase rodu Trachurus odlovené pomocí pelagických vlečných sítí v podoblasti ICES 8,

kranase rodu Trachurus a makrelu obecnou odlovené pomocí košelkových nevodů (PS) v podoblasti ICES 8.

(56)

Členské státy požadovaly zachování těchto výjimek, pokud jde o pelagický rybolov. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 stanovilo tyto výjimky v návaznosti na kladný posudek výboru VTHVR v předchozích letech (43), přičemž výjimky pro tresku modravou, kranase rodu Trachurus a makrelu obecnou byly uděleny na základě problémů se zlepšováním selektivity, a v případě tuňáka křídlatého a sardele obecné na základě vysokých nákladů na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zachována.

(57)

V návaznosti na nové společné doporučení je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 a nahradit je novým nařízením.

(58)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V severozápadních vodách (podoblasti ICES 5 vyjma divize 5a a v případě divizí 5b, 6 a 7 pouze unijní vody), v jihozápadních vodách (podoblasti ICES 8, 9 a 10 (vody v okolí Azor) a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody v okolí Madeiry a Kanárských ostrovů) se v období 2021–2023 pro rybolov druhů žijících při dně a pro pelagický rybolov v souladu s tímto nařízením použije výjimka z povinnosti vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 2

Definice

1.   „Vlámským dílcem“ se rozumí poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, jehož:

zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě,

horní a dolní část síťoviny tvoří oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly,

délka v nataženém stavu činí nejméně 3 m.

2.   „Dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 300 mm (čtvercová oka) umístěného v kvadratické části se čtyřmi dílci v rovné části kapsy sítě,

je dlouhé nejméně 3 metry,

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

dosahuje celé šířky horního dílce kvadratické části vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému).

3.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi dílci vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s kosočtvercovými oky o velikosti nejméně 200 mm, přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě.

4.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS)“ se rozumí selektivní zařízení s třídicí mřížkou vyvinuté Centrem pro životní prostředí, rybolov a akvakulturu pro odlovy humra severského v Irském moři.

5.   „Vlečnou sítí se sklopkou“ se rozumí vlečná síť vybavená síťovinovou mřížkou vyvinutou s cílem snížit odchyt tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé při lovu humra severského.

6.   „Vstupní záklopkou“ se rozumí úprava vlečných sítí vlečených za pomoci výložníků po bocích lodi pro lov při dně, která má pomoci zabránit vniknutí kamenů do vlečné sítě a následnému poškození zařízení i úlovků.

7.   „Bentickým výpustným dílcem“ se rozumí dílec síťoviny s většími oky nebo se čtvercovými oky zabudovaný do spodního dílce vlečné sítě, obvykle vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, s cílem vypouštět veškerý bentický materiál a odpady z mořského dna před přechodem do kapsy sítě.

8.   „Ochranným pásmem v Keltském moři“ se rozumí vody v divizích ICES 7f, 7 g a v části divize 7j, které leží severně od 50° severní šířky a východně od 11° západní délky.

9.   Pojmem „voracera“ se rozumí místně navržená a vytvořená mechanizovaná šňůra s háčky používaná loďstvem pro drobný rybolov růžichy šedé v jižním Španělsku v divizi ICES 9a.

KAPITOLA II

VÝJIMKY ODŮVODNĚNÉ VYSOKOU MÍROU PŘEŽITÍ V SEVEROZÁPADNÍCH VODÁCH

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů (kódy lovných zařízení (44): FPO, FIX a FYK) v podoblastech ICES 6 a 7;

b)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 100 mm nebo větší v podoblasti ICES 7;

c)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného v podoblasti ICES 7 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 70 až 99 mm v kombinaci s možnostmi vysoce selektivních lovných zařízení stanovenými v odstavcích 2 a 3;

d)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 80 až 110 mm v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží.

2.   Výjimka podle odst. 1 písm. c) se použije na plavidla lovící v ochranném pásmu v Keltském moři, pokud použijí jedno z následujících selektivních lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 300 mm;

b)

dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 200 mm pro plavidla o délce menší než 12 metrů;

c)

dílec seltra;

d)

třídicí mřížku o maximální rozteči 35 mm vymezenou v části B přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (45) nebo rovnocenné selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid);

e)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm;

f)

duální kapsu s horní kapsou tvořenou oky T90 o velikosti nejméně 90 mm a vybavenou separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 300 mm.

3.   Výjimka podle odst. 1 písm. c) se použije na plavidla lovící v divizi ICES 7a, pokud použijí jedno z následujících selektivních lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 300 mm;

b)

dílec se čtvercovými oky o velikosti nejméně 200 mm pro plavidla o délce menší než 12 metrů;

c)

dílec seltra;

d)

třídicí mřížku o maximální rozteči 35 mm vymezenou v části B přílohy VI nařízení (EU) 2019/1241;

e)

selektivní zařízení s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS);

f)

vlečnou síť se sklopkou.

4.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží, ale mimo označené reprodukční oblasti, na odlovy jazyka obecného (Solea solea) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) s kapsou sítě o velikosti ok 80 až 99 mm plavidly:

a)

o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW a

b)

lovícími ve vodách o maximální hloubce 30 metrů a s dobou zátahu v trvání nejvýše 90 minut.

2.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité (Rajiformes) odlovené jakýmikoli lovnými zařízeními v severozápadních vodách (podoblasti ICES 6 a 7).

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, a to nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí dané vědecké informace do 31. července každého roku.

3.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije také na rejnoka dvouskvrnného. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, a to nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku, včetně prozatímních informací o odlovech rejnoka dvouskvrnného, o výmětech rejnoka dvouskvrnného a o pokroku výzkumu týkajícího se životaschopnosti nebo míry přežití rejnoka dvouskvrnného v rámci příslušného rybolovu. Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

4.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d až 7 g pomocí třístěnných tenatových sítí (kódy lovných zařízení: GTR, GTN, GEN, GN);

b)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d až 7 g pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7 g plavidly s maximálním výkonem motoru větším než 221 kW, jež používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (TBB) vybavené vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem;

d)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7 g plavidly, jež používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (TBB), s maximálním výkonem motoru 221 kW nebo o maximální délce 24 metrů, která jsou konstruována pro lov v pásmu 12 námořních mil od pobřeží a mají průměrnou dobou zátahu v trvání nejvýše 90 minut;

e)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizi ICES 7d pomocí dánských nevodů (kód lovného zařízení: SDN).

2.   Pro výjimky stanovené v písmenech c) a d) členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, a to nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující tyto výjimky, včetně prozatímních informací o odlovech platýse evropského, o výmětech a o pokroku výzkumu týkajícího se životaschopnosti nebo míry přežití v rámci příslušného rybolovu. Členské státy do 1. května 2021 rovněž předloží harmonogram pro dokončení odsouhlaseného plánu. Výbor VTHVR tyto informace posoudí do 30. června 2021.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u druhů odlovených pomocí vršů, lapadel nebo košů

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na druhy odlovené pomocí vršů, lapadel nebo košů (kódy lovných zařízení: FPO, FIX, FYK) v podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod podoblasti 5b), 6 a 7.

2.   Při výmětu ryb odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tyto ryby vypustí ihned.

Článek 8

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u pelagických druhů

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na odlovy makrely obecné a sledě obecného v rámci rybolovu košelkovými nevody v podoblasti ICES 6, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

a)

úlovek je vrácen do moře dříve, než se určitý procentní podíl (stanovený níže v odstavcích 2 a 3) košelkového nevodu uzavře (dále jen „okamžik vytažení sítě“);

b)

košelkový nevod je vybaven viditelnými bójemi, které zřetelně označují dosažení okamžiku vytažení sítě;

c)

plavidlo a zařízení košelkového nevodu jsou vybaveny elektronickým systémem, jenž u všech rybolovných činností zaznamenává a dokumentuje okamžik, místo a rozsah vytažení košelkového nevodu z moře.

2.   U rybolovu makrely obecné představuje okamžik vytažení sítě 80 % uzávěru košelkového nevodu, u sledě obecného pak 90 %.

3.   Tvoří-li obklíčené hejno oba druhy, představuje okamžik výlovu nejvýše 80 % uzávěru košelkového nevodu.

4.   Je zakázáno vracet úlovky makrely obecné a sledě obecného zpět do moře po okamžiku vytažení sítě.

5.   Z obklíčeného hejna ryb se před jejich vypuštěním odebere vzorek s cílem odhadnout druhové složení, velikost ryb a množství.

6.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na odlovy makrely obecné a sledě obecného v rámci rybolovu košelkovými nevody zaměřeného na pelagické druhy, na něž se nevztahují kvóty v divizích ICES 7e a 7f, pokud jsou obdobně splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 až 5 tohoto článku a v článku 15 tohoto nařízení.

KAPITOLA III

VÝJIMKY ODŮVODNĚNÉ VYSOKOU MÍROU PŘEŽITÍ V JIHOZÁPADNÍCH VODÁCH

Článek 9

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného v podoblastech ICES 8 a 9 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT a TX).

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 10

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité (Rajiformes) odlovené pomocí všech lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9.

2.   Při výmětu rejnokovitých v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh ihned vypustí.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Výbor VTHVR tyto vědecké informace posoudí do 31. července 2022.

4.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného:

a)

odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí. Výbor VTHVR tyto vědecké informace posoudí do 31. července 2022;

b)

odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 8 do 31. prosince 2021. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2021, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně. Výbor VTHVR tyto vědecké informace posoudí do 31. července 2021.

Článek 11

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u růžichy šedé

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou tradičním vybavením voracera v divizi ICES 9a a na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou pomocí háčků a šňůr (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblastech ICES 8 a 10 a v divizi ICES 9a do 31. prosince 2022.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1 pro růžichu šedou odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblastech ICES 8 a v divizi ICES 9a. Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022.

3.   Při výmětu růžichy šedé odlovené v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 12

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u sardele obecné, kranase rodu Trachurus a makrely obecné

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na odlovy sardele obecné (Engraulis encrasicolus), kranase rodu Trachurus (Trachurus spp) a makrely obecné (Scomber scombrus) v rámci rámci rybolovu košelkovými nevody (PS) za předpokladu, že síť ještě nebyla zcela vytažena na palubu.

KAPITOLA IV

VÝJIMKY DE MINIMIS V SEVEROZÁPADNÍCH VODÁCH

Článek 13

Výjimky de minimis v severozápadních vodách

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze v severozápadních vodách jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení, s výhradou odstavců 2 až 7:

a)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (BT2) o velikosti ok 80 až 119 mm v divizích ICES 7b až 7k;

b)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími k lovu jazyka obecného v divizích ICES 7d až 7 g třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d až 7h lovná zařízení TBB o velikosti ok 80 až 119 mm vybavená vlámským dílcem;

d)

u tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu odloveného:

i)

plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 100 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) v divizích ICES 7b, 7c a 7e až 7k a jejichž odlovy nezahrnují více než 30 % humra severského a neprobíhají s využitím vlečných sítí vlečených za pomoci výložníků po bocích lodi;

ii)

plavidly, která používají sítě o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b, 7c a 7e až 7k, jejichž odlovy zahrnují více než 30 % humra severského;

iii)

plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b, 7c a 7e až 7k spolu s vlámským dílcem;

e)

u druhů žijících při dně odlovených v rámci smíšeného rybolovu plavidly zaměřenými na lov garnáta obecného, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (TBB) o velikosti ok 31 mm nebo větší v divizi ICES 7a:

kombinované množství druhů nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 0,85 % celkového ročního odlovu platýse evropského a 0,15 % celkového ročního odlovu tresky bezvousé v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně;

f)

u drsnatcovitých (Caproidae) do maximální výše 0,5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) v divizích ICES 7b, 7c a 7f až 7k;

g)

u pakambaly průsvitné (Lepidorhombus spp.) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (TBB) o velikosti ok 80 až 119 mm (BT2) v podoblasti ICES 7 a vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) za následujících podmínek:

i)

v divizích ICES 7f, 7 g, v části divize 7h, která leží severně od 49° 30′ severní šířky, a v části divize 7j, která leží severně od 49° 30′ severní šířky a východně od 11° západní délky, pro plavidla TR2, jejichž odlovy zahrnují více než 55 % tresky bezvousé nebo kombinované množství 55 % ďasa mořského, štikozubce obecného či pakambaly průsvitné;

ii)

v podoblasti ICES 7 mimo výše uvedenou oblast pro plavidla TR2;

h)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi o velikosti ok 80 až 119 mm (BT2) umožňující vyšší selektivitu (vlámský dílec) v divizích ICES 7a;

i)

u stříbrnice atlantské (Argentina silus) odlovené plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 100 mm nebo větší (TR1) v divizi ICES 5b (vody EU) a v podoblasti 6 do 0,6 % celkového ročního odlovu daného druhu všemi zařízeními v těchto oblastech;

j)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) do maximální výše 3 % celkových ročních vedlejších úlovků daného druhu v rámci smíšeného rybolovu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k;

k)

u makrely obecné (Scomber scombrus) do maximální výše 3 % celkových ročních vedlejších úlovků daného druhu v rámci smíšeného rybolovu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k;

l)

u tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok do 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB), v rámci rybolovu humra severského (Nephrops Norvegicus) v oblasti západně od Skotska v divizi ICES 6a, pokud plavidla používají možnosti vysoce selektivních lovných zařízení popsané v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení;

m)

u tresky modravé (Micromesistius poutassou) maximálně 5 % celkových ročních úlovků v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí, který se zaměřuje na tento druh v podoblastech ICES 5b, 6 a 7 a při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi;

n)

u tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) odloveného v rámci cíleného rybolovu tuňáka křídlatého maximálně 5 % celkových ročních úlovků za použití pelagických párových vlečných sítí (PTM) v podoblasti ICES 7;

o)

u makrely obecné (Scomber scombrus), kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.), sledě obecného (Clupea harengus) a tresky bezvousé (Merlangius merlangus) maximálně 1 % celkových ročních úlovků v rámci pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí o celkové délce do 25 metrů, při kterém se používají pelagické vlečné sítě (OTM a PTM) a který se zaměřuje na makrelu obecnou, kranase rodu Trachurus a sledě obecného v divizi ICES 7d.

2.   Výjimka de minimis stanovená v odst. 1 písm. a) se použije do 31. prosince 2021. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2021, dodatečné informace týkající se složení úlovků. Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2021.

3.   Výjimka de minimis stanovená v odst. 1 písm. g) se použije do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, dodatečné informace týkající se nákladů na skladování pakambaly průsvitné pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů na plavidlech a údaje o loďstvu. Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022.

4.   Výjimka de minimis stanovená v odst. 1 písm. h) se použije do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení v rámci této výjimky de minimis, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, dodatečné informace týkající se selektivity a využívání výjimky de minimis. Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022.

5.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2022, dodatečné informace týkající se selektivity a nepřiměřených nákladů, které podporují výjimky stanovené v odst. 1 písm. f) a i) až k). Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022.

6.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, a to nejpozději do 1. května 2023, dodatečné informace o způsobech rybolovu podporující výjimky stanovené v odst. 1 písm. m), n) a o). Výbor VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2023.

7.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. d), f) a i) až l) se použijí do 31. prosince 2022.

KAPITOLA V

VÝJIMKY DE MINIMIS V JIHOZÁPADNÍCH VODÁCH

Článek 14

Výjimky de minimis v jihozápadních vodách

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze v jihozápadních vodách jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě a nevody (kódy lovných zařízení: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

b)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pelagické vlečné sítě, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi a vlečné sítě pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT a TX) v divizích ICES 8a a 8b;

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN) v divizích ICES 8a a 8b;

d)

u pilonošů rodu Beryx (Beryx spp.) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají háčky a šňůry (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10;

e)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu kranase rodu Trachurus plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

f)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu kranase rodu Trachurus plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

g)

u makrely obecné (Scomber scombrus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodí, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

h)

u makrely obecné (Scomber scombrus) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9 a oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

i)

u pakambaly průsvitné (Lepidorhombus spp.) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu pakambaly průsvitné plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

j)

u pakambaly průsvitné (Lepidorhombus spp.) do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu pakambaly průsvitné plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

k)

u ďasovitých (Lophiidae) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu ďasovitých plavidly, která používají pelagické vlečné sítě, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

l)

u ďasovitých (Lophiidae) do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu ďasovitých plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

m)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pelagické vlečné sítě, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblasti ICES 8;

n)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblasti ICES 8;

o)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

p)

u růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v části podoblasti ICES 9a tvořené Cádizským zálivem;

q)

u jazyka obecného (Solea spp.) do maximální výše 1 % celkového ročního odlovu jazyka obecného plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) v části podoblasti ICES 9a tvořené Cádizským zálivem;

r)

u tresky modravé (Micromesistius poutassou) maximálně 5 % celkového ročního odlovu v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí, který se zaměřuje na tresku modravou v podoblasti ICES 8, při kterém se používají pelagické vlečné sítě (OTM) a pelagické párové vlečné sítě (PTM) a při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi;

s)

u tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) maximálně 5 % celkového ročního odlovu tuňáka křídlatého v rámci cíleného rybolovu tuňáka křídlatého, při kterém se používají pelagické párové vlečné sítě (PTM) a pelagické vlečné sítě (OTM) v podoblasti ICES 8;

t)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), makrely obecné (Scomber scombrus) a kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) maximálně 4 % celkového ročního odlovu v rámci pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí, který se zaměřuje na sardel obecnou, makrelu obecnou a kranase rodu Trachurus v podoblasti ICES 8;

u)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) a makrely obecné (Scomber scombrus) do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu a u sardele obecné (Engraulis encrasicolus) do maximální výše 1 % celkového ročního odlovu za použití košelkových nevodů (PS) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a oblastech CEFAC 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, a to nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. e) až q).

3.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. m) a n) se použijí do 31. prosince 2022.

KAPITOLA VI

DOKUMENTACE ÚLOVKŮ

Článek 15

Dokumentace úlovků pelagických loďstev

V lodním deníku jsou zaznamenávána množství ryb vrácených zpět do moře v rámci výjimky stanovené v článku 8 a výsledky odběru vzorků podle čl. 8 odst. 5.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 a (EU) 2019/2237 se zrušují.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. srpna 2020.

Za Komisi

předsedkyně.

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti o povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 47).

(4)  Spojené království přestalo být členským státem ode dne 1. února 2020.

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2237 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 26).

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 25).

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2124128/STECF+18-06+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(24)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 31).

(25)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(31)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(32)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(33)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(34)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(35)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(36)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(37)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(38)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(39)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(40)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(41)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(42)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(43)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(44)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. U plavidel, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

(45)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU