(EU) 2020/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 10-21 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/10


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2014

ze dne 21. srpna 2020,

kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti. Tyto víceleté plány uvádí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(3)

Nařízení (EU) 2018/973 stanoví takový víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a pro rybolov využívající tyto populace. Článek 11 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby uvedené nařízení doplnila o konkrétní podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky pro všechny populace druhů v Severním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) uvedeného nařízení, a to na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/973, Severní moře zahrnuje divize Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) 2a, 3a a podoblast 4.

(5)

Na základě společného doporučení předloženého Belgií, Dánskem, Francií, Německem, Nizozemskem, Švédskem a Spojeným královstvím (3), které mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři, upřesňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 (4) podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři na období 2020–2021.

(6)

Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov předložily Komisi dne 4. května 2020 společné doporučení, kterým se na období 2021–2023 stanoví plán výmětů pro pelagické druhy a druhy žijící při dně v Severním moři. Revidované znění společného prohlášení předložily členské státy dne 23. července 2020.

(7)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (5). Dne 28. července 2020 předložila Komise na schůzi, jíž se účastnil Evropský parlament jako pozorovatel, příslušná opatření skupině odborníků složené ze zástupců 27 členských států.

(8)

Komise podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky. Regionální skupina členských států opírá většinu svých žádostí o výjimku de minimis o možné zvýšení nákladů vyplývajících z manipulace s nežádoucími úlovky. Informace, které členské státy v tomto směru poskytují, se zlepšily. VTHVR však konstatuje, že v některých případech je stále zapotřebí zlepšit shromažďování údajů a že prioritou by mělo být zlepšení selektivity, aby se snížila úroveň nežádoucích úlovků. V takových případech budou proto výjimky udělovány případ od případu na jeden nebo dva roky. Členské státy by měly poskytnout další údaje vyplývající z probíhajících zkoušek a vědeckých studií.

(9)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1380/2013 pro humra severského odloveného pomocí vrší v divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysokou míru přežití výmětů. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. VTHVR vyhodnotil důkazy předložené členskými státy v předchozích letech a dospěl k závěru (6), že je výjimka odůvodněná. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, tato výjimka by se měla zachovat.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro humra severského odloveného v podoblasti ICES 4 a divizích ICES 2a a 3a pomocí vlečných sítí pro lov při dně, včetně některých sítí vybavených selektivním zařízením. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR analyzoval nové důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (7), že byly poskytnuty dodatečné informace o rybolovu humrů pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami na východním pobřeží, jak požadoval VTHVR (8). VTHVR dospěl v předchozích letech k závěru, že podpůrné informace byly spolehlivé a použitá metoda validace v rámci širšího loďstva byla přiměřená (9). Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, tato výjimka by se měla zachovat.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro odlovy jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami v divizi ICES 4c na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysokou míru přežití výmětů. Členské státy požádaly Mezinárodní radu pro průzkum moří o to, aby byla výjimka prodloužena. VTHVR vyhodnotil důkazy předložené v předchozích letech a dospěl k závěru (10), že jsou dostačující. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, tato výjimka by se měla zachovat.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, v rybolovu vršemi a vězenci na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysoké míry přežití výmětů. VTHVR vyhodnotil důkazy v předchozích letech a dospěl k závěru (11), že dostupné údaje naznačují, že úmrtnost vyřazených ryb bude pravděpodobně nízká; skutečné úlovky v rámci rybolovu jsou však zanedbatelné. Výjimka by se měla uplatňovat i nadále vzhledem k tomu, že úlovky nejsou významné, a vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu tenatovými sítěmi a třístěnnými tenatovými sítěmi v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. VTHVR posoudil důkazy v předchozích letech a dospěl k závěru (12), že informace jsou přiměřené a vykazují značně vysokou míru přežití. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by se tedy výjimka v tomto nařízení zachovat.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu dánskými nevody v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. VTHVR posoudil důkazy v předchozích letech a dospěl k závěru (13), že údaje ze studie o míře přežití jsou spolehlivé. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, tato výjimka by se proto měla zachovat.

(15)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro úlovky a vedlejší úlovky platýse evropského při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby a prováděném vlečnými sítěmi o velikosti ok nejméně 120 mm v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. Společné doporučení rovněž požádalo o novou výjimku z důvodu vysoké míry přežití u platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí o velikosti ok v rozmezí 100 až 119 mm v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly dodatečné vědecké důkazy, aby prokázaly vysoké míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. VTHVR uvedl, že podpůrné studie vycházely z velikosti ok 90 mm. Je proto nepravděpodobné, že by míra přežití byla nižší v případě, kdy minimální velikost ok činí 100 mm. Vzhledem k tomu, že mezi hlavní faktory ovlivňující přežití platýse velkého patří roční období a expozice ve vnějším ovzduší a že míra přežití může být po 60 minutách expozice vzduchu nižší, měly by být výjimky zahrnuty do tohoto nařízení a nežádoucí úlovky platýse velkého měly být okamžitě vypuštěny.

(16)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro:

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí o minimální velikosti ok v rozmezí od 90 do 99 mm vybavených dílcem seltra při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie divize ICES 3a,

platýse evropského odloveného vlečnými sítěmi o minimální velikosti ok v rozmezí od 80 do 99 mm při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie podoblasti ICES 4.

(17)

Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové vědecké důkazy vycházející z probíhajících studií. Výbor VTHVR zjistil (14), že je stále zapotřebí zlepšení definice pro rozlišení rybolovu zaměřeného na platýsovité a okrouhlé ryby a rybolovu zaměřeného na humry. Komise vzala na vědomí, že ve společném doporučení se členské státy v tomto směru zavázaly k další činnosti. Tato výjimka by proto měla být zachována.

(18)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského pod minimální referenční velikostí odloveného vlečnými sítěmi vlečenými pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok v rozmezí od 80 do 119 mm v divizi ICES 2a a podoblasti ICES 4:

pro platýse evropského odloveného pomocí lovných zařízení vybavených vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem (BRP) odloveného plavidly s výkonem motoru vyšším než 221 kW,

pro platýse evropského odloveného plavidly členských států, které provádí plán řádně dokumentovaného rybolovu,

pro platýsovité odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2) a plavidly s výkonem motoru nejvýše 221 kW nebo o celkové délce méně než 24 m, která jsou vyrobena pro lov ryb ve dvanáctimílové zóně, je-li průměrná doba vlečení kratší než 90 minut.

(19)

Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR uvedl (15), že probíhají významné výzkumné projekty, které by měly o této výjimce poskytnout užitečné informace. Tyto výjimky by proto měly být zachovány. Členské státy by měly předložit příslušné údaje vyplývající z probíhajících projektů co nejdříve, nejpozději však do 1. května každého roku. Komise rovněž bere na vědomí, že se členské státy ve společném doporučení zavázaly předložit harmonogram pro dokončení plánu spolu s příští výroční zprávou, a to do 1. května 2021.

(20)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro pakambalu velkou odlovenou pomocí zařízení TBB s kapsou sítě o velikosti větší než 80 mm v podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové vědecké informace. VTHVR uvedl (16), že není jasné, zda se na tuto žádost vztahují poskytnuté odhady přežití. Komise bere na vědomí, že se členské státy ve společném doporučení zavázaly k provádění dalšího výzkumu s cílem sledovat přežití výmětů pakambaly velké a poskytnout podrobnější informace o schopnosti přežití v novém vědeckém projektu, jenž probíhá do konce roku 2021. Tato výjimka by proto měla být zachována do 31. prosince 2022. Členské státy by měly každoročně předkládat výroční zprávy o pokroku probíhajících prací, a to do 1. května každého roku.

(21)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro rejnokovité odlovené pomocí všech lovných zařízení v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové vědecké informace. VTHVR dospěl k závěru (17), že v zájmu splnění cílů plánu bylo vyvinuto značné úsilí při odstraňování nedostatků v údajích. Uvedená výjimka by proto měla být zachována. Je však zapotřebí zlepšit shromažďování údajů. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení, by měly do 1. května každého roku předložit dodatečné vědecké informace, zejména pokud jde o rejnoka dvouskvrnného, u něhož byla zjištěna nižší míra přežití. Komise uvádí, že se členské státy na základě žádosti výboru VTHVR ve společném doporučení zavázaly, že budou podávat zprávy o dohodnutém plánu, a to i pokud jde o rejnoka dvouskvrnného.

(22)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (18) obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro makrelu obecnou a sledě obecného odlovené pomocí košelkových nevodů za určitých podmínek a na základě pozitivního hodnocení výboru VTHVR (19). V rámci studií bylo zjištěno, že míra přežití závisí na délce tlačení ryb a jejich hustotě v síti, přičemž u tohoto druhu rybolovu je obojí obvykle omezeno. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, výjimka by se měla zachovat. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení, by měly předložit aktualizované údaje o rybolovu nejpozději do 1. května 2022.

(23)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimky de minimis pro:

jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4,

jazyka obecného odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi vybavených vlámským dílcem v podoblasti ICES 4,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou odlovenou pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4,

všechny druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v divizích ICES 4b a 4c,

platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4.

(24)

Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. VTHVR uvedené důkazy přezkoumal v předchozích letech a dospěl k závěru (20) (21) (22), že dokumenty předložené členskými státy obsahovaly odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo že jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, je vhodné výjimky de minimis prodloužit v souladu s procentními úrovněmi a nezbytnými úpravami navrženými v novém společném doporučení podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.

(25)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku de minimis pro tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 4c. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky. VTHVR tuto výjimku v předchozích letech přezkoumal (23) a výjimka byla udělena z toho důvodu, že zlepšení selektivity bylo obtížné. Nicméně vzhledem k současnému stavu tresky obecné (24) výbor VTHVR ve své zprávě 20–04 uvedl, že členské státy by měly přijmout opatření ke snížení množství nežádoucích úlovků. Výjimka by proto měla být udělena na jeden rok a členské státy, které mají na tomto rybolovu zájem, by měly nejpozději do 1. května 2021 předložit dodatečné informace o složení úlovků, aby je výbor VTHVR mohl posoudit.

(26)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku de minimis pro tresku bezvousou a tresku obecnou pod minimální referenční velikostí odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v podoblastech ICES 4a a 4b. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR přezkoumal důkazy předložené členskými státy a konstatoval, že nová studie stále probíhá, ale že je stále zapotřebí zlepšit předložené důkazy. Vzhledem k současnému stavu tresky obecné (25), výbor VTHVR ve své zprávě 20–04 uvedl, že členské státy by měly přijmout opatření ke snížení množství nežádoucích úlovků. Výjimka by proto měla být udělena na dva roky a pouze pro tresku bezvousou ve sníženém procentním podílu.

(27)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahovalo výjimku de minimis pro tresku bezvousou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, která byla odlovena plavidly používajícími vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok 80 až 119 mm v podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR uvedl (26), že existují důkazy o vyšších nákladech. Členské státy u tohoto druhu rybolovu upozornily na možné riziko blokace, jakož i na probíhající studie o zavádění opatření v oblasti selektivity, která by o této výjimce měla poskytnout užitečné informace. VTHVR však zjistil, že poskytnuté informace jsou omezené a týkají se výlučně nizozemského loďstva. Výjimka by se proto měla udělit na jeden rok. Členské státy by do 1. května 2021 měly předložit další důkazy o nepřiměřených nákladech a zlepšení selektivity.

(28)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 obsahovalo výjimku de minimis pro makrelu obecnou, kranase (rodu Trachurus), sledě obecného a tresku bezvousou odlovené pomocí trawlerů do 25 metrů celkové délky za použití pelagických vlečných sítí v podoblastech ICES 4b a 4c jižně od 54° severní šířky. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR dospěl k závěru (27), že lze důvodně předpokládat, že by dosažení dalších zlepšení selektivity bylo obtížné a že náklady na třídění úlovků by vzhledem k povaze dotčeného rybolovu byly vysoké. VTHVR však zjistil, že nové informace jsou jen omezené a že by členské státy měly poskytnout další kvantitativní důkazy podporující výjimku de minimis. Výjimka by se proto měla udělit na dva roky. Členské státy by měly nejpozději do 1. května 2022 předložit dodatečné informace, aby je výbor VTHVR posoudil.

(29)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 udělilo výjimku de minimis pro kombinované množství šprota obecného, smačkovitých, tresky Esmarkovy a tresky modravé při rybolovu druhů žijících při dně pomocí vlečných sítí v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR dospěl k závěru (28), že lze důvodně předpokládat, že by dosažení dalších zlepšení selektivity bylo obtížné a že náklady na třídění úlovků by byly vzhledem k povaze dotčeného rybolovu vysoké. VTHVR však uvedl, že na podporu výjimky jsou zapotřebí další kvantitativní údaje. Výjimka by se proto měla udělit na dva roky. Členské státy by měly do 1. května 2022 poskytnout aktualizované vědecké údaje a příslušné podpůrné informace.

(30)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 udělilo výjimku de minimis pro mníka mořského odloveného pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR přezkoumal informace předložené členskými státy a dospěl k závěru (29), že ačkoli jsou předložené informace omezené, argumenty prokazující obtíže při zlepšování selektivity jsou věrohodné. Výjimka by se proto měla udělit na dva roky. Členské státy by měly do 1. května 2022 předložit doplňující informace, které tuto výjimku podpoří.

(31)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 udělilo výjimky de minimis pro makrelu obecnou a kranase (rodu Trachurus) odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 80 až 99 mm v podoblasti ICES 4. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky a předložily nové důkazy. VTHVR přezkoumal důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (30), že existují důkazy o zvýšených nákladech spojených s manipulací s nežádoucími úlovky a s jejich uchováváním, ale že poskytnuté informace jsou omezeny na určité oblasti a loďstva. Výjimka by proto měla být udělena na dva roky a měla by se vztahovat pouze na uvedené oblasti a loďstva. Členské státy by měly do 1. května 2022 předložit doplňující informace, které tuto výjimku podpoří.

(32)

Společné doporučení obsahovalo novou výjimku de minimis pro tresku modravou v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí. VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru (31), že bylo obtížné získat informace podporující argumenty o selektivitě a že nepřiměřené náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky byly omezené. VTHVR však zjistil, že vzhledem k technickým a sanitárním charakteristikám dotčeného trawleru by bylo obtížné dosáhnout dalšího zlepšení v selektivitě. Výjimka by měla být udělena na dva roky, aby se zajistil soulad s ostatními mořskými oblastmi a členským státům byl poskytnut dostatek času na objasnění nesrovnalostí v údajích, které výbor VTHVR identifikoval. Členské státy by měly předložit doplňující informace do 1. května 2022.

(33)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkového přípustného odlovu, měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a částečných informací o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje daná výjimka.

(34)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nařízením (EU) 2018/973, zejména s článkem 11 tohoto nařízení, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(35)

Podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2018/973 je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci ohledně povinnosti vykládky svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 5. srpna 2018. Dopad výjimek z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití a výjimek de minimis je proto vhodné přezkoumat.

(36)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 by mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým. Ustanovení článků 11 a 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 však stanoví technická opatření s cílem zvýšit selektivitu lovných zařízení a omezit nežádoucí úlovky ve Skagerraku a povolit používání sítí SepNep. Tato opatření by měla zůstat použitelná do konce roku 2021, jak bylo původně stanoveno v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238, nebo do doby, než budou tato technická opatření stanovena v novém aktu v přenesené pravomoci, který má být přijat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (32).

(37)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

Ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast ICES 4) se v období 2021–2023 povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně a pelagický rybolov, na který se vztahují omezení odlovu v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi panely vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě;

2)

„vlámským dílcem“ poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, jehož:

zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě,

horní a dolní část síťoviny tvoří oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly,

délka v nataženém stavu činí nejméně 3 m;

3)

„bentickým výpustným dílcem“ dílec síťoviny s většími oky nebo čtvercovými oky zabudovaný do spodního dílce vlečné sítě, obvykle vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, s cílem vypouštět veškerý bentický materiál a odpady z mořského dna před přechodem do kapsy sítě;

4)

„sítí SepNep“ vlečná síť s rozpěrnými deskami, která:

má velikost ok v rozmezí 80–99 + ≥ 100 mm,

je vybavena více kapsami o velikosti ok nejméně 80 až 120 mm, které jsou připevněny k jedinému nástavci, přičemž horní kapsa je tvořena oky o velikosti 120 mm a vybavena separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 105 mm a

může být navíc vybavena nepovinnou třídicí mřížkou s roztečí nejméně 17 mm za předpokladu, že je konstruována tak, aby umožňovala únik malých humrů severských.

Článek 3

Výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie v Severním moři (divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4) na tyto odlovy humra severského (Nephrops norvegicus):

a)

odlovy pomocí vrší (FPO (33));

b)

odlovy pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) vybavených:

i)

kapsou sítě o velikosti 80 mm nebo větší nebo

ii)

kapsou sítě o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro jazyka obecného

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na jazyk obecný (Solea solea) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, který byl odloven pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (OTB) s kapsou sítě o velikosti ok 80 až 99 mm ve vodách Unie divize ICES 4c, a to do šesti námořních mil od pobřeží, avšak mimo označené reprodukční oblasti.

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 platí pouze pro plavidla o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW, která loví ve vodách s hloubkou 30 metrů nebo méně a s dobou zátahu v trvání nejvýše 90 minut.

3.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na všechny druhy, na které se vztahují omezení odlovu pomocí vrší a vězenců (FPO, FYK) ve vodách Unie divize ICES 3a a podoblasti ICES 4.

2.   Při výmětu ryb ulovených v případech uvedených v odstavci 1 se ryby vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro úlovky a vedlejší úlovky platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie divize ICES 3a a podoblasti ICES 4 na:

a)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného do sítí (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

platýse evropského odloveného dánskými nevody;

c)

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, PTB):

i)

s velikostí ok nejméně 120 mm při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie divize ICES 3a a podoblasti ICES 4;

ii)

s velikostí ok 90 až 119 mm vybavených dílcem seltra s vrchním dílcem o velikosti ok 140 mm (čtvercová oka), o velikosti ok 270 mm (kosočtvercová oka) nebo o velikosti ok 300 mm (čtvercová oka) při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie divize ICES 3a;

iii)

s velikostí ok 80 až 119 mm při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie podoblasti ICES 4.

2.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4, a to na platýse evropského odloveného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů pomocí vlečných sítí s oky o velikosti 80 až 119 mm vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2), je-li platýs odloven:

a)

lovnými zařízeními vybavenými vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem (BRP) a plavidly s výkonem motoru vyšším než 221 kW nebo

b)

plavidly členských států, která provádí plán řádně dokumentovaného rybolovu.

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije také na platýsovité odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2) a plavidly s výkonem motoru nejvýše 221 kW nebo o celkové délce méně než 24 m, která jsou vyrobena pro lov ryb ve dvanáctimílové zóně, je-li průměrná doba vlečení kratší než 90 minut.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavcích 1 a 2. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

4.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 se tento druh vypustí ihned.

Článek 8

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro pakambalu velkou

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie podoblasti ICES 4 na odlovy pakambaly velké (Scophthalmus maximus) pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla s kapsou o velikosti 80 mm nebo větší (TBB).

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 je prozatímně prováděna do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

3.   Při výmětu pakambaly velké odlovené v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 9

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro rejnokovité

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité odlovené pomocí lovných zařízení ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast ICES 4).

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace, zejména pokud jde o rejnoka dvouskvrnného, podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

3.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 10

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro makrelu obecnou a sledě obecného odlovené pomocí košelkového nevodu

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na makrelu obecnou a sledě obecného odlovené pomocí košelkového nevodu ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast ICES 4), jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

úlovek je vrácen do moře dříve, než se určitý procentní podíl (stanovený níže v odstavcích 2 a 3) košelkového nevodu uzavře (dále jen „okamžik výlovu“);

b)

zařízení košelkového nevodu je vybaveno viditelnou bójí, jež zřetelně označuje horní mez pro okamžik výlovu;

c)

plavidlo a zařízení košelkového nevodu jsou vybaveny elektronickým záznamovým a dokumentačním systémem, jenž u všech rybolovných činností dokumentuje okamžik, místo a rozsah vytažení košelkového nevodu z moře.

2.   U rybolovu makrely obecné činí okamžik výlovu 80 % uzávěru košelkového nevodu, u sledě obecného pak 90 %.

3.   Tvoří-li obklíčené hejno oba druhy, činí okamžik výlovu nejvýše 80 % uzávěru košelkového nevodu.

4.   Je zakázáno vracet úlovky makrely obecné a sledě obecného zpět do moře po okamžiku výlovu.

5.   Z obklíčeného hejna ryb se před jejich vypuštěním odebere vzorek s cílem odhadnout druhové složení, velikost ryb a množství.

6.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve a nejpozději do 1. května 2022 důkazy odůvodňující potřebu, aby se tato výjimka nadále uplatňovala.

Článek 11

Výjimky de minimis pro pelagický rybolov a rybolov při dně

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení:

1)

při rybolovu jazyka obecného ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast ICES 4) plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

množství jazyka obecného nedosahujícího či přesahujícího minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu;

2)

při rybolovu jazyka obecného ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 80–119 mm vybavené vlámským dílcem:

množství jazyka obecného nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu;

3)

při rybolovu humra severského ve vodách Unie divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 70 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 4 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného;

4)

při rybolovu krevety severní ve vodách Unie divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT) o velikosti ok 35 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, platýse evropského, tresky tmavé, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, jestliže existuje, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, krevety severní, štikozubce obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské, sledě obecného a tresky modravé;

5)

při rybolovu ve vodách Unie divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN, PTB) o velikosti ok 90–119 mm vybavené dílcem seltra s vrchním dílce o velikosti ok 140 mm (čtvercová oka), o velikosti ok 270 mm (kosočtvercová oka) nebo o velikosti ok 300 mm (čtvercová oka) nebo vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN, PTB) o velikosti ok 120 mm a více:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů do maximální výše 2 % celkového ročního odlovu humra severského, tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky tmavé, jazyka obecného, platýse evropského a štikozubce obecného;

6)

při rybolovu humra severského ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80–99 mm, vybavenými sítí SepNep:

množství platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tresky tmavé, platýse evropského, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, krevety severní, jazyka obecného a humra severského;

7)

při rybolovu garnáta obecného ve vodách Unie divizí ICES 4b a 4c plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi:

množství všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, které nepřesáhne v letech 2021 a 2022 6 % a v roce 2023 5 % celkového ročního odlovu všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu v těchto druzích rybolovu;

8)

při rybolovu mníka mořského při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm:

množství mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu mníka mořského při tomto způsobu rybolovu;

9)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně ve vodách Unie divize ICES 4c plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu tresky bezvousé a tresky obecné; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2021. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2021, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2021;

10)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně ve vodách Unie divizí ICES 4a a 4b plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm (TR2):

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 4 % celkového ročního odlovu tresky bezvousé.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022;

11)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 2 % celkového ročního odlovu platýse velkého a jazyka obecného.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2021. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2021, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2021;

12)

v rámci pelagického rybolovu prováděného trawlery lovícími pelagické druhy o celkové délce do 25 metrů, které používají pelagické vlečné sítě (OTM/PTM), a zaměřeného na lov makrely obecné, kranase rodu Trachurus a sledě obecného v divizích ICES 4b a 4c jižně od 54° severní šířky;

kombinované množství makrely obecné, kranase rodu Trachurus, sledě obecného a tresky bezvousé, které nepřekročí 1 % celkového ročního odlovu makrely obecné, kranase rodu Trachurus, sledě obecného a tresky bezvousé.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do neděle 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022;

13)

při smíšeném rybolovu druhů žijících při dně pomocí vlečných sítí (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) o velikosti ok nad 80 mm v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 a při rybolovu krevety severní prováděném za použití zařízení s třídicí mřížkou o maximální rozteči mřížek 19 mm nebo rovnocenného selektivního zařízení a zařízení pro zadržování ryb s velikostí ok nad 35 mm v divizi ICES 3a a 32 mm v podoblasti ICES 4:

kombinované množství šprota obecného, smačkovitých, tresky Esmarkovy a tresky modravé, jež nepřekročí 1 % celkového ročního odlovu v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně a v odvětví rybolovu krevety severní.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022;

14)

při lovu štikozubce obecného při dně plavidly používajícími dlouhé lovné šňůry (LLS) v podoblasti ICES 4:

množství mníka mořského (Molva molva) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu v tomto druhu rybolovu při dně.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022;

15)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v divizích ICES 4b a 4c pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm (TR2):

množství kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.), které nepřesáhne 6 % celkového ročního odlovu kranase odloveného v tomto druhu rybolovu.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022;

16)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v divizích ICES 4b a 4c pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm (TR2):

množství makrely obecné (Scomber scombrus), které nepřesáhne 6 % celkového ročního odlovu makrely obecné odlovené v tomto druhu rybolovu.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022;

17)

v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí zaměřeného na tresku modravou v podoblasti ICES 4 a při zpracování tohoto druhu na palubě za účelem získání základu surimi;

množství tresky modravé (Micromesistius poutassou), které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu tresky modravé odlovené v tomto druhu rybolovu.

Výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2022. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2022, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2022.

Článek 12

Zrušení a přechodná ustanovení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

Články 11 a 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 se však nadále použijí do 31. prosince 2021 nebo do doby, než se stane použitelným akt v přenesené pravomoci, který má být přijat podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241, podle toho, co nastane dříve.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 1 až 11 se použijí ode dne 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Spojené království přestalo být členským státem od 1. února 2020.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 34).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(18)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35).

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22

(24)  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.47d20.pdf

(25)  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.47d20.pdf

(26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(31)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(32)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(33)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení jsou uvedeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, jsou kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení uvedeny v klasifikaci lovných zařízení stanovené organizací FAO.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU