(EU) 2020/2013Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2013 ze dne 21. srpna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření pro některé druhy rybolovu při dně a pelagického rybolovu v Severním moři a v jihozápadních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 415, 10.12.2020, s. 3-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2013

ze dne 21. srpna 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření pro některé druhy rybolovu při dně a pelagického rybolovu v Severním moři a v jihozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), a zejména na čl. 2 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. srpna 2019 vstoupilo v platnost nové nařízení (EU) 2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření. Nařízení stanoví v příloze I seznam zakázaných druhů, v příloze V zvláštní ustanovení o technických opatřeních zavedených na regionální úrovni pro Severní moře a v příloze VII zvláštní ustanovení o technických opatřeních zavedených na regionální úrovni pro jihozápadní vody.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241 zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 a článkem 29 za účelem změny uvedeného nařízení za předpokladu, že se příslušná ustanovení článku 13 nebo části A nebo C příloh V až X použijí rovněž na rekreační rybolov.

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1241 zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem změny seznamu zakázaných druhů uvedeného v příloze I.

(4)

Ustanovení čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241 zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 uvedeného nařízení a článkem 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) za účelem změny, doplnění, zrušení nebo odchylky od technických opatření stanovených v přílohách nařízení (EU) 2019/1241, a to i při provádění povinnosti vykládky.

(5)

V příloze I je uveden seznam zakázaných druhů. Příloha V a příloha VII nařízení (EU) 2019/1241 stanoví konkrétní technická opatření pro Severní moře a pro jihozápadní vody.

(6)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto státy dne 4. května 2020 předložily Komisi společné doporučení, aby byl přijat akt v přenesené pravomoci.

(7)

Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto státy dne 4. května 2020 předložily Komisi společné doporučení, aby byl přijat akt v přenesené pravomoci.

(8)

Cílem tohoto nařízení je začlenit do jediného aktu stávající ustanovení o technických opatřeních, která byla v minulosti přijata v rámci plánů výmětů pro Severní moře a jihozápadní vody, a nově navrhovaná technická opatření.

(9)

Na základě informací poskytnutých členskými státy Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudil kladně důkazy poskytnuté regionálními skupinami na podporu technických opatření zahrnutých do obou společných doporučení (3).

(10)

Opatření obsažená v tomto nařízení byla hodnocena v souladu s čl. 2 odst. 2, články 10, 15 a 18 nařízení (EU) 2019/1241. Členské státy poskytly důkazy, které prokazují, že návrhy jsou v souladu s čl. 15 odst. 4 a odst. 5 nařízení (EU) 2019/1241.

(11)

Dne 28. července 2020 bylo společné doporučení konzultováno s odbornou skupinou pro rybolov. Zasedání se jako pozorovatel zúčastnil Evropský parlament.

(12)

Společné doporučení předložené členskými státy se zájmem v Severním moři (společné doporučení pro Severní moře) navrhlo zařadit samice humra evropského připravené ke kladení vajíček na seznam druhů uvedených v příloze I nařízení (EU) 2019/1241, které je zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji. VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru, že na podporu zavedení tohoto opatření existují přesvědčivé důkazy. VTHVR uvedl, že podobná opatření byla přijata i v jiných oblastech a přinesla dlouhodobý ekonomický prospěch související se zvýšenými vykládkami humra evropského v důsledku obnovy populace. Navrhované opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(13)

Společné doporučení pro Severní moře navrhlo zvýšit minimální referenční velikost pro zachování zdrojů humra evropského ve výlučné ekonomické zóně Švédska v divizi ICES 3a. VTHVR poukázal na to, že navzdory tomu, že na podporu této žádosti nebyly předloženy žádné konkrétní důkazy, představuje toto opatření zvýšení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Díky tomuto opatření bude intenzita využívání populace nižší, což následně bude mít zřejmý pozitivní dopad na zachování populace. Navrhované opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(14)

Společné doporučení pro Severní moře rovněž navrhlo harmonizovat minimální referenční velikost pro zachování zdrojů pro mořčáka evropského odloveného v rámci rekreačního rybolovu v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 s minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů mořčáka evropského pro komerční rybolov, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 5 nařízení Rady (EU) 2020/123 (4). VTHVR ve své zprávě 20–04 uvedl, že vzhledem k tomu, že rekreační rybolov přispívá k celkové úmrtnosti způsobené rybolovem, je uplatňování minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené pro komerční rybolov rovněž na rekreační rybolov pozitivním opatřením v rámci řízení. Navrhované opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(15)

Společné doporučení pro Severní moře dále navrhlo, aby se nadále uplatňovala řada dodatečných technických opatření dohodnutých mezi Unií a Norskem v letech 2011 (5) a 2012 (6). Některá z těchto konkrétních technických opatření již byla zahrnuta do přílohy V nařízení (EU) 2019/1241, jiná byla na základě čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 zahrnuta v období 2019–2021 do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 (7). Cílem těchto opatření je zvýšit selektivitu a omezit nežádoucí úlovky v rámci druhů rybolovu nebo druhů ryb, na něž se vztahuje povinnost vykládky, a měla by být začleněna do přílohy V nařízení (EU) 2019/1241. Tato opatření by proto měla být upravena v tomto nařízení.

(16)

Společné doporučení pro Severní moře rovněž navrhlo, aby se nadále používaly sítě SepNep, jak umožňuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238. VTHVR dospěl k závěru, že předložené informace jsou podrobné a věrohodné a že na podporu účinnosti sítí SepNep byly předloženy důkazy. VTHVR v přechozích letech zařízení analyzoval a jeho závěry zůstávají nadále platné (8). Na základě poskytnutých informací dospěl VTHVR rovněž k závěru, že sítě SepNep jsou jako rovnocenné selektivní zařízení v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení 2019/1241, pokud jde o technická ustanovení v souvislosti s cíleným rybolovem humrů, a jejich používání nepovede ke zhoršení norem v oblasti selektivity. Opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(17)

Společné doporučení pro Severní moře rovněž navrhlo sezónní uzavření komerčního a rekreačního rybolovu humra evropského ve výlučné ekonomické zóně Švédska v divizi ICES 3a. VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a uvedl, že ačkoli nebyly poskytnuty žádné konkrétní podpůrné informace, které by umožnily kvantifikovat jeho potenciální přínos, povede toto opatření ke snížení míry úmrtnosti způsobené rybolovem, což bude v kombinaci s jinými navrhovanými opatřeními mít pro populace humra evropského pravděpodobně pozitivní přínos. Navrhované opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(18)

Společné doporučení pro Severní moře navrhovalo, aby byl ve výlučné ekonomické zóně Švédska v divizi ICES 3a zakázán rybolov humra evropského pomocí jiných lovných zařízení, než jsou vrše na humry. VTHVR dospěl k závěru, že ačkoli nebyly poskytnuty žádné konkrétní podpůrné informace, které by umožnily kvantifikovat potenciální přínos tohoto opatření, zákaz používání tenatových sítí pro lov humra evropského a langustovitých měl pozitivní účinky i v jiných oblastech a že opatření pravděpodobně bude mít pozitivní přínos pro populace humra evropského. Toto opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(19)

Společné doporučení, které předložily členské státy se zájmem o jihozápadní vody (společné doporučení pro jihozápadní vody), navrhlo zachovat minimální referenční velikost pro zachování zdrojů populace kranase odloveného v rámci tradičního drobného rybolovu za použití pobřežního nevodu („xávega“) v divizi ICES 8c a podoblasti ICES 9, která je v současnosti obsažena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 (9). VTHVR odkázal na své předchozí hodnocení, v němž posoudil toto opatření kladně, a dospěl k závěru (10), že za podmínek stanovených ve společném doporučení není pravděpodobné, že návrh změní historickou strukturu využívání dotčené populace. Vzhledem k tomu, že se podmínky této žádosti nezměnily a že VTHVR konstatoval, že struktura využívání byla stálá po dobu nejméně 20 let, mělo by být toto opatření v tomto nařízení upraveno.

(20)

Společné doporučení pro jihozápadní vody navrhlo harmonizovat minimální referenční velikost pro zachování zdrojů u těchto druhů odlovených v rámci rekreačního rybolovu v jihozápadních vodách s minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, která se vztahují na komerční rybolov: treska jednoskvrnná, treska tmavá, treska sajda, štikozubec obecný, pakambala, jazyk obecný, platýs evropský, treska bezvousá, mník mořský, mník modrý, makrela obecná, sleď obecný, kranas, sardel obecná a sardinka obecná. Společné doporučení navrhlo vyšší minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro tresku obecnou, růžichu šedou a mořčáka evropského v rámci rekreačního rybolovu. VTHVR analyzoval předložené důkazy a dospěl k závěru (11), že vzhledem k tomu, že rekreační rybolov přispívá k celkové úmrtnosti způsobené rybolovem, je uplatňování minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené pro komerční rybolov rovněž na rekreační rybolov pozitivním opatřením v rámci řízení. Toto opatření by proto mělo být v tomto nařízení upraveno.

(21)

Aby se optimalizovaly vzorce využívání, zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo množství nežádoucích úlovků, je tudíž vhodné přijmout technická opatření předložená členskými státy.

(22)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Vzhledem k tomu, že některá technická opatření přijatá jako součást plánů výmětů skončí ke konci roku 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1241 se mění takto:

1)

V příloze I se doplňuje nový bod, který zní:

„q)

humr evropský (Homarus gammarus) v divizích ICES 3a, 4a a 4b“;

2)

Příloha V se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

v tabulce se doplňuje nová položka, která zní:

„Humr evropský (Homarus gammarus)

90 mm (délka krunýře) ve výlučné ekonomické zóně Švédska v divizi ICES 3a“;

ii)

pod tabulku se doplňuje nový bod, který zní:

„1. Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v této části pro mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Severním moři a humra evropského (Homarus gammarus) ve výlučné ekonomické zóně Švédska ve Skagerraku a Kattegatu (divize ICES 3a) se použijí pro rekreační rybolov.“;

b)

v části B se doplňují nové body, které zní:

„1.3. Odchylně od specifikací uvedených v tabulce lze v oblasti rybolovu krevety severní ve Skagerraku (divize ICES 3a) použít zařízení pro zadržování ryb za předpokladu, že existují odpovídající rybolovná práva upravující vedlejší úlovky a že zadržovací zařízení je:

tvořeno horním dílcem se čtvercovými oky o velikosti ok minimálně 120 mm,

nejméně 3 metry dlouhé a

široké alespoň jako třídicí mřížka.“;

„1.4. Použití sítě SepNep (**) uvedené v příloze I tohoto nařízení se povoluje jako rovnocenné selektivní zařízení při cíleném rybolovu humra severského (Nephrops norvegicus).;

(**)  „Sítí SepNep“ se rozumí vlečná síť s rozpěrnými deskami, která:

má velikost ok v rozmezí 80–99 + ≥ 100 mm,

je vybavena více kapsami o velikosti ok nejméně 80 až 120 mm, které jsou připevněny k jedinému nástavci, horní kapsa je tvořena oky o velikosti 120 mm a vybavena separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 105 mm a

může být navíc vybavena nepovinnou třídicí mřížkou s roztečí nejméně 17 mm za předpokladu, že je konstruována tak, aby umožňovala únik malých humrů severských.“;

"

c)

v části C se doplňuje nový bod, který zní:

„7.

Opatření týkající se humra evropského v divizi ICES 3a

7.1.

Ve výlučné ekonomické zóně Švédska v divizi ICES 3a lze humra evropského (Homarus gammarus) odlovit pouze pomocí vrší na humry (FPO).

Vrš na humry musí mít nejméně dva kruhové únikové otvory o průměru nejméně 60 mm, které se nacházejí ve spodní části každé části vrše. Humr evropský, který byl náhodně odloven jiným lovným zařízením, nesmí být poraněn a musí být neprodleně vypuštěn zpět do moře.

7.2.

Zakazuje se lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat humra evropského (Homarus gammarus) odloveného ve výlučné ekonomické zóně Švédka v divizi ICES 3a:

a)

v rámci komerčního rybolovu v období od 1. ledna do prvního pondělí po 20. září;

b)

v rámci rekreačního rybolovu v období od 1. prosince do prvního pondělí po 20. září.

Jedinci humra evropského, kteří byli v těchto obdobích náhodně odloveni, nesmí být poraněni a musí být neprodleně vypuštěni zpět do moře.“

3)

V příloze VII se část A mění takto:

a)

v poznámce pod čarou č. 7 se první věta nahrazuje tímto:

„Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů populace kranase (Trachurus spp.) odloveného v divizi ICES 8c a podoblasti ICES 9 činí 12 cm na 5 % příslušných kvót Španělska a Portugalska v těchto oblastech. V rámci uvedeného limitu ve výši 5 % může být v rámci tradičního drobného rybolovu za použití pobřežního nevodu („xávega“) v divizi ICES 9a odloveno 1 % jedinců z kvóty pro Portugalsko o velikosti menší než 12 cm.“;

b)

pod tabulku se doplňuje nový bod, který zní:

„1.

Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů uvedené v této části pro tresku jednoskvrnnou (Melanogrammus aeglefinus), tresku tmavou (Pollachius virens), tresku sajdu (Pollachius pollachius), štikozubce obecného (Merluccius merluccius), pakambalu (Lepidorhombus spp.), jazyka obecného (Solea spp.), platýse evropského (Pleuronectes platessa), tresku bezvousou (Merlangius merlangus), mníka mořského (Molva molva), mníka modrého (Molva dipterygia), makrelu obecnou (Scomber spp.), sledě obecného (Clupea harengus), kranase (Trachurus spp.), sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) a sardinku obecnou (Sardina pilchardus) se použijí pro rekreační rybolov v jihozápadních vodách. V podoblasti ICES 8 se však použijí tyto minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro tyto druhy odlovené v rámci rekreačního rybolovu:

Treska obecná (Gadus morhua)

42 cm

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

40 cm

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

42 cm“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1380/2014 ze dne 17. prosince 2014 o změně nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf, pages 165-169 (North Sea) and 219-220 (South Western Waters).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(5)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Norsko a Evropská unie projednávaly regulaci rybolovu v oblastech Skagerrak a Kattegat pro rok 2012.

(6)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Evropská unie a Norsko projednávaly opatření pro provedení zákazu výmětů a kontrolní opatření v oblasti Skagerrak (4. červenec 2012).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 34).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 31).

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/STECF+16-10+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf, pages 86-87.

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf, pages 154-155.


PŘÍLOHA

Specifikace lovných zařízení SepNep

Image 1

Horní kapsa (kapsa pro ryby)

minimální velikost ok 120 mm (mezi uzly)

maximální počet ok 80 (včetně lemových švů)

Spodní kapsa (kapsa pro humry)

minimální velikost ok 80 mm (mezi uzly)

maximální počet ok 110 (včetně lemových švů)

Separační dílec

Separační dílec by měl být připevněn k veškerému síťovému materiálu vlečné sítě, aby se ryby/humři dostaly/i do spodní části vlečné sítě jedině přes oka dílce. Dílec by měl navádět velké jedince směrem ke vstupní části horní kapsy. Začátek dílce by měl být spojen se spodní částí těla vlečné sítě.

Minimální velikost oka 105 mm (mezi uzly).

Minimální délka dílce 100# ok.

Hrana dílce – maximální šířka 16# ok.

Přední hrana dílce by měla mít maximální šířku 88 % šířky vlečné sítě. To se například rovná 2 okům dílce (105 mm) na 3 oka vlečných sítí (80 mm).

o

Pro účinné fungování separačního dílce se doporučuje lano Dyneema s dvojitým uzlem.

o

Plováky připevněné ke spodní části dílce zvedají jeho přední část, což umožňuje snazší separaci humrů.

Mřížka (volitelné)

Mřížka by měla být připevněna ke všem kapsám nebo prodloužené síťovině nacházející se kolem mřížky, aby se zabránilo jakékoli formě volného vstupu do spodní kapsy jinak než horními otvory mřížky.

Minimální rozteč 17 mm.

Úhel mřížky by měl být v rozmezí od 40 do 90 stupňů, ale doporučuje se 45 stupňů.

Vstup do spodní kapsy by se měl nacházet v horní části mřížky.

Výška vstupu do spodní kapsy v mřížce by měla měřit maximálně 35 % společné délky vertikálních otvorů mezi tyčemi a otvorem do spodní kapsy.

K hornímu dílu prodloužení nebo ke kapse je připojen závěs z lan zatížených závažími (72 g/m, průměr 6 mm), který by měl být umístěn nejméně 4 oka před spodní částí mřížky.

Závěs z lan zatížených závažími by měl být prodloužen tak, aby přesahoval spodní tyče mřížky.

Image 2


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU