(EU) 2020/2011Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/2011 ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)

Publikováno: Úř. věst. L 418, 11.12.2020, s. 1-78 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská centrální banka
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 418/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/2011

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Informace, které se týkají statistiky platebního styku a platebních systémů a které jsou shromažďovány podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2533/98, jsou zásadní pro rozpoznávání a sledování vývoje na platebních trzích v členských státech. Evropská centrální banka (ECB) shromažďuje srovnávací statistiku platebního styku podle jednotlivých zemí tak, aby byla schopna plnit svůj úkol spočívající v podpoře plynulého fungování platebních systémů v Unii, a tím přispívala k řádnému provádění opatření v oblasti obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému.

(2)

S ohledem na skutečnost, že platby jsou prováděny prostřednictvím platebních prostředků a zpracovávány platebními systémy, je shromažďování statistických informací o platebních prostředcích nezbytné k zajištění plynulého fungování systémů, jimiž tyto platby procházejí. Vzhledem k tomu, že standardy ve vztahu k platebním prostředkům jsou určovány platebními schématy, je shromažďování statistických informací o fungování platebních schémat nezbytné s cílem přispívat k plynulému fungování těchto platebních systémů. Za tímto účelem ECB jednou ročně a pololetně vyžaduje statistické informace. Periodicita vykazování by proto měla být zvýšena.

(3)

S ohledem na vzájemné propojení platebních prostředků a platebních systémů závisí plynulé fungování platebních systémů na důvěře veřejnosti v platební prostředky. Finanční ztráty způsobené podvody podrývají důvěru veřejnosti v platební prostředky, a je tedy důležité přijmout opatření, která zajistí bezpečnost platebních prostředků, jakož i bezpečnost jejich uživatelů a platebních systémů, jimiž tyto platby procházejí. Je tedy opodstatněné sledovat míru podvodů a způsoby, jakými jsou tyto podvody páchány, s cílem zajistit bezpečnost, ochranu a účinnost těchto prostředků, a tím i jejich plynulé fungování.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (2) vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli svým příslušným orgánům alespoň jednou za rok statistické údaje o podvodech souvisejících s různými platebními prostředky. Tyto statistické informace i agregované údaje, které musí příslušné orgány sdílet s Evropským orgánem pro bankovnictví a ECB, jsou podrobně uvedeny v obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví k požadavkům na oznamování údajů o podvodech (3). Vzhledem k tomu, že obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví jsou zaměřeny na vykazování údajů, které jsou relevantní zejména pro účely dohledu, je nezbytné zajistit, aby statistické informace, které má ECB k dispozici, ECB umožňovaly účinně plnit její úkoly v oblasti dohledu například tím, že bude přesně sledovat trendy v oblasti nových platebních služeb, koncipovat politiku na rychle se vyvíjejících trzích maloobchodních plateb a hodnotit míru bezpečnosti a účinnosti platebních prostředků s cílem zmírnit určitá rizika (např. finanční nebo operační riziko) ve vztahu k jednotlivým platebním schématům. Je tedy třeba vyžadovat podrobnější vykazování informací o podvodech. Zpravodajské jednotky by proto měly vykazovat nejen statistické informace o podvodech v členění podle platebního prostředku (např. karetní platební prostředky, úhrady, inkasa), jak předpokládají obecné pokyny EBA, ale měly by rovněž vykazovat podrobnější údaje o platebních kanálech, platebních schématech, přeshraničních karetních platebních transakcích a členění podle zemí. S cílem zjednodušit zpravodajskou povinnost zpravodajských jednotek by periodicita vykazování měla odpovídat periodicitě vykazování podle obecných pokynů EBA.

(5)

Z těchto důvodů a s cílem zajistit konzistentní vykazování by definice a metodika v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) (4) měly být v míře, v jaké jsou použitelné pro účely úkolů ESCB, uvedeny do souladu s definicemi a metodikou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2336.

(6)

Metodika, podle níž jsou shromažďovány statistické informace o platbách a platebních systémech, by v obecnější rovině měla zohledňovat vývoj právního rámce pro regulaci plateb v rámci Unie. Při stanovení metodiky pro shromažďování statistických informací o platbách v Unii by proto měly být zohledněny všechny reformy regulace těchto plateb. S cílem zajistit, aby informace v oblasti statistiky platebního styku a platebních systémů byly úplné, by tedy měla být zohledněna ustanovení směrnice (EU) 2015/2366, jež se týkají dodatečných platebních služeb, služeb iniciování platby, služeb informování o účtu a udělování povolení novým druhům poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelům služeb iniciování platby a poskytovatelům služeb informování o účtu, jakož i dohledu nad těmito poskytovateli. V zájmu pochopení úlohy, kterou tito noví poskytovatelé platebních služeb zastávají v ekonomice, je proto nezbytné shromažďovat informace o činnosti těchto poskytovatelů a zejména o službách, které poskytují. Aby Evropský systém centrálních bank mohl plnit své úkoly v oblasti nezávislého dohledu, měly by být stávající požadavky na vykazování tedy rozšířeny tak, aby zahrnovaly informace o činnosti těchto nových druhů poskytovatelů platebních služeb a informace o silném ověření klienta i všech výjimkách z jeho používání.

(7)

V zájmu sledování přeshraničního obchodu a zvýšení celkové kvality informací nezbytných pro sestavení statistiky platební bilance, zejména pokud jde o položku o cestování a dopravě a položku o obchodování se zbožím a službami na internetu (e-commerce), je třeba shromažďovat podrobnější informace o karetních platebních transakcích. Shromažďování statistických informací o sektoru činnosti obchodníka pomocí kódu kategorie obchodníka (MCC) a shromažďování celosvětových karetních platebních transakcí umožňuje hloubkovou analýzu mezinárodních platebních transakcí a přesné zařazení plateb v rámci různých kategorií zboží a služeb. Z téhož důvodu by zpravodajské jednotky měly tyto statistiky vykazovat čtvrtletně a v kratších lhůtách, aby byl posílen jejich význam a použitelnost a aby napomáhaly při sestavování čtvrtletní platební bilance.

(8)

Díky shromažďování nejdůležitějších informací v rámci účinných metodik lze sestavovat přesné statistiky. Vyšší periodicita vykazování a podrobnější geografické členění statistiky platebního styku jsou proto nezbytné pro lepší posouzení krátkodobého vývoje hospodářské činnosti včetně čtvrtletní soukromé spotřeby, která tvoří ústřední složku při prognózování HDP.

(9)

S ohledem na zásadu proporcionality by národní centrální banky měly mít možnost udělit zpravodajským jednotkám za určitých okolností výjimky ve vztahu ke statistické zpravodajské povinnosti vymezené v tomto nařízení, pokud udělení těchto výjimek ESCB nebrání v účinném plnění jeho úkolů. Národní centrální banky by kromě toho měly mít pravomoc shromažďovat nezbytné statistické informace o platbách prostřednictvím relevantního vnitrostátního příslušného orgánu, který již údaje od zpravodajských jednotek shromažďuje, a to v souladu s místními ujednáními o spolupráci. Stejně tak by v zájmu usnadnění shromažďování údajů podle směrnice (EU) 2015/2366 mělo být možné relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu předávat důvěrné statistické informace o podvodech, které jsou shromažďovány podle tohoto nařízení, jsou-li splněna pravidla o ochraně a užití důvěrných statistických informací stanovená v nařízení (ES) č. 2533/98.

(10)

V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2533/98 byla Evropská komise konzultována ke změnám statistické zpravodajské povinnosti vymezené v nařízení (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43).

(11)

Aby měly zpravodajské jednotky dostatek času na přípravu, první vykazování by se nemělo uskutečnit dříve než po uplynutí alespoň 12 měsíců od data přijetí tohoto nařízení.

(12)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43)

Nařízení (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

a)

písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

„poskytovatel platebních služeb“, „platební instituce“, „platební systém“ a „platební transakce“ mají stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (*1);

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).“;"

b)

doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)

„platební službou“ se rozumí kterákoli z podnikatelských činností uvedených v příloze I směrnice (EU) 2015/2366 nebo kterákoli ze služeb uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení.“;

2.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Skutečný soubor zpravodajských jednotek

Skutečný soubor zpravodajských jednotek se skládá z poskytovatelů platebních služeb (včetně vydavatelů elektronických peněz) a provozovatelů platebních systémů.“;

3.

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Skutečný soubor zpravodajských jednotek uvedený v článku 2 buď přímo, nebo prostřednictvím relevantního vnitrostátního příslušného orgánu v souladu s místními ujednáními o spolupráci vykazuje statistické informace národní centrální bance členského státu, v němž je příslušná zpravodajská jednotka rezidentem, jak je uvedeno v příloze III a s ohledem na vysvětlivky a definice uvedené v příloze I a II. Tyto zpravodajské jednotky požadované statistické informace vykazují v souladu s minimálními standardy uvedenými v příloze IV“;

4.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Výjimky

1.   Pro účely udělování výjimek zpravodajským jednotkám se národní centrální banky řídí zásadou proporcionality.

2.   Pokud se týká zpravodajské povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1, mohou národní centrální banky při dodržení odstavců 3 a 4 udělovat výjimky těmto zpravodajským jednotkám:

a)

platebním institucím, pokud splňují podmínky vymezené v čl. 32 odst. 1 a 2 směrnice (EU) 2015/2366;

b)

institucím elektronických peněz, pokud splňují podmínky vymezené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2009/110/ES;

c)

jiným poskytovatelům platebních služeb neuvedeným v písmenech a) a b), pokud splňují jak podmínky uvedené v čl. 32 odst. 1 a 2 směrnice (EU) 2015/2366, tak podmínky uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2009/110/ES.

Pro účely prvního pododstavce mohou národní centrální banky udělovat výjimky bez ohledu na to, zda jsou zpravodajské jednotky osvobozeny od plnění obezřetnostních požadavků nebo zda se na ně tyto obezřetnostní požadavky nevztahují na základě příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/2366 a směrnice 2009/110/ES.

3.   Národní centrální banky mohou v souladu s odstavcem 4 udělovat výjimky zpravodajským jednotkám uvedeným v odstavci 2, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a)

celková hodnota každé z níže uvedených platebních služeb, k níž přispívají všichni poskytovatelé platebních služeb, kteří by této výjimky mohli využívat, na vnitrostátní úrovni nepřesahuje 5 %:

i)

úhrady (odeslané),

ii)

inkasa (odeslaná),

iii)

karetní platební transakce (odeslané a přijaté),

iv)

výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků,

v)

platební transakce s elektronickými penězi (odeslané),

vi)

šeky (odeslané),

vii)

poukazování peněz (odeslané),

viii)

jiné platební služby (odeslané),

ix)

služby iniciování platby,

x)

ostatní služby nezahrnuté ve směrnici (EU) 2015/2366 (odeslané);

b)

celkový počet klientů služby informování o účtu, k němuž přispívají všichni poskytovatelé platebních služeb, kteří by této výjimky mohli využívat, na vnitrostátní úrovni nepřesahuje 5 %:

Pro účely bodu a) kumulativní celková hodnota zde uvedených platebních služeb, k níž přispívají všichni poskytovatelé platebních služeb, kteří by této výjimky mohli využívat, na vnitrostátní úrovni nepřesahuje 5 %.

Pro účely tohoto odstavce mohou národní centrální banky udělit výjimky, pouze pokud by zpravodajské zatížení bylo s ohledem na velikost těchto zpravodajských jednotek nepřiměřené.

4.   Zpravodajské jednotky, kterým byly uděleny výjimky podle odstavců 2 a 3, vykazují statistické informace podle tabulek 4b a 5b v příloze III.

5.   Národní centrální banky každoročně včas ověří soulad s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 a 3 tak, aby mohly výjimku případně udělit či zrušit s účinností od počátku druhého následujícího kalendářního roku. Ověření vychází z příslušných vykazovacích období v délce 12 měsíců, které přímo předcházejí referenčnímu období, v němž se posouzení provádí.

6.   O udělení výjimky podle tohoto článku národní centrální banka ECB vyrozumí současně s předáním informací podle článku 6.

7.   ECB zveřejňuje seznam subjektů, kterým národní centrální banky udělily výjimky podle tohoto článku.“;

5.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Lhůty

1.   Statistické informace vykázané v souladu s přílohou III národní centrální banky čtvrtletně, pololetně nebo každoročně předávají do ECB takto:

a)

v případě čtvrtletního vykazování se statistické informace, které jsou uvedeny v tabulce 9 v příloze III, předávají do konce pracovní doby v poslední pracovní den druhého měsíce po skončení příslušného čtvrtletí;

b)

v případě pololetního vykazování se statistické informace, které jsou uvedeny v tabulkách 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 a 8 v příloze III, za období od ledna do června předávají do konce pracovní doby v poslední pracovní den měsíce listopadu po skončení první poloviny roku, k níž se tyto informace vztahují. Statistické informace za období od července do prosince se předávají do konce pracovní doby v poslední pracovní den měsíce května po skončení druhé poloviny roku, k níž se tyto informace vztahují;

c)

v případě každoročního vykazování se statistické informace uvedené v tabulkách 4b a 5b v příloze III předávají v pololetním členění do konce pracovní doby v poslední pracovní den měsíce května po skončení roku, k němuž se informace vztahují;

2.   Národní centrální banky pro zpravodajské jednotky stanoví jednoznačné lhůty pro vykazování. Tyto lhůty pro vykazování jednoznačně určí periodicitu, s níž mají zpravodajské jednotky vykazovat do národních centrálních bank, a zajistí, aby národní centrální banky byly schopny plnit své lhůty pro vykazování do ECB ve smyslu odstavce 1.“;

6.

Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

První vykazování čtvrtletních, pololetních a každoročních statistických informací

1.   Národní centrální banky vykazují čtvrtletní a pololetní statistické informace do ECB tak, že poprvé vykážou čtvrtletní údaje za první čtvrtletí roku 2022 se lhůtou do konce května roku 2022 a pololetní údaje za první pololetí roku 2022 se lhůtou do konce listopadu roku 2022.

2.   Národní centrální banky vykazují agregované roční statistické informace s členěním na dvě pololetí, pokud jde o zpravodajské jednotky, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3, do ECB tak, že tyto informace poprvé vykážou za referenční období [prvního pololetí a druhého pololetí roku 2022 se lhůtou do konce května roku 2023].“;

7.

Přílohy I, II a III nařízení (EU) č. 1409/2013 se nahrazují přílohami I, II a III tohoto nařízení.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 1. prosince 2020.

Za Radu guvernérů ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(3)  Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2), EBA/GL/2018/05.

(4)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 18).


PŘÍLOHA I

OBECNÁ STRUKTURA STATISTIKY PLATEBNÍHO STYKU

ČÁST 1

Přehled

Část 1.1   Přehled tabulek

1.

Evropská centrální banka (ECB) sestavuje statistiku platebního styku na základě specifických harmonizovaných údajů, jejichž shromažďování na národní úrovni řídí jednotlivé národní centrální banky. Sestavování údajů je strukturováno formou devíti níže uvedených tabulek, které obsahují vnitrostátní údaje za každý členský stát, jehož měnou je euro (dále jen „členský stát eurozóny“). Tabulky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 9 by měli vykazovat poskytovatelé platebních služeb, zatímco tabulky 7 a 8 by měli vykazovat provozovatelé platebních systémů. Existují dvě verze tabulek 4 a 5, z nichž by měla být vykazována pouze jedna. Tabulky 4a a 5a by měli vykazovat všichni poskytovatelé platebních služeb, kterým nebyla udělena výjimka podle článku 4, zatímco zpravodajské jednotky, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3, by měly vykazovat statistické informace v tabulkách 4b a 5b.

Tabulka

Popis hlavního obsahu

Tabulka 1:

Instituce nabízející platební služby institucím jiným než měnové finanční instituce (instituce jiné než MFI)

Členění, jež ukazuje počet jednodenních vkladů, počet platebních účtů, počet účtů elektronických peněz a zůstatkovou hodnotu na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze připadajících na úvěrové instituce, instituce elektronických peněz, platební instituce a jiné poskytovatele platebních služeb a vydavatele elektronických peněz. Kromě toho sem patří členění, jež ukazuje počet klientů poskytovatelů služeb informování o účtu a počet účtů, k nimž mají přístup poskytovatelé služeb informování o účtu. Počet účtů, k nimž má přístup poskytovatel služeb informování o účtu, vykazuje poskytovatel platebních služeb, který vede účet, zatímco poskytovatel služeb informování o účtu vykazuje počet svých klientů.

Tabulka 2:

Funkce karty

Počet karet vydaných poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Údaje o kartách se sestavují v členění podle funkce karty a v rámci funkce karty v členění podle schématu platební karty.

Tabulka 3:

Zařízení akceptující karty

Počet terminálů poskytovaných poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Údaje o terminálech rozlišují mezi bankomaty, terminály v prodejním místě (POS terminály) a terminály pro karty elektronických peněz a mezi funkcemi terminálu.

Tabulka 4a:

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI

Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly a přijaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi, v členění na transakce na dálku a transakce jiné než na dálku. Transakce jsou sestavovány podle platební služby, iniciačního kanálu a v rámci platebních schémat s členěním na silné ověření klienta a jiné než silné ověření klienta. U transakcí ověřovaných jinak než se silným ověřením klienta se uvedou důvody pro použití jiného než silného ověření klienta.

Tabulka 4b:

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI a které jsou vykazovány zpravodajskými jednotkami, kterým byla udělena výjimka

Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly a přijaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi, v členění na transakce na dálku a transakce jiné než na dálku. Transakce jsou sestavovány podle platební služby, iniciačního kanálu a s členěním na silné ověření klienta a jiné než silné ověření klienta s uvedením důvodů pro použití jiného než silného ověření klienta. Tabulku 4b vykazují pouze poskytovatelé platebních služeb, kterým byla udělena výjimka.

Tabulka 5a:

Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI

Počet a hodnota podvodných platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly a přijaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Transakce jsou sestavovány podle platební služby, iniciačního kanálu a v rámci platebních schémat s členěním podle původu podvodu a s členěním na silné ověření klienta a jiné než silné ověření klienta. U transakcí ověřovaných jinak než se silným ověřením klienta se uvedou důvody pro použití jiného než silného ověření klienta.

Tabulka 5b:

Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI a které jsou vykazovány zpravodajskými jednotkami, kterým byla udělena výjimka

Počet a hodnota podvodných platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly a přijaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Transakce jsou sestavovány podle platební služby, iniciačního kanálu a metody ověření; členění na silné ověření klienta a jiné než silné ověření klienta se dále člení podle původu podvodu a - v případě členění podle jiného než silného ověření klienta - podle důvodu pro ověření jinak než se silným ověřením klienta. Tabulku 5b vykazují pouze poskytovatelé platebních služeb, kterým byla udělena výjimka.

Tabulka 6:

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu

Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb. Transakce se sestavují podle druhu daného terminálu v geografickém členění. Zahrnuty jsou počet a hodnota výběrů a vkladů hotovosti na přepážce, jakož i počet a hodnota výplat hotovosti na POS terminálech.

Tabulka 7:

Účast ve vybraných platebních systémech

Počet účastníků v každém platebním systému, který se nachází v dané zemi, s rozlišením přímých a nepřímých účastníků, přičemž u přímých účastníků je obsaženo členění podle druhu instituce.

Tabulka 8:

Platby zpracovávané vybranými platebními systémy

Počet a hodnota platebních transakcí zpracovávaných každým platebním systémem, který se nachází v dané zemi, v členění podle platební služby a v geografickém členění.

Tabulka 9:

Čtvrtletní vykazování platebních transakcí, jichž se účastní instituce jiné než MFI

Počet a hodnota platebních transakcí, které odeslaly instituce jiné než MFI. Transakce se sestavují podle platebních služeb a iniciačního kanálu. Karetní platební transakce se dále člení podle kódu kategorie obchodníka (merchant category code (MCC)).

Část 1.2   Druh informací

1.

Stavové údaje, které jsou obsaženy v tabulkách 1, 2, 3 a 7, se týkají konce období, tj. jedná se o pozice v poslední pracovní den referenčního období. Ukazatele zůstatkové hodnoty na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze se sestavují v eurech a týkají se zařízení uchovávajících platební prostředky denominovaných ve všech měnách.

2.

Tokové údaje, které jsou obsaženy v tabulkách 4, 5, 6, 8 a 9, se týkají platebních transakcí akumulovaných během období, tj. celkem za referenční období. Ukazatele hodnoty transakcí se sestavují v eurech a týkají se platebních transakcí denominovaných ve všech měnách.

Část 1.3   Konsolidace v rámci téhož vnitrostátního území

1.

Soubor zpravodajských jednotek v každém členském státě eurozóny sestává z poskytovatelů platebních služeb a provozovatelů platebních systémů.

2.

Poskytovatelé platebních služeb jsou instituce registrované a nacházející se na daném území včetně dceřiných společností mateřských společností, které se nacházejí mimo toto území, a poboček institucí, které mají své ústředí mimo toto území.

a)

Dceřiné společnosti jsou subjekty zapsané v rejstříku samostatně, v nichž jiný subjekt drží většinový podíl nebo všechny podíly.

b)

Pobočky jsou subjekty nezapsané v rejstříku (nemají samostatnou právní subjektivitu), které jsou zcela ve vlastnictví mateřské společnosti.

3.

Pro statistické účely platí pro konsolidaci poskytovatelů platebních služeb v rámci vnitrostátních hranic tyto zásady:

a)

Jsou-li mateřská společnost a dceřiné společnosti poskytovateli platebních služeb nacházejícími se na stejném vnitrostátním území, může mateřská společnost ve svých statistických výkazech konsolidovat obchodní činnost těchto dceřiných společností. Toto platí pouze v případě, že mateřská společnost a její dceřiné společnosti jsou klasifikovány jako stejný typ poskytovatele platebních služeb.

b)

Má-li instituce pobočky, které se nacházejí na území ostatních členských států eurozóny, sídlo nebo ústředí nacházející se v daném členském státě eurozóny tyto pobočky považuje za rezidenty ostatních členských států eurozóny. Opačně pobočka nacházející se v daném členském státě eurozóny má za to, že sídlo nebo ústředí nebo jiné pobočky téže instituce, které se nacházejí na území ostatních členských států eurozóny, jsou rezidenty ostatních členských států eurozóny.

c)

Má-li instituce pobočky, které se nacházejí mimo území členských států eurozóny, sídlo nebo ústředí nacházející se v daném členském státě eurozóny tyto pobočky považuje za rezidenty zbytku světa. Opačně pobočka nacházející se v daném členském státě eurozóny má za to, že sídlo nebo ústředí nebo jiné pobočky téže instituce, které se nacházejí mimo členské státy eurozóny, jsou rezidenty zbytku světa.

4.

Pro statistické účely se nedovoluje konsolidace poskytovatelů platebních služeb přes vnitrostátní hranice.

5.

Odpovídá-li provozovatel platebního systému za několik platebních systémů nacházejících se na tomtéž vnitrostátním území, vykazuje se statistika za každý platební systém odděleně.

6.

S institucemi, které se nacházejí v offshore finančních centrech, se pro statistické účely zachází jako s rezidenty území, na nichž se centra nacházejí.

ČÁST 2

Zvláštní charakteristiky v tabulkách 2 až 9

Část 2.1   Funkce karty (tabulka 2)

1.

Pokud „karta s platební funkcí (s výjimkou karet, které mají jen funkci elektronických peněz)“ nabízí několik funkcí, počítá se v každé použitelné dílčí kategorii. Celkový počet karet s platební funkcí proto může být nižší než součet dílčích kategorií. S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.

2.

V rámci každé platební funkce (tj. debetní, odloženého debetu a kreditní) jsou karetní platební prostředky členěny podle schématu platebních karet, v jehož rámci jsou vydány. Karetní platební prostředky, na nichž je umístěno několik značek, se započítávají v rámci každého použitelného schématu. Celkový počet karetních platebních prostředků členěných podle platební funkce proto může být nižší než součet těchto karet vydaných jednotlivými schématy platebních karet. S cílem zamezit dvojímu započtení by karty členěné podle schématu platebních karet neměly být slučovány.

3.

„Karta s funkcí odloženého debetu“ se vykazuje jako kreditní karta, nelze-li určit konkrétní funkci „odloženého debetu“. Stejná argumentace platí i pro vykazování transakcí s kartou s funkcí odloženého debetu.

4.

„Karta s funkcí elektronických peněz“ může být buď „kartou, na které lze elektronické peníze přímo uchovávat“, nebo „kartou, která umožňuje přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz“. Celkový počet karet s funkcí elektronických peněz proto představuje součet těchto dvou dílčích kategorií.

5.

Celkový počet karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb je uveden odděleně v „celkovém počtu karet (bez ohledu na počet funkcí karty)“. Tento ukazatel nemusí nezbytně představovat součet „karet s hotovostní funkcí“, „karet s platební funkcí“ a „karet s funkcí elektronických peněz“, neboť tyto kategorie se nemusí vzájemně vylučovat.

6.

Ukazatel „karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz“ se týká karty vydané poskytovatelem platebních služeb, která má kombinovanou hotovostní a debetní funkci a funkci elektronických peněz. Kromě toho se vykazuje v každé z těchto dílčích kategorií:

a)

„debetní karta“;

b)

„karty s hotovostní funkcí“;

c)

„karty s funkcí elektronických peněz“.

7.

Karta s kombinovanou funkcí se vykazuje v každé příslušné dílčí kategorii.

8.

Karty se počítají na straně, která karty vydává, bez ohledu na rezidentskou příslušnost držitele karty nebo umístění účtu, s nímž je karta spojena.

9.

Každá země vykazuje počet karet, které byly vydány poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi.

10.

Karty v oběhu jsou zahrnuty bez ohledu na to, kdy byly vydány nebo zda byly použity.

11.

Karty vydané schématy karet, tj. trojstrannými či čtyřstrannými schématy karet, jsou zahrnuty.

12.

Nezahrnují se karty, jejichž platnost vypršela nebo které byly odebrány.

13.

Karty vydané obchodníky, tj. karty vydané maloobchodníky, nejsou zahrnuty, ledaže byly vydány ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb, tj. jedná se o karty „co-brandové“.

Část 2.2   Zařízení akceptující karty (tabulka 3)

1.

Vykazují se všechny fyzické terminály, na nichž rezidentští poskytovatelé platebních služeb akceptují transakce, včetně všech terminálů nacházejících se ve vykazující zemi a terminálů nacházejících se mimo vykazující zemi.

2.

Terminály, na nichž transakce akceptují pobočky a/nebo dceřiné společnosti poskytovatele platebních služeb, který se nachází v zahraničí, nevykazuje mateřský poskytovatel platebních služeb, ale samy pobočky a/nebo dceřiné společnosti.

3.

Každý terminál se počítá jednotlivě, i když v jednom maloobchodním místě existuje několik terminálů téhož druhu.

4.

Pokud bankomat nabízí více než jednu funkci, počítá se v každé použitelné dílčí kategorii. Celkový počet bankomatů proto může být nižší než součet dílčích kategorií. S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.

5.

POS terminály se dělí na „EFTPOS terminály“ (tj. terminály pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje) a v rámci tohoto členění se dále dělí na terminály „akceptující bezkontaktní transakce“ a na terminály „akceptující transakce s kartami s funkcí elektronických peněz“. Tyto dílčí kategorie by se neměly sčítat, neboť se vzájemně nevylučují.

6.

Pokud terminál pro karty s funkcí elektronických peněz nabízí více než jednu funkci, počítá se v každé použitelné dílčí kategorii. Celkový počet terminálů pro karty s funkcí elektronických peněz proto může být nižší než součet dílčích kategorií. S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.

Část 2.3   Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI (tabulky 4a a 4b)

Část 2.3.1   Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI (tabulka 4a)

1.

Platební transakce jsou iniciovány institucemi jinými než MFI ve vztahu k jakékoli protistraně nebo jsou iniciovány poskytovateli platebních služeb, pokud je protistrana institucí jinou než MFI. To zahrnuje:

a)

platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u různých poskytovatelů platebních služeb a které jsou prováděny za použití zprostředkovatele, tj. jsou-li platby posílány jinému poskytovateli platebních služeb nebo platebnímu systému, a

b)

platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u téhož poskytovatele platebních služeb, např. transakce typu „on-us“, kdy k zúčtování transakce dochází buď na účtech samotného poskytovatele platebních služeb, nebo za použití zprostředkovatele, tj. jiného poskytovatele platebních služeb nebo platebního systému.

2.

Platební transakce iniciované rezidentskými poskytovateli platebních služeb a prováděné se zvláštním příkazem k transakci, tj. za použití platebního prostředku, jsou zahrnuty jako „platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI“.

3.

Převody peněžních prostředků mezi účty vedenými na stejné jméno a rovněž mezi různými druhy účtů jsou zahrnuty podle použité platební služby. Převody mezi různými druhy účtů zahrnují například převody z převoditelného vkladu na účet, na němž je veden nepřevoditelný vklad.

4.

Pokud se týká hromadných platebních transakcí, počítá se každá jednotlivá platební transakce.

5.

Zahrnuty jsou platební transakce denominované v cizí měně. Údaje se převádějí na euro za pomoci referenčního směnného kurzu ECB nebo za pomoci směnných kurzů uplatňovaných na tyto transakce.

6.

Pro transakce na dálku a transakce jiné než na dálku je v nezbytných případech uvedeno samostatné vykazování.

7.

Platební transakce iniciované rezidentskými poskytovateli platebních služeb a prováděné bez zvláštního příkazu k transakci, tj. bez použití platební služby uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366, prostým účetním zápisem na účtu instituce jiné než MFI, jsou zahrnuty do „ostatních služeb (nezahrnutých do směrnice (EU) 2015/2366)“ (1).

8.

Platební transakce se vykazují v členění podle použité platební služby a podle schématu pro zpracování transakce.

Přeshraniční transakce

9.

Přeshraniční transakce se v případě poslaných transakcí počítají v zemi, kde byla transakce iniciována.

10.

Přeshraniční transakce se v případě přijatých transakcí počítají v zemi, kde byla transakce přijata.

11.

V případě přeshraničních karetních platebních transakcí se rezidentská příslušnost protistrany a místo, kde se nachází místo prodeje, vykazují dohromady. V případě karetních platebních transakcí iniciovaných na dálku se vykazují poslané platební transakce s cílem identifikovat zemi přijímajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází prodejní místo. V případě karetních platebních transakcí iniciovaných jinak než na dálku se vykazují poslané platební transakce s cílem identifikovat zemi přijímajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází fyzický terminál. Přijaté platební transakce iniciované na dálku se vykazují s cílem identifikovat zemi odesílajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází prodejní místo. Přijaté platební transakce iniciované jinak než na dálku se vykazují s cílem identifikovat zemi odesílajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází fyzické prodejní místo.

12.

Rozdíl mezi poslanými přeshraničními transakcemi a přijatými přeshraničními transakcemi ukazuje čistý příliv transakcí do vykazované země či čistý odliv transakcí z vykazované země.

Tok peněžních prostředků

13.

Směr toku peněžních prostředků závisí na platební službě a použitém iniciačním kanálu:

a)

v případě úhrad, poukazování peněz, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce plátce, je zasílající účastník rovněž odesílatelem peněžních prostředků a přijímající účastník je příjemcem peněžních prostředků;

b)

v případě inkas, šeků, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce příjemce, je zasílající účastník příjemcem peněžních prostředků a přijímající účastník je odesílatelem peněžních prostředků;

c)

v případě karetních platebních transakcí, i když je iniciátorem transakce příjemce, se s těmito platbami v tomto nařízení zachází stejně jako s platbami, u nichž je iniciátorem transakce plátce.

Platební transakce celkem

14.

Ukazatel „platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem (odeslané)“ představuje součet osmi vzájemně se vylučujících dílčích kategorií: „úhrady (odeslané)“, inkasa (odeslaná), „karetní platební transakce s karetními platebními prostředky vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb“, „výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků“, „platební transakce s elektronickými penězi (odeslané)”, „šeky (odeslané)“, „poukazování peněz (odeslaná)“ a „ostatní peněžní služby (odeslané)“. Ukazatel „platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem (přijaté)“ představuje součet sedmi vzájemně se vylučujících dílčích kategorií: „úhrady (přijaté)“, „inkasa (přijatá)“, „karetní platební transakce akceptované rezidentskými poskytovateli platebních služeb“, „platební transakce s elektronickými penězi (přijaté)“, „šeky (přijaté)“, „poukazování peněz (přijatá)“ a „ostatní platební služby (přijaté)“.

Úhrady

15.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. buď „iniciované prostřednictvím tiskopisu“, „iniciované elektronicky“, nebo „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad.

16.

Úhrady iniciované poskytovateli služeb iniciování platby jsou kromě toho přiřazeny do dílčí kategorie „iniciované poskytovatelem služeb iniciování platby“. Tato dílčí kategorie se však nezapočítává do celkového počtu či celkové hodnoty úhrad.

17.

Úhrady vykazované jako „iniciované elektronicky“ se dále člení na „iniciované v souboru/dávkách“ a „iniciované jako jednotlivá platba“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad iniciovaných elektronicky součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad iniciovaných elektronicky.

18.

Úhrady vykazované v rámci „iniciované jako jednotlivá platba“ se dále člení na „bankomat nebo jiný terminál poskytovatele platebních služeb“, „mobilní platební řešení“ a „úhrady na základě internetového bankovnictví“. „Bankomat nebo jiný terminál poskytovatele platebních služeb“ zahrnuje pouze úhrady iniciované jinak než na dálku, zatímco „mobilní platební řešení” a „úhrady na základě internetového bankovnictví“ zahrnují pouze úhrady iniciované na dálku. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad.

19.

„Platby v rámci elektronického obchodování“ jsou dílčí kategorií „úhrad na základě internetového bankovnictví“.

20.

„Mobilní platební řešení P2P“ je dílčí kategorií „mobilního platebního řešení“.

21.

Jako úhrady jsou rovněž zahrnuty transakce zahrnující hotovost na jednom či obou koncích platební transakce, při nichž je využívána platební služba spočívající v úhradě.

22.

Jsou zahrnuty rovněž úhrady, které se používají k vyrovnání zůstatků transakcí, při nichž jsou využívány kreditní nebo debetní karty nebo karty s funkcí odloženého debetu.

23.

Úhrady zahrnují veškeré úhrady v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), jakož i transakce mimo SEPA. Úhrady iniciované elektronicky se pro každé schéma vykazují odděleně.

24.

Úhrady iniciované elektronicky se dále dělí na úhrady iniciované na dálku a úhrady iniciované jinak než na dálku. V rámci těchto členění se transakce vykazují podle schématu a za každé schéma a dále se člení podle kanálu ověření, tj. ověřené pomocí silného ověření klienta nebo „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad členěný podle schématu úhrad součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

 

25.

V případě transakcí ověřených jinak než pomocí silného ověření klienta se uvedou důvody, pro které bylo použito jiné než silné ověření klienta (tj. „nízká hodnota“, „bezkontaktní transakce týkající se malých částek“, „platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba“, „důvěryhodní příjemci“, „opakující se transakce“, „terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování“, „zabezpečené platební procesy a protokoly společností“ a „analýza transakčních rizik“). V případech, kdy by bylo možné použít více než jednu výjimku, se vykazuje ta výjimka, která byla uplatněna. Tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí. Důvody pro použití jiného než silného ověření klienta se však nevykazují v členění podle platebního schématu, ale pouze v členění na úhrady iniciované na dálku a jinak než na dálku.

26.

Počet transakcí členěných podle schématu úhrad se rovná celkovému počtu úhrad iniciovaných elektronicky. Transakce se za každé schéma, vnitrostátní i mezinárodní (např. schéma úhrad v rámci SEPA nebo schéma okamžitých úhrad v rámci SEPA), vykazují odděleně. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty úhrad.

27.

Dílčí kategorie „iniciované v souboru/dávkách“, „iniciované jako jednotlivá platba“, nebo „ostatní“ zahrnují veškeré transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

28.

Poslané tuzemské transakce, poslané přeshraniční transakce, přijaté tuzemské transakce a přijaté přeshraniční transakce zahrnují transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

29.

Hotovostní platby na účet s použitím formuláře banky do úhrad nepatří.

Inkasa

30.

Zahrnují se jak jednorázová, tak pravidelná inkasa. V případě pravidelných inkas se počítá každá jednotlivá platba jako jedna transakce.

31.

Zahrnují se inkasa, která se používají k vyrovnání zůstatků vyplývajících z transakcí s použitím kreditních či debetních karet nebo karet s funkcí odloženého debetu, neboť se jedná o samostatné platby od držitele karty vydavateli karty.

32.

Inkasa se dále dělí na „iniciovaná v souboru/dávkách“ a „iniciovaná jako jednotlivá platba“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet inkas součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty inkas.

33.

Dílčí kategorie „iniciované v souboru/dávkách“ a „iniciované jako jednotlivá platba“ zahrnují veškeré transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

34.

Inkasní transakce se dále dělí na „souhlas udělen na základě elektronického zmocnění“ a „souhlas udělen jinou formou“. Tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují. Jejich součet se rovná celkovému počtu inkas. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty inkas.

35.

V rámci jednotlivých kanálů pro udělení souhlasu se transakce za každé schéma, vnitrostátní i mezinárodní (např. základní inkasní schéma SEPA nebo schéma inkas B2B v rámci SEPA), vykazují odděleně.

36.

Hotovostní platby z účtu s použitím formuláře banky do inkas nepatří.

Karetní platební transakce

37.

Karetní platební transakce s karetními platebními prostředky vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb nebo akceptované rezidentskými poskytovateli platebních služeb (s výjimkou karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) se vykazují bez ohledu na to, kde se nachází značka, pod kterou je činěna karetní platební transakce.

38.

Odeslané karetní platební transakce vykazuje vydávající poskytovatel platebních služeb a přijaté karetní platební transakce vykazuje akceptující poskytovatel platebních služeb.

39.

„Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI“ zahrnují rovněž údaje o karetních platebních transakcích uskutečněných na virtuálních prodejních místech, např. prostřednictvím internetu nebo telefonu.

40.

Karetní platební transakce se rovněž člení na: „iniciované elektronicky“ a „iniciované jinak než elektronicky“. Vzhledem k tomu, že tyto iniciační kanály se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet karetních platebních transakcí součet iniciačních kanálů. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty karetních platebních transakcí.

41.

„Iniciované elektronicky“ se dále dělí na „mobilní platební řešení“, „iniciované u fyzického EFTPOS terminálu“, „iniciované v bankomatu“ a „ostatní“. „Iniciované u fyzického EFTPOS terminálu“ a „iniciované v bankomatu“ zahrnují pouze karetní platební transakce iniciované jinak než na dálku, zatímco „mobilní platební řešení“ zahrnuje pouze karetní platební transakce iniciované na dálku. Členění „ostatní“ může zahrnovat karetní platební transakce iniciované na dálku i jinak než na dálku. Tyto dílčí kanály se vzájemně nevylučují. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty karetních platebních transakcí „iniciovaných elektronicky“.

42.

Karetní platební transakce iniciované elektronicky a jinak než elektronicky se dále člení na iniciační kanály na dálku a jinak než na dálku; v rámci těchto kanálů by u karetních platebních transakcí iniciovaných elektronicky měl být počet karetních platebních transakcí za každé schéma platebních karet, vnitrostátní a mezinárodní (např. VISA nebo MasterCard) vykazován odděleně. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

43.

V rámci každého schématu platebních karet se transakce člení podle funkce karty (tj. debetní, odloženého debetu a kreditní) a podle „ověřené pomocí silného ověření klienta“ a „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“. Celkový počet karetních platebních transakcí „zpracovaných schématem platebních karet“ je součtem různých vzájemně se vylučujících funkcí karet a rovná se rovněž součtu transakcí ověřených pomocí silného ověření klienta a jinak než pomocí silného ověření klienta. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

44.

Počet odeslaných transakcí v členění podle schématu platebních karet se rovná celkovému počtu elektronicky iniciovaných karetních platebních transakcí s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí a karetních platebních transakcí akceptovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (přijatými).

45.

V případě transakcí ověřených jinak než pomocí silného ověření klienta se uvedou důvody, pro které bylo použito jiné než silné ověření klienta (tj. „nízká hodnota“, „bezkontaktní transakce týkající se malých částek“, „důvěryhodní příjemci“, „opakující se transakce“, „terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování“, „zabezpečené platební procesy a protokoly společností“, „analýza transakčních rizik“, „transakce iniciované obchodníkem“ a „ostatní“). V případech, kdy by bylo možné použít více než jednu výjimku, se vykazuje ta výjimka, která byla uplatněna. Důvody pro ověření pomocí jiného než silného ověření klienta se vzájemně vylučují. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí. Důvody pro použití jiného než silného ověření klienta se však nevykazují v členění podle platebního schématu, ale namísto toho v členění na elektronické platby kartou iniciované na dálku a jinak než na dálku.

46.

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb, které mají jen funkci elektronických peněz, sem nepatří.

Výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi))

47.

Do této kategorie patří výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě transakcí s elektronickými penězi) a vykazovaných vydavatelem karty.

48.

Počet výběrů by měl být za každé schéma platebních karet, vnitrostátní a mezinárodní (např. VISA nebo MasterCard) vykazován odděleně Každé schéma platebních karet se dále člení podle funkce karty (tj. debetní, s odloženým debetem a kreditní). Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Platební transakce s elektronickými penězi

49.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. „pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat“, nebo „pomocí účtů elektronických peněz“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet platebních transakcí s elektronickými penězi součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty platebních transakcí s elektronickými penězi.

50.

Každá transakce zařazená do dílčí kategorie „pomocí účtů elektronických peněz“ je kromě toho zařazena pouze do jedné z dílčích kategorií „s přístupem pomocí karty“, „mobilní platební řešení“ a „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet platebních transakcí s elektronickými penězi „pomocí účtů elektronických peněz“ součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty platebních transakcí s elektronickými penězi.

51.

„Mobilní platební řešení P2P“ je dílčí kategorií „mobilního platebního řešení“.

52.

Platební transakce s elektronickými penězi se člení podle iniciačního kanálu na dálku a jinak než na dálku a v rámci jednotlivých kategorií podle „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ a „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „platebních transakcí s elektronickými penězi“ součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

53.

Transakce vykazované v rámci „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ se dále dělí podle důvodů, pro které bylo použito jiné než silné ověření klienta (tj. „nízká hodnota“, „bezkontaktní transakce týkající se malých částek“, „důvěryhodní příjemci“, „opakující se transakce“, „terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování“, „použití zabezpečených platebních procesů nebo protokolů společností“, „platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba“, „analýza transakčních rizik“, „transakce iniciované obchodníkem“ a „ostatní“). V případech, kdy by bylo možné použít více než jednu výjimku, se vykazuje ta výjimka, která byla uplatněna. Vzhledem k tomu, že důvody pro ověření jiné než silné ověření klienta se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ součet těchto důvodů. Totéž se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Šeky

54.

Vykazují se zaslané a přijaté šeky. Zaslané šeky vykazuje poskytovatel platebních služeb příjemce, přijaté šeky vykazuje poskytovatel platebních služeb plátce.

55.

Zahrnuty jsou výběry hotovosti pomocí šeků.

56.

Nepatří sem výběry hotovosti s použitím formuláře banky.

57.

Nepatří sem šeky, které byly vydány, avšak nebyly předloženy k zúčtování.

Poukazování peněz

58.

Poslaná poukazování peněz vykazuje poskytovatel platebních služeb plátce, přijatá poukazování peněz vykazuje poskytovatel platebních služeb příjemce.

59.

Transakce, které jsou spojeny s platebním účtem plátce nebo příjemce, do poukazování peněz nepatří. Tyto transakce se vykazují v rámci příslušného použitého platebního prostředku.

Ostatní platební služby

60.

Vykazují se poslané a přijaté transakce.

61.

Tato kategorie zahrnuje transakce za použití platebních služeb uvedených v příloze I směrnice (EU) 2015/2366, které však nelze přiřadit k žádné platební službě uvedené v tomto nařízení. Toto členění tedy zahrnuje „výběry hotovosti na přepážce“ a „vklady hotovosti na přepážce“. „Výběry hotovosti na přepážce“ jsou zahrnuty jako odeslané ostatní platební služby, zatímco „výběry hotovosti na přepážce“ jsou zahrnuty jako přijaté ostatní platební služby.

Služby iniciování platby

62.

Transakce iniciované pomocí služeb iniciování platby vykazují poskytovatelé služeb iniciování platby a člení se podle iniciačního kanálu na dálku a jinak než na dálku a v rámci jednotlivých kategorií podle „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ a „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „služeb iniciování platby“ součet dílčích kategorií. Totéž se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

63.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. „úhrady“ a „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „služeb iniciování platby“ součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty transakcí.

64.

Tyto transakce nejsou zahrnuty v „celkových platebních transakcích, jichž se účastní instituce jiné než MFI“, neboť jsou rovněž zahrnuty v rámci příslušného platebního prostředku použitého při transakci.

Ostatní služby (nezahrnuté ve směrnici (EU) 2015/2366)

65.

Tato kategorie zahrnuje dílčí kategorie „připsání částky na účet prostým účetním zápisem“, „odepsání částky z účtu prostým účetním zápisem“ a „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „ostatních služeb (nezahrnutých ve směrnici (EU) 2015/2366)“ součet dílčích kategorií. Totéž se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

66.

V dílčích kategoriích „připsání částky na účet prostým účetním zápisem“ a „odepsání částky z účtu prostým účetním zápisem“ jsou zahrnuty pouze transakce bez zvláštního příkazu k transakci, které jsou prováděny prostým účetním zápisem na účet či z účtu klienta, tj. bez použití tradiční platební služby.

Část 2.3.2   Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI a které jsou vykazovány zpravodajskými jednotkami, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 (tabulka 4b)

1.

Platební transakce jsou iniciovány institucemi jinými než MFI ve vztahu k jakékoli protistraně nebo jsou iniciovány poskytovateli platebních služeb, pokud je protistrana institucí jinou než MFI. To zahrnuje:

a)

platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u různých poskytovatelů platebních služeb a které jsou prováděny za použití zprostředkovatele, tj. jsou-li platby posílány jinému poskytovateli platebních služeb nebo platebnímu systému, a

b)

platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u téhož poskytovatele platebních služeb, např. transakce typu „on-us“, kdy k zúčtování transakce dochází buď na účtech samotného poskytovatele platebních služeb, nebo za použití zprostředkovatele, tj. jiného poskytovatele platebních služeb nebo platebního systému.

2.

Platební transakce iniciované rezidentskými poskytovateli platebních služeb a prováděné se zvláštním příkazem k transakci, tj. za použití platebního prostředku, jsou zahrnuty jako „platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI“.

3.

Převody peněžních prostředků mezi účty vedenými na stejné jméno a rovněž mezi různými druhy účtů jsou zahrnuty podle použité platební služby. Převody mezi různými druhy účtů zahrnují například převody z převoditelného vkladu na účet, na němž je veden nepřevoditelný vklad.

4.

Pokud se týká hromadných platebních transakcí, počítá se každá jednotlivá platební transakce.

5.

Zahrnuty jsou platební transakce denominované v cizí měně. Údaje se převádějí na euro za pomoci referenčního směnného kurzu ECB nebo za pomoci směnných kurzů uplatňovaných na tyto transakce.

6.

Pro transakce na dálku a transakce jiné než na dálku je v nezbytných případech uvedeno samostatné vykazování.

7.

Platební transakce se vykazují podle použité platební služby.

Přeshraniční transakce

8.

Přeshraniční transakce se v případě poslaných transakcí počítají v zemi, kde byla transakce iniciována.

9.

Přeshraniční transakce se v případě přijatých transakcí počítají v zemi, kde byla transakce přijata.

10.

V případě přeshraničních karetních platebních transakcí se rezidentská příslušnost protistrany a místo, kde se nachází místo prodeje, vykazují dohromady. V případě karetních platebních transakcí iniciovaných na dálku se vykazují poslané platební transakce s cílem identifikovat zemi přijímajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází prodejní místo. V případě karetních platebních transakcí iniciovaných jinak než na dálku se vykazují poslané platební transakce s cílem identifikovat zemi přijímajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází fyzický terminál. Přijaté platební transakce iniciované na dálku se vykazují s cílem identifikovat zemi odesílajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází prodejní místo. Přijaté platební transakce iniciované jinak než na dálku se vykazují s cílem identifikovat zemi odesílajícího poskytovatele platebních služeb a zemi, v níž se nachází fyzické prodejní místo.

11.

Rozdíl mezi poslanými přeshraničními transakcemi a přijatými přeshraničními transakcemi ukazuje čistý příliv transakcí do vykazované země či čistý odliv transakcí z vykazované země.

Tok peněžních prostředků

12.

Směr toku peněžních prostředků závisí na platební službě a použitém iniciačním kanálu:

a)

v případě úhrad, poukazování peněz, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce plátce, je zasílající účastník rovněž odesílatelem peněžních prostředků a přijímající účastník je příjemcem peněžních prostředků;

b)

v případě inkas, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce příjemce, je zasílající účastník příjemcem peněžních prostředků a přijímající účastník je odesílatelem peněžních prostředků;

c)

v případě karetních platebních transakcí, i když je iniciátorem transakce příjemce, se s těmito platbami v tomto nařízení zachází stejně jako s platbami, u nichž je iniciátorem transakce plátce.

Úhrady

13.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. buď „iniciované prostřednictvím tiskopisu“, nebo „iniciované elektronicky“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad.

14.

Úhrady iniciované poskytovateli služeb iniciování platby jsou kromě toho přiřazeny do dílčí kategorie „iniciované poskytovatelem služeb iniciování platby“. Tato dílčí kategorie se však nezapočítává do celkového počtu či celkové hodnoty úhrad.

15.

Jako úhrady jsou rovněž zahrnuty transakce zahrnující hotovost na jednom či obou koncích platební transakce, při nichž je využívána platební služba spočívající v úhradě.

16.

Jsou zahrnuty rovněž úhrady, které se používají k vyrovnání zůstatků transakcí, při nichž jsou využívány karty s funkcí kreditní nebo odloženého debetu.

17.

Úhrady zahrnují veškeré úhrady v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), jakož i transakce mimo SEPA.

18.

Úhrady iniciované elektronicky se dále člení podle iniciačního kanálu na dálku a jinak než na dálku a v rámci jednotlivých kategorií podle „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ nebo „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

19.

Úhrady vykazované v rámci „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ se dále dělí podle důvodů, pro které bylo použito jiné než silné ověření klienta (tj. „nízká hodnota“, „bezkontaktní transakce týkající se malých částek“, „platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba“, „důvěryhodní příjemci“, „opakující se transakce“, „terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování“, „zabezpečené platební procesy a protokoly společností“ a „analýza transakčních rizik“). V případech, kdy by bylo možné použít více než jednu výjimku, se vykazuje ta výjimka, která byla uplatněna. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

20.

Poslané tuzemské transakce, poslané přeshraniční transakce a přijaté přeshraniční transakce zahrnují transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

21.

Hotovostní platby na účet s použitím formuláře banky do úhrad nepatří.

Inkasa

22.

Zahrnují se jak jednorázová, tak pravidelná inkasa. V případě pravidelných inkas se počítá každá jednotlivá platba jako jedna transakce.

23.

Zahrnují se inkasa, která se používají k vyrovnání zůstatků vyplývajících z transakcí s použitím kreditních či debetních karet nebo karet s funkcí odloženého debetu, neboť se jedná o samostatné platby od držitele karty vydavateli karty.

24.

Inkasa zahrnují veškerá inkasa v rámci SEPA, jakož i inkasa mimo SEPA.

25.

Inkasní transakce se dělí na „souhlas udělen na základě elektronického zmocnění“ a „souhlas udělen jinou formou“. Tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují. Jejich součet se rovná celkovému počtu inkas. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty inkas.

26.

Hotovostní platby z účtu s použitím formuláře banky do inkas nepatří.

Karetní platební transakce

27.

Karetní platební transakce s karetními platebními prostředky vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb nebo akceptované rezidentskými poskytovateli platebních služeb (s výjimkou karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) se vykazují bez ohledu na to, kde se nachází značka, pod kterou je činěna platební transakce.

28.

Odeslané karetní platební transakce vykazuje vydávající poskytovatel platebních služeb a přijaté karetní platební transakce vykazuje akceptující poskytovatel platebních služeb.

29.

„Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI“ zahrnují údaje o karetních platebních transakcích uskutečněných na virtuálních prodejních místech, např. prostřednictvím internetu nebo telefonu.

30.

Karetní platební transakce s karetními platebními prostředky se rovněž člení na: „iniciované elektronicky“ a „iniciované jinak než elektronicky“. Vzhledem k tomu, že tyto iniciační kanály se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet karetních platebních transakcí součet iniciačních kanálů. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty transakcí.

31.

Karetní platební transakce iniciované elektronicky se dále člení podle iniciačního kanálu na dálku a jinak než na dálku a v rámci tohoto členění by počet karetních platebních transakcí měl být vykazován podle funkce karty (tj. debetní, s odloženým debetem a kreditní) a podle „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ a „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Celkový počet karetních platebních transakcí „iniciovaných elektronicky“ je součtem různých vzájemně se vylučujících funkcí karet a rovná se rovněž součtu transakcí ověřených pomocí silného ověření klienta a jinak než pomocí silného ověření klienta. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

32.

V případě transakcí ověřených jinak než pomocí silného ověření klienta se uvedou důvody, pro které bylo použito jiné než silné ověření klienta (tj. „nízká hodnota“, „bezkontaktní transakce týkající se malých částek“, „důvěryhodní příjemci“, „opakující se transakce“, „terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování“, „zabezpečené platební procesy a protokoly společností“, „analýza transakčních rizik“, „transakce iniciované obchodníkem“ a „ostatní“). V případech, kdy by bylo možné použít více než jednu výjimku, se vykazuje ta výjimka, která byla uplatněna. Vzhledem k tomu, že důvody pro ověření jiné než silné ověření klienta se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ součet těchto důvodů. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

33.

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentským poskytovatelem platebních služeb, které mají jen funkci elektronických peněz, sem nepatří.

Výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi)

34.

Do této kategorie patří výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě transakcí s elektronickými penězi) a vykazovaných vydavatelem karty.

35.

Počet výběrů hotovosti by měl být vykazován za každou funkci karty (tj. debetní, odloženého debetu a kreditní). Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Platební transakce s elektronickými penězi

36.

Platební transakce s elektronickými penězi se člení podle iniciačního kanálu na dálku a jinak než na dálku a v rámci tohoto členění podle „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ a „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „platebních transakcí s elektronickými penězi“ součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

37.

Transakce vykazované v rámci „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ se dále dělí podle důvodů, pro které bylo použito jiné než silné ověření klienta (tj. „nízká hodnota“, „bezkontaktní transakce týkající se malých částek“, „důvěryhodní příjemci“, „opakující se transakce“, „terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování“, „použití zabezpečených platebních procesů nebo protokolů společností“, „platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba“, „analýza transakčních rizik“, „transakce iniciované obchodníkem“ a „ostatní“). V případech, kdy by bylo možné použít více než jednu výjimku, se vykazuje ta výjimka, která byla uplatněna. Vzhledem k tomu, že důvody pro ověření jiné než silné ověření klienta se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ součet těchto důvodů. Totéž se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Poukazování peněz

38.

Poslaná poukazování peněz vykazuje poskytovatel platebních služeb plátce.

39.

Transakce, které jsou spojeny s platebním účtem plátce nebo příjemce, do poukazování peněz nepatří. Tyto transakce se vykazují v rámci příslušného použitého platebního prostředku.

Služby iniciování platby

40.

Transakce iniciované pomocí služeb iniciování platby se člení podle iniciačního kanálu na dálku a jinak než na dálku a v rámci jednotlivých kategorií podle „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ a „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „služeb iniciování platby“ součet dílčích kategorií. Totéž se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

41.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. „úhrady“ a „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet „služeb iniciování platby“ součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty transakcí.

42.

Tyto transakce nejsou zahrnuty v „celkových platebních transakcích, jichž se účastní instituce jiné než MFI“, neboť jsou rovněž zahrnuty v rámci příslušného platebního prostředku použitého při transakci.

Část 2.4   Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI (tabulky 5a a 5b)

Část 2.4.1   Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI (tabulka 5a)

1.

Body 1 až 66 v části 2.3.1 platí pro podvodné transakce vykazované v tabulce 5a. Nepatří sem však přijaté podvodné platební transakce s výjimkou akceptovaných karetních platebních transakcí.

2.

Poskytovatel platebních služeb by měl vykazovat všechny podvodné platební transakce od okamžiku, kdy byl podvod odhalen na základě stížnosti zákazníka nebo jiným způsobem, a to bez ohledu na to, zda případ související s podvodnou platební transakcí byl do okamžiku, kdy jsou údaje vykazovány, vyřešen.

3.

Kromě členění, která jsou blíže uvedena v části 2.3.1, se „ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ mají vykazovat v případě podvodných úhrad, podvodných inkas, podvodných karetních platebních transakcí s karetními platebními prostředky vydanými rezidentským poskytovatelem platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz), podvodných výběrů hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) a podvodných transakcí s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

4.

„Ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ se dále člení na „zpravodajský poskytovatel platebních služeb“, „uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb“ a „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celková hodnota „ztrát způsobených podvody podle nositele odpovědnosti“ součet těchto dílčích kategorií.

5.

„Ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ vykazuje poskytovatel platebních služeb, který vykazuje podvodnou platební transakci, a to pouze co do hodnoty podvodných platebních transakcí. Tato položka se kromě toho vykazuje pouze za poslané transakce.

6.

Součet „ztrát způsobených podvody podle nositele odpovědnosti“ není roven celkové hodnotě podvodných transakcí.

Podvodné úhrady

7.

Podvodné úhrady iniciované elektronicky se dále dělí podle původu podvodu (tj. „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, „změna platebního příkazu podvodníkem“ a „zmanipulování plátce podvodníkem za účelem vystavení platebního příkazu“).

8.

Původ podvodu se vykazuje za každé schéma úhrad a dále se v rámci této kategorie člení na „ověřeno pomocí silného ověření klienta“ a „ověřeno jinak než pomocí silného ověření klienta“.

9.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných úhrad členěný podle schémat úhrad se rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodná inkasa

10.

Podvodná inkasa se dále člení podle původu podvodu (tj. „Neautorizovaná platební transakce“ a „zmanipulování plátce“).

11.

Původ podvodu se vykazuje za každé inkasní schéma a v rámci schématu v členění na „souhlas udělen na základě elektronického zmocnění“ a „souhlas udělen jinou formou“.

12.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných inkas členěný podle inkasních schémat se proto rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodné karetní platební transakce

13.

Podvodné karetní platební transakce se dále člení podle původu podvodu (tj. „změna platebního příkazu podvodníkem“, „zmanipulování plátce za účelem provedení platby kartou“ a „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, což se dále člení na „ukradená nebo ztracená karta“, „neobdržená karta“, „padělaná karta“, „odcizení údajů o kartě“ a „ostatní“).

14.

Původ podvodu se za každé schéma platebních karet vykazuje v členění na „ověřené pomocí silného ověření klienta“ nebo „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“.

15.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných karetních platebních transakcí v členění podle schémat platebních karet se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodné výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi)

16.

Podvodné výběry hotovosti se dále člení podle původu podvodu (tj. „zmanipulování plátce za účelem provedení výběru hotovosti“ a „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, což se dále člení na „ukradená nebo ztracená karta“, „neobdržená karta“, „padělaná karta“ a „ostatní“). Původy podvodů, které se za každé schéma platebních karet vykazují, se vzájemně vylučují. Celkový počet podvodných výběrů hotovosti v členění podle schématu platebních karet se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi

17.

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi se dále člení podle původu podvodu (tj. „změna platebního příkazu podvodníkem“, „zmanipulování plátce za účelem provedení platby elektronickými penězi“ a „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, což se dále člení na „ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz“, „neobdržená karta s funkcí elektronických peněz“, „padělaná karta s funkcí elektronických peněz“, „odcizení údajů o kartě“ a „neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz“).

18.

Původy podvodů se vykazují pro platební transakce s elektronickými penězi iniciované na dálku a jinak než na dálku a v rámci každé kategorie v členění na „ověřené pomocí silného ověření klienta“ nebo „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“.

19.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných platebních transakcí s elektronickými penězi se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Část 2.4.2   Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI a které jsou vykazovány zpravodajskými jednotkami, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 (tabulka 5b)

1.

Body 1 až 42 v části 2.3.2 platí pro podvodné transakce vykazované v tabulce 5b.

2.

Poskytovatel platebních služeb by měl vykazovat všechny podvodné platební transakce od okamžiku, kdy byl podvod odhalen například na základě stížnosti zákazníka nebo jiným způsobem, a to bez ohledu na to, zda případ související s podvodnou platební transakcí byl do okamžiku, kdy jsou údaje vykazovány, vyřešen).

3.

Kromě členění, která jsou blíže uvedena v části 2.3.2, se „ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ mají vykazovat v případě podvodných úhrad, podvodných inkas, podvodných karetních platebních transakcí s karetními platebními prostředky vydanými rezidentským poskytovatelem platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz), podvodných výběrů hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) a podvodných transakcí s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

4.

„Ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ se dále člení na „zpravodajský poskytovatel platebních služeb“, „uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb“ a „ostatní“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celková hodnota „ztrát způsobených podvody podle nositele odpovědnosti“ součet těchto dílčích kategorií.

5.

„Ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ vykazuje poskytovatel platebních služeb, který vykazuje podvodnou platební transakci, a to pouze co do hodnoty podvodných transakcí. Tato položka se kromě toho vykazuje pouze za poslané transakce.

6.

Součet „ztrát způsobených podvody podle nositele odpovědnosti“ není roven celkové hodnotě podvodných transakcí.

Podvodné úhrady

7.

Podvodné úhrady se dále dělí podle původu podvodu (tj. „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, „změna platebního příkazu podvodníkem“ a „zmanipulování plátce podvodníkem za účelem vystavení platebního příkazu“).

8.

Původ podvodu se vykazuje v členění na „ověřené pomocí silného ověření klienta“ a „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“.

9.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných úhrad se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodná inkasa

10.

Podvodná inkasa se dále člení podle původu podvodu (tj. „neautorizovaná platební transakce“ a „zmanipulování plátce“).

11.

Původ podvodu se vykazuje v členění na „souhlas udělen na základě elektronického zmocnění“ a „souhlas udělen jinou formou“.

12.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných inkas se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodné karetní platební transakce

13.

Podvodné karetní platební transakce se dále člení podle původu podvodu (tj. „změna platebního příkazu podvodníkem“, „zmanipulování plátce za účelem provedení karetní platební transakce“ a „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, což se dále člení na „ukradená nebo ztracená karta“, „neobdržená karta“, „padělaná karta“, „odcizení údajů o kartě“ a „ostatní“).

14.

Původ podvodu se vykazuje v členění na „ověřené pomocí silného ověření klienta“ a „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“.

15.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných karetních platebních transakcí se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodné výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi)

16.

Podvodné výběry hotovosti se dále člení podle původu podvodu (tj. „zmanipulování plátce za účelem provedení výběru hotovosti“ a „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, což se dále člení na „ukradená nebo ztracená karta“, „neobdržená karta“, „padělaná karta“ a „ostatní“).

17.

Původ podvodu se vykazuje v členění na „ověřené pomocí silného ověření klienta“ a „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“.

18.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných výběrů hotovosti se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi

19.

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi se dále člení podle původu podvodu (tj. „změna platebního příkazu podvodníkem“, „zmanipulování plátce za účelem provedení platby elektronickými penězi“ a „vystavení platebního příkazu podvodníkem“, což se dále člení na „ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz“, „neobdržená karta s funkcí elektronických peněz“, „padělaná karta s funkcí elektronických peněz“, „odcizení údajů o kartě“ a „neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz“).

20.

Původ podvodu se vykazuje v členění na „ověřené pomocí silného ověření klienta“ a „ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“.

21.

V rámci každého členění se původ podvodu vzájemně vylučuje. Celkový počet podvodných platebních transakcí s elektronickými penězi se tedy rovná součtu různých původů podvodu. Stejná zásada se uplatňuje i v případě hodnoty transakcí.

Část 2.5   Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu (tabulka 6)

1.

Všechny ukazatele v této tabulce se týkají hotovostních či bezhotovostních platebních transakcí uskutečňovaných prostřednictvím fyzického (nikoli virtuálního) terminálu.

2.

Rezidentští poskytovatelé platebních služeb poskytují informace o všech platebních transakcích, které akceptují na terminálech.

3.

Rezidentští poskytovatelé platebních služeb poskytují informace o všech platebních transakcích s kartami vydanými poskytovateli platebních služeb na terminálech, na kterých jsou transakce akceptovány nerezidentskými poskytovateli platebních služeb.

4.

Platební transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány pobočkami nebo dceřinými společnostmi poskytovatele platebních služeb v zahraničí, mateřský poskytovatel platebních služeb nevykazuje.

5.

Transakce podle druhu terminálu se na základě rezidentské příslušnosti poskytovatele platebních služeb člení do tří různých kategorií. Kategorie v níže uvedených bodech a) a b) se počítají na straně akceptující a kategorie v níže uvedeném bodě c) se počítají na straně vydávající:

a)

platební transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb;

b)

platební transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb;

c)

platební transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

6.

Dílčí kategorie v rámci jednotlivých kategorií a), b) a c) uvedených v bodě 5 by se neměly sčítat.

7.

Geografické členění v této tabulce je založeno na tom, kde se nachází terminál.

8.

„Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz“ zahrnují transakce s kartami, na kterých lze elektronické peníze přímo uchovávat, i s kartami, které umožňují přístup k elektronickým penězům vedeným na účtech elektronických peněz.

9.

V případě „výplat hotovosti na POS terminálech“, u kterých nelze rozlišit údaje o výplatách hotovosti na POS terminálech, se tyto výplaty vykazují jako „transakce prostřednictvím POS terminálu“.

10.

„Vklad hotovosti na přepážce“ zahrnuje hotovost uloženou do denní či noční bezpečnostní schránky poskytovatele platebních služeb za účelem připsání na účet u poskytovatele platebních služeb. Tyto transakce nejsou platbami v pravém slova smyslu, neboť sestávají pouze z přeměny hotovosti na peníze na účtu.

11.

Transakce „výběru hotovosti na přepážce“ nejsou platbami v pravém slova smyslu, neboť sestávají pouze z přeměny peněz na účtu na hotovost.

Část 2.6   Účast ve vybraných platebních systémech (tabulka 7)

1.

Tato tabulka se týká počtu, druhu a institucionálního sektoru účastníků platebního systému (bez ohledu na to, kde se účastníci nacházejí) a vykazuje ji provozovatel platebního systému.

2.

Ukazatel „počet účastníků“ je tvořen součtem dvou vzájemně se vylučujících dílčích kategorií „přímí účastníci“ a „nepřímí účastníci“.

3.

Ukazatel „přímí účastníci“ je tvořen součtem tří vzájemně se vylučujících dílčích kategorií „úvěrové instituce“, „centrální banka“ a „ostatní přímí účastníci“.

4.

Ukazatel „ostatní přímí účastníci“ je tvořen součtem čtyř vzájemně se vylučujících dílčích kategorií „veřejná správa“, „subjekty zajišťující clearing a vypořádání“, „ostatní finanční instituce“ a „ostatní“.

Část 2.7   Platby zpracovávané vybranými platebními systémy (tabulka 8)

1.

Tato tabulka se týká platebních transakcí zpracovávaných prostřednictvím platebního systému v členění na platební systémy pro velké platby a na platební systémy pro malé platby a vykazuje ji provozovatel platebního systému.

2.

Platební transakce poskytovatele platebních systémů na vlastní účet jsou vykazovány v rámci příslušných ukazatelů v této tabulce.

3.

V případě platebního systému, v němž své pozice zúčtovává jiný platební systém, např. přidružený platební systém, se použijí tyto zásady:

a)

zúčtovací systém vykazuje skutečný počet zúčtovacích operací a skutečnou zúčtovanou částku;

b)

dochází-li k zúčtování platebních transakcí mimo platební systém a prostřednictvím platebního systému dochází pouze k zúčtování čistých pozic, počítají se jen transakce k zúčtování čistých pozic, přičemž se přiřazují k platební službě, která byla použita k zúčtovací transakci.

4.

Každá platební transakce se počítá jen jednou na straně zasílajícího účastníka, tj. odepsání částky z účtu plátce a její připsání na účet příjemce se nepočítají zvlášť. Viz oddíl o toku peněžních prostředků výše v části 2.3.

5.

V případě hromadných úhrad, tj. hromadných plateb, se počítá každá položka platby.

6.

V případě systémů vzájemného započtení („netting systems“) se vykazuje hrubý počet a hodnota platebních transakcí, a nikoli výsledek po vzájemném započtení pozic.

7.

Platební systémy rozlišují a vykazují tuzemské a přeshraniční transakce podle rezidentské příslušnosti zasílajícího a přijímajícího účastníka. Klasifikace „tuzemské transakce“ a „přeshraniční transakce“ odráží skutečnost, kde se dotčené strany nacházejí.

8.

S cílem zamezit dvojímu započtení se přeshraniční transakce počítají v zemi, kde byla transakce iniciována.

9.

Transakce iniciované v bankomatu se vykazují v členění příslušné použité platební služby.

10.

Ukazatel „karetní platební prostředky“ zahrnuje všechny platební transakce zpracovávané platebním systémem bez ohledu na to, kde byl karetní platební prostředek vydán či použit.

11.

Zrušené platební transakce se nezahrnují. Transakce, které jsou později odmítnuty, se zahrnují.

Část 2.8   Čtvrtletní vykazování platebních transakcí, jichž se účastní instituce jiné než MFI (tabulka 9)

1.

Body 1 až 66 v části 2.3.1 platí s výjimkou bodu 11 pro transakce vykazované v tabulce 9. V tabulce 9 se přeshraniční karetní platební transakce iniciované na dálku vykazují s cílem identifikovat zemi, v níž se nachází prodejní místo, zatímco přeshraniční karetní platební transakce iniciované jinak než na dálku se vykazují s cílem identifikovat zemi, v níž se nachází fyzický terminál.

Karetní platební transakce

2.

Karetní platební transakce s karetními platebními prostředky vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb (s výjimkou karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) se vykazují bez ohledu na to, kde se nachází značka, pod kterou je činěna platební transakce.

3.

Poslané karetní platební transakce se vykazují podle vydávajícího poskytovatele platebních služeb.

4.

Karetní platební transakce zahrnují rovněž údaje o karetních platebních transakcích uskutečněných na virtuálních prodejních místech, např. prostřednictvím internetu nebo telefonu.

5.

Karetní platební transakce s karetními platebními prostředky se rovněž člení na: „iniciované elektronicky“, které se dále dělí na iniciované na dálku a iniciované jinak než na dálku. Tyto dílčí kanály se vzájemně nevylučují.

6.

V případě transakcí „iniciovaných elektronicky“ se vykazuje kód kategorie obchodníka (MCC), má-li jej zpravodajská jednotka k dispozici v případě transakcí na dálku i jinak než na dálku.

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).


PŘÍLOHA II

DEFINICE ÚDAJŮ

Pojem

Definice

Akceptace platebních transakcí (Acquiring of payment transactions)

„Akceptací platebních transakcí“ se rozumí „akceptace platebních transakcí“ ve smyslu čl. 4 bodu 44 směrnice (EU) 2015/2366.

Akceptant (Acquirer)

„Akceptantem“ se rozumí „akceptant“ ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) 2015/751 (1).

Analýza transakčních rizik (Transaction Risk Analysis) (TRA))

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Bankomat (Automated teller machine) (ATM)

Elektromechanické zařízení, které umožňuje oprávněným uživatelům pomocí karetních platebních prostředků nebo jiných prostředků vybírat hotovost ze svých účtů a/nebo využívat další služby, které jim mimo jiné umožňují zjišťovat zůstatek na účtu, převádět peněžní prostředky nebo ukládat peníze.

Bankomat s funkcí úhrady (ATM with a credit transfer function)

Bankomat, který oprávněným uživatelům umožňuje, aby s pomocí karetního platebního prostředku nebo jiných prostředků prováděli úhrady.

Bankomat s funkcí výběru hotovosti (ATM with a cash withdrawal function)

Bankomat, který oprávněným uživatelům umožňuje, aby ze svých účtů s pomocí karetního platebního prostředku nebo jiných prostředků vybírali hotovost.

Bezkontaktní platba (Contactless payment)

Platební transakce s použitím karty nebo jiného prostředku, kde plátce a obchodník (a/nebo jejich vybavení) se nacházejí v tomtéž fyzickém místě a kde ke komunikaci mezi přenosným zařízením a prodejním místem (POS) dochází prostřednictvím bezkontaktní technologie.

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek (Contactless low value)

Bezkontaktní platby, na které se vztahuje článek 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Celkový počet karet (bez ohledu na počet funkcí karty) (Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card))

Celkový počet karet v oběhu. Tyto karty mohou mít jednu nebo více následujících funkcí: hotovostní, debetní, kreditní, odloženého debetu nebo funkci elektronických peněz.

Centrální banka (Central bank)

„Centrální bankou“ se rozumí „centrální banka“ (subsektor S.121) ve smyslu odstavců 2.72 až 2.74 v příloze A nařízení (EU) č. 549/2013.

Debetní karta (Debit card)

„Debetní kartou“ se rozumí „debetní karta“ ve smyslu čl. 2 bodu 33 nařízení (EU) 2015/751.

Důvěryhodní příjemci (Trusted beneficiaries)

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Elektronické peníze (Electronic money) (e-money)

„Elektronickými penězi“ se rozumějí „elektronické peníze“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 2009/110/ES.

Elektronický obchod (E-commerce)

Prodej nebo nákup zboží nebo služeb mezi podniky, domácnostmi, jednotlivci nebo soukromými organizacemi prostřednictvím elektronických transakcí, které se uskutečňují prostřednictvím internetu nebo jiných počítačově podporovaných sítí (on-line komunikace). Pojem zahrnuje objednávky zboží a služeb, které jsou zasílány prostřednictvím počítačových sítí, avšak k platbě a konečnému doručení zboží nebo služeb může dojít on-line nebo off-line.

Hotovost (Cash)

Bankovky a mince v oběhu, které jsou drženy mimo sektor měnových finančních institucí, nebo bankovky a mince v trezorech měnových finančních institucí.

Iniciace platební transakce (Initiation of a payment transaction)

Zadání platebního příkazu (2) uživatelem platební služby.

Inkasní platební schéma (Direct debit payment scheme)

Viz definice pojmu „platební schéma“. Mezinárodní inkasní schémata zahrnují základní inkasní schéma SEPA a schéma inkas B2B v rámci SEPA.

Inkaso (Direct debit)

„Inkasem“ se rozumí „inkaso“ ve smyslu čl. 4 bodu 23 směrnice (EU) 2015/2366.

Inkaso iniciované jako jednotlivá platba (Direct debit initiated on a single payment basis)

Inkaso iniciované elektronicky, jež je nezávislé na ostatních inkasech, tj. není součástí skupiny inkas iniciovaných společně.

Inkaso iniciované v souboru/dávkách (Direct debit initiated in a file/batch)

Inkaso iniciované elektronicky, které je součástí skupiny inkas, která příjemce inicioval společně. Při vykazování počtu transakcí se každé inkaso obsažené v dávce počítá jako samostatné inkaso.

Instituce elektronických peněz (Electronic money institution)

„Institucí elektronických peněz“ se rozumí „instituce elektronických peněz“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 2009/110/ES.

Instituce jiná než měnová finanční instituce (Non-MFI)

Všechny fyzické nebo právnické osoby, které nepatří do sektoru měnových finančních institucí.

Pro účely statistiky platebního styku sektor „instituce jiné než měnové finanční instituce“ nezahrnuje žádné poskytovatele platebních služeb.

Instituce nabízející

platební služby

institucím jiným než MFI (Institutions offering payment services to non-MFIs)

Zahrnuje všechny poskytovatele platebních služeb ve smyslu této přílohy, kteří nabízejí platební služby institucím jiným než měnové finanční instituce.

Jednotná oblast pro platby v eurech (Single Euro Payments Area (SEPA))

SEPA je integrační iniciativa Evropské unie (EU) v oblasti plateb, jejímž účelem je harmonizovat elektronické platby v eurech v Evropě. Jedná se o jednotný soubor technických a obchodních požadavků pro platební transakce v eurech ve smyslu nařízení (EU) 260/2012.

Jiný vydavatel elektronických peněz (Other e-money issuer)

Vydavatelé elektronických peněz, kteří nejsou „institucemi elektronických peněz“ a „úvěrovými institucemi“. Viz definice pojmu „vydavatel elektronických peněz“.

Karetní platební prostředek (Card-based payment instrument)

„Karetním platebním prostředkem“ se rozumí „karetní platební prostředek“ ve smyslu čl. 2 bodu 20 nařízení (EU) 2015/751, a to včetně karet s funkcí odloženého debetu.

Karetní platební transakce (Card-based payment transaction)

„Karetní platební transakcí“ se rozumí „karetní platební transakce“ ve smyslu čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) 2015/751, a to včetně karet s funkcí odloženého debetu.

Karetní platební transakce iniciovaná u fyzického EFTPOS terminálu (Card-based payment transaction initiated at a physical EFTPOS)

Karetní platební transakce elektronicky iniciovaná u fyzického POS terminálu, který umožňuje elektronické převody peněžních prostředků. Tato položka typicky zahrnuje karetní platební transakce prostřednictvím terminálu pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminálu) tam, kde se nachází obchodník. Nezahrnuje platební transakce s elektronickými penězi.

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb iniciované elektronicky (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSP initiated electronically)

Karetní platební transakce, iniciované u EFTPOS terminálu, bankomatu nebo jiného fyzického terminálu, který umožňuje elektronické iniciování platby, nebo na dálku s pomocí elektronických prostředků pro přenos informací. Nepatří sem karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb, iniciované prostřednictvím tiskopisu (např. pomocí mechanického snímače karetního platebního prostředku (imprinteru) nebo v případech, kdy jsou platební informace zaznamenány manuálně na papírových poukázkách).

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs (except cards with an e-money function only))

Karetní platební transakce uskutečněné pomocí debetní nebo kreditní karty nebo karty s funkcí odloženého debetu prostřednictvím terminálu nebo jiných kanálů.

Zahrnuty jsou veškeré platební transakce iniciované pomocí karetního platebního prostředku, tj.:

všechny transakce, v nichž jsou akceptant a vydavatel karetní/ho platební/ho prostředku/transakce různými subjekty; a

všechny transakce, v nichž jsou akceptant a vydavatel karetní/ho platební/ho prostředku/transakce týmž subjektem.

Zahrnuty jsou odpočty z účtu poskytovatele platebních služeb, které vyplývají ze zúčtování karetní platební transakce, v níž jsou akceptant a vydavatel karetní/ho platební/ho prostředku/transakce týmž subjektem.

Zahrnuty jsou karetní platební transakce s použitím karetního platebního prostředku prostřednictvím telefonu či internetu.

Nepatří sem platební transakce s elektronickými penězi.

Nepatří sem výběry a vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu. Vykazují se jako „výběry hotovosti z bankomatu“ nebo „vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu“.

Nepatří sem úhrady prostřednictvím bankomatu. Vykazují se jako „úhrady“.

Nepatří sem výplaty hotovosti na POS terminálech.

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb iniciované jinak než elektronicky (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated non-electronically)

Karetní platební transakce iniciované u fyzického terminálu pomocí manuální autorizace (např. pomocí imprinterů) (transakce s přítomností karty) nebo platby iniciované prostřednictvím poštovního nebo telefonického příkazu (transakce bez přítomnosti karty).

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb iniciované elektronicky prostřednictvím platebního kanálu na dálku (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated electronically via remote payment channel)

Elektronicky iniciované karetní platební transakce, které jsou druhem platebních transakcí na dálku ve smyslu čl. 4 bodu 6 směrnice (EU) 2015/2366.

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb iniciované jinak než elektronicky prostřednictvím platebního kanálu na dálku (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated non-electronically via remote payment channel)

Jinak než elektronicky iniciované karetní platební transakce, které jsou druhem platebních transakcí na dálku ve smyslu čl. 4 bodu 6 směrnice (EU) 2015/2366.

Karta (Card)

Platební prostředek s jedinečným číslem, který lze používat k iniciování platby, výběru hotovosti nebo vkladu hotovosti, k jehož zpracování dochází v rámci schématu karty nebo sítě provozované vydavatelem karty. Toto číslo může být uloženo na fyzické kartě, na jiném zařízení (včetně přívěsku na klíče, nálepky, chytrého telefonu) nebo může být drženo virtuálně bez fyzického zařízení. V souladu s dohodou s vydavatelem karty nabízejí karty držiteli karty jednu či více z těchto funkcí: hotovostní, debetní, odloženého debetu, kreditní a funkci elektronických peněz.

Karta s funkcí bezkontaktní platby (Card with a contactless payment function)

Karta, která umožňuje, aby karetní platební transakce byla iniciována pomocí určitého druhu bezkontaktní technologie, s tím, že plátce i příjemce platební transakce (a/nebo jejich vybavení) se nacházejí v tomtéž fyzickém místě.

Karta s funkcí elektronických peněz (Card with an e-money function)

Karta, na níž lze přímo uchovávat elektronické peníze, a/nebo karta, která umožňuje přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz, přičemž umožňuje platební transakce s elektronickými penězi.

Karta s funkcí elektronických peněz, na kterou byly alespoň jednou připsány elektronické peníze (Card with an e-money function which has been loaded at least once)

Karta s funkcí elektronických peněz, na kterou byly alespoň jednou připsány elektronické peníze, a kterou lze tedy považovat za aktivovanou. Připsání elektronických peněz lze vykládat jako ukazatel záměru použít funkci elektronických peněz.

Karta s funkcí odloženého debetu (Delayed debit card)

Karta umožňující držitelům karet, aby jejich nákupy byly zúčtovány na účtu vedeném u vydavatele karty, a to až do povoleného limitu. Zůstatek na tomto účtu je poté plně vypořádán na konci předem stanoveného období. Držiteli je obvykle účtován roční poplatek.

Rozlišujícím znakem karty s funkcí odloženého debetu je – oproti kartě s kreditní nebo debetní funkcí – smluvní ujednání, které poskytuje úvěrovou linku, avšak s povinností vypořádat vzniklý dluh na konci předem stanoveného období, aniž by byla účtována úroková sazba. Tento druh karty se obvykle nazývá „charge karta“.

Karta s hotovostní funkcí (Card with a cash function)

Karta umožňující držiteli vybírat hotovost z bankomatu a/nebo ukládat hotovost prostřednictvím bankomatu.

Karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz (Card with a combined debit, cash and e-money function)

Karta vydaná poskytovatelem platebních služeb, která má kombinovanou funkci hotovostní, debetní a elektronických peněz.

Karta s platební funkcí (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) (Card with a payment function (except cards with an e-money function only))

Karta, která má alespoň jednu z těchto funkcí: funkci debetní, odloženého debetu nebo kreditní. Karta může mít i další funkce, jako je např. funkce elektronických peněz, ale karty jen s funkcí elektronických peněz se do této kategorie nepočítají. Nepatří sem karty jen s funkcí výběrů/vkladů hotovosti.

Karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts)

Viz definice pojmu „účty elektronických peněz“.

Karty, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat (Cards on which e-money can be stored directly)

Elektronické peníze na kartě, která je v držení držitele elektronických peněz. Viz rovněž definice pojmu „elektronické peníze“.

Kód kategorie obchodníka (Merchant category code) (MCC)

Čtyřmístné číslo (uvedené v ISO 18245) pro retailové finanční služby. MCC slouží ke klasifikaci podniku podle druhu zboží nebo služeb, které poskytuje.

Kreditní karta (Credit card)

„Kreditní karta“ má stejný význam jako „kreditní karta“ ve smyslu čl. 2 bodu 34 nařízení (EU) 2015/751. Pro účely tohoto nařízení sem napatří karty s funkcí odloženého debetu.

Malá částka (Low value)

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Měnové finanční instituce (MFI) (Monetary financial institutions)

Měnovou finanční institucí se rozumí „měnová finanční instituce“ ve smyslu odstavce 2.67 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.

Mezibankovní poplatek (Interchange fee)

„Mezibankovním poplatkem“ se rozumí „mezibankovní poplatek“ ve smyslu čl. 2 odst. 10 nařízení (EU) 2015/751.

Míra koncentrace (Concentration ratio)

„Mírou koncentrace“ se rozumí tržní podíl pěti největších odesílatelů platebních transakcí v každém systému (může se jednat i o centrální banku). Pět největších odesílatelů transakcí z hlediska objemu se může lišit od pěti největších odesílatelů z hlediska hodnoty. Každý účastník, který má samostatný přístup do systému, se počítá samostatně bez ohledu na to, zda dva či více účastníků jsou přidruženými subjekty.

Mobilní platební řešení (Mobile payment solution)

Řešení používané k iniciování plateb, kdy údaje o platbě a platební příkazy jsou předávány a/nebo potvrzovány pomocí technologie pro mobilní komunikaci a přenos údajů prostřednictvím mobilního zařízení. Tato kategorie zahrnuje digitální peněženky a jiná mobilní platební řešení, která se používají k iniciování transakcí typu P2P (mezi jednotlivci) a/nebo C2B (mezi spotřebitelem a podnikatelem), tj. úhrad, plateb kartou a/nebo transakcí s elektronickými penězi.

Mobilní platební řešení P2P (P2P mobile payment solution)

Řešení, v němž fyzická osoba prostřednictvím mobilního zařízení iniciuje a/nebo potvrzuje platby vůči jiné fyzické osobě a/nebo v němž fyzická osoba platby prostřednictvím mobilního zařízení od jiné fyzické osoby přijímá (P2P). Platební příkaz a jiné údaje o platbě jsou předávány a/nebo potvrzovány pomocí mobilního zařízení. Jako prostředek k určení plátce a/nebo příjemce lze použít rozlišující identifikátor mobilní platby, kterým může být například číslo mobilního telefonu nebo e-mailová adresa. Mobilní platební řešení P2P lze použít k iniciování úhrad, plateb kartou a/nebo transakcí s elektronickými penězi.

Nabití a vybití karet s funkcí elektronických peněz (E-money card-loading and unloading)

Transakce umožňující převod hodnoty elektronických peněz od vydavatele elektronických peněz ve prospěch držitele karty s funkcí elektronických peněz a naopak. Zahrnuty jsou obě transakce, tj. nabití i vybití.

Neautorizovaná platební transakce (Unauthorised payment transaction)

„Neautorizovanou platební transakcí“ se rozumí „neautorizovaná platební transakce“ ve smyslu obecného pokynu 1.1.a v obecných pokynech EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (EBA-GL-2018-05)..

Neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz (Unauthorised e-money account transaction)

„Neautorizovanou transakcí na účtu elektronických peněz“ se rozumí „neautorizovaná platební transakce“, jak je definována výše, avšak ve vztahu k použití účtu elektronických peněz.

Neobdržená karta (Card not received)

Karetní platební prostředek, o kterém plátce tvrdí, že mu nebyla doručena, ačkoli poskytovatel platebních služeb plátce (vydavatel) potvrdí, že karetní platební prostředek byl plátci zaslán (jakýmkoli způsobem doručení).

Neobdržená karta s funkcí elektronických peněz (E-money card not received)

Karta s funkcí elektronických peněz, o které plátce tvrdí, že mu nebyla doručena, ačkoli poskytovatel platebních služeb plátce (vydavatel) potvrdí, že karta byla plátci zaslána (jakýmkoli způsobem doručení).

Nepřímý účastník (Indirect participant)

Účastník vícestupňového platebního systému, který některé z činností, zejména zúčtování, jež systém umožňuje, vykonává prostřednictvím přímého účastníka.

Všechny transakce nepřímého účastníka jsou vypořádány na účtu přímého účastníka, který vyslovil souhlas s tím, že bude dotyčného nepřímého účastníka zastupovat. Zvlášť se počítá každý účastník, který může být v systému jednotlivě adresován, bez ohledu na to, zda existuje právní vztah mezi dvěma či více takovými účastníky.

Obchodník (Merchant)

Subjekt, který je oprávněn přijímat peněžní prostředky výměnou za dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb a který uzavřel dohodu s poskytovatelem platebních služeb o přijetí těchto peněžních prostředků.

Odcizení údajů o kartě (Card details theft)

Odcizení citlivých údajů o platbách ve smyslu čl. 4 bodu 32 směrnice (EU) 2015/2366. Citlivé údaje o platbách se v tomto případě týkají údajů o karetním platebním prostředku.

Odepsání částky z účtu prostým účetním zápisem (Debits from the account by simple book entry)

Debetní transakce iniciovaná poskytovatelem platebních služeb (včetně vydavatele elektronických peněz) bez zvláštního příkazu a provedená prostým účetním zápisem (odepsání prostředků), na účet klienta, tj. bez použití běžného platebního prostředku. V rámci této položky se vykazují tyto transakce: a) naúčtování úroku bankou; b) odečtení bankovních poplatků; c) platba daní spojených s finančními aktivy, pokud představují samostatnou transakci, avšak klient je samostatně neautorizoval; d) splátky částky úvěru a e) odepsání jiných částek z účtu prostým účetním zápisem. Tyto údaje nepatří do inkas.

Okamžitá platba (Instant payment)

Okamžité platby jsou elektronické maloobchodní platby, k jejichž zpracování dochází v reálném čase, 24 hodin denně, 365 dnů v roce, a příjemce má peněžní prostředky okamžitě k dispozici.

Opakující se transakce (Recurring transaction)

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Ostatní finanční instituce (Other financial institutions)

Všechny finanční instituce účastnící se platebního systému, které podléhají dohledu příslušných orgánů, tj. buď centrální banky, nebo orgánu obezřetnostního dohledu, avšak nespadají pod definici úvěrových institucí.

Ostatní platební služby (Other payment services)

Všechny platební služby v oblasti působnosti směrnice (EU) 2015/2366, které však nelze zahrnout do žádné jiné kategorie platebních služeb v příloze III.

Ostatní poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz (Other PSPs and e-money issuers)

Ostatními poskytovateli platebních služeb a vydavateli elektronických peněz se rozumí „poskytovatelé platebních služeb“ ve smyslu této přílohy s výjimkou úvěrových institucí ve smyslu této přílohy, institucí elektronických peněz ve smyslu této přílohy, platebních institucí ve smyslu této přílohy a centrálních bank ve smyslu této přílohy.

Ostatní přímí účastníci (Other direct participants)

Jakýkoli přímý účastník platebního systému s výjimkou úvěrových institucí a centrálních bank.

Ostatní služby nezahrnuté ve směrnici (EU) 2015/2366 (Other services not included in Directive (EU) 2015/2366)

Všechny služby mimo oblast působnosti směrnice (EU) 2015/2366, které nelze zahrnout do žádné jiné kategorie platebních služeb v příloze III.

Ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta (Authenticated via non-strong customer authentication)

„Ověřené jinak než pomocí silného ověření klienta“ se týká transakcí, které jsou vyňaty z požadavku na uplatnění silného ověření klienta podle kapitoly III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 (3), a transakcí, u kterých se neuplatňuje ustanovení čl. 97 odst. 1 směrnice (EU) 2015/2366. Patří sem transakce iniciované obchodníkem i jiné transakce, u nichž se silné ověření klienta neuplatňuje.

Ověření (Authentication)

„Ověřením“ se rozumí „ověření“ ve smyslu čl. 4 bodu 29 směrnice (EU) 2015/2366.

Padělaná karta (Counterfeit card)

Použití pozměněného nebo nezákonně napodobeného karetního platebního prostředku včetně okopírování nebo pozměnění magnetického proužku nebo embosování.

Padělaná karta s funkcí elektronických peněz (Counterfeit e-money card)

Použití pozměněné nebo nezákonně napodobené karty s funkcí elektronických peněz včetně okopírování nebo pozměnění magnetického proužku nebo embosování.

Peněžní prostředky (Funds)

„Peněžními prostředky“ se rozumí „peněžní prostředky“ ve smyslu čl. 4 bodu 25 směrnice (EU) 2015/2366.

Platba s pomocí technologie Near Field Communication (NFC platba) (Near Field Communication (NFC) payment)

Bezkontaktní platební transakce s pomocí technologie NFC (ISO/IEC 18092).

Platba v elektronických penězích pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly)

Transakce, při které držitel karty s funkcí elektronických peněz převádí hodnotu elektronických peněz ze svého zůstatku uchovávaného na kartě ve prospěch zůstatku příjemce.

Platba v elektronických penězích pomocí účtů elektronických peněz (E-money payment with e-money accounts)

Transakce, při které dochází k převodu peněžních prostředků z účtu elektronických peněz plátce ve prospěch účtu příjemce. Viz definice pojmu „účty elektronických peněz“.

Platba v elektronických penězích pomocí účtů elektronických peněz z toho: s přístupem pomocí karty (E-money payment with e-money accounts of which: accessed through a card)

Transakce, při které je k přístupu na účet elektronických peněz použito karty a následně dochází k převodu peněžních prostředků z účtu elektronických peněz plátce ve prospěch účtu příjemce. Viz definice pojmu „účty elektronických peněz“.

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba (Payment to self)

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 15 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Plátce (Payer)

„Plátcem“ se rozumí „plátce“ ve smyslu čl. 4 bodu 8 směrnice (EU) 2015/2366.

Platební instituce (Payment institution)

„Platební institucí“ se rozumí „platební instituce“ ve smyslu čl. 4 bodu 4 směrnice (EU) 2015/2366.

Platební prostředek (Payment instrument)

„Platebním prostředkem“ se rozumí „platební prostředek“ ve smyslu čl. 4 bodu 14 směrnice (EU) 2015/2366.

Platební příkaz (Payment order)

„Platebním příkazem“ se rozumí „platební příkaz“ ve smyslu čl. 4 bodu 13 směrnice (EU) 2015/2366.

Platební schéma (Payment scheme)

„Platebním schématem“ se rozumí soubor formálních, standardizovaných a jednotných pravidel, která umožňují převod hodnoty mezi konečnými uživateli pomocí elektronických platebních prostředků. Spravuje jej řídící orgán.

Platební služba (Payment service)

„platební službou“ se rozumí kterákoli z podnikatelských činností uvedených v příloze I směrnice (EU) 2015/2366 nebo kterákoli ze služeb uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení

Platební systém (Payment system)

„Platebním systémem“ se rozumí „platební systém“ ve smyslu čl. 4 bodu 7 směrnice (EU) 2015/2366.

Platební systém malých plateb (Retail payment system (RPS))

„Platebním systémem malých plateb“ se rozumí „platební systém malých plateb“ ve smyslu definice v čl. 2 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

Platební systém pro velké platby (Large-value payment system (LVPS))

„Platebním systémem pro velké platby“ se rozumí „platební systém pro velké platby“ ve smyslu definice v čl. 2 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

Platební transakce na dálku (Remote payment transaction)

„Platební transakcí na dálku“ se rozumí „platební transakce na dálku“ ve smyslu čl. 4 bodu 6 směrnice (EU) 2015/2366.

Platební transakce s elektronickými penězi (E-money payment transaction)

„Platebními transakcemi s elektronickými penězi“ se rozumějí platební transakce s použitím elektronických peněz. Viz definice pojmu „elektronické peníze“.

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem (Total payment transactions involving non-MFIs)

Celkový počet transakcí s použitím platebních prostředků, jichž se účastní instituce jiné než MFI. Celková hodnota transakcí s použitím platebních prostředků, jichž se účastní instituce jiné než MFI.

Platební účet (Payment account)

„Platebním účtem“ se rozumí „platební účet“ ve smyslu čl. 4 bodu 12 směrnice (EU) 2015/2366.

Pobočka (Branch)

Provozovna jiná než ústředí, která se nachází ve vykazující zemi a která byla zřízena poskytovatelem platebních služeb registrovaným v jiné zemi. Nemá právní subjektivitu a přímo vykonává některé nebo všechny transakce tvořící podstatu činnosti poskytovatele platebních služeb.

Všechny provozovny zřízené ve vykazující zemi toutéž institucí, která je registrována v jiné zemi, tvoří jednu pobočku. Každá z těchto provozoven se počítá jako samostatná úřadovna.

Počet jednodenních vkladů (Number of overnight deposits)

Počet účtů, na nichž jsou vedeny jednodenní vklady, které jsou vymezeny v „kategoriích nástrojů“ v bodu 9.1 v tabulce „Kategorie nástrojů“ v části 2 v příloze II nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Počet jednodenních vkladů z toho: počet jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače (Number of overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight deposits)

Počet účtů s jednodenními vklady vedených institucemi jinými než měnové finanční instituce, k nimž má majitel účtu přístup a může je používat elektronickou cestou prostřednictvím internetu nebo pomocí aplikací počítačového bankovnictví s použitím speciálního softwaru a vyhrazeného telekomunikačního spojení.

Počet klientů (Number of clients)

Počet uživatelů platebních služeb, jimž poskytovatel služeb informování o účtu nabízí své služby.

Počet převoditelných jednodenních vkladů (Number of transferable overnight deposits)

Počet účtů, na nichž jsou vedeny převoditelné jednodenní vklady, které jsou vymezeny v „kategoriích nástrojů“ v bodu 9.1a v části 2 v příloze II nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Počet převoditelných jednodenních vkladů z toho: počet převoditelných jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače (Number of transferable overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight transferable deposits)

Počet účtů, na nichž jsou vedeny převoditelné jednodenní vklady, které jsou vymezeny v „kategoriích nástrojů“ v bodu 9.1a v části 2 v příloze II nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), a jež jsou vedeny institucemi jinými než měnové finanční instituce, k nimž má majitel účtu přístup a může je používat elektronickou cestou prostřednictvím internetu nebo pomocí aplikací počítačového bankovnictví s použitím speciálního softwaru a vyhrazeného telekomunikačního spojení.

Počet účtů, k nimž má přístup poskytovatel služeb informování o účtu (Number of accounts accessed by AISPs)

Počet účtů, k nimž měl poskytovatel služeb informování o účtu přístup ve vykazovaném období.

Podvodná platební transakce (Fraudulent payment transaction)

„Podvodná platební transakce“ zahrnuje všechny případy platebního podvodu ve smyslu obecného pokynu 1.1 v obecných pokynech EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (EBA/GL/2018/05).

POS terminál (Point of sale (POS) terminal)

Fyzické zařízení, které se v maloobchodním místě používá k zachycení – obvykle elektronickou formou – platebních informací v souvislosti s transakcemi mezi spotřebitelem a podnikatelem (nákupy). Platební informace je zaznamenána buď manuálně na papírových poukázkách nebo elektronickou formou, tj. EFTPOS.

POS terminál akceptující transakce s elektronickými penězi (POS terminal accepting e-money transactions)

POS terminál, který může rovněž akceptovat platby v elektronických penězích. Terminály pro karty elektronických peněz, které akceptují pouze platby v elektronických penězích, sem nepatří (4).

Poskytovatel platebních služeb (Payment service provider) (PSP)

„Poskytovatelem platebních služeb“ se rozumí „poskytovatel platebních služeb“ ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice (EU) 2015/2366.

Poskytovatel platebních služeb, který vede účet (Account servicing payment service provider) (ASPSP)

„Poskytovatelem platebních služeb, který vede účet“ se rozumí „poskytovatel platebních služeb, který vede účet“ ve smyslu čl. 4 bodu 17 směrnice (EU) 2015/2366.

Poskytovatel služeb informování o účtu (Account information service provider) (AISP)

„Poskytovatelem služeb informování o účtu“ se rozumí „poskytovatel služeb informování o účtu“ ve smyslu čl. 4 bodu 19 směrnice (EU) 2015/2366.

Poskytovatel služeb iniciování platby (Payment initiation service provider) (PISP)

„Poskytovatelem služeb iniciování platby“ se rozumí „poskytovatel služeb iniciování platby“ ve smyslu čl. 4 bodu 18 směrnice (EU) 2015/2366.

Poslaná transakce (Transaction sent)

Transakce poslaná poskytovateli platebních služeb, jíž se účastní instituce jiné než MFI. Informace ve vykazované zemi poskytuje rezidentský poskytovatel platebních služeb.

Pro různé platební služby platí tato pravidla:

a)

úhrady se počítají na straně plátce;

b)

inkasa se počítají na straně příjemce;

c)

šeky se počítají na straně příjemce;

d)

transakce s kartami se počítají na straně plátce, tj. na straně vydávajícího subjektu;

e)

platební transakce s elektronickými penězi se počítají buď na straně plátce, nebo na straně příjemce v závislosti na iniciačním kanálu. Je-li transakce počítána na straně plátce (příjemce) v rámci poslaných transakcí, měla by být na straně příjemce (plátce) počítána v rámci přijatých transakcí.

Pokud se týká platebních systémů, jedná se o transakci, kterou účastník poslal ke zpracování platebním systémem.

Poslané transakce celkem (Total transactions sent)

Celkový počet transakcí, které byly zadány do platebního systému a které byly v tomto systému zpracovány.

Celková hodnota transakcí, které byly zadány do platebního systému a které byly v tomto systému zpracovány.

Poukazování peněz (Money remittance)

„Poukazováním peněz“ se rozumí „poukazování peněz“ ve smyslu čl. 4 bodu 22 směrnice (EU) 2015/2366.

Prodejní místo (Point of sale)

„Prodejním místem“ se rozumí „prodejní místo“ ve smyslu čl. 2 bodu 29 nařízení (EU) 2015/751.

Provozovatel platebního systému (Payment system operator) (PSO)

„Provozovatelem platebního systému“ se rozumí právní subjekt, který je právně odpovědný za provozování platebního systému.

Přeshraniční platební transakce (Cross-border payment transaction)

Platební transakce iniciovaná plátcem nebo příjemcem, kdy se poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních služeb příjemce nacházejí v různých zemích. V případě karetních platebních transakcí se „přeshraniční platební transakcí“ rozumí „přeshraniční platební transakce“ ve smyslu čl. 2 bodu 8 nařízení (EU) 2015/751. (5)

V případě platebních systémů konkrétně: platební transakce mezi účastníky, kteří se nacházejí v různých zemích.

Převoditelné vklady (Transferable deposits)

„Převoditelnými vklady“ se rozumějí „převoditelné vklady, které jsou vymezeny v „kategoriích nástrojů“ v bodu 9.1a v části 2 v příloze II nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Přijatá transakce (Transaction received)

Transakce přijatá od poskytovatelů platebních služeb, jíž se účastní instituce jiné než MFI. Informace ve vykazované zemi poskytuje rezidentský poskytovatel platebních služeb.

Pro různé platební služby platí tato pravidla:

a)

úhrady se počítají na straně příjemce;

b)

inkasa se počítají na straně plátce;

c)

šeky se počítají na straně plátce;

d)

transakce s kartami se počítají na straně příjemce, tj. na straně nabývajícího subjektu;

e)

platební transakce s elektronickými penězi se počítají buď na straně plátce, nebo na straně příjemce v závislosti na iniciačním kanálu. Je-li transakce počítána na straně plátce (příjemce) v rámci přijatých transakcí, měla by být na straně příjemce (plátce) počítána v rámci poslaných transakcí.

Příjemce (Payee)

„Příjemcem“ se rozumí „příjemce“ ve smyslu čl. 4 bodu. 9 směrnice (EU) 2015/2366.

Přímý účastník (Direct participant)

Subjekt identifikovaný nebo uznaný platebním systémem, který může do tohoto systému posílat převodní příkazy a je schopen z něj takové příkazy přijímat, a to bez zprostředkovatele, nebo je přímo vázán pravidly rozhodnými pro platební systém. V některých systémech přímí účastníci též vyměňují příkazy jménem nepřímých účastníků. Jednotlivě se počítá každý účastník, který má samostatný přístup do systému.

Připsání částky na účet prostým účetním zápisem (Credits to the accounts by simple book entry)

Kreditní transakce iniciovaná poskytovatelem platebních služeb (včetně vydavatele elektronických peněz) bez zvláštního příkazu a provedená prostým účetním zápisem (prostým účetním zápisem se rozumí připsání prostředků na účet klienta bez použití běžného platebního prostředku). V rámci této položky se vykazují tyto transakce: a) platba úroků bankou; b) platba dividend bankou; c) vyplacení částky úvěru na běžný účet klienta a d) připsání jiných částek na účet prostým účetním zápisem. Tyto údaje nepatří do úhrad.

Schéma platebních karet (Payment card scheme (PCS))

„Schématem platebních karet“ se rozumí „schéma platebních karet“ ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (EU) 2015/751.

Silné ověření klienta (Strong customer authentication (SCA))

„Silným ověřením klienta“ se rozumí „silné ověření klienta“ ve smyslu čl. 4 bodu 30 směrnice (EU) 2015/2366.

Služba informování o účtu (Account information service) (AIS)

„Službou informování o účtu“ se rozumí „služba informování o účtu“ ve smyslu čl. 4 bodu 16 směrnice (EU) 2015/2366.

Služba iniciování platby (Payment initiation service)

„Službou iniciování platby“ se rozumí „služba iniciování platby“ ve smyslu článku 4 bodu 15 směrnice (EU) 2015/2366.

Souhlas udělen na základě elektronického zmocnění (Consent given via an electronic mandate)

Souhlas, který plátce udělil prostřednictvím zmocnění ve smyslu čl. 2 bodu 21 nařízení (EU) č. 260/2012, které je v elektronické formě.

Subjekt zajišťující clearing a vypořádání (Clearing and settlement organisation)

Subjekt zajišťující clearing a vypořádání, který je přímým účastníkem platebního systému.

Šek (Cheque)

Písemný a podepsaný příkaz jedné strany, tj. výstavce, jiné osobě, tj. šekovníkovi, který je zásadně úvěrovou institucí, na jehož základě je šekovník povinen na požádání bezpodmínečně zaplatit stanovenou částku výstavci nebo třetí osobě, kterou výstavce určí.

Terminál akceptující karty s funkcí elektronických peněz (E-money card-accepting terminal)

Terminál umožňující držitelům elektronických peněz na kartě s funkcí elektronických peněz převádět hodnotu elektronických peněz z jejich zůstatku ve prospěch zůstatku obchodníka či jiného příjemce.

Terminál pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminál) (EFTPOS terminal)

Terminál pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminál) zaznamenává platební informace elektronickou formou a v některých případech je určen k přenosu těchto informací buď on-line, s žádostí o autorizaci v reálném čase, nebo off-line. Zahrnuty jsou terminály bez obsluhy.

Terminál pro karty elektronických peněz (E-money card terminal)

Terminál umožňující převod elektronické hodnoty od vydavatele elektronických peněz ve prospěch držitele karty s funkcí elektronických peněz a naopak (tj. nabití a vybití) nebo terminál umožňující držitelům elektronických peněz na kartě s funkcí elektronických peněz převádět hodnotu elektronických peněz z jejich zůstatku ve prospěch zůstatku obchodníka či jiného příjemce.

Terminál pro nabití a vybití karet s funkcí elektronických peněz (E-money card-loading and unloading terminal)

Terminál umožňující převod hodnoty elektronických peněz od vydavatele elektronických peněz ve prospěch držitele karty s funkcí elektronických peněz a naopak, tj. nabití a vybití.

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování (Unattended terminals for transport fares or parking fees)

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Transakce iniciovaná obchodníkem (Merchant initiated transaction (MIT))

„Transakcí iniciovanou obchodníkem“ se rozumí „transakce iniciovaná obchodníkem“ ve smyslu definice obsažené v příloze II, části C, poznámce pod čarou 4 obecných pokynů EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2020/01).

Transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (Transactions at terminals at which transactions are acquired by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Platební transakce prováděné na všech terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány nerezidentskými poskytovateli platebních služeb (tj. ať už se terminály nacházejí v zemi, v níž se poskytovatel platebních služeb nachází, nebo mimo ni) s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

Geografická členění (jak jsou uvedena v příloze III) odkazují na zemi, v níž se terminály nacházejí.

Transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (Transactions at terminals at which transactions are acquired by resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Platební transakce prováděné na všech terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb (tj. ať už se terminály nacházejí v zemi, v níž se poskytovatel platebních služeb nachází, nebo mimo ni) s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

Geografická členění (jak jsou uvedena v příloze III) odkazují na zemi, v níž se terminály nacházejí.

Transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb (Transactions at terminals at which transactions are acquired by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs)

Platební transakce prováděné na všech terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb (tj. ať už se terminály nacházejí v zemi, v níž se poskytovatel platebních služeb nachází, nebo mimo ni) s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb.

Geografická členění (jak jsou uvedena v příloze III) odkazují na zemi, v níž se terminály nacházejí.

Transakce prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (ATM transactions (except e-money transactions))

Platební transakce (6) uskutečněná v bankomatu pomocí karetního platebního prostředku nebo jiných prostředků. Nepatří sem platební transakce s elektronickými penězi.

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (POS transactions (except e-money transactions))

Transakce uskutečněné prostřednictvím POS terminálu s použitím karty nebo jiného prostředku, který je vybaven náležitou platební aplikací.

Transakce s použitím karty s funkcí elektronických peněz a výplaty hotovosti na POS terminálech sem nepatří.

Tuzemská platební transakce (Domestic payment transaction)

„Tuzemskou platební transakcí“ se rozumí „vnitrostátní platební transakce“ ve smyslu čl. 2 bodu 27 nařízení (EU) č. 260/2012. V případě karetních platebních transakcí se „vnitrostátní platební transakcí“ rozumí „vnitrostátní platební transakce“ ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) 2015/751.

Účet elektronických peněz (E-money account)

Účet, na němž jsou uchovávány elektronické peníze (7), přičemž držitel účtu může používat zůstatek účtu k provádění plateb a k převodu peněžních prostředků mezi účty.

Účet elektronických peněz s přístupem pomocí karty (E-money account accessed through a card)

Viz definice pojmů „účet elektronických peněz“ a „karta s funkcí elektronických peněz“.

Úhrada (Credit transfer)

„Úhradou“ se rozumí „úhrada“ ve smyslu čl. 4 bodu 24 směrnice (EU) 2015/2366.

Úhrada iniciovaná jako jednotlivá platba (Credit transfer initiated on a single payment basis)

Úhrada iniciovaná elektronicky, jež je nezávislá na ostatních úhradách, tj. není součástí skupiny úhrad iniciovaných společně.

Úhrada iniciovaná prostřednictvím tiskopisu (Credit transfer initiated in paper-based form)

Úhrada, při níž plátce dává příkaz k úhradě na tiskopisu nebo tak, že zaměstnanci na pobočce udělí na přepážce (OTC) pokyn k iniciování úhrady, jakož i veškeré další úhrady, které vyžadují manuální zpracování.

Úhrada iniciovaná v souboru/dávkách (Credit transfer initiated in a file/batch)

Úhrada iniciovaná elektronicky, která je součástí skupiny úhrad, které plátce společně inicioval prostřednictvím určené linky. Při vykazování počtu transakcí se každá úhrada obsažená v dávce počítá jako samostatná úhrada.

Úhradové platební schéma (Credit transfer payment scheme)

Viz definice pojmu „platební schéma“. Mezinárodní platební schémata zahrnují schéma úhrad v rámci SEPA a schéma okamžitých úhrad v rámci SEPA.

Úhrady iniciované elektronicky (Credit transfers initiated electronically)

Všechny úhrady, při kterých plátce dává příkaz k úhradě bez použití tiskopisu, tj. elektronicky.

Úhrady na základě internetového bankovnictví (Online banking based credit transfers)

Úhrady iniciované prostřednictvím internetového bankovnictví a služeb iniciování platby.

Ukradená nebo ztracená karta (Lost or stolen card)

Typ podvodu, k němuž dochází za pomoci ztraceného nebo ukradeného karetního platebního prostředku (debetní nebo kreditní karty nebo karty s funkcí odloženého debetu) bez skutečného, implicitního nebo zjevného oprávnění držitele karty.

Ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz (Lost or stolen e-money card)

Typ podvodu, k němuž dochází za pomoci ztracené nebo ukradené karty s funkcí elektronických peněz bez skutečného, implicitního nebo zjevného oprávnění držitele karty.

Úvěrová instituce (Credit institution)

„Úvěrovou institucí“ se rozumí „úvěrová instituce“ ve smyslu čl. 4 bodu 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 (8).

Uživatel platebních služeb (Payment service user) (PSU)

„Uživatelem platebních služeb“ se rozumí „uživatel platebních služeb“ ve smyslu čl. 4 bodu 10 směrnice (EU) 2015/2366.

Vícestupňový platební systém (Tiering arrangement)

Systém, kdy nepřímí účastníci systému k provedení svých transakcí vyžadují služby přímých účastníků.

Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (ATM cash deposit (except e-money transactions))

Vklad hotovosti uskutečněný v bankomatu pomocí karetního platebního prostředku nebo jiných prostředků, který zahrnuje transakce, při nichž dochází k vkladu hotovosti prostřednictvím terminálu bez manuálního zásahu a plátce je identifikován pomocí karetního platebního prostředku nebo jiných prostředků.

Vklady hotovosti na přepážce (Over the counter (OTC) cash deposits)

Vklad hotovosti na účet u poskytovatele platebních služeb s použitím formuláře včetně případů, kdy se karta použije pouze k identifikaci plátce.

Vládní instituce (General government)

„Vládními institucemi“ se rozumějí „vládní instituce“ (sektor S.13) ve smyslu odstavců 2.111 až 2.117 v příloze A nařízení (EU) č. 549/2013

Výběr hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) (Cash withdrawal using card-based payment instruments (except e-money transactions))

Výběr hotovosti v bankomatu nebo na přepážce poskytovatele platebních služeb s pomocí karty s hotovostní funkcí. Nepatří se platební transakce s elektronickými penězi, ale výplaty hotovosti na POS terminálech jsou zahrnuty.

Výběr hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (ATM cash withdrawal (except e-money transactions))

Výběr hotovosti uskutečněný v bankomatu pomocí karetního platebního prostředku nebo jiných prostředků.

Nepatří sem výplaty hotovosti na POS terminálech v rámci platební transakce na nákup zboží nebo služeb (transakce typu „cash-back“).

Výběry hotovosti na přepážce (Over the counter (OTC) cash withdrawals)

Výběr hotovosti z účtu u poskytovatele platebních služeb s použitím formuláře včetně případů, kdy se karta použije pouze k identifikaci příjemce.

Vydavatel elektronických peněz (Electronic money issuer)

„Vydavatelem elektronických peněz“ se rozumí „vydavatel elektronických peněz“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2009/110/ES.

Vydavatel karty (Card issuer)

„Vydavatelem karty“ se rozumí „vydavatel“ ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2015/751 (9).

Výplata hotovosti na terminálech v místě prodeje (POS) (Cash advance at point of sale (POS) terminals)

Transakce, při které držitel karty s pomocí karty nebo jiného prostředku dostává hotovost u POS terminálu ve spojení s platební transakcí za zboží nebo služby (obvykle nazývaná „cash-back“).

Vystavení platebního příkazu podvodníkem (Issuance of a payment order by the fraudster)

„Vystavením platebního příkazu podvodníkem“ se rozumí „vystavení platebního příkazu podvodníkem“ ve smyslu obecného pokynu 1.6.d. v obecných pokynech EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (EBA/GL/2018/05).

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností (Secure corporate payment processes and protocols)

Platební transakce, na které se vztahuje výjimka obsažená v článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389.

Zástupce (Agent)

„Zástupcem“ se rozumí „zástupce“ ve smyslu čl. 4 bodu 38 směrnice (EU) 2015/2366.

Zmanipulování plátce (Manipulation of the payer)

„Zmanipulováním plátce“ se rozumí „zmanipulování plátce“ ve smyslu obecného pokynu 1.1.b. v obecných pokynech EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2018/05).

Změna platebního příkazu podvodníkem (Modification of a payment order by the fraudster)

„Změnou platebního příkazu podvodníkem“ se rozumí „změna platebního příkazu podvodníkem“ ve smyslu obecného pokynu 1.6.c. v obecných pokynech EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (EBA/GL/2018/05).

Ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti (Losses due to fraud per liability bearer)

„Ztrátami způsobenými podvody podle nositele odpovědnosti“ se rozumějí „ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti“ ve smyslu obecného pokynu 1.6.b. v obecných pokynech EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (EBA/GL/2018/05).

Zůstatková hodnota na zařízeních uchovávajících elektronické peníze vydaných vydavateli elektronických peněz (Outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers)

Hodnota elektronických peněz vydaných vydavateli elektronických peněz v držení jiných subjektů, než je vydavatel, včetně jiných vydavatelů elektronických peněz, ke konci vykazovaného období.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 1).

(2)  Viz definice „platebního příkazu“ v této příloze.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Úř. věst. L 69, 13.3.2018, s. 23).

(4)  Viz definice „terminálů pro karty elektronických peněz“ v této příloze.

(5)  S cílem určit, zda jsou karetní platební transakce přeshraniční, vyžadují přeshraniční karetní platební transakce ve smyslu přílohy II informace o rezidentské příslušnosti protistrany a o místě, kde se nachází prodejní místo. Rezidentskou příslušnost protistrany a místo, kde se nachází prodejní místo, je tedy třeba vykazovat dohromady.

(6)  Viz definice „platební transakce“ v tomto nařízení.

(7)  Viz definice „elektronických peněz“ v této příloze.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 1).


PŘÍLOHA III

SCHÉMATA VYKAZOVÁNÍ

Šedá pole představují zpravodajskou povinnost. Poskytovatelé platebních služeb by měli vykazovat tabulky 1 až 6 a tabulku 9; provozovatelé platebních systémů by měli vykazovat tabulky 7 a 8. Existují dvě verze tabulek 4 a 5, z nichž by měla být vykazována pouze jedna. Tabulky 4a a 5a by měli vykazovat všichni poskytovatelé platebních služeb, kterým nebyla udělena výjimka podle článku 4, zatímco zpravodajské jednotky, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3, by měly vykazovat statistické informace v tabulkách 4b a 5b Geografická členění jsou podrobně vysvětlena na konci této přílohy.

Tabulku 1 vykazují všichni poskytovatelé platebních služeb - s výjimkou těch, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 - pololetně.

Tabulka 1

Instituce nabízející platební služby institucím jiným než měnové finanční instituce (instituce jiné než MFI)

(Konec období, počet skutečných jednotek; hodnota v EUR, Geo 0, není-li uvedeno jinak)

 

Číslo

Hodnota

Úvěrové instituce

 

 

Počet jednodenních vkladů

 

 

z toho:

 

 

Počet jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače

 

 

Počet převoditelných jednodenních vkladů

 

 

z toho:

 

 

Počet převoditelných jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače

 

 

Počet platebních účtů

 

 

Počet účtů elektronických peněz

 

 

Zůstatková hodnota na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze (1)

 

 

Poskytovatelé služeb informování o účtu

 

 

Počet klientů

Geo 3

 

Instituce elektronických peněz

 

 

Počet platebních účtů

 

 

Počet účtů elektronických peněz

 

 

Zůstatková hodnota na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze (1)

 

 

Platební instituce

 

 

Počet platebních účtů

 

 

Poskytovatelé služeb informování o účtu

 

 

Počet klientů

Geo 3

 

Ostatní poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz

 

 

Počet platebních účtů

 

 

Počet účtů elektronických peněz

 

 

Zůstatková hodnota na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze (1)

 

 

Poskytovatelé platebních služeb spravující účty

 

 

Počet platebních účtů, k nimž mají přístup poskytovatelé služeb informování o účtu

Geo 3

 

Tabulku 2 vykazují všichni poskytovatelé platebních služeb - s výjimkou těch, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 - pololetně.

Tabulka 2

Funkce karty

(Konec období, počet skutečných jednotek, Geo 0)

Karty vydané rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Číslo

Karty s hotovostní funkcí

 

Karty s platební funkcí (s výjimkou karet, které mají pouze funkci elektronických peněz)

 

z toho:

 

Debetní karta

 

vydaná v rámci schématu platebních karet VISA

 

vydaná v rámci schématu platebních karet MASTERCARD

 

vydané v rámci jiných schémat platebních karet (2)

 

Karta s funkcí odloženého debetu

 

vydaná v rámci schématu platebních karet VISA

 

vydaná v rámci schématu platebních karet MASTERCARD

 

vydaná v rámci jiných schémat platebních karet (2)

 

Kreditní karta

 

vydaná v rámci schématu platebních karet VISA

 

vydaná v rámci schématu platebních karet MASTERCARD

 

vydaná v rámci jiných schémat platebních karet (2)

 

Karty s funkcí elektronických peněz

 

Karty, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat

 

z toho:

 

Karty s funkcí elektronických peněz, na které byly alespoň jednou připsány elektronické peníze

 

Karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz

 

Celkový počet karet (bez ohledu na počet funkcí karty)

 

z toho:

 

Karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz

 

Karty s funkcí bezkontaktní platby

 

Tabulku 3 vykazují všichni poskytovatelé platebních služeb - s výjimkou těch, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 - pololetně.

Tabulka 3

Zařízení akceptující karty

(Konec období, počet skutečných jednotek, Geo 3)

Terminály poskytnuté rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Číslo

Bankomaty

 

z toho:

 

Bankomaty s funkcí výběru hotovosti

 

Bankomaty s funkcí úhrady

 

Bankomaty akceptující bezkontaktní transakce

 

POS terminály

 

z toho:

 

EFTPOS terminály

 

z toho:

 

akceptující bezkontaktní transakce

 

akceptující transakce s kartami s funkcí elektronických peněz

 

Terminály pro karty elektronických peněz

 

z toho:

 

Terminály pro nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

 

Terminály akceptující karty s funkcí elektronických peněz

 

Tabulku 4a vykazují všichni poskytovatelé platebních služeb - s výjimkou těch, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 - pololetně.

Tabulka 4a

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI

(Celkem za období, Geo 3  ((*)), není-li uvedeno jinak, počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Poslané

Přijaté

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Úhrady

 

 

 

 

 

 

Úhrady (celkem)

 

 

 

 

 

 

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

 

 

 

 

 

 

Iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

Iniciované v souboru/dávkách

 

 

 

 

 

 

Iniciované jako jednotlivá platba

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Úhrada na základě internetového bankovnictví

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Platby v rámci elektronického obchodování

 

 

 

 

 

 

Bankomat nebo jiný POS terminál

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení P2P

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Zpracované schématy úhrad (3)

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta (4):

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Iniciované poskytovatelem služeb iniciování platby

 

 

 

 

 

 

Inkasa

 

 

 

 

 

 

Inkasa (celkem)

 

 

 

 

 

 

Iniciované v souboru/dávkách

 

 

 

 

 

 

Iniciované jako jednotlivá platba

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen na základě elektronického zmocnění

 

 

 

 

 

 

Zpracované inkasními schématy (3)

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen jinou formou

 

 

 

 

 

 

Zpracované inkasními schématy (3)

 

 

 

 

 

 

Karetní platební transakce

 

 

 

 

 

 

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb [poslané] / akceptovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) [přijaté]

 

 

 

 

 

 

Iniciované jinak než elektronicky

 

 

 

 

 

 

iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení P2P

 

 

 

 

 

 

Iniciované u fyzického EFTPOS terminálu

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní platby

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Platby s pomocí technologie Near Field Communication (NFC)

 

 

 

 

 

 

Iniciované v bankomatu

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Zpracované schématy platebních karet (3)

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta (4):

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Výběry hotovosti

 

 

 

 

 

 

Výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) (celkem)

 

 

 

 

 

 

Zpracované schématy platebních karet (3)

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi

 

 

 

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb (celkem)

 

 

 

 

 

 

Pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat

 

 

 

 

 

 

Pomocí účtů elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

S přístupem pomocí karty

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení P2P

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Šeky

 

 

 

 

 

 

Poukázání peněz

 

 

 

 

 

 

Ostatní platební služby

 

 

 

 

 

 

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem

 

 

 

 

 

 

Služby iniciování platby

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho členěno podle platebního prostředku:

 

 

 

 

 

 

Úhrady

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Ostatní služby (nezahrnuté ve směrnici (EU) 2015/2366)

 

 

 

 

 

 

Připsání částky na účet prostým účetním zápisem

Geo 0

 

 

 

 

 

Odepsání částky z účtu prostým účetním zápisem

Geo 0

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo 0

 

 

 

 

 

Tabulku 4b s pololetním členěním každoročně vykazují pouze poskytovatelé platebních služeb, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3.

Tabulka 4b

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI a které jsou vykazovány zpravodajskými jednotkami, kterým byla udělena výjimka

(Celkem za období, Geo 3  ((*)), počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Poslané

Přijaté

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Úhrady

 

 

 

 

 

 

Úhrady (celkem)

 

 

 

 

 

 

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

 

 

 

 

 

 

Iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Iniciované poskytovatelem služeb iniciování platby

 

 

 

 

 

 

Inkasa

 

 

 

 

 

 

Inkasa (celkem)

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen na základě elektronického zmocnění

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen jinou formou

 

 

 

 

 

 

Karetní platební transakce

 

 

 

 

 

 

Karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb [poslané] / akceptovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) [přijaté]

 

 

 

 

 

 

Iniciované jinak než elektronicky

 

 

 

 

 

 

iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetní kartou

 

 

 

 

 

 

s kartou s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditní kartou

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Výběry hotovosti

 

 

 

 

 

 

Výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) (celkem)

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi

 

 

 

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb (celkem)

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Poukázání peněz

 

 

 

 

 

 

Služby iniciování platby

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho členěno podle platebního prostředku:

 

 

 

 

 

 

Úhrady

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Tabulku 5a vykazují všichni poskytovatelé platebních služeb - s výjimkou těch, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 - pololetně.

Tabulka 5a

Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI

(Celkem za období, Geo 3  ((*)), není-li uvedeno jinak, počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Poslané

Přijaté

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Podvodné úhrady

 

 

 

 

 

 

Podvodné úhrady (celkem)

 

 

 

 

 

 

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

 

 

 

 

 

 

Iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

Iniciované v souboru/dávkách

 

 

 

 

 

 

Iniciované jako jednotlivá platba

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Úhrada na základě internetového bankovnictví

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Platby v rámci elektronického obchodování

 

 

 

 

 

 

Bankomat nebo jiný POS terminál

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení P2P

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Zpracované schématy úhrad (5)

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné úhrady podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce podvodníkem za účelem vystavení platebního příkazu

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné úhrady podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce podvodníkem za účelem vystavení platebního příkazu

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta (6):

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Iniciované poskytovatelem služeb iniciování platby

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti: (6)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Podvodná inkasa

 

 

 

 

 

 

Podvodná inkasa (celkem)

 

 

 

 

 

 

Iniciované v souboru/dávkách

 

 

 

 

 

 

Iniciované jako jednotlivá platba

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen na základě elektronického zmocnění

 

 

 

 

 

 

Zpracované inkasními schématy (5)

 

 

 

 

 

 

z toho podvodná inkasa podle původu:

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná platební transakce

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen jinou formou

 

 

 

 

 

 

Zpracované inkasními schématy (5)

 

 

 

 

 

 

z toho podvodná inkasa podle původu:

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná platební transakce

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti: (6)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Podvodné karetní platební transakce

 

 

 

 

 

 

Podvodné karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb [poslané] / akceptovaných rezidentským poskytovatelem platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) [přijaté]

 

 

 

 

 

 

Iniciované jinak než elektronicky

 

 

 

 

 

 

iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení P2P

 

 

 

 

 

 

Iniciované u fyzického EFTPOS terminálu

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní platby

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Platby s pomocí technologie Near Field Communication (NFC)

 

 

 

 

 

 

Iniciované v bankomatu

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Zpracované schématy platebních karet (5)

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby kartou podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby kartou

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby kartou podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby kartou

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta (6):

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (7)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Podvodné výběry hotovosti

 

 

 

 

 

 

Podvodné výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) (celkem)

 

 

 

 

 

 

Zpracované schématy platebních karet (5)

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné výběry hotovosti podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu (výběr hotovosti) podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení výběru hotovosti

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (6)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi

 

 

 

 

 

 

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb (celkem)

 

 

 

 

 

 

Pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat

 

 

 

 

 

 

Pomocí účtů elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

S přístupem pomocí karty

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Mobilní platební řešení P2P

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby v elektronických penězích podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby v elektronických penězích

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby v elektronických penězích podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby v elektronických penězích

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti: (6)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Šeky

 

 

 

 

 

 

Poukázání peněz

 

 

 

 

 

 

Ostatní platební služby

 

 

 

 

 

 

Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem

 

 

 

 

 

 

Služby iniciování platby

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho členěno podle platebního prostředku:

 

 

 

 

 

 

Úhrady

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Tabulku 5b s pololetním členěním každoročně vykazují pouze poskytovatelé platebních služeb, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3.

Tabulka 5b

Podvodné platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI a které jsou vykazovány zpravodajskými jednotkami, kterým byla udělena výjimka

(Celkem za období, Geo 3  ((*)), není-li uvedeno jinak, počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Poslané

Přijaté

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Celkem

Na dálku

Jiné než na dálku

Podvodné úhrady

 

 

 

 

 

 

Podvodné úhrady (celkem)

 

 

 

 

 

 

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

 

 

 

 

 

 

Iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné úhrady podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce podvodníkem za účelem vystavení platebního příkazu

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné úhrady podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce podvodníkem za účelem vystavení platebního příkazu

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Iniciované poskytovatelem služeb iniciování platby

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (8)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Podvodná inkasa

 

 

 

 

 

 

Podvodná inkasa (celkem)

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen na základě elektronického zmocnění

 

 

 

 

 

 

z toho podvodná inkasa podle původu:

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná platební transakce

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce

 

 

 

 

 

 

Souhlas udělen jinou formou

 

 

 

 

 

 

z toho podvodná inkasa podle původu:

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná platební transakce

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (8)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Podvodné karetní platební transakce

 

 

 

 

 

 

Podvodné karetní platební transakce s použitím karetních platebních prostředků vydaných rezidentským poskytovatelem platebních služeb [poslané] / akceptovaných rezidentským poskytovatelem platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) [přijaté]

 

 

 

 

 

 

Iniciované jinak než elektronicky

 

 

 

 

 

 

iniciované elektronicky

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby kartou podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby kartou

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby kartou podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby kartou

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (8)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Podvodné výběry hotovosti

 

 

 

 

 

 

Podvodné výběry hotovosti s pomocí karetních platebních prostředků (kromě transakcí s elektronickými penězi) (celkem)

 

 

 

 

 

 

s debetními kartami

 

 

 

 

 

 

s kartami s funkcí odloženého debetu

 

 

 

 

 

 

s kreditními kartami

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné výběry hotovosti podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení výběru hotovosti

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (8)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi

 

 

 

 

 

 

Podvodné platební transakce s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb (celkem)

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby v elektronických penězích podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby v elektronických penězích

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho podvodné platby v elektronických penězích podle původu:

 

 

 

 

 

 

Vystavení platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Ukradená nebo ztracená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Neobdržená karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Padělaná karta s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Odcizení údajů o kartě

 

 

 

 

 

 

Neautorizovaná transakce na účtu elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

Změna platebního příkazu podvodníkem

 

 

 

 

 

 

Zmanipulování plátce za účelem provedení platby v elektronických penězích

 

 

 

 

 

 

Důvod pro ověření jinak než silným ověřením klienta:

 

 

 

 

 

 

Malá částka

 

 

 

 

 

 

Důvěryhodní příjemci

 

 

 

 

 

 

Opakující se transakce

 

 

 

 

 

 

Platba, kdy je plátcem a příjemcem stejná osoba

 

 

 

 

 

 

Zabezpečené platební procesy a protokoly společností

 

 

 

 

 

 

Analýza transakčních rizik

 

 

 

 

 

 

Bezkontaktní transakce týkající se malých částek

 

 

 

 

 

 

Terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

 

 

 

 

 

 

Transakce iniciované obchodníkem

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

z toho ztráty způsobené podvody podle nositele odpovědnosti:  (8)

 

 

 

 

 

 

Zpravodajský poskytovatel platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Uživatel platebních služeb zpravodajského poskytovatele platebních služeb

Geo1

 

 

 

 

 

Ostatní

Geo1

 

 

 

 

 

Poukazování peněz

 

 

 

 

 

 

Služby iniciování platby

 

 

 

 

 

 

Ověřeno silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

Ověřeno jinak než silným ověřením klienta

 

 

 

 

 

 

z toho členěno podle platebního prostředku:

 

 

 

 

 

 

Úhrady

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Tabulku 6 vykazují všichni poskytovatelé platebních služeb - s výjimkou těch, kterým byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 2 a 3 - pololetně.

Tabulka 6

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu

(Celkem za období; počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR, Geo 3, není-li uvedeno jinak)

Transakce podle druhu terminálu (9)

Číslo

Hodnota

a)

Transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb

 

 

 

z toho:

 

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Jiné transakce prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Transakce spočívající v nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz

 

 

b)

Transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb

 

 

 

z toho:

 

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Jiné transakce prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Transakce spočívající v nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz

 

 

c)

Transakce na terminálech, na nichž jsou transakce akceptovány nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb

 

 

 

z toho:

 

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Jiné transakce prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

 

 

 

Transakce spočívající v nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

 

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz

 

 

 

 

 

 

 

Výběry hotovosti na přepážce

Geo 1

Geo 1

 

Vklady hotovosti na přepážce

Geo 1

Geo 1

 

Výplata hotovosti na POS terminálech

Geo 1

Geo 1

Tabulku 7 vykazují provozovatelé platebních systémů.

Tabulka 7

Účast ve vybraných platebních systémech

(Konec období, počet skutečných jednotek, Geo 1)

Platební systém (jiný než TARGET2)

Číslo

Počet účastníků

 

Přímí účastníci

 

Úvěrové instituce

 

Centrální banka

 

Ostatní přímí účastníci

 

Vládní instituce

 

Subjekty zajišťující clearing a vypořádání

 

Ostatní finanční instituce

 

Ostatní

 

Nepřímí účastníci

 

Tabulku 8 vykazují provozovatelé platebních systémů.

Tabulka 8

Platby zpracovávané vybranými platebními systémy

(Celkem za období; počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR; Geo 4, není-li uvedeno jinak)

 

Poslané

Číslo

Hodnota

Platební systém (jiný než TARGET2) - Platební systém pro velké platby

Transakce celkem

 

 

Úhrady

 

 

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

Geo 1

Geo 1

Iniciované elektronicky

Geo 1

Geo 1

Inkasa

 

 

Karetní platební transakce

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu

 

 

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi

 

 

Šeky

 

 

Osta