(EU) 2020/2002Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 ze dne 7. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 412, 8.12.2020, s. 1-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 412/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2002

ze dne 7. prosince 2020,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na článek 23, čl. 30 odst. 1 písm. b) a články 35 a 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro nákazy zvířat přenosných na zvířata nebo na člověka, včetně ustanovení o hlášení nákaz a podávání zpráv o nich, programech dozoru v rámci Unie, eradikačních programech a statusu území prostého nákazy.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (2) doplňuje nařízení (EU) 2016/429 a stanoví pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy zvířat uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy zvířat. V tomto nařízení by měly být stanoveny požadavky na informace, formáty a postupy pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy.

(3)

Nákazy uvedené na seznamu, definované v čl. 4 bodě 18 nařízení (EU) 2016/429, jsou uvedeny na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 1 zmíněného nařízení. V důsledku různých profilů nákaz by ohniska určitých nákaz uvedených na seznamu měla podléhat okamžitému hlášení v rámci Unie, kdežto ohniska jiných by měla podléhat podávání zpráv v rámci Unie.

(4)

S přihlédnutím k profilu nákazy a nákazovému statusu daného členského státu, oblasti nebo jednotky by mělo být vyžadováno okamžité hlášení v rámci Unie podané Komisi a ostatním členským státům o ohnisku určitých nákaz uvedených na seznamu, aby bylo umožněno včasné provedení nezbytných opatření k řízení rizik. V tomto nařízení by měl být stanoven zvláštní seznam nákaz uvedených na seznamu, pro něž je nezbytné okamžité hlášení v rámci Unie, a rovněž lhůta pro takové okamžité hlášení.

(5)

Na členské státy, oblasti a jednotky prosté nákazy se vztahují veterinární záruky týkající se nákaz uvedených na seznamu, které jsou zmíněny v čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2016/429. Jelikož podávání zpráv o dozoru uskutečňovaném s cílem udržení statusu území prostého nákazy není povinné, je povinnost nahlásit primární ohniska uvedených nákaz do 24 hodin od jejich potvrzení oprávněná.

(6)

V případě sekundárních ohnisek nákaz uvedených na seznamu, které podléhají hlášení, je vhodné použít již dobře zavedená skupinová týdenní hlášení s přihlédnutím k profilu nákazy a v závislosti na nákazovém statusu členského státu, oblasti nebo jednotky.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3) stanoví uplatňování pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu nebo skupiny druhů uvedených na seznamu. V tomto nařízení by měla být stanovena povinnost členských států podávat zprávy v rámci Unie o zjištění nákaz kategorie E podle zmíněného nařízení pro příslušné druhy uvedené na seznamu nebo skupiny druhů uvedených na seznamu a požadavky na postupy a informace pro takové podávání zpráv.

(8)

K zajištění jednotných podmínek pro provádění hlášení a podávání zpráv v rámci Unie by měla být stanovena pravidla pro stanovení informací, které mají být poskytnuty, pravidla pro stanovení nezbytných postupů, formátů a údajů a pravidla pro vytvoření seznamu regionů pro účely hlášení a podávání zpráv.

(9)

Pro účely informací, které mají být předány při provádění hlášení v rámci Unie, jak jsou stanoveny v článku 19 nařízení (EU) 2016/429, by některé požadavky na informace měly být podrobněji popsány, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování uvedeného ustanovení a usnadnilo se zanášení údajů do počítačového informačního systému uvedeného v článku 22 zmíněného nařízení (informačního systému pro nákazy zvířat (ADIS)).

(10)

Pro účely podávání zpráv v rámci Unie o nákazách uvedených na seznamu v souladu s článkem 20 nařízení (EU) 2016/429 by měla být v tomto nařízení stanovena úroveň informací, které mají být poskytnuty o zjištění nákaz uvedených na seznamu a o eradikačních programech.

(11)

Článek 21 nařízení (EU) 2016/429 požaduje, aby členské státy stanovily regiony pro účely hlášení a podávání zpráv. V zájmu zajištění jasnosti při hlášení a podávání zpráv v rámci Unie by toto nařízení mělo uvést seznam typů regionů pro účely hlášení a podávání zpráv.

(12)

Dále je vhodné zavést harmonizované postupy a formáty k zajištění jednotného podávání zpráv o výsledcích programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů v systému ADIS.

(13)

Informace poskytnuté o výsledcích provádění eradikačních programů by měly být k dispozici v systému ADIS, aby Komise mohla sledovat pokrok probíhajících eradikačních programů členských států. Takové informace by měly být doplněny o další informace pro účely uznání statusu území prostého nákazy po dosažení eradikace.

(14)

Pro nákazy uvedené na seznamu, které jsou zmíněny v čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2016/429, se nákazový status v rámci území jednoho členského státu může pro tutéž nákazu lišit mezi částí území uznanou za prostou nákazy a jinými částmi území se schváleným eradikačním programem, nebo bez něj. Systém ADIS by měl umožnit sestavování údajů a, je-li to relevantní, integraci s dalšími údaji o celkovém počtu ohnisek a dotčených druzích uvedených na seznamu nebo skupinách druhů uvedených na seznamu.

(15)

Článek 28 nařízení (EU) 2016/429 požaduje, aby členské státy předložily programy dozoru v rámci Unie Komisi. Článek 31 nařízení (EU) 2016/429 požaduje, aby členské státy předložily povinné a volitelné eradikační programy pro nákazy uvedené na seznamu, které jsou zmíněny v čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení. V zájmu zajištění jednotného uplatňování těchto ustanovení by měl by být v tomto nařízení stanoven společný formát a postup pro toto předložení.

(16)

Členské státy by měly Komisi předložit žádost o schválení statusu území prostého nákazy v případě nákaz kategorie B a nákaz kategorie C. V zájmu zajištění jednotného předkládání těchto žádostí členskými státy je vhodné pro tyto žádosti upřesnit požadované informace, formát a způsoby předávání údajů.

(17)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 se použije ode dne 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro:

1)

nákazy kategorie E relevantní pro hlášení ohnisek v rámci Unie a informace, které mají členské státy poskytnout pro hlášení a podávání zpráv v rámci Unie, pokud jde o zjištění nákaz kategorie E;

2)

lhůty a četnost hlášení nákaz a podávání zpráv o nich v rámci Unie;

3)

formát a postup pro podávání zpráv Komisi o výsledcích programů dozoru v rámci Unie a informace, formát a postup pro podávání zpráv Komisi a ostatním členským státům o výsledcích eradikačních programů;

4)

formát a strukturu údajů uvedených v bodech 1 a 3 zanášených do počítačového informačního systému pro hlášení nákaz a podávání zpráv o nich v rámci Unie;

5)

seznam regionů pro účely hlášení a podávání zpráv;

6)

formát a postup pro předkládání programů dozoru v rámci Unie pro informaci Komisi a ostatním členským státům;

7)

požadavky na informace, formáty a postupy, pokud jde o předkládání návrhů povinných a návrhů volitelných eradikačních programů Komisi ke schválení a pokud jde o ukazatele výkonnosti nezbytné pro hodnocení účinnosti uplatňování uvedených programů, a rovněž formáty a postupy pro žádosti o uznání statusu území prostého nákazy pro celé území členských států nebo jejich oblastí a jednotek a pro výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o členských státech nebo jejich oblastech a jednotkách prostých nákazy;

8)

postupy pro zřízení a používání informačního systému pro nákazy zvířat (ADIS).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„nákazou kategorie B“ nákaza uvedená na seznamu, kterou je za účelem eradikace v celé Unii nutné tlumit ve všech členských státech, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/429;

2)

„nákazou kategorie C“ nákaza uvedená na seznamu, která se týká některých členských států a v souvislosti s níž je třeba přijmout opatření s cílem zamezit jejímu šíření do oblastí Unie, které jsou nákazy úředně prosté nebo které mají proti dané nákaze uvedené na seznamu eradikační programy, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429;

3)

„nákazou kategorie E“ nákaza uvedená na seznamu, v souvislosti s níž je zapotřebí dozoru v rámci Unie, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/429;

4)

„primárním ohniskem“ ohnisko epizootologicky nesouvisející s předchozím ohniskem ve stejném regionu členského státu pro účely hlášení a podávání zpráv nebo první ohnisko v jiném regionu stejného členského státu pro účely hlášení a podávání zpráv;

5)

„sekundárním ohniskem“ jiné ohnisko než primární ohnisko;

6)

„informačním systémem pro nákazy zvířat (ADIS)“ počítačový informační systém pro hlášení nákaz a podávání zpráv o nich v rámci Unie uvedený v článku 22 nařízení (EU) 2016/429, který má zřídit a spravovat Komise;

7)

„územní působností“ území zahrnuté do eradikačního programu v souladu s článkem 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, pokud jde o suchozemská zvířata, a v souladu s článkem 47 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, pokud jde o vodní živočichy;

8)

„trváním eradikačního programu“ doba uplatňování eradikačního programu v souladu s článkem 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, pokud jde o suchozemská zvířata, a v souladu s článkem 49 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, pokud jde o vodní živočichy.

Článek 3

Hlášení v rámci Unie

1.   Členské státy nahlásí Komisi a ostatním členským státům do 24 hodin od potvrzení jakékoliv primární ohnisko nákazy uvedené na seznamu na svém území, která je uvedena v:

a)

příloze I bodech 1 a 2;

b)

příloze I bodě 3, pokud bylo primární ohnisko zjištěno v příslušné cílové populaci zvířat v členském státě nebo oblasti prostých nákazy;

c)

příloze I bodech 4 a 5, pokud bylo primární ohnisko zjištěno v členském státě, oblasti nebo, je-li to relevantní, jednotce prostých nákazy.

2.   Členské státy nahlásí Komisi nejpozději první pracovní den každého týdne za období předchozího týdne, od 0:00 v pondělí do 24:00 v neděli, sekundární ohniska nákaz uvedených na seznamu na svém území, které jsou uvedeny v:

a)

bodech 1 a 2 přílohy I;

b)

bodě 3 přílohy I, pokud byla taková sekundární ohniska zjištěna v příslušné cílové populaci zvířat v členském státě nebo oblasti prostých nákazy;

c)

bodech 4 a 5 přílohy I, pokud byla taková sekundární ohniska zjištěna v členském státě, oblasti nebo, je-li to relevantní, jednotce prostých nákazy.

Pokud Komise neobdrží žádné informace, má se za to, že během období uvedeném v prvním pododstavci nebyla potvrzena žádná sekundární ohniska.

3.   Hlášení uvedená v odstavcích 1 a 2 musí obsahovat informace stanovené v příloze II a předkládají se elektronicky prostřednictvím systému ADIS.

Článek 4

Podávání zpráv v rámci Unie o zjištění nákaz uvedených na seznamu

1.   Členské státy podají Komisi a ostatním členským státům do 30. dubna každého roku zprávu za období předchozího kalendářního roku o zjištění nákaz kategorie E, které byly potvrzeny na jejich území u druhů uvedených na seznamu a skupin druhů uvedených na seznamu, které jsou uvedeny v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882.

2.   První zpráva uvedená v odstavci 1 se předloží do 30. dubna 2022.

3.   Zpráva uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace stanovené v příloze III a předkládá se elektronicky prostřednictvím systému ADIS.

Článek 5

Regiony pro účely hlášení a podávání zpráv

Regiony pro účely hlášení a podávání zpráv stanovené členskými státy v souladu s článkem 21 nařízení (EU) 2016/429 jsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6

Podávání zpráv v rámci Unie o výsledcích programů Unie v oblasti dozoru

1.   Členské státy podají Komisi do 15. března každého roku zprávu za období přechozího kalendářního roku zprávu s údaji o výsledcích programů Unie v oblasti dozoru.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 se předkládají elektronicky prostřednictvím systému ADIS.

Článek 7

Podávání zpráv v rámci Unie o každoročních výsledcích provádění schválených eradikačních programů

1.   Členské státy podají Komisi do 30. dubna každého roku zprávu o výsledcích provádění svých probíhajících schválených eradikačních programů.

2.   Zpráva uvedená v odstavci 1 musí obsahovat:

a)

každý rok, za období předchozího kalendářního roku, informace stanovené v:

i)

příloze V oddíle 1 v případě eradikačních programů pro nákazy suchozemských zvířat kategorie B a C na základě udělení statusu území prostého nákazy na úrovni zařízení;

ii)

příloze V oddíle 2 v případě eradikačních programů pro infekci virem vztekliny (RABV);

iii)

příloze V oddíle 3 v případě eradikačních programů pro infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekce BTV);

iv)

příloze V oddíle 4 v případě eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C a

b)

každých šest let po počátečním schválení eradikačních programů, za období předchozích šesti kalendářních let, s výjimkou informací již dříve poskytnutých ve zprávách uvedených v písmenu a), informace stanovené v:

i)

příloze VI oddíle 6 bodě 1 v případě eradikačních programů pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, pokud jde o chovaný skot;

ii)

příloze VI oddíle 6 bodě 2 v případě eradikačních programů pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, pokud jde o chované ovce a kozy;

iii)

příloze VI oddíle 6 bodě 3 v případě eradikačních programů pro infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC));

iv)

příloze VI oddíle 6 bodě 8 v případě eradikačních programů pro infekci RABV.

3.   Zpráva uvedená v odstavci 1 se předkládá elektronicky prostřednictvím systému ADIS.

Článek 8

Podávání zpráv v rámci Unie o konečných výsledcích provádění schválených eradikačních programů

1.   Členské státy předloží Komisi závěrečnou zprávu o svých schválených eradikačních programech do čtyř měsíců po jejich dokončení.

2.   Závěrečná zpráva uvedená v odstavci 1 musí obsahovat:

a)

v případě povinných eradikačních programů dobu uplatňování těchto programů od poslední zprávy předložené v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) do dokončení;

b)

v případě volitelných eradikačních programů celou dobu uplatňování od schválení do dokončení.

3.   Závěrečná zpráva uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. e) až n) a v čl. 11 odst. 2, je-li to relevantní, s výjimkou informací již dříve poskytnutých ve zprávách uvedených v čl. 7 odst. 1, pokud členské státy žádají o:

a)

uznání statusu území prostého nákazy nebo

b)

prodloužení doby uplatňování eradikačních programů v souladu s čl. 15 odst. 2 druhou větou nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 nebo čl. 49 odst. 2 druhou větou uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

4.   Pokud členský stát nežádá o uznání statusu území prostého nákazy pro nákazu kategorie C nebo o prodloužení doby uplatňování eradikačních programů uvedených v odst. 3 písm. a) a b), členský stát závěrečnou zprávu uvedenou v odstavci 1 nepředloží. Namísto toho členský stát předloží Komisi prohlášení, že eradikačním programem nebylo nedosaženo eradikace nákazy a že nežádá o prodloužení doby jeho uplatňování.

5.   Závěrečná zpráva uvedená v odstavci 1 se předkládá elektronicky prostřednictvím systému ADIS.

Článek 9

Předkládání a podstatné změny programů dozoru v rámci Unie

1.   Členské státy předloží Komisi své programy dozoru v rámci Unie do 31. května roku předcházejícího roku zahájení jejich uplatňování.

2.   Programy uvedené v odstavci 1:

a)

musí obsahovat alespoň informace stanovené v čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

b)

se předkládají elektronicky s použitím standardních elektronických šablon poskytnutých pro tento účel.

3.   Programy uvedené v odstavci 1, které byly předloženy Komisi jako technická část žádostí o financování z prostředků Unie, se považují za předložené v souladu s odstavcem 1.

4.   V případě podstatných změn probíhajících programů dozoru v rámci Unie členské státy tyto programy aktualizují a předloží znovu.

Článek 10

Předkládání eradikačních programů

1.   Členské státy předloží Komisi elektronicky s použitím standardních elektronických šablon poskytnutých pro tento účel ke schválení:

a)

své povinné eradikační programy do 31. května roku předcházejícího roku zahájení jejich uplatňování;

b)

své volitelné eradikační programy kdykoliv.

2.   Eradikační programy uvedené v odstavci 1 musí obsahovat příslušné informace stanovené v:

a)

příloze VII oddíle 1 v případě eradikačních programů pro nákazy suchozemských zvířat kategorie B a C na základě udělení statusu území prostého nákazy na úrovni zařízení;

b)

příloze VII oddíle 2 v případě eradikačních programů pro infekci RABV;

c)

příloze VII oddíle 3 v případě eradikačních programů pro infekci BTV;

d)

příloze VII oddíle 4 v případě eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C.

Článek 11

Žádost o uznání statusu území prostého nákazy pro členské státy a oblasti, pokud jde o nákazy suchozemských zvířat a vodních živočichů, a statusu území prostého nákazy pro jednotky, pokud jde o nákazy vodních živočichů

1.   Členské státy při podání žádosti Komisi o uznání statusu území prostého nákazy v souladu s částí II kapitolou 4 oddíly 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 zahrnou do svých žádostí příslušné informace stanovené v:

a)

příloze VI oddílech 1 a 2, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na nepřítomnosti druhů uvedených na seznamu;

b)

příloze VI oddílech 1 a 3, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na neschopnosti patogenního původce přežít;

c)

příloze VI oddílech 1 a 4, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na neschopnosti vektorů uvedených na seznamu pro nákazy suchozemských zvířat uvedené na seznamu přežít;

d)

příloze VI oddílech 1 a 5, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na historických údajích a údajích o dozoru;

e)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 1, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, pokud jde o chovaný skot;

f)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 2, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, pokud jde o chované ovce a kozy;

g)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 3, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekci MTBC;

h)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 4, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro enzootickou leukózu skotu (EBL);

i)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 5, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekční rinotracheitidu skotu/infekční pustulární vulvovaginitidu (IBR/IPV);

j)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 6, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekci virem Aujeszkyho choroby (ADV);

k)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 7, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD);

l)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 8, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekci RABV;

m)

příloze VI oddíle 1 a oddíle 6 bodě 9, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro infekci BTV;

n)

příloze VI oddíle 1 a, je-li to relevantní, oddíle 6 bodě 10, pokud je žádost o uznání statusu území prostého nákazy založena na eradikačních programech pro nákazy vodních živočichů.

2.   Žádosti o uznání statusu území prostého nákazy pro jednotky musí kromě informací uvedených v odst. 1 písm. n) obsahovat tyto informace:

a)

v případě jednotek uvedených v čl. 73 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 dokumentaci, která dokládá splnění požadavků stanovených v čl. 79 odst. 3, 4 a 5 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;

b)

v případě jednotek uvedených v čl. 73 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 posouzení uvedené v čl. 73 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci a podrobnosti o opatřeních, která byla zavedena k prevenci zavlečení dotčené nákazy do jednotky, jak je uvedeno v čl. 73 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

3.   Členské státy informují Komisi okamžitě o každém potvrzeném případu příslušné nákazy, který je zjištěn na dotčeném území po datu podání žádosti o uznání statusu území prostého nákazy a před datem uznání uvedeného statusu.

4.   Žádosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají elektronicky prostřednictvím systému ADIS.

Článek 12

Výměna informací o členských státech nebo jejich oblastech a jednotkách prostých nákazy

1.   Seznam území, oblastí nebo jednotek prostých nákazy uvedený v článku 38 nařízení (EU) 2016/429 se sestaví s použitím standardní elektronické šablony poskytnuté na internetových stránkách Komise.

2.   Členské státy změní seznam uvedený v odstavci 1 do dvou pracovních dnů, pokud se status území prostého nákazy pro území, oblast nebo jednotku změní z důvodu nesplnění požadavků na udržení uvedeného statusu.

3.   Členské státy učiní prozatímní prohlášení pro oblasti nebo jednotky, pokud jde o určité nákazy vodních živočichů, jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, s použitím standardní elektronické šablony poskytnuté na internetových stránkách Komise.

Článek 13

Postupy pro zřízení a používání systému ADIS

Členské státy použijí systém ADIS nebo jakoukoliv jeho část pro zanášení a předávání údajů v souladu s tímto nařízením od data, které jim sdělí Komise.

Článek 14

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).


PŘÍLOHA I

NÁKAZY UVEDENÉ NA SEZNAMU, KTERÉ PODLÉHAJÍ HLÁŠENÍ V RÁMCI UNIE

1.   Nákazy suchozemských zvířat uvedené na seznamu, které podléhají hlášení v rámci Unie v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a)

slintavka a kulhavka

infekce virem moru skotu

infekce virem horečky Údolí Rift

infekce virem nodulární dermatitidy skotu

infekce způsobená Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (plicní nákaza skotu)

neštovice ovcí a neštovice koz

infekce virem moru malých přežvýkavců

nakažlivá pleuropneumonie koz

mor koní

infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)

klasický mor prasat

africký mor prasat

vysoce patogenní influenza ptáků

infekce virem newcastleské choroby s výjimkou případu, kdy byla diagnostikována u:

Columbiformes, pokud nejsou chováni jako drůbež, nebo

volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu

infekce virem vztekliny

infekce virem epizootického hemoragického onemocnění

sněť slezinná

surra (Trypanosoma evansi)

onemocnění virem Ebola

nakažlivá chudokrevnost koní

hřebčí nákaza

venezuelská encefalomyelitida koní

infestace lesknáčkem úlovým Aethina tumida

infestace roztočem Tropilaelaps spp.

infekce způsobená Batrachochytrium salamandrivorans

japonská encefalitida

západonilská horečka

encefalomyelitida koní (východní a západní)

2.   Nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu, které podléhají hlášení v rámci Unie v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a)

epizootická nekróza krvetvorné tkáně

mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

perkinsóza (Perkinsus marinus)

infekce virem syndromu Taura

infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

3.   Nákazy suchozemských zvířat uvedené na seznamu, které podléhají hlášení v rámci Unie v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 2 písm. b)

infekce způsobená Brucella abortus, B. melitensis, B. suis

infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTBC)

infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida (IBR/IPV)

bovinní virová diarrhoea (BVD)

enzootická leukóza skotu (EBL)

infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV)

4.   Nákazy suchozemských zvířat uvedené na seznamu, které podléhají hlášení v rámci Unie v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2 písm. c)

infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) („infekce BTV“) podle sérotypu

infestace roztočem Varroa spp.

infestace měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis)

5.   Nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu, které podléhají hlášení v rámci Unie v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2 písm. c)

virová hemoragická septikémie

infekční nekróza krvetvorné tkáně

infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISAV) s delecí ve vysoce polymorfní oblasti

marteilióza (Marteilia refringens)

bonamióza (Bonamia exitiosa)

bonamióza (Bonamia ostreae)

infekce virem syndromu běloskvrnitosti („infekce WSSV“)


PŘÍLOHA II

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY PRO HLÁŠENÍ V RÁMCI UNIE O OHNISCÍCH NÁKAZ UVEDENÝCH NA SEZNAMU V SOULADU S ČL. 3 ODST. 3

1.   

Datum odeslání.

2.   

Čas odeslání.

3.   

Název země.

4.   

Název nákazy a v příslušném případě typ patogenu.

5.   

Pořadové číslo ohniska.

6.   

Typ ohniska (primární/sekundární ohnisko).

7.   

Referenční číslo ohniska souvisejícího s tímto ohniskem (v příslušném případě).

8.   

Region a zeměpisná poloha ohniska.

9.   

Datum podezření.

10.   

Datum potvrzení.

11.   

Použité diagnostické metody.

12.   

Původ nákazy.

13.   

Přijatá opatření k tlumení.

14.   

Zvířata spojená s ohniskem:

a)

Suchozemská zvířata (podle druhů) s výjimkou včel a čmeláků:

i)

počet vnímavých zvířat, v příslušném případě včetně volně žijících zvířat;

ii)

odhadovaný počet klinicky nebo subklinicky infikovaných nebo zamořených zvířat, v příslušném případě včetně volně žijících zvířat;

iii)

odhadovaný počet zvířat, která uhynula nebo, v případě volně žijících zvířat, byla nalezena mrtvá;

iv)

počet usmrcených zvířat;

v)

počet poražených zvířat.

b)

Včely a čmeláci:

i)

počet vnímavých včelstev;

ii)

počet klinicky nebo subklinicky infikovaných nebo zamořených včelstev;

iii)

počet uhynulých včelstev;

iv)

počet zlikvidovaných včelstev.

c)

Vodní živočichové (podle druhů):

i)

odhadovaný počet nebo biomasa vnímavých živočichů, v příslušném případě včetně volně žijících živočichů;

ii)

odhadovaný počet nebo biomasa klinicky nebo subklinicky infikovaných živočichů, v příslušném případě včetně volně žijících živočichů;

iii)

odhadovaný počet nebo biomasa živočichů, kteří uhynuli nebo, v případě volně žijících živočichů, byli nalezeni mrtví;

iv)

odhadovaný počet nebo biomasa usmrcených živočichů;

v)

odhadovaný počet nebo biomasa poražených živočichů.

15.   

Datum předběžného čistění a dezinfekce (v příslušném případě).


PŘÍLOHA III

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV V RÁMCI UNIE O ZJIŠTĚNÍ NÁKAZ UVEDENÝCH NA SEZNAMU V SOULADU S ČL. 4 ODST. 3

1.   

Datum zprávy.

2.   

Období, za něž se podává zpráva.

3.   

Název země.

4.   

Název nákazy a v příslušném případě typ patogenu.

5.   

Počet ohnisek podle druhu nebo skupiny druhů zvířat uvedených na seznamu během období, za něž se podává zpráva.

6.   

Datum potvrzení posledního ohniska.


PŘÍLOHA IV

REGIONY V ČLENSKÝCH STÁTECH PRO ÚČELY HLÁŠENÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV V SOULADU S ČLÁNKEM 5

Členský stát:

Regiony pro účely hlášení a podávání zpráv:

Belgie

province — provincie

Bulharsko

област

Česko

okres

Dánsko

veterinární jednotky nebo obce

Německo

Kreis, Regierungsbezirk nebo Bundesland

Estonsko

maakond

Irsko

county

Řecko

περιφερειακή ενότητα

Španělsko

provincia

Francie

département

Chorvatsko

županija

Itálie

provincia

Kypr

επαρχία

Lotyšsko

novads

Litva

apskritis

Lucembursko

celá země

Maďarsko

megye

Malta

celá země

Nizozemsko

gemeente

Rakousko

Bezirk

Polsko

powiat

Portugalsko

pevninská část: distrito

ostatní části území: região autónoma

Rumunsko

județ

Slovinsko

območni urad

Slovensko

kraj

Finsko

maakunta/landskap

Švédsko

kommun


PŘÍLOHA V

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PROVÁDĚNÍ POVINNÝCH A VOLITELNÝCH ERADIKAČNÍCH PROGRAMŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V SOULADU S ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. A)

ODDÍL 1

Výsledky eradikačních programů pro nákazy suchozemských zvířat kategorie B a C na základě udělení statusu území prostého nákazy na úrovni zařízení

Informace, které mají být poskytnuty o eradikačních programech pro nákazy suchozemských zvířat kategorie B a C na základě udělení statusu území prostého nákazy na úrovni zařízení

1.

Datum zprávy.

2.

Období, za něž se podává zpráva.

3.

Název země.

4.

Název nákazy.

5.

Územní působnost (v případě změny územní působnosti v souladu s přílohou VII oddílem 1 bodem 4).

6.

Informace o dotčených zařízeních a zvířatech nacházejících se na daném území v souladu s bodem 5, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících zvířata cílové populace zvířat s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (1), ke dni 31. prosince;

b)

počet zvířat cílové populace zvířat chovaných v zařízeních uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení se statusem území prostého nákazy včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, s očkováním nebo bez očkování, je-li to relevantní, z počtu zařízení uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince;

d)

počet zvířat chovaných v zařízeních uvedených v písmenu c);

e)

počet zařízení s jedním nebo více potvrzenými případy z počtu zařízení uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince;

f)

počet ohnisek potvrzených během období, za něž se podává zpráva.

ODDÍL 2

Výsledky eradikačních programů pro infekci RABV

Informace, které mají být poskytnuty o eradikačních programech pro infekci RABV:

1.

Datum zprávy.

2.

Období, za něž se podává zpráva.

3.

Název země.

4.

Územní působnost (v případě změny územní působnosti v souladu s přílohou VII oddílem 2 bodem 3).

5.

Informace o dozoru podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region, včetně alespoň map s údaji o:

a)

počtu vyšetřených indikátorových zvířat podle druhu;

b)

počtu potvrzených případů podle druhu.

6.

Informace o očkování volně žijících zvířat, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet a data očkovacích kampaní;

b)

dosažená hustota očkovacích návnad a, pokud je celková rozloha oblasti očkování v rámci jedné očkovací kampaně větší než 20 000 km2, mapy hustoty očkovacích návnad;

c)

na žádost Komise elektronické soubory obsahující:

i)

letové trasy zaznamenané během distribuce očkovacích návnad;

ii)

distribuci očkovacích návnad (čas a polohu každé vypuštěné návnady) zaznamenanou během letecké distribuce, pokud je celková rozloha oblasti očkování v rámci jedné očkovací kampaně větší než 20 000 km2;

d)

informace o sledování účinnosti očkování včetně map s údaji o:

i)

počtu zvířat pozitivních na biomarkerový test/počtu provedených biomarkerových testů;

ii)

počtu zvířat pozitivních na sérologické vyšetření/počtu provedených sérologických vyšetření.

ODDÍL 3

Výsledky eradikačních programů pro infekci BTV

Informace, které mají být poskytnuty o eradikačních programech pro infekci BTV:

1.

Datum zprávy.

2.

Období, za něž se podává zpráva.

3.

Název země.

4.

Územní působnost (v případě změny územní působnosti v souladu s přílohou VII oddílem 3 bodem 3).

5.

Informace o dozoru na daném území v souladu s bodem 4, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících zvířata cílové populace zvířat, ke dni 31. prosince;

b)

počet zvířat cílové populace zvířat chovaných v zařízeních uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení chovajících zvířata cílové populace zvířat, v nichž bylo provedeno očkování proti infekci BTV, a počet zvířat očkovaných během období, za něž se podává zpráva, podle druhu a, je-li to relevantní, podle sérotypů BTV;

d)

počet ohnisek podle sérotypů BTV potvrzených během období, za něž se podává zpráva;

e)

počet a poloha zařízení chráněných před vektory, je-li to relevantní;

f)

popis oblastí sezónně prostých BTV a data začátku a konce období prostého vektorů, je-li to relevantní.

ODDÍL 4

Výsledky eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C

Informace, které mají být poskytnuty o eradikačních programech pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C:

1.

Datum zprávy.

2.

Období, za něž se podává zpráva.

3.

Název země.

4.

Název nákazy.

5.

Územní působnost (v případě změny územní působnosti v souladu s přílohou VII oddílem 4 bodem 4).

6.

Informace o dotčených zařízeních akvakultury a zvířatech nacházejících se na daném území uvedeném v bodě 5, podle jednotky, oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet schválených zařízení akvakultury a počet registrovaných zařízení akvakultury chovajících živočichy cílové populace živočichů a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích, která jsou zahrnuta do eradikačního programu, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích z počtu zařízení nebo míst odběru vzorků uvedených v písmenu a), která nejsou infikována, ke dni 31. prosince;

c)

počet infikovaných zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích s potvrzenými případy z počtu zařízení a míst odběru vzorků uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince;

d)

počet nových infikovaných zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích s potvrzenými případy z počtu zařízení a míst odběru vzorků uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).


PŘÍLOHA VI

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PROVÁDĚNÍ POVINNÝCH A VOLITELNÝCH ERADIKAČNÍCH PROGRAMŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V SOULADU S ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. B), A INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAHRNUTY DO ŽÁDOSTÍ O UZNÁNÍ STATUSU ÚZEMÍ PROSTÉHO NÁKAZY PRO ČLENSKÉ STÁTY NEBO OBLASTI, POKUD JDE O NÁKAZY SUCHOZEMSKÝCH ZVÍŘAT A VODNÍCH ŽIVOČICHŮ, A DO ŽÁDOSTÍ O UZNÁNÍ STATUSU ÚZEMÍ PROSTÉHO NÁKAZY PRO JEDNOTKY, POKUD JDE O NÁKAZY VODNÍCH ŽIVOČICHŮ, V SOULADU S ČLÁNKEM 11

ODDÍL 1

Splnění obecných kritérií

Obecné informace, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy:

1.

Datum žádosti.

2.

Název země.

3.

Název nákazy.

4.

Územní působnost, pokud jde o uznání statusu území prostého nákazy.

5.

Prohlášení potvrzující, že jsou splněna příslušná obecná kritéria v souladu s čl. 66 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro členské státy nebo oblasti, nebo v souladu s čl. 73 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci pro jednotky chovající živočichy pocházející z akvakultury.

ODDÍL 2

Status území prostého nákazy na základě nepřítomnosti druhů uvedených na seznamu

Informace, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy na základě nepřítomnosti druhů uvedených na seznamu:

Dokumentace souladu s čl. 67 odst. 2 nebo čl. 74 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

ODDÍL 3

Status území prostého nákazy na základě neschopnosti patogenního původce přežít

Informace, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy na základě neschopnosti patogenního původce přežít:

Dokumentace souladu s čl. 68 odst. 2 nebo čl. 75 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

ODDÍL 4

Status území prostého nákazy na základě neschopnosti vektorů uvedených na seznamu pro nákazy suchozemských zvířat uvedené na seznamu přežít

Informace, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy na základě neschopnosti vektorů uvedených na seznamu pro nákazy suchozemských zvířat uvedené na seznamu přežít:

Dokumentace souladu s čl. 69 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

ODDÍL 5

Status území prostého nákazy na základě historických údajů a údajů o dozoru

1.

Informace, které má příslušný orgán zahrnout do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy na základě historických údajů a údajů o dozoru za předpokladu, že daná nákaza nebyla na dotčeném území nikdy oznámena nebo byla eradikována a nebyla na uvedeném území oznámena alespoň 25 let před podáním žádosti o uznání statusu území prostého nákazy:

a)

je-li žádáno o uznání statusu území prostého infestace roztočem Varroa spp.:

dokumentované důkazy o splnění požadavků stanovených v části III oddíle 1 písm. a) až f) přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

b)

je-li žádáno o uznání statusu území prostého bonamiózy (Bonamia exitiosa):

i)

výsledky průzkumu prováděného po dobu alespoň jednoho roku ve všech zařízeních nebo skupinách zařízení chovajících druhy uvedené na seznamu v rámci daného členského státu, oblasti nebo jednotky a je-li to vyžadováno, místa odběru vzorků ve volně žijících populacích. Vyšetření muselo být provedeno s použitím velikosti vzorku, která umožňuje zjištění bonamiózy (Bonamia exitiosa) s 95 % mírou spolehlivosti, je-li patogenní původce přítomen v populaci v míře prevalence 2 %;

ii)

opatření uplatňovaná k prevenci zavlečení bonamiózy (Bonamia exitiosa) na dotčené území;

iii)

opatření uplatňovaná k tlumení nákazy v případě ohniska;

c)

je-li žádáno o uznání statusu území prostého infekce WSSV:

i)

výsledky průzkumu prováděného po dobu alespoň jednoho roku ve všech zařízeních nebo skupinách zařízení chovajících druhy uvedené na seznamu v rámci daného členského státu, oblasti nebo jednotky a je-li to vyžadováno, místa odběru vzorků ve volně žijících populacích. Vyšetření muselo být provedeno s použitím velikosti vzorku, která umožňuje zjištění infekce WSSV s 95 % mírou spolehlivosti, je-li patogenní původce přítomen v populaci v míře prevalence 2 %;

ii)

opatření uplatňovaná k prevenci zavlečení WSSV na dotčené území;

iii)

opatření uplatňovaná k tlumení nákazy v případě ohniska.

2.

Informace za období alespoň předchozích deseti let, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého BVD na základě historických údajů a údajů o dozoru, pokud byla daná nákaza v posledních 25 letech oznámena a byla z dotčeného území eradikována:

a)

počet zařízení chovajících skot podle jejich nákazového statusu (1) a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince každého roku;

b)

strategie/režimy vyšetření a diagnostické metody použité ke stanovení statusu BVD v zařízeních chovajících skot (infikovaná, neinfikovaná);

c)

strategie/režimy vyšetření a diagnostické metody použité k udržení neinfikovaného statusu zařízení chovajících skot;

d)

opatření uplatňovaná k prevenci zavlečení viru BVD na dotčené území;

e)

opatření uplatňovaná k tlumení nákazy v případě ohniska;

f)

počet ohnisek za rok;

g)

počet potvrzených případů během předchozích osmnácti měsíců;

h)

historie očkování a datum zákazu očkování proti BVD pro chovaný skot.

3.

Informace, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy na základě historických údajů a údajů o dozoru, je-li žádáno o uznání statusu území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování:

dokumentované důkazy o splnění požadavků stanovených v části IV oddíle 1 písm. a) až e) přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

ODDÍL 6

Status území prostého nákazy na základě eradikačních programů

Informace, které mají být zahrnuty do žádostí o uznání statusu území prostého nákazy na základě eradikačních programů, za kalendářní rok:

1.

V případě eradikačních programů pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, pokud jde o chovaný skot, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících skot, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení chovajících skot se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, s očkováním nebo bez očkování, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení chovajících skot, u něhož je každoročně provedeno sérologické vyšetření pro udělení nebo udržení statusu, a počet vyšetřených kusů skotu;

d)

počet zařízení s podezřením v návaznosti na vyšetření uvedené v písmenu c);

e)

počet kusů skotu přivedených do zařízení uvedeného v písmenu a);

f)

počet kusů skotu, u nichž bylo provedeno sérologické vyšetření v souvislosti s jejich přivedením do zařízení;

g)

počet zařízení s podezřením v návaznosti na vyšetření uvedené v písmenu f);

h)

počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, mezi zařízeními uvedenými v písmenech d) a g);

i)

počet zařízení, kde bylo provedeno šetření na případy abortu, které mohly být zapříčiněny infekcí způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis;

j)

počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, mezi zařízeními uvedenými v písmenu i);

k)

celkový počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, je-li odlišný od součtu zařízení oznámených v písmenech h) a j);

l)

datum posledního očkování chovaného skotu proti infekci způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis;

m)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

2.

V případě eradikačních programů pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, pokud jde o chované ovce a kozy, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících ovce nebo kozy, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet ovcí nebo koz chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení chovajících ovce nebo kozy se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, s očkováním nebo bez očkování, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet ovcí nebo koz chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení chovajících ovce nebo kozy, u nichž je každoročně provedeno sérologické vyšetření pro udělení nebo udržení statusu, a počet vyšetřených ovcí nebo koz;

d)

počet zařízení s podezřením v návaznosti na vyšetření uvedené v písmenu c);

e)

počet ovcí nebo koz přivedených do zařízení uvedeného v písmenu a);

f)

počet ovcí nebo koz, u nichž bylo provedeno sérologické vyšetření v souvislosti s jejich přivedením do zařízení;

g)

počet zařízení s podezřením v návaznosti na vyšetření uvedené v písmenu f);

h)

počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, mezi zařízeními uvedenými v písmenech d) a g);

i)

počet zařízení, kde bylo provedeno šetření na případy abortu, které mohly být zapříčiněny infekcí způsobenou Brucella abortus, B. melitensis a B. suis;

j)

počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, mezi zařízeními uvedenými v písmenu i);

k)

celkový počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, je-li odlišný od součtu zařízení oznámených v písmenech h) a j);

l)

datum posledního očkování chovaných ovcí a koz proti infekci způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis;

m)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet ovcí a koz chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

3.

V případě eradikačních programů pro infekci způsobenou MTBC, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících skot, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení chovajících skot se statusem území prostého infekce způsobené MTBC, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení chovajících skot vyšetřený během roku pro udělení nebo udržení statusu a počet kusů skotu vyšetřených pro každý z níže uvedených režimů vyšetření stanovených v části II kapitole 1 oddíle 2 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:

i)

vyšetření vyžadováno každých 12 měsíců;

ii)

vyšetření vyžadováno každých 24 měsíců;

iii)

vyšetření vyžadováno každých 36 měsíců;

iv)

vyšetření vyžadováno každých 48 měsíců;

d)

počet zařízení s podezřením v návaznosti na vyšetření uvedené v písmenu c);

e)

počet kusů skotu přivedených do zařízení uvedeného v písmenu a);

f)

počet kusů skotu, u nichž bylo provedeno vyšetření v souvislosti s jejich přivedením do zařízení;

g)

počet zařízení s podezřením v návaznosti na vyšetření uvedené v písmenu f);

h)

počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, mezi zařízeními uvedenými v písmenech d) a g);

i)

počet kusů skotu odeslaných na jatky ze zařízení se statusem území prostého infekce způsobené MTBC;

j)

počet kusů poraženého skotu, mezi skotem uvedeným v písmenu i), u nichž byly pozorovány podezřelé léze infekce způsobené MTBC, které byly šetřeny;

k)

počet kusů skotu, mezi skotem uvedeným v písmenu j), u nichž byla potvrzena infekce;

l)

celkový počet zařízení, kde byla potvrzena infekce v návaznosti na zjištění podezřelé léze na jatkách;

m)

celkový počet zařízení, kde byla potvrzena infekce, je-li odlišný od součtu zařízení oznámených v písmenech h) a l);

n)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

4.

V případě eradikačních programů pro EBL, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících skot, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení se statusem území prostého EBL, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení, jimž byl udělen status území prostého EBL, a počet kusů skotu vyšetřených v těchto zařízeních;

d)

počet zařízení, kde bylo provedeno vyšetření pro udržení statusu území prostého EBL, a počet kusů skotu vyšetřených v těchto zařízeních;

e)

počet zařízení uvedených v písmenu c) a počet zařízení uvedených v písmenu d) s jedním nebo více podezřelými případy;

f)

počet zařízení a počet kusů skotu uvedených v písmenu c) s potvrzenými případy v návaznosti na šetření podezřelých případů uvedených v písmenu e);

g)

počet zařízení a počet kusů skotu uvedených v písmenu d) s potvrzenými případy v návaznosti na šetření podezřelých případů uvedených v písmenu e), včetně počtu potvrzených případů;

h)

počet poražených kusů skotu starších 24 měsíců;

i)

počet podezřelých případů, které byly zjištěny v rámci úředního postmortálního vyšetření zvířat uvedených v písmenu h) a které byly šetřeny za účelem potvrzení, nebo vyloučení přítomnosti EBL;

j)

počet potvrzených případů v návaznosti na vyšetření skotu chovaného v zařízení uvedené v písmenu i);

k)

počet zařízení s jedním nebo více potvrzenými případy, ke dni 31. prosince;

l)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

5.

V případě eradikačních programů pro IBR/IPV, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících skot, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení se statusem území prostého IBR/IPV, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení, jimž byl udělen status území prostého IBR/IPV, a počet kusů skotu vyšetřených v těchto zařízeních;

d)

počet zařízení, kde bylo provedeno vyšetření pro udržení statusu území prostého IBR/IPV, a počet kusů skotu vyšetřených v těchto zařízeních, podle režimů vyšetření stanovených v části IV kapitole 1 oddíle 2 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

e)

počet zařízení s potvrzenými případy včetně počtu potvrzených případů;

f)

počet zařízení uvedených v písmenech a) a b), která chovají skot očkovaný metodou odlišení infikovaného zvířete od očkovaného zvířete (DIVA), a počet zvířat očkovaných metodou DIVA, která jsou chována v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

g)

počet kusů skotu očkovaných metodou DIVA během období, za něž se podává zpráva;

h)

v příslušném případě datum posledního očkování chovaného skotu proti IBR/IPV;

i)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

6.

V případě eradikačních programů pro infekci ADV, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících prasata, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet prasat chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení se statusem území prostého infekce ADV, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet prasat chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení, jimž byl udělen status území prostého infekce ADV, a počet prasat vyšetřených v těchto zařízeních;

d)

počet zařízení, kde bylo provedeno vyšetření pro udržení statusu území prostého infekce ADV, a počet prasat vyšetřených v těchto zařízeních;

e)

počet zařízení s klinickým, virologickým nebo sérologickým důkazem o infekci ADV;

f)

počet zařízení s potvrzenými případy, ke dni 31. prosince;

g)

počet zařízení uvedených v písmenu a), která provádějí očkování metodou DIVA, a počet prasat očkovaných metodou DIVA;

h)

v příslušném případě datum posledního očkování chovaných prasat proti ADV;

i)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet prasat chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

7.

V případě eradikačních programů pro BVD, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících skot, s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení se statusem území prostého BVD, včetně zařízení s pozastaveným statusem území prostého nákazy, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

c)

počet zařízení se statusem území prostého BVD v souladu s částí VI kapitolou 1 oddílem 1 bodem 2 písm. b) přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, která si status území prostého BVD udržují v souladu s částí VI kapitolou 1 oddílem 2 bodem 2 přílohy IV uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince;

d)

počet zařízení, jimž byl udělen status území prostého BVD, a počet kusů skotu vyšetřených v těchto zařízeních;

e)

počet zařízení, kde bylo provedeno vyšetření pro udržení statusu území prostého BVD, a počet kusů skotu vyšetřených v těchto zařízeních;

f)

počet zařízení s potvrzenými případy, ke dni 31. prosince, včetně počtu potvrzených případů;

g)

počet zařízení s potvrzenými případy epizootologicky spojenými s přivedením zvířat;

h)

počet zařízení, kde je chovaný skot očkován proti BVD, a počet očkovaných zvířat;

i)

v příslušném případě datum posledního očkování chovaného skotu proti BVD;

j)

počet zařízení, na něž se vztahuje odchylka v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a počet kusů skotu chovaných v těchto zařízeních, ke dni 31. prosince.

8.

V případě eradikačních programů pro infekci RABV, podle oblasti nebo regionu, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region, informace o:

a)

dozoru, včetně alespoň map s údaji o:

i)

vyšetřených indikátorových zvířatech podle druhu;

ii)

potvrzených případech podle druhu;

b)

očkování volně žijících zvířat:

i)

počet a data očkovacích kampaní;

ii)

dosažená hustota očkovacích návnad podle oblasti nebo regionu a, pokud je celková rozloha oblasti očkování v rámci jedné očkovací kampaně větší než 20 000 km2, mapy hustoty očkovacích návnad;

iii)

na žádost Komise elektronické soubory obsahující:

letové trasy zaznamenané během distribuce očkovacích návnad,

distribuci očkovacích návnad; čas a poloha každé vypuštěné návnady zaznamenané během letecké distribuce, pokud je celková rozloha oblasti očkování v rámci jedné očkovací kampaně větší než 20 000 km2;

iv)

sledování účinnosti očkování včetně map s údaji o:

počtu zvířat pozitivních na biomarkerový test/počtu provedených biomarkerových testů,

počtu zvířat pozitivních na sérologické vyšetření/počtu sérologických vyšetření;

v)

počet a výsledky titrace provedených testů očkovacích návnad;

c)

počtu potvrzených případů, u nichž se infekce RABV na dotčeném území nevyskytla (importované případy);

d)

pokud byly zjištěny epizootologické souvislosti v případech uvedených v písmenu c), výsledky zvýšeného dozoru prováděného během období šesti měsíců po smrti dotčeného zvířete, je-li to relevantní.

9.

V případě eradikačních programů pro infekci BTV:

a)

územní působnost s mapou a popisem a vymezením zeměpisných a správních oblastí, na něž se eradikační program vztahuje, a názvy oblastí a regionů, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region; je-li to relevantní, důvody pro uplatnění odchylky stanovené v čl. 37 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 a vývoj oblasti během programu;

b)

počet zařízení chovajících zvířata cílové populace zvířat, ke dni 31. prosince;

c)

počet zvířat cílové populace zvířat chovaných v zařízeních uvedených v písmenu b), ke dni 31. prosince;

d)

každoročně realizovaná schémata odběru vzorků: mapovací jednotka a zavedená výběrová kritéria, četnost vyšetření, počet vyšetření, typ diagnostických metod a výsledky;

e)

počet potvrzených případů podle oblasti, druhu, roku/měsíců a sérotypu (sérotypů) BTV;

f)

počet očkovaných zvířat podle roku, druhu a sérotypu (sérotypů) BTV;

g)

výjimky udělené pro přemísťování, počet dotčených zvířat a, je-li to relevantní, přizpůsobení prováděného dozoru;

h)

koordinovaná opatření s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li to relevantní, a přizpůsobení dozoru vnějším zdrojům infekce BTV.

10.

V případě eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C, podle oblasti, jednotky nebo regionu, je-li do územní působnosti zahrnut víc než jeden region:

a)

počet schválených zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, počet registrovaných zařízení akvakultury chovajících živočichy cílové populace živočichů a míst odběru vzorků ve volně žijících populacích, která jsou zahrnuta do eradikačního programu, a rovněž mapy zobrazující polohu zařízení a míst odběru vzorků ve volně žijících populacích, ke dni 31. prosince;

b)

počet zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích, z počtu zařízení nebo míst odběru vzorků uvedených v písmenu a), která nejsou infikována, ke dni 31. prosince;

c)

počet veterinárních kontrol podle schválených a, je-li to relevantní, registrovaných zařízení akvakultury;

d)

počet odběrů vzorků podle schválených a, je-li to relevantní, registrovaných zařízení akvakultury nebo míst odběru vzorků ve volně žijících populacích a rovněž podrobnosti o druzích, výsledcích odběru vzorků (pozitivních/negativních) a teplotě vody v době odběru vzorků;

e)

počet infikovaných zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích s potvrzenými případy z počtu zařízení uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince;

f)

počet nových infikovaných zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích s potvrzenými případy z počtu zařízení uvedených v písmenu a), ke dni 31. prosince.


(1)  Infikovaný, neinfikovaný, neznámý.


PŘÍLOHA VII

INFORMACE POŽADOVANÉ PRO PŘEDLOŽENÍ ERADIKAČNÍCH PROGRAMŮ V SOULADU S ČLÁNKEM 10

ODDÍL 1

Předložení eradikačních programů pro nákazy suchozemských zvířat kategorie B a C na základě udělení statusu území prostého nákazy na úrovni zařízení

Informace, které mají být zahrnuty do eradikačních programů pro nákazy suchozemských zvířat kategorie B a C na základě udělení statusu území prostého nákazy na úrovni zařízení:

1.

Datum předložení.

2.

Název země.

3.

Název nákazy.

4.

Územní působnost s popisem a vymezením zeměpisných a správních oblastí, na něž se eradikační program vztahuje, a názvy oblastí a regionů, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region,

5.

Popis epizootologické situace pro každou oblast nebo region, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících zvířata cílové populace zvířat podle nákazového statusu (1) s výjimkou zařízení, na něž se vztahuje odchylka uvedená v bodě 6 písm. f), ke dni 31. prosince;

b)

počet zvířat cílové populace zvířat chovaných v zařízeních uvedených v písmenu a) podle nákazového statusu;

c)

mapy zobrazující hustotu cílové populace zvířat uvedených v písmenu b) podle nákazového statusu;

d)

časovou osu s údaji o prevalenci a incidenci a, je-li to relevantní, historií očkování, za období alespoň posledních pěti let a

e)

informace o epizootologické situaci u dalších populací zvířat, je-li to relevantní.

6.

Popis strategie tlumení nákazy v rámci eradikačního programu v souladu s článkem 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 zahrnující alespoň:

a)

schémata odběru vzorků a diagnostické metody, které mají být použity, v souladu s přílohou IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:

i)

pro udělení statusu území prostého nákazy zařízením a udržení uvedeného statusu;

ii)

pro potvrzení, nebo vyloučení nákazy u podezřelého případu;

b)

opatření k tlumení nákazy, která mají být uplatněna u potvrzeného případu;

c)

opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizik, která mají být provedena;

d)

typ očkovacích látek, které mají být použity, a očkovací schéma, je-li to relevantní;

e)

opatření, která mají být provedena, pokud jde o další populace zvířat, je-li to relevantní;

f)

odchylky, které mají být uplatněny v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, je-li to relevantní;

g)

koordinovaná opatření s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li to relevantní.

7.

Popis organizace, dohledu a úloh stran, které jsou do eradikačního programu zapojeny, zahrnující alespoň:

a)

orgány odpovědné za koordinaci provádění programu a dohled nad ním;

b)

oblasti odpovědnosti všech zúčastněných stran.

8.

Předpokládaná doba trvání eradikačního programu.

9.

Průběžné cíle eradikačního programu zahrnující alespoň:

a)

očekávaný roční pokles počtu infikovaných zařízení;

b)

očekávaný roční nárůst počtu zařízení se statusem území prostého nákazy;

c)

očekávanou míru proočkovanosti, je-li to relevantní.

ODDÍL 2

Předložení eradikačních programů pro infekci RABV

Informace, které mají být zahrnuty do eradikačních programů pro infekci RABV:

1.

Datum předložení.

2.

Název země.

3.

Územní působnost s popisem a vymezením zeměpisných a správních oblastí, na něž se eradikační program vztahuje, a názvy oblastí a regionů, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region.

4.

Popis epizootologické situace během alespoň posledních pěti let zahrnující:

a)

počet potvrzených případů podle druhu zvířat uvedených na seznamu;

b)

mapy zobrazující distribuci potvrzených případů uvedených v písmenu a) za rok;

c)

strategii tlumení nákazy a výsledky opatření k tlumení.

5.

Popis strategie tlumení nákazy v rámci eradikačního programu v souladu s článkem 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:

a)

dozor zahrnující alespoň:

i)

cílovou populaci zvířat;

ii)

schémata odběru vzorků a podrobnosti o sběru mrtvých zvířat;

iii)

diagnostické metody;

b)

je-li to relevantní, očkování zahrnující alespoň:

i)

očkování chovaných zvířat v rámci eradikačního programu:

typ očkovacích látek, které mají být použity,

cílovou populaci;

ii)

očkování volně žijících zvířat:

definici/vymezení oblasti očkování,

četnost a předpokládaná data očkovacích kampaní,

očkovací návnady, které mají být použity,

metodu distribuce očkovacích návnad a koncipovanou hustotu očkovacích návnad,

popis metod, které mají být použity k posouzení správné distribuce očkovacích návnad,

popis strategie sledování účinnosti očkování, pokud jde o sérologii a příjem očkovacích návnad v cílové populaci zvířat, schémata odběru vzorků, včetně podrobností o sběru mrtvých zvířat, a diagnostické metody,

popis opatření k zajištění zachování jakosti očkovací návnady před její distribucí, zejména pokud jde o titraci očkovacích návnad a kontroly chladicího řetězce,

očkování toulavých psů, včetně typu očkovacích látek, které mají být použity, a cílové populace;

c)

opatření k tlumení nákazy, která mají být uplatněna u potvrzeného případu;

d)

veřejné informační kampaně, které mají být realizovány;

e)

opatření, která mají být provedena s cílem snížit kontakt s infikovanými zvířaty;

f)

koordinovaná opatření s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li to relevantní.

6.

Popis organizace, dohledu a úloh stran, které jsou do eradikačního programu zapojeny, zahrnující alespoň:

a)

orgány odpovědné za koordinaci provádění programu a dohled nad ním;

b)

oblasti odpovědnosti všech zúčastněných stran.

7.

Předpokládaná doba trvání eradikačního programu.

8.

Průběžné cíle eradikačního programu zahrnující alespoň:

a)

očekávaný roční pokles počtu ohnisek;

b)

očekávaný počet potvrzených ohnisek v oblastech s ohnisky v předchozím roce;

c)

očekávané procento sérokonverze u cílových populací zvířat;

d)

očekávané procento příjmu očkovací látky u zvířat cílových druhů.

ODDÍL 3

Předložení eradikačních programů pro infekci BTV

Informace, které mají být zahrnuty do eradikačních programů pro infekci BTV:

1.

Datum předložení.

2.

Název země.

3.

Územní působnost s popisem a vymezením zeměpisných a správních oblastí, na něž se eradikační program vztahuje, a názvy oblastí a regionů, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region, a důvody pro uplatnění odchylky stanovené v čl. 37 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, je-li to relevantní.

4.

Popis epizootologické situace pro každou oblast nebo region, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet zařízení chovajících zvířata cílové populace zvířat, ke dni 31. prosince;

b)

počet zvířat cílové populace zvířat chovaných v zařízeních uvedených v písmenu a);

c)

mapy zobrazující:

i)

hustotu cílové populace zvířat uvedených v písmenu b) a

ii)

zeměpisné rozšíření případů infekce BTV podle sérotypů za období alespoň posledních pěti let;

d)

časovou osu s údaji o prevalenci a incidenci a, je-li to relevantní, historií očkování, za období alespoň posledních pěti let

e)

výsledky dozoru nad vektory za období alespoň posledních pěti let;

f)

informace o epizootologické situaci u dalších populací zvířat, je-li to relevantní.

5.

Popis strategie tlumení nákazy v rámci eradikačního programu v souladu s článkem 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 zahrnující alespoň:

a)

podrobnosti o aktivním dozoru, který má být prováděn v souladu s částí II kapitolou 1 oddílem 4 přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, včetně:

i)

map zobrazujících zeměpisné jednotky;

ii)

výběru míst odběru vzorků, schémat odběru vzorků a diagnostických metod použitých pro sledování ověřovacích zvířat;

iii)

výběru míst odběru vzorků, schémat odběru vzorků a diagnostických metod použitých pro strukturované průzkumy prevalence;

b)

typ očkovacích látek, které mají být použity, a očkovací schémata pro očkování příslušné cílové populace zvířat, je-li to relevantní;

c)

postup a diagnostické metody pro potvrzení, nebo vyloučení nákazy u podezřelého případu;

d)

opatření k tlumení nákazy, která mají být uplatněna u potvrzeného případu;

e)

omezení přemísťování zavedená pro přemísťování chovaných zvířat a zárodečných produktů;

f)

opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizik, která mají být provedena;

g)

podrobnosti o dozoru nad vektory a, je-li to relevantní, o stanovení oblastí sezónně prostých BTV;

h)

podrobnosti o udělování statusu „zařízení chráněného před vektory“ zařízením, je-li to relevantní;

i)

koordinovaná opatření s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li to relevantní.

6.

Popis organizace, dohledu a úloh stran, které jsou do eradikačního programu zapojeny, zahrnující alespoň:

a)

orgány odpovědné za koordinaci provádění programu a dohled nad ním;

b)

oblasti odpovědnosti všech zúčastněných stran.

7.

Předpokládaná doba trvání eradikačního programu.

8.

Průběžné cíle eradikačního programu zahrnující alespoň:

a)

očekávaný roční pokles počtu potvrzených případů u cílové populace zvířat;

b)

očekávaný roční nárůst počtu zeměpisných jednotek prostých nákazy;

c)

očekávanou míru proočkovanosti, je-li to relevantní.

ODDÍL 4

Předložení eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C

Informace, které mají být zahrnuty do eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů kategorie B a C:

1.

Datum předložení.

2.

Název země.

3.

Název nákazy.

4.

Územní působnost s popisem a vymezením zeměpisných a správních oblastí, na něž se eradikační program vztahuje, a názvy oblastí nebo jednotek.

5.

Popis epizootologické situace pro každou oblast, jednotku nebo region, je-li do územní působnosti programu zahrnut víc než jeden region:

a)

počet schválených zařízení akvakultury a počet registrovaných zařízení akvakultury chovajících živočichy cílové populace živočichů, podle typu produkce a podle nákazového statusu (2), ke dni 31. prosince;

b)

druhy uvedené na seznamu, které jsou chovány v zařízeních akvakultury uvedených v písmenu a), podle nákazového statusu;

c)

mapy zobrazující:

i)

zeměpisnou polohu zařízení akvakultury uvedených v písmenu a) a příslušná povodí a

ii)

zeměpisné rozšíření případů infekce s příslušnou kategorií nákazy B nebo C, za období alespoň posledních pěti let;

d)

informace o epizootologické situaci u volně žijících vodních živočichů, je-li to relevantní.

6.

Popis strategie tlumení nákazy v rámci eradikačního programu v souladu s článkem 46 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 zahrnující alespoň:

a)

schémata odběru vzorků a diagnostické metody, které mají být použity, v souladu s přílohou VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro:

i)

veterinární kontroly a odběr vzorků v zařízeních akvakultury;

ii)

cílený dozor u volně žijících populací, je-li to relevantní;

b)

opatření k tlumení nákazy, která mají být uplatněna u potvrzeného případu;

c)

opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizik, která mají být provedena;

d)

očkovací schémata, je-li to relevantní;

e)

opatření, která mají být provedena, pokud jde o volně žijící vodní živočichy, a počet a zeměpisnou polohu míst odběru vzorků, je-li to relevantní;

f)

odchylky, které mají být uplatněny v souladu s článkem 53 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, je-li to relevantní;

g)

koordinovaná opatření s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li to relevantní.

7.

Popis organizace, dohledu a úloh stran, které jsou do eradikačního programu zapojeny, zahrnující alespoň:

a)

orgány odpovědné za koordinaci provádění programu a dohled nad ním;

b)

oblasti odpovědnosti všech zúčastněných stran.

8.

Předpokládaná doba trvání eradikačního programu.

9.

Průběžné cíle eradikačního programu a strategie tlumení nákazy pro jeho provádění zahrnující alespoň:

a)

očekávaný roční pokles počtu infikovaných zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích;

b)

očekávaný roční nárůst počtu zařízení akvakultury a, je-li to relevantní, míst odběru vzorků ve volně žijících populacích, u nichž bylo vyšetření negativní;

c)

očekávanou míru proočkovanosti, je-li to relevantní.


(1)  Prostý nákazy, infikovaný nebo neznámý.

(2)  Neinfikovaný, infikovaný, neznámý.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU