(EU) 2020/1988Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Publikováno: Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 4-136 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 422/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1988

ze dne 11. listopadu 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla týkající se správy celních kvót a zvláštního zacházení při dovozu třetími zeměmi. Svěřuje rovněž Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno řádné fungování správy celních kvót v novém právním rámci, je nutno přijmout prostřednictvím těchto aktů určitá pravidla. Tyto akty by měly nahradit určitý počet aktů, kterými se stanoví společná pravidla nebo zvláštní odvětvová pravidla na základě aktů přijatých podle čl. 43 odst. 2 nebo článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), jež jsou zrušeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 (3).

(2)

Unie se v mezinárodních dohodách a v aktech přijatých podle čl. 43 odst. 2 a článku 207 Smlouvy o fungování EU zavázala k otevření celních kvót pro některé zemědělské produkty a v některých případech ke správě těchto kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Nařízení Komise a prováděcí nařízení Komise, která tyto kvóty otevřela a která stanoví zvláštní pravidla, jsou nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 zrušena. Je vhodné tato pravidla zachovat a současně nahradit zastaralá ustanovení a zefektivnit správu celních kvót.

(3)

V zájmu administrativního zjednodušení a transparentnosti je vhodné stanovit všechna pravidla pro správu těchto celních kvót v jediném nařízení.

(4)

Nařízeními Komise (ES) č. 2535/2001 (4) a (ES) č. 442/2009 (5) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (6) byly otevřeny a spravovány některé celní kvóty, při jejichž správě je uplatňována metoda souběžného zkoumání žádostí o dovozní licence, a jiné celní kvóty byly spravovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Tato nařízení byla zrušena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 (7), které stanovilo nová pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím. Aby bylo zajištěno, že i celní kvóty spravované podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu se zrušenými nařízeními, zůstanou použitelné, je nutné stanovit pravidla správy těchto celních kvót.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 2305/2003 (8), (ES) č. 1964/2006 (9), (ES) č. 539/2007 (10), (ES) č. 616/2007 (11), (ES) č. 1384/2007 (12), (ES) č. 1385/2007 (13), (ES) č. 412/2008 (14), (ES) č. 748/2008 (15) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011, (EU) č. 480/2012 (16) a (EU) č. 1223/2012 (17), kterými se stanoví správa některých dovozních celních kvót uplatněním metody souběžného zkoumání žádostí o dovozní licence, jak je uvedeno v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, byla zrušena nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/760. Tyto celní kvóty by měly zůstat otevřené a metoda jejich správy by měla být upravena. Použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ se osvědčilo v několika zemědělských odvětvích u celních kvót, které nejsou považovány za citlivé a charakterizované omezenou poptávkou. V zájmu administrativního zjednodušení by tyto dovozní kvóty měly být od nynějška spravovány v souladu s touto zásadou.

(6)

Celní kvóty, na něž se vztahují zrušená nařízení, by měly být spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (18), které upravují správu celních kvót určených k použití v chronologickém pořadí podle data přijetí celních prohlášení (zásada „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“).

(7)

Aby bylo možné u určitých celních kvót zajistit časově konzistentní dovoz, je vhodné rozdělit roční období celních kvót na podobdobí.

(8)

Zvláštní ustanovení by měla zajistit dodržování určitých požadavků na používání nebo jakost dovážených produktů. Dovozy se sníženým nebo nulovým dovozním clem v rámci kvóty by proto měly být podmíněny tím, že dovozce předloží důkaz o použití nebo jakosti produktu nebo složí jistotu ve výši rozdílu mezi clem v rámci kvóty a smluvním clem (podle doložky nejvyšších výhod). Případně by měla být na zpracování produktu poskytnuta přiměřená doba.

(9)

Měla by být stanovena zvláštní ustanovení, která zajistí určitou flexibilitu ve vztahu k požadavkům na doklady v případě vyšší moci, jako je pandemie.

(10)

Spojené království vystoupilo z Unie dne 31. ledna 2020. Dohoda o vystoupení uzavřená mezi Unií a Spojeným královstvím, která stanovila přechodné období do 31. prosince 2020, vstoupila v platnost dne 1. února 2020. Na základě uvedené dohody nemá Spojené království od 1. července 2020 možnost požádat o prodloužení tohoto přechodného období po roce 2020. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 (19) stanoví, že ode dne následujícího po dni, kdy se nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (20) přestane uplatňovat na Spojené království, mají být celní kvóty uvedené v listině koncesí a závazků Unie připojené k Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 rozděleny mezi Unii a Spojené království na základě podílu EU-27 na využití kvót stanoveného v příloze nařízení (EU) 2019/216. Toto nařízení by proto mělo zahrnovat nová množství pro EU-27 vyplývající z rozdělení, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2019/216 a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/386 (21).

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společná pravidla pro správu celních kvót uvedených v příloze I pro zemědělské produkty, zejména pokud jde o:

a)

metodu správy;

b)

celní kvótová období a případně podobdobí;

c)

požadavky na zpracování, konečné užití a jakost, které musí určité produkty splňovat, aby byly způsobilé pro dovoz v rámci celní kvóty;

d)

postupy a výši jistoty, kterou je třeba složit u produktů uvedených v písmenu c);

e)

případně podpůrné doklady.

Rovněž stanoví zvláštní pravidla pro správu některých z těchto celních kvót.

Článek 2

Správa celních kvót

1.   Celní kvóty stanovené v příloze I spravuje Unie chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Ustanovení čl. 53 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 53 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se nevztahuje na celní kvóty a dílčí celní kvóty s pořadovými čísly 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0142, 09.0143, 09.0144, 09.0161, 09.0162, 09.0145, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 a 09.0158.

Článek 3

Celní kvótová podobdobí

1.   Pokud je celní kvótové období rozděleno na podobdobí, jak je stanoveno v příloze I, zahrnuje dostupné množství v rámci celní kvóty pro podobdobí veškeré množství nevyužité během předchozího celního kvótového podobdobí. Množství nevyužitá na konci celního kvótového období se však nepřevádějí do následujícího celního kvótového období.

2.   Pokud je celní kvótové období rozděleno na podobdobí, čerpání pro každé podobdobí, s výjimkou posledního, se zastaví v pátý pracovní den Komise druhého měsíce následujícího po skončení příslušného podobdobí.

Článek 4

Podpůrné doklady

1.   Pokud je v příloze I vyžadován doklad o původu, předloží hospodářské subjekty celním orgánům Unie o něm zvláštní doklad spolu s podáním celního prohlášení s návrhem na propuštění dotyčných produktů do volného oběhu. Podpůrné doklady pro každou celní kvótu jsou uvedeny v příloze I.

2.   Pokud doklad o původu sestává z osvědčení o původu u produktů podléhajících zvláštním nepreferenčním dovozním režimům, splňuje požadavky stanovené v článku 57 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

3.   Pokud je celní kvóta stanovena jako preferenční sazební opatření ve smyslu čl. 56 odst. 2 písm. d) a e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (22), doklad o původu se vydává nebo vytváří v souladu s pravidly pro preferenční původ podle článku 64 uvedeného nařízení.

4.   Je-li požadováno osvědčení o pravosti, splňuje požadavky stanovené v kapitole II a příloze II tohoto nařízení.

5.   V případě potřeby mohou celní orgány požadovat, aby deklarant nebo dovozce dodatečně poskytli jakékoli další důkazy potřebné k prokázání původu výrobků v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení (EU) č. 952/2013 nebo s příslušnými ustanoveními dotyčné obchodní dohody.

Článek 5

Elektronické dokumenty

Pokud příslušný orgán členského státu uzná, že z důvodu vyšší moci není požadovaný úřední dokument k dispozici:

a)

příslušný orgán členského státu může vydat naskenovanou kopii původního dokumentu (v tištěné nebo elektronické podobě), pokud je taková kopie zaslána elektronickou zprávou ze schránky patřící příslušným orgánům tohoto členského státu;

b)

příslušný orgán členského státu, kterému má být předložen požadovaný úřední dokument, může přijmout naskenovanou kopii původního (tištěného nebo elektronického) dokumentu od hospodářského subjektu spolu s písemným závazkem provozovatele předložit původní dokument co možná nejdříve.

Pružnější požadavky stanovené v prvním pododstavci nezbavují celní orgány členských států povinnosti náležité péče. Přiměřeně se ujistí o pravosti a platnosti dokumentů.

Článek 6

Kontroly ve třetích zemích

Komise může požádat třetí zemi, aby zmocnila zástupce Komise k provádění, je-li to požadováno, kontrol v této třetí zemi za účelem ověření souladu s požadavky nebo podmínkami, které jsou nezbytným předpokladem pro vydání osvědčení nebo jiných úředních dokladů, které mají být předloženy celním orgánům Unie, aby mohl být produkt propuštěn do volného oběhu v rámci Unie. Tyto kontroly se provádějí společně s příslušnými orgány dotčené třetí země.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ ODVĚTVOVÁ PRAVIDLA

ODDÍL 1

OBILOVINY

Článek 7

Definice pro účely celních kvót pod pořadovými čísly 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 a 09.0130

1.   U celních kvót pod pořadovými čísly 09.0124 a 09.0131 se pro účely definice „batátů (sladkých brambor) jiných než těch, které jsou určeny k lidské spotřebě“, považují batáty (sladké brambory) za určené k lidské spotřebě ve smyslu kódu KN 0714 20 10, pokud jsou čerstvé, celé a v okamžiku celních formalit pro propuštění do volného oběhu baleny v bezprostředním obalu o maximální hmotnosti 28 kg.

2.   U celních kvót pod pořadovými čísly 09.0127, 09.0128 a 09.0129 se produkty kódu KN ex 0714 10 00 rozumějí produkty jiné než pelety získané z mouky a krupice kódu KN 0714 10 00.

3.   Pro celní kvótu pod pořadovým číslem 09.0130 se produkty kódu KN ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 a ex 0714 90 20 rozumí produkty používané k lidské spotřebě, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 28 kg, čerstvé a celé, nebo bez slupky a zmrazené, ať už celé, nebo v plátcích.

Článek 8

Definice pro účely celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0076

Pro celní kvótu pod pořadovým číslem 09.0076 platí následující definice:

a)

„poškozenými zrny“ se rozumějí zrna ječmene, jiných obilovin nebo ovsa hluchého, která vykazují poškození včetně zkažení způsobeného nákazou, mrazem, horkem, hmyzem nebo houbami, špatným počasím a jakékoli jiné formy fyzického poškození;

b)

„ječmenem řádné a uspokojivé obchodní jakosti“ se rozumějí zrna ječmene nebo kusy zrn ječmene, které nejsou poškozené ve smyslu písmene a), s výjimkou zrn poškozených mrazem nebo houbami.

Článek 9

Kvalitativní požadavky na celní kvótu pod pořadovým číslem 09.0076

1.   Ječmen je způsobilý pro dovoz v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0076, pokud splňuje následující požadavky:

a)

relativní hustota: nejméně 60,5 kg/hl;

b)

poškozená zrna: nejvýše 1 %;

c)

vlhkost: nejvýše 13,5 %;

d)

zrna řádné a uspokojivé obchodní jakosti: minimálně 96 %.

2.   Soulad s požadavky na jakost podle odstavce 1 se osvědčuje jedním z těchto dokumentů:

a)

osvědčení o analýze, kterou na žádost dovozce provedl celní úřad propouštějící zboží do volného oběhu, nebo

b)

osvědčení o shodě pro dovezený ječmen, které vydal vládní orgán země původu uznaný Komisí.

3.   V souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013 ječmen podléhá celnímu dohledu, aby bylo zajištěno, že:

a)

byl zpracován na slad do šesti měsíců ode dne propuštění do volného oběhu a dále

b)

byl takto vyrobený slad použit k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo nejpozději do 150 dnů ode dne zpracování ječmene na slad.

Dovezený ječmen se považuje za zpracovaný, jakmile byl sladovnický ječmen namočen.

4.   Výše jistoty, kterou mají hospodářské subjekty složit, aby bylo zajištěno dodržení požadavku uvedeného v odstavci 3, je stanovena v příloze I.

5.   Jistota uvedená v odstavci 4 se uvolní bezprostředně po předložení důkazu dotyčným celním orgánům o tom, že:

a)

jakost ječmene zjištěná na základě osvědčení o shodě nebo osvědčení o analýze splňuje kritéria stanovená v odstavci 1;

b)

požadavek na zpracování stanovený v odstavci 3 byl ve stanovené lhůtě splněn.

6.   Osvědčení vydaná službou Spojených států FGIS (Federal Grain Inspection Service) pro sladovnický ječmen určený k výrobě piva zrajícího v sudech s obsahem bukového dřeva, jak je stanoveno v části A přílohy II, uznává Komise oficiálně v souladu s postupem správní spolupráce podle článků 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Pokud analytické parametry uvedené v osvědčení o shodě vydaném službou FGIS vykazují shodu s požadavky na jakost sladovnického ječmene stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, odebírají se vzorky na základě analýzy rizik v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 952/2013 a představují nejméně 3 % produktu propuštěného do volného oběhu během příslušného celního kvótového období. Členské státy obdrží kopii razítek schválených vládou Spojených států nejvhodnějšími prostředky.

Článek 10

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0689 a 09.0779

1.   Produkty dovezené v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0689 budou propuštěny do volného oběhu po předložení dokladu o původu v souladu s článkem 15 dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (23), uzavřené rozhodnutím Rady 2013/94/EU (24) podle článku 1 protokolu 3 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (25) uzavřené rozhodnutím Rady 97/126/ES (26) o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce.

2.   Produkty dovezené v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0779 budou propuštěny do volného oběhu po předložení dokladu o původu vydaného vyvážející zemí v souladu s článkem 15 dodatku I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle článku 1 protokolu 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (27) uzavřené nařízením Rady (EHS) č. 1691/73 (28).

Článek 11

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0074 a 09.0075

1.   Výše jistoty složené hospodářskými subjekty za účelem zajištění jakosti produktů dovážených v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0074 a 09.0075 je stanovena v příloze I. Celní orgány kromě toho požadují zvláštní jistotu, která ke dni přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu odpovídá rozdílu mezi nejvyšším clem a clem v rámci kvóty vztahujícím se na různé jakosti pšenice, kromě případu, kdy je prohlášení doprovázeno osvědčením o shodě vydaným službou FGIS USA nebo Canadian Grain Commission v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) nebo c) prvním pododstavcem nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (29).

2.   Celní orgán odebere reprezentativní vzorky z každého množství dováženého v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0074, aby mohl provést potřebné zkoušky a ověřit, zda činí obsah zrn sklovitého vzhledu alespoň 73 %. Pokud se jakost ukáže jako nedostatečná, přístup k celní kvótě se zamítne.

3.   Celní orgány odeberou reprezentativní vzorky každého dovozu v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0075 za účelem provedení nezbytných zkoušek k prokázání, že jakost dováženého produktu odpovídá požadavkům stanoveným v příloze I. Je-li jakost nedostatečná, přístup k celní kvótě bude zamítnut.

4.   Pokud by zkoušky popsané v odstavcích 2 a 3 prokázaly, že jakost dovezeného produktu je nižší než předepsaná, použije se nařízení Komise (EU) č. 642/2010. Kromě přístupu k celní kvótě se zadržuje částka 5 EUR na 1 000 kg uvedená v příloze I tohoto nařízení.

ODDÍL 2

RÝŽE

Článek 12

Tarifní kvóta pod pořadovým číslem 09.0139

1.   Veškerá rýže dovezená v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0139 bude propuštěna do režimu konečného užití v souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013. Veškerá rýže dovezená v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0139 bude zpracována do šesti měsíců ode dne propuštění do volného oběhu.

2.   Na žádosti o povolení konečného užití dovozce uvede místo zpracování, kterým je buď jméno zpracovatelského podniku a členský stát, nebo nejvýše pět různých zpracovatelských závodů.

3.   Výše jistoty, kterou mají hospodářské subjekty složit, aby bylo zajištěno dodržení požadavku uvedeného v odstavci 1, je stanovena v příloze I.

4.   Jistota se uvolní, pokud byl předložen důkaz, že produkt byl zpracován do šesti měsíců od data propuštění do volného oběhu. Není-li požadavek na zpracování splněn v této lhůtě, sníží se uvolněná jistota o 2 % za každý den překročení lhůty.

5.   Příslušný orgán obdrží doklad o zpracování do šesti měsíců od uplynutí lhůty pro zpracování. Jinak se záruka dále sníží o 2 % za každý den překročení lhůty.

Článek 13

Tarifní kvóta pod pořadovým číslem 09.0141

1.   Dovoz v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0141 podléhá předložení osvědčení o původu.

2.   Vzor osvědčení o původu podle odstavce 1 je stanoven v části B přílohy II.

3.   Osvědčení o původu je platné 90 dní ode dne vydání, a nejpozději do 31. prosince téhož roku.

4.   Název příslušného orgánu Bangladéše pro vydávání osvědčení o původu se zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

5.   Příslušný orgán Bangladéše zapíše do osvědčení o původu jeden z údajů uvedených v příloze III pod položkou „Poznámky“.

6.   Pokud je daň vybraná vyvážející zemí nižší než snížené clo stanovené v příloze I, nesmí snížení přesáhnout vybranou částku.

7.   Přepočet množství rýže, která je v jiném stupni zpracování než loupaná rýže, se provede podle přepočítacích koeficientů stanovených v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 (30).

ODDÍL 3

OVOCE A ZELENINA; ZPRACOVANÉ PRODUKTY Z OVOCE A ZELENINY

Článek 14

Definice pro účely celních kvót pod pořadovými čísly 09.0025, 09.0027 a 09.0033

1.   V rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0025 se „vysoce jakostními sladkými pomeranči“ rozumí pomeranče s podobnými druhovými vlastnostmi, které jsou zralé, pevné, dobře tvarované, alespoň dobrého zbarvení, s jemnou hladkou vnitřní dužninou bez hniloby, které nemají nezacelenou poškozenou kůru, které nemají tvrdou nebo suchou kůru, vyrážky, růstové trhliny a otlaky (kromě běžné manipulace nebo balení) a které jsou bez jakéhokoliv poškození zaviněného suchem nebo vlhkostí, bez širokých nebo vystupujících nerovností, bez vrásek a rýh, bez skvrn od ropy nebo oleje, bez šupin, bez spálenin od slunce, bez nečistot nebo jiných cizích látek, bez chorob, hmyzu nebo poškození způsobeného mechanickými nebo jinými účinky, pod podmínkou, že nejvýše 15 % ovoce v dané zásilce neodpovídá těmto specifikacím, přičemž toto procento zahrnuje nejvýše 5 % vad způsobujících vážné poškození a z tohoto procenta představuje nejvýše 0,5 % hniloba.

2.   Pro celní kvótu pod pořadovým číslem 09.0027 se citrusovými hybridy známými jako „minneolas“ rozumějí citrusové hybridy odrůdy Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan a Citrus reticulata blanco CV Dancy).

3.   V rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0033 se „zmrazenou koncentrovanou pomerančovou šťávou s hodnotou Brix nepřesahující 50“ rozumí pomerančová šťáva, jejíž hustota při teplotě 20 °C nepřesahuje 1,229 gramů na centimetr krychlový.

Článek 15

Osvědčení o pravosti pro celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0025, 09.0027 a 09.0033

1.   U produktů, které mají být propuštěny do volného oběhu v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0025, 09.0027 a 09.0033, hospodářský subjekt předloží příslušným orgánům osvědčení o pravosti stanovené v částech C, D a E přílohy II, vydané příslušnými orgány země původu uvedenými v příloze IV a potvrzujícími specifické vlastnosti produktů podle článku 14.

2.   Avšak v případě koncentrované pomerančové šťávy lze předložení osvědčení o pravosti nahradit před dovozem předložením obecného potvrzení Komisi, jímž příslušný orgán země původu potvrzuje, že koncentrované pomerančové šťávy vyrobené v uvedené zemi neobsahují šťávu z krvavých pomerančů. Komise poté elektronicky informuje členské státy, aby mohly poskytnout poradenství svým celním správám.

ODDÍL 4

VÍNO

Článek 16

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 a 09.1572

1.   Osvobození od cla pro celní kvóty pod pořadovými čísly 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 a 09.1572 platí za podmínky, že se na dovážená vína nevyužívají vývozní subvence.

2.   Celním orgánům Unie se předloží doklad VI-1 nebo výpis VI-2 vypracovaný v souladu s článkem 22 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (31).

3.   V souladu s protokolem 2 k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (32) uzavřené rozhodnutím Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom (33), pokud Srbsko platí vývozní subvence na příslušné produkty, pozastavuje se osvobození od cla v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.

4.   Na žádost jedné ze smluvních stran uvedených v odstavci 3 mohou být vedeny konzultace o úpravě celních kvót pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527 převodem množství z celní kvóty pod pořadovým číslem 09.1527 do celní kvóty pod pořadovým číslem 09.1526.

5.   V souladu s dodatkovým protokolem, kterým se upravují obchodní aspekty Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, se zohledňuje výsledek jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (34) („dodatkový protokol o víně“), uzavřeným rozhodnutím Rady 2001/916/ES (35), pokud Severní Makedonie vyplácí vývozní subvence na příslušné produkty, pozastavuje se osvobození od cla v rámci celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu.

6.   Bez ohledu na podmínky stanovené v bodě 5 písm. a) přílohy I dodatkového protokolu o víně se na dovoz vína v rámci celních kvót Unie pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559 vztahují ustanovení protokolu 4 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (36), schválené a rozhodnutím Rada a Komise 2004/239/ES, Euratom (37).

7.   Na žádost jedné ze smluvních stran uvedených v odstavci 6 mohou být vedeny konzultace o úpravě celních kvót pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559 převodem množství přesahujícího 6 000 hl z celní kvóty pod pořadovým číslem 09.1559 do celní kvóty pod pořadovým číslem 09.1558.

8.   V souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (38), uzavřenou rozhodnutím Rady (EU) 2016/342 (39), pokud Kosovo (40) vyplácí vývozní subvence týkající se příslušných produktů, bude osvobození od cla v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1570 a 09.1572 pozastaveno.

9.   U celních kvót pod pořadovými čísly 09.1570 a 09.1572 uvádí doklad VI-1 splnění požadavku stanoveného v odstavci 1 takto: „Produkty uvedené v tomto osvědčení nevyužívají vývozních subvencí.“

ODDÍL 5

HOVĚZÍ A TELECÍ MASO

Článek 17

Správa celních kvót pod pořadovými čísly 09.0144 a 09.0145 a dílčích celních kvót pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164

1.   Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0144 a 09.0145 se spravují jako hlavní celní kvóty.

2.   Hlavní celní kvóta pod pořadovým číslem 09.0144 bude spravována dvěma dílčími celními kvótami pod pořadovými čísly 09.0161 a 09.0162.

3.   Hlavní celní kvóta pod pořadovým číslem 09.0145 bude spravována dvěma dílčími celními kvótami pod pořadovými čísly 09.0163 a 09.0164.

4.   Pro účely podání žádosti o kód KN 0202 20 30 se použijí dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0161 a 09.0163, pro podání žádosti o kódy KN 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 a 0206 29 91 se použijí dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0162 a 09.0164.

5.   Využití celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0144 a 09.0145 je podmíněno podáním žádosti o dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164.

Článek 18

Definice pro účely celních kvót pod pořadovými čísly 09.0144 a 09.0145 a dílčích celních kvót pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164

1.   Pro účely tohoto nařízení se „produktem A“ v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0144, 09.0161 a 09.0162 rozumí zpracovaný produkt kódu KN 1602 10 00, 1602 50 31 nebo 1602 50 95, který neobsahuje jiné maso než maso skotu. Produkt obsahuje poměr kolagen/bílkoviny nepřesahující 0,45 a obsahuje nejméně 20 % hmotnostních libového masa, s vyloučením drobů a tuku, přičemž maso a rosol tvoří nejméně 85 % celkové čisté hmotnosti. Pro účely tohoto odstavce:

a)

se za obsah kolagenu považuje obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8, zatímco obsah hydroxyprolinu se stanoví podle metody ISO 3496-1994;

b)

obsah libového hovězího masa bez tuku se stanoví postupem podle přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (41);

c)

droby zahrnují: hlavu a její části (včetně uší), nohy, ocas, srdce, vemeno, játra, ledviny, brzlík, slinivku, mozek, plíce, jícen, žaludeční sliznice, slezinu, jazyk, podkožní tuk, míchu, poživatelnou kůži, pohlavní orgány (tj. dělohu, vaječníky a varlata), štítnou žlázu, podvěsek;

d)

výrobek se podrobí dostatečnému tepelnému zpracování, aby se zajistilo srážení masných bílkovin v celém výrobku tak, že maso, jestliže se rozkrojí na nejsilnějším místě, nevykazuje na řezu žádné stopy načervenalé tekutiny.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „produktem B“ v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0145, 09.0163 a 09.0164 rozumí zpracovaný produkt obsahující hovězí maso, kromě produktů uvedených v příloze I části XV písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo produkty uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Zpracovaný výrobek kódu KN 0210 20 90, který byl usušen nebo vyuzen, takže barva a konzistence čerstvého masa úplně zmizela, s poměrem voda/bílkovina nepřesahujícím 3:2 se rovněž považuje za výrobek B.

Článek 19

Zvláštní ustanovení pro celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0144 a 09.0145 a dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164

1.   Množství se vyjádří v ekvivalentu nevykostěného masa. Pro účely tohoto odstavce odpovídá 100 kilogramů nevykostěného hovězího masa 77 kilogramům vykostěného hovězího masa.

2.   Do tří měsíců ode dne propuštění do volného oběhu v Unii bude celé dovezené množství zpracováno na požadovaný konečný produkt v souladu s článkem 18.

3.   Na výrobky dovážené v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0144 a 09.0145 a dílčích celních kvót pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164 se vztahuje režim konečného užití v souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013.

4.   Za účelem ověření jakosti hotového výrobku a ověření jeho souladu s recepturou zpracovatele pro složení produktu mohou příslušné orgány členských států odebrat reprezentativní vzorky a tyto výrobky analyzovat.

5.   Příslušný orgán obdrží důkaz, že celé množství dovezeného masa bylo zpracováno do tří měsíců od data propuštění do volného oběhu na požadované hotové výrobky, a to v uvedené v provozovně. Pokud zpracování proběhlo po uplynutí tříměsíční lhůty, uvolněná jistota se sníží o 15 % a o další 2 % ze zbývající částky za každý den, o který byla lhůta překročena.

6.   Důkaz o zpracování se předloží do sedmi měsíců od data propuštění do volného oběhu. Jestliže je důkaz o zpracování zajištěn ve lhůtě sedmi měsíců a předložen do 18 měsíců po uplynutí této lhůty, propadlá jistota se vrátí po odečtení 15 % z částky jistoty.

7.   Výše jistoty, kterou mají hospodářské subjekty složit, aby bylo zajištěno dodržení závazku podle odstavce 2, je stanovena v příloze I.

Článek 20

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0142, 09.0143 a 09.0146

1.   Pro účely tohoto nařízení se pro celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0142 a 09.0143 „zmrazenou šlašitou částí bránice“ rozumí šlašitá část bránice, která je zmrazena na vnitřní teplotu – 12 °C nebo nižší, když je propuštěna do volného oběhu v Unii.

2.   V rámci celních kvót lze pod pořadovými čísly 09.0142 a 09.0143 dovážet pouze celou šlašitou část bránice.

3.   Šlašitá část bránice dovezená v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0143 může být propuštěna do volného oběhu pouze tehdy, je-li k ní přiloženo osvědčení o pravosti vydané Argentinou, jak je stanoveno v části F přílohy II.

4.   Osvědčení o pravosti lze použít pouze pro dovozní prohlášení.

5.   Osvědčení o pravosti se vyplňují v jednom z úředních jazyků Unie nebo Argentiny a obsahuje individuální pořadové číslo přidělené vydávajícími orgány.

6.   Osvědčení o pravosti jsou platná pouze tehdy, jsou-li řádně vyplněna a potvrzena vydávajícím orgánem. Osvědčení o pravosti se považují za řádně potvrzená, je-li na nich uvedeno datum a místo vydání a jsou-li opatřena otištěnou pečetí nebo razítkem vydávajícího orgánu a podpisem osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.

7.   Vydávající orgán podle odstavce 6:

a)

je jako takový uznáván Argentinou;

b)

se zavazuje, že provede kontrolu jednotlivých údajů uváděných v osvědčeních o pravosti;

c)

se zavazuje, že na žádost poskytne Komisi a členským státům všechny informace umožňující ověřit údaje uvedené v osvědčeních o pravosti.

8.   Název příslušného orgánu Argentiny pro vydávání osvědčení o původu se zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

9.   Osvědčení o pravosti jsou platná tři měsíce ode dne vydání, v každém případě však nejdéle do posledního dne celního kvótového období.

10.   Pravidly původu použitelnými na produkty dovážené v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0146 jsou pravidla stanovená v článku 4 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (42) uzavřené rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (43).

Článek 21

Celní kvóta pod pořadovým číslem 09.0113

1.   Clo v rámci kvóty se použije za podmínky, že zvířata jsou vykrmována po dobu nejméně 120 dnů v členském státě, do kterého byla dovezena, ve výrobních jednotkách, které musí dovozce uvést v měsíci následujícím po propuštění zvířat do volného oběhu.

2.   V souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013 se na dovážená zvířata vztahuje režim konečného užití, aby se zajistilo dodržení požadavku na výkrm uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Výše jistoty, kterou mají hospodářské subjekty složit, aby bylo zajištěno dodržení požadavku na výkrm podle odstavce 1, je stanovena v příloze I.

4.   Kromě možných případů vyšší moci se jistota uvedená v odstavci 3 uvolní, pokud je příslušnému orgánu členského státu předložen důkaz, že mladý skot:

a)

byl vykrmen v zemědělském podniku nebo zemědělských podnicích podle odstavce 1;

b)

nebyl poražen před uplynutím lhůty 120 dní ode dne dovozu nebo

c)

byl poražen ze zdravotních důvodů nebo uhynul v důsledku nemoci nebo úrazu před uplynutím doby uvedené v písmenu b).

Článek 22

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0114 a 09.0115

1.   U celních kvót pod pořadovými čísly 09.0114 a 09.0115 se „nejatečnými“ zvířaty rozumí zvířata, která nejsou poražena ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu. V řádně prokázaných případech způsobených vyšší mocí mohou být přiznány odchylky.

2.   Pro účely přidělení dovozní celní kvóty pořadového čísla 09.0115 se předkládá tato dokumentace:

a)

pro býky: potvrzení o původu zvířete;

b)

pro krávy a jalovice: potvrzení o původu zvířete nebo osvědčení o zapsání do plemenné knihy potvrzující čistotu plemene.

3.   V souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013 se na zvířata dovážená v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0114 a 09.0115 vztahuje režim konečného užití, aby se zajistilo, že nebudou poražena do čtyř měsíců od propuštění do volného oběhu.

4.   Výše jistoty, kterou mají hospodářské subjekty složit, aby bylo zajištěno dodržení požadavku neporažení uvedeného v odstavci 3, je stanovena v příloze I.

5.   Jistoty uvedené v odstavci 4 se uvolní bezprostředně po předložení důkazu dotyčným celním orgánům o tom, že zvířata:

a)

nebyla poražena ve lhůtě čtyř měsíců po dni jejich propuštění do volného oběhu, nebo

b)

byla poražena před uplynutím této lhůty z důvodů vyšší moci nebo ze zdravotních důvodů nebo zemřela v důsledku choroby nebo nehody.

Článek 23

Správa celní kvóty pod pořadovým číslem 09.2201 a dílčích celních kvót pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203

1.   Celní kvóta pod pořadovým číslem 09.2201 se spravuje jako hlavní celní kvóta se čtyřmi čtvrtletními dílčími celními kvótami pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203.

2.   Využití celní kvóty pod pořadovým číslem 09.2201 je podmíněno podáním žádosti o dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203.

Článek 24

Definice a požadavky vztahující se na celní kvótu pod pořadovým číslem 09.2201 a dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203

1.   Pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2201, 09.2202 a 09.2203 platí tyto definice:

a)

„zmrazeným masem“ se rozumí maso s vnitřní teplotou – 12 °C nebo nižší, když je propuštěno do volného oběhu v Unii;

b)

„jalovicemi a voly“ se rozumí „skot“ ve smyslu části V přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013, což odpovídá kategoriím E a C v části A oddílu II přílohy IV uvedeného nařízení.

2.   Vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso je způsobilé pro dovoz v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.2201, 09.2202 a 09.2203, pokud splňuje tyto požadavky:

a)

kusy hovězího masa se získávají z jatečně upravených těl jalovic a volů mladších 30 měsíců, kteří byli po dobu nejméně 100 dnů před porážkou vykrmováni potravou obsahující alespoň 62 % koncentrátů a/nebo druhotných produktů z krmných obilovin na bázi krmné sušiny, které splňují či překračují kritérium obsahu využitelné energie ve výši více než 12,26 MJ na kilogram sušiny;

b)

jalovicím a volům, kteří jsou vykrmováni způsobem uvedeným v bodě a), se denně podává v průměru krmná dávka odpovídající alespoň 1,4 % živé tělesné hmotnosti na bázi sušiny;

c)

jatečně upravené tělo, ze kterého pochází kusy hovězího masa, je posouzeno pracovníkem zaměstnaným vnitrostátním orgánem veřejné správy, jehož posouzení a výsledná klasifikace jatečně upraveného těla jsou založeny na metodě schválené vnitrostátním orgánem veřejné správy. Metoda posuzování a klasifikace stanovená vnitrostátním orgánem veřejné správy musí ohodnotit předpokládanou kvalitu jatečně upraveného těla, přičemž zohlední kombinaci zralosti jatečně upraveného těla a chuťových kvalit kusů hovězího masa. Tato metoda posuzování jatečně upraveného těla zahrnuje mj. posouzení charakteristických znaků zralosti – barvy a konzistence svalu longissimus dorsi a zkostnatění kostí a chrupavek – jakož i posouzení předpokládaných chuťových kvalit, včetně kombinace údajů týkajících se vnitrosvalového tuku a pevnosti svalu longissimus dorsi;

d)

kusy masa se označí v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (44).

K informacím na etiketě uvedeným v písmenu d) lze přidat údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.

Článek 25

Osvědčení o pravosti pro celní kvótu pod pořadovým číslem 09.2201 a dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203

1.   Za účelem využití celní kvóty pod pořadovým číslem 09.2201 se celním orgánům Unie předloží osvědčení o pravosti vydané v dotyčné třetí zemi.

2.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví podle vzoru uvedeného v části G přílohy II.

3.   Na zadní straně osvědčení o pravosti se uvede, že maso pocházející z vývozní země splňuje požadavky stanovené v článku 24.

4.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím orgánem.

5.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li v něm uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího orgánu.

6.   Na originálu osvědčení o pravosti a všech jeho kopiích lze razítko nahradit otištěnou pečetí.

7.   Osvědčení o pravosti je platné tři měsíce od data jeho vydání.

Článek 26

Vydávající orgány ve třetích zemích, pokud jde o dovoz v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.2201 a dílčích celních kvót pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203

1.   Vydávající orgán podle článku 25:

a)

je uznán jako takový příslušným orgánem vyvážející země;

b)

se zaváže, že ověří údaje v osvědčeních o pravosti.

2.   Komisi se oznámí tyto informace:

a)

název a adresa, pokud možno včetně e-mailové a internetové adresy, orgánu nebo orgánů pověřených vydáváním osvědčení o pravosti uvedených v článku 25;

b)

vzory otisků razítek používaných vydávajícím orgánem nebo vydávajícími orgány;

c)

postupy a kritéria, kterými se vydávající orgán nebo orgány řídí, aby zjistily, zda jsou splněny požadavky stanovené v článku 24.

Článek 27

Zveřejnění názvů vydávajících orgánů ve třetích zemích pro celní kvótu pod pořadovým číslem 09.2201 a dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203

Jsou-li splněny požadavky stanovené v článku 26, zveřejní Komise název dotyčného vydávajícího orgánu nebo příslušných orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

ODDÍL 6

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Článek 28

Definice a požadavky vztahující se na celní kvótu pod pořadovým číslem 09.0151

1.   Pro celní kvótu pod pořadovým číslem 09.0151 se pro účely definice „sýra určeného ke zpracování“ rozumí „tavený sýr“, výrobek s kódem KN 0406 30.

2.   Na výrobky dovážené v rámci celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0151 se vztahuje režim konečného užití v souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 29

Celní kvóta pod pořadovým číslem 09.0153 a dílčí celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0159 a 09.0160

1.   Celní kvóta pod pořadovým číslem 09.0153 se spravuje jako hlavní celní kvóta se dvěma dílčími celními kvótami pod pořadovými čísly 09.0159 a 09.0160.

2.   K podání žádosti o kód KN 0405 10 se použije dílčí celní kvóta 09.0159, k podání žádosti o kód KN 0405 90 se použije dílčí celní kvóta 09.0160.

3.   Využití celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0153 je podmíněno podáním žádosti o dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0159 a 09.0160.

ODDÍL 7

VEPŘOVÉ MASO

Článek 30

Definice pro účely celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0118

Pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.0118 zahrnuje panenská svíčková, čerstvá, chlazená nebo zmrazená, kódů KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 kusy masa včetně svalů musculus major psoasmusculus minor psoas, též s hlavou, upravené nebo neupravené.

ODDÍL 8

SKOPOVÉ A KOZÍ MASO

Článek 31

Celní kvóty v odvětví skopového a kozího masa

1.   U celních kvót v odvětví skopového a kozího masa se „kůzletem“ rozumí koza do jednoho roku věku.

2.   Pro účely výpočtu množství „ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla“ se čistá hmotnost vynásobí těmito koeficienty:

a)

pro vykostěné jehněčí a kůzlečí maso: 1,67;

b)

pro vykostěné skopové, vykostěné ovčí a kozí maso (kromě kůzlečího masa) a jejich směsi: 1,81;

c)

pro nevykostěné produkty: 1,00;

d)

pro živá zvířata: 0,47.

3.   V případě celní kvóty, která je součástí preferenční celní dohody, je doklad o původu stejného druhu jako doklad o původu stanovený v uvedené dohodě.

4.   Pokud dojde ke sloučení celních kvót pocházejících ze stejné třetí země a vyplývajících jak z preferenční celní dohody, tak z nepreferenční dohody, předloží se celním orgánům Unie společně s celním prohlášením doklad o původu stanovený v příslušné dohodě za účelem propuštění dotčených produktů do volného oběhu.

5.   V případě jiných celních kvót než těch, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se celním orgánům Unie předloží celní prohlášení k propuštění do volného oběhu pro dotčené produkty spolu s dokladem vydaným příslušným orgánem nebo agenturou ve třetí zemi původu. Tato dokumentace obsahuje:

a)

jméno odesílatele;

b)

typ produktu a jeho kód KN;

c)

počet balení, jejich povahu, značky a čísla, která nesou;

d)

pořadové číslo/pořadová čísla dotyčné celní kvóty/dotyčných celních kvót;

e)

celkovou čistou hmotnost rozdělenou podle kategorií koeficientů podle přílohy I.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije na celní kvótová období začínající nejdříve dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 20).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (Přepracování) (Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1).

(17)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 39).

(18)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1).

(20)  Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

(21)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót (Úř. věst. L 70, 12.3.2019, s. 4).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(23)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.

(24)  Rozhodnutí Rady 2013/94/EU ze dne 26. března 2012 o uzavření Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 3).

(25)  Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 2.

(26)  Rozhodnutí Rady 97/126/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 1).

(27)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(28)  Nařízení Rady (EHS) 1691/73 ze dne 25. června 1973 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a o přijetí prováděcích pravidel k této dohodě (Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 1).

(29)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).

(30)  Nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 56).

(31)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1).

(32)  Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 16.

(33)  Rozhodnutí Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom ze dne 22. července 2013 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 14).

(34)  Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 9.

(35)  Rozhodnutí Rady 2001/916/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 6).

(36)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 13.

(37)  Rozhodnutí Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom ze dne 23. února 2004 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 1).

(38)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.

(39)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/342 ze dne 12. února 2016 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 1).

(40)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(41)  Nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 ze dne 31. července 1986 o postupu určování obsahu masa v masných polotovarech a konzervách položky ex 16.02 B III b) 1) nomenklatury uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2184/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, p. 39).

(42)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(43)  Rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002, o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

(44)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.)


PŘÍLOHA I

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se pro účely této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN, případných kódů TARIC a příslušného popisu.

Celní kvóty v odvětví obilovin

Pořadové číslo

09.6703

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (2) (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Oves:

 

1004

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

4 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0138

Zvláštní právní základ

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 (3), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2003/253/ES (4)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 (5), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2003/254/ES (6)

Popis produktu a kódy KN

Ječmen:

 

1003 10 00

 

1003 90 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

306 812 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

16 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6707

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Krupice a krupička z ječmene:

 

ex 1103 19 20 (viz kódy TARIC)

Krupice a krupička z obilovin (kromě pšenice, žita, ovsa, kukuřice, rýže a ječmene):

 

1103 19 90

Pelety z obilovin (kromě pšenice, žita, ovsa, kukuřice, rýže a ječmene):

 

1103 20 90

Zrna z pšenice rozválcovaná nebo ve vločkách:

 

1104 19 10

Zrna z kukuřice rozválcovaná nebo ve vločkách:

 

1104 19 50

Rozválcovaná zrna z ječmene:

 

1104 19 61

Zrna z ječmene ve vločkách:

 

1104 19 69

Zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) jiná než z ovsa, žita nebo pšenice:

 

1104 29 04

 

1104 29 05

 

1104 29 08

 

ex 1104 29 17 (viz kódy TARIC)

 

ex 1104 29 30 (viz kódy TARIC)

 

1104 29 51

 

1104 29 59

 

1104 29 81

 

1104 29 89

Obilné klíčky celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:

 

1104 30

Kódy TARIC

1103192010

1104291790

1104293090

Původ

Ukrajina

Množství

7 800 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6708

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Slad, též pražený:

 

1107

Pšeničný lepek, též sušený:

 

1109

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

7 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6709

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Pšeničný škrob:

 

1108 11

Kukuřičný škrob

 

1108 12

Bramborový škrob

 

1108 13

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

10 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6711

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí (kromě rýže):

 

2302 10

 

2302 30

 

2302 40 10

 

2302 40 90

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních:

 

2303 10 11

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

22 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6719

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Chemicky čistá fruktóza:

 

1702 50

Chemicky čistá maltóza:

 

1702 90 10

Ostatní cukrovinky neobsahující kakao, obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharózy:

 

ex 1704 90 99 (viz kódy TARIC)

Kakaový prášek obsahující nejméně 65 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza:

 

1806 10 30

 

1806 10 90

Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg, obsahující méně než 18 % hmotnostních kakaového másla a nejméně 70 % hmotnostních sacharózy:

 

ex 1806 20 95 (viz kódy TARIC)

Ostatní potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharózy:

 

ex 1901 90 99 (viz kódy TARIC)

Přípravky na bázi kávy, čaje nebo maté:

 

2101 12 98

 

2101 20 98

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek, používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj, mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřevyšující 0,5 % objemových:

 

3302 10 29

Kódy TARIC

1704909991

1704909999

1806209592

1806209599

1901909936

Původ

Ukrajina

Množství

3 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0090

Zvláštní právní základ

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 (7), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/333/ES (8)

Popis produktu a kódy KN

Kukuřičný lepek:

 

ex 2303 10 11 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2303101110

Původ

Spojené státy americké

Množství

10 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Osvědčení o původu vydané příslušnými orgány v souladu s článkem 57 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 16 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0124

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (9)

Popis produktu a kódy KN

Batáty určené k jinému použití než k lidské spotřebě:

 

0714 20 90

Ve smyslu definice v článku 7 tohoto nařízení

Kódy TARIC

Původ

Čína

Množství

252 641 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Osvědčení o původu vydané příslušnými orgány v souladu s článkem 57 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0125

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů o konzultacích mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článku XXIII GATT (10), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 96/317/ES (11)

Popis produktu a kódy KN

Maniokový škrob:

 

1108 14 00

Kódy TARIC

Původ

Thajsko

Množství

10 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Osvědčení o původu vydané příslušnými orgány v souladu s článkem 57 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Celní sazba v rámci kvóty

Uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0127

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Maniok, jam (Dioscorea spp.), taro (Colocasia spp.), xanthosoma (Xanthosoma spp.), marantové, salepové a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:

 

ex 0714 10 00 (viz kódy TARIC) ve smyslu definice v článku 7 tohoto nařízení

 

0714 30 00

 

0714 40 00

 

0714 50 00

 

0714 90 20

Kódy TARIC

0714100010

0714100099

Původ

Čína

Množství

275 805 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Osvědčení o původu vydané příslušnými orgány v souladu s článkem 57 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 6 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0128

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Maniok, jam (Dioscorea spp.), taro (Colocasia spp.), xanthosoma (Xanthosoma spp.), marantové, salepové a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:

 

ex 0714 10 00 (viz kódy TARIC) ve smyslu definice v článku 7 tohoto nařízení

 

0714 30 00

 

0714 40 00

 

0714 50 00

 

0714 90 20

Kódy TARIC

0714100010

0714100099

Původ

Třetí země, které jsou členy organizace WTO (kromě Číny, Thajska a Indonésie)

Množství

124 552 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 6 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0129

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Maniok, jam (Dioscorea spp.), taro (Colocasia spp.), xanthosoma (Xanthosoma spp.), marantové, salepové a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:

 

ex 0714 10 00 (viz kódy TARIC) ve smyslu definice v článku 7 tohoto nařízení

 

0714 30 00

 

0714 40 00

 

0714 50 00

 

0714 90 20

Kódy TARIC

0714100010

0714100099

Původ

Třetí země, které nejsou členy organizace WTO

Množství

30 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 6 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0130

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Maniok, jam (Dioscorea spp.), taro (Colocasia spp.), xanthosoma (Xanthosoma spp.), marantové, salepové a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:

 

ex 0714 10 00 (viz kódy TARIC)

 

ex 0714 30 00 (viz kódy TARIC)

 

ex 0714 40 00 (viz kódy TARIC)

 

ex 0714 50 00 (viz kódy TARIC)

 

ex 0714 90 20 (viz kódy TARIC)

Ve smyslu definice v článku 7 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0714100010

0714300010

0714400010

0714500010

0714902010

Původ

Třetí země, které nejsou členy organizace WTO

Množství

1 691 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 6 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0131

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Batáty určené k jinému použití než k lidské spotřebě:

 

0714 20 90

Ve smyslu definice v článku 7 tohoto nařízení

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země (kromě Číny)

Množství

4 985 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0132

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Maniokový škrob:

 

1108 14 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

8 290 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0135

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Maniokový škrob:

 

1108 14 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.2903

Zvláštní právní základ

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (12)

Popis produktu a kódy KN

Přípravek sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující nejméně 15,5 % hmotnostních proteinů:

 

ex 2309 90 31 (viz kódy TARIC)

Přípravek sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující nejméně 15,5 % hmotnostních proteinů a ne více než 23 % hmotnostních škrobu:

 

ex 2309 90 41 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2309903111

2309903114

2309904141

2309904149

Původ

Všechny třetí země

Množství

100 000 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.2905

Zvláštní právní základ

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (13)

Popis produktu a kódy KN

Přípravek sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující nejméně 12,5 % hmotnostních proteinů:

 

ex 2309 90 31 (viz kódy TARIC)

Přípravek sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující nejméně 12,5 % hmotnostních proteinů a ne více než 28 % hmotnostních škrobu:

 

ex 2309 90 41 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2309903111

2309903114

2309903117

2309903119

2309904141

2309904149

2309904151

2309904159

Původ

Všechny třetí země

Množství

20 000 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0071

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Proso:

 

1008 21 00

 

1008 29 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

888 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

7 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0072

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky pšenice a obilovin jiných než kukuřice a rýže:

 

2302 30 10

 

2302 30 90

 

2302 40 10

 

2302 40 90

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

458 068 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

U kódu KN 2302 30 10 a 2302 40 10 : 30,60 EUR/1 000  kg

U kódu KN 2302 30 90 a 2302 40 90 : 62,25 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0073

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Přípravky používané k výživě zvířat:

 

2309 90 31

 

2309 90 41

 

2309 90 51

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

2 746 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 7 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0074

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Pšenice tvrdá s obsahem zrn sklovitého vzhledu nejméně 73 %:

 

ex 1001 19 00 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

1001190012

1001190018

Původ

Všechny třetí země

Množství

50 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

5 EUR/1 000  kg

V případě potřeby dodatečná jistota v souladu s článkem 11 tohoto nařízení

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 11 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0075

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Část A. Popis produktu, kódy KN a kritéria jakosti

Popis produktu a kódy KN

Pšenice tvrdá a pšenice obecná minimální jakosti, které splňují níže uvedená kritéria

ex 1001 19 00 (viz kódy TARIC)

ex 1001 99 00 (viz kódy TARIC)

Kritéria kvality

Druh pšenice

Pšenice tvrdá

Pšenice obecná

kód KN 1001 19 00

kód KN 1001 99 00

Minimální specifická hmotnost v kg/hl

80

78

Zrna bez sklovitého vzhledu

Nejvýše 20,0 %

Materiál, který se neskládá z jakostních pšeničných zrn nezmenšené kvality a který obsahuje:

Nejvýše 10,0 %

Nejvýše 10,0 %

zlomková nebo seschlá zrna

Nejvýše 7,0 %

Nejvýše 7,0 %

zrna napadená škůdci

Nejvýše 2,0 %

Nejvýše 2,0 %

zrna napadená fusariózou a skvrnitá zrna

Nejvýše 5,0 %

porostlá zrna

Nejvýše 0,5 %

Nejvýše 0,5 %

Různé nečistoty (Schwarzbesatz)

Nejvýše 1,0 %

Nejvýše 1,0 %

Hagbergovo pádové číslo

Nejméně 250

Nejméně 230

Obsah proteinů (při vlhkosti 13,5 %)

Nejméně 14,6 %

Část B. Kódy TARIC, původ, množství, celní kvótové období, celní kvótové podobdobí, doklad o původu, celní sazba v rámci kvóty, podmínky jistoty a zvláštní podmínky

Kódy TARIC

1001190012

1001990013

Původ

Všechny třetí země

Množství

300 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

5 EUR/1 000  kg

V případě potřeby dodatečná jistota v souladu s článkem 11 tohoto nařízení

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 11 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0076

Zvláštní právní základ

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV.6 GATT (14), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2007/444/ES (15)

Popis produktu a kódy KN

Sladovnický ječmen určený k výrobě piva dozrávajícího v sudech z bukového dřeva:

 

ex 1003 90 00 (viz kódy TARIC)

„poškozená zrna“ a „ječmen řádné a uspokojivé obchodní jakosti“ ve smyslu definice v článku 8 tohoto nařízení

Kódy TARIC

1003900020

Původ

Všechny třetí země

Množství

20 789 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

8 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

85 EUR/1 000  kg

Pokud je k zásilkám sladovnického ječmene přiloženo osvědčení o shodě vydané odborem FGIS (United States Federal Grain Inspection Service; Federální odbor pro kontrolu obilovin) v souladu s článkem 9 tohoto nařízení: 10 EUR/1 000  kg

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 9 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0779

Zvláštní právní základ

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o určitých ujednáních v oblasti zemědělství (16), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 95/582/ES (17)

Popis produktu a kódy KN

Krmiva pro ryby:

 

ex 2309 90 31 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2309903130

Původ

Norsko

Množství

1 177 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Doklad o původu v souladu s článkem 10 tohoto nařízení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 10 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0689

Zvláštní právní základ

Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (18), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 97/126/ES (19)

Rozhodnutí Smíšeného Výboru ES/Faerské ostrovy č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, kterým se mění protokoly 1 a 4 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé [2020/1162] (20)

Popis produktu a kódy KN

Krmiva pro ryby:

 

ex 2309 90 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 2309 90 31 (viz kódy TARIC)

 

ex 2309 90 41 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2309901021

2309901081

2309903130

2309904120

Původ

Faerské ostrovy

Množství

20 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Doklad o původu v souladu s článkem 10 tohoto nařízení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0089

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej:

 

2309 10 13

 

2309 10 15

 

2309 10 19

 

2309 10 33

 

2309 10 39

 

2309 10 51

 

2309 10 53

 

2309 10 59

 

2309 10 70

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

1 393 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 7 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0070

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Přípravky používané k výživě zvířat:

 

2309 90 31

 

2309 90 41

 

2309 90 51

 

2309 90 96

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

2 670 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 7 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0043

Zvláštní právní základ

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Popis produktu a kódy KN

Jinak zpracovaná ovesná zrna:

 

1104 22 95

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

231 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví obilovin a cukru

Pořadové číslo

09.6705

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, kromě invertního cukru:

 

1702 30

 

1702 40

Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, kromě invertního cukru:

 

1702 60

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

20 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6706

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Sirupy z izoglukózy, s přísadou aromatických látek nebo barviv:

 

2106 90 30

Sirup z glukózy a sirup z maltodextrinu, s přísadou aromatických látek nebo barviv:

 

2106 90 55

Cukerné sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv (jiné než sirupy z izoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu):

 

2106 90 59

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

2 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny

Pořadové číslo

09.6718

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Kukuřice cukrová:

 

0710 40

 

0711 90 30

 

2001 90 30

 

2004 90 10

 

2005 80

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

1 500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví rýže

Pořadové číslo

09.0083

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Neloupaná rýže:

 

1006 10

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

5 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 15 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0139

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Zlomková rýže určená pro použití při výrobě potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 :

 

ex 1006 40 00 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

1006400010

Původ

Všechny třetí země

Množství

1 000 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Výše se rovná clu podle doložky nejvyšších výhod pro zlomkovou rýži pod kódem TARIC 1006400010

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 12 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0140

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Zlomková rýže:

 

1006 40

Kódy TARIC

Původ

Guyana

Množství

10 308 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Snížení o 30,77 % v rámci cla podle doložky nejvyšších výhod na 65 EUR/1 000  kg

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0141

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Neloupaná rýže:

 

1006 10 (kromě kódu KN 1006 10 10 )

Loupaná rýže:

 

1006 20

Poloomletá nebo celoomletá rýže:

 

1006 30

Kódy TARIC

Původ

Bangladéš

Množství

Ekvivalent 4 000 000  kg loupané rýže

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Doklad o původu v souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Celní sazba v rámci kvóty

U kódu KN 1006 10 (kromě kódu KN 1006 10 10 ): cla stanovená ve společném celním sazebníku, snížená o 50 % a o pevnou částku 4,34 EUR;

U kódu KN 1006 20 : clo stanovené v souladu s článkem 183 nařízení (EU) č. 1308/2013, snížené o 50 % a o pevnou částku 4,34 EUR;

U kódu KN 1006 30 : clo stanovené v souladu s článkem 183 nařízení (EU) č. 1308/2013, snížené o 16,78 EUR, snížené o dalších 50 % a o pevnou částku 6,52 EUR.

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Celní kvóty v odvětví cukru

Pořadové číslo

09.6704

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Surový řepný cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv:

 

1701 12

Jiný než surový cukr:

 

1701 91

 

1701 99

Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviv:

 

1702 20 10

Izoglukóza v pevném stavu obsahující 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

 

1702 90 30

Maltodextrin v pevném stavu a maltodextrinový sirup obsahující 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

 

1702 90 50

Karamel:

 

1702 90 71

 

1702 90 75

 

1702 90 79

Inulinový sirup:

 

1702 90 80

Ostatní cukr, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

 

1702 90 95

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

20 070 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví ovoce a zeleniny

Pořadové číslo

09.6800

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (21), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU (22)

Popis produktu a kódy KN

Rajčata, čerstvá nebo chlazená:

0702 00 00

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

2 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6801

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU

Popis produktu a kódy KN

Česnek, čerstvý nebo chlazený:

 

0703 20 00

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

220 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6802

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU

Popis produktu a kódy KN

Stolní hrozny, čerstvé:

 

0806 10 10

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

20 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6803

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU

Popis produktu a kódy KN

Jablka, čerstvá (kromě jablek k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince):

 

0808 10 80

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

40 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6804

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU

Popis produktu a kódy KN

Švestky, čerstvé:

 

0809 40 05

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

15 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6806

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU

Popis produktu a kódy KN

Třešně, čerstvé:

 

0809 29 00

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

1 500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6820

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (23), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/494/EU (24)

Popis produktu a kódy KN

Česnek, čerstvý nebo chlazený:

 

0703 20 00

Kódy TARIC

Původ

Gruzie

Množství

220 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6702

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Česnek, čerstvý nebo chlazený:

 

0703 20 00

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0056

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené:

 

0706 10 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

1 192 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 7 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0057

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Papriky, čerstvé nebo chlazené:

 

0709 60 10

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

500 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 1,5 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0041

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Mandle, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky, jiné než hořké:

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

85 958 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 2 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0039

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum):

 

0805 50 10

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

8 156 000  kg

Celní kvótové období

Od 15. ledna do 14. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 6 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0058

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Meruňky, čerstvé:

 

0809 10 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

74 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. srpna do 31. května

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 10 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0094

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Rajčata, čerstvá nebo chlazená:

 

0702 00 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

464 000  kg

Celní kvótové období

Od 15. května do 31. října

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 12 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0059

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené:

 

0707 00 05

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

500 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. listopadu do 15. května

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 2,5 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0060

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Stolní hrozny, čerstvé:

 

ex 0806 10 10 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

0806101090

Původ

Všechny třetí země

Množství

885 000  kg

Celní kvótové období

Od 21. července do 31. října

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 9 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0061

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Jablka, čerstvá:

 

0808 10 80

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

666 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. dubna do 31. července

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 0 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0062

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Hrušky, čerstvé:

 

0808 30 90

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

810 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. srpna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 5 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0063

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Meruňky, čerstvé:

 

0809 10 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

1 387 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. června do 31. července

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 10 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0040

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Třešně, čerstvé:

 

0809 29 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

105 000  kg

Celní kvótové období

Od 21. května do 15. července

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 4 % (jakož i specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku, jsou-li použitelná)

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0025

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Vysoce jakostní sladké pomeranče, čerstvé:

 

ex 0805 10 22 (viz kódy TARIC)

 

ex 0805 10 24 (viz kódy TARIC)

 

ex 0805 10 28 (viz kódy TARIC)

„vysoce jakostní sladké pomeranče“ ve smyslu definice v článku 14 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0805102210

0805102410

0805102810

Původ

Všechny třetí země

Množství

20 000 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. února do 30. dubna

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 10 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s články 14 a 15 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0027

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Citrusové hybridy známé jako „mineoly“:

 

ex 0805 29 00 (viz kódy TARIC)

 

ex 0805 29 00 (viz kódy TARIC)

citrusové hybridy známé jako „mineoly“ ve smyslu definice v článku 14 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0805290021

0805290029

Původ

Všechny třetí země

Množství

14 931 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. února do 30. dubna

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 2 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s články 14 a 15 tohoto nařízení

Celní kvóty v odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

Pořadové číslo

09.0033

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Koncentrovaná pomerančová šťáva, zmrazená, bez přídavku cukru, s hodnotou Brix nepřesahující 50, v balení nejvýše 2 l, neobsahující šťávu z krvavých pomerančů:

 

ex 2009 11 99 (viz kódy TARIC)

„koncentrovaná pomerančová šťáva, zmrazená, s hodnotou Brix nepřesahující 50“ ve smyslu definice v článku 14 tohoto nařízení

Kódy TARIC

2009119911

2009119919

Původ

Všechny třetí země

Množství

1 500 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 13 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s články 14 a 15 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0092

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Konzervované ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, broskve a jahody:

 

2008 20 11

 

2008 20 19

 

2008 20 31

 

2008 20 39

 

2008 20 71

 

2008 30 11

 

2008 30 19

 

2008 30 31

 

2008 30 39

 

2008 30 79

 

2008 40 11

 

2008 40 19

 

2008 40 21

 

2008 40 29

 

2008 40 31

 

2008 40 39

 

2008 50 11

 

2008 50 19

 

2008 50 31

 

2008 50 39

 

2008 50 51

 

2008 50 59

 

2008 50 71

 

2008 60 11

 

2008 60 19

 

2008 60 31

 

2008 60 39

 

2008 60 60

 

2008 70 11

 

2008 70 19

 

2008 70 31

 

2008 70 39

 

2008 70 51

 

2008 70 59

 

2008 80 11

 

2008 80 19

 

2008 80 31

 

2008 80 39

 

2008 80 70

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

2 820 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0093

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Ovocné šťávy:

 

2009 11 11

 

2009 11 19

 

2009 19 11

 

2009 19 19

 

2009 29 11

 

2009 29 19

 

2009 39 11

 

2009 39 19

 

2009 49 11

 

2009 49 19

 

2009 79 11

 

2009 79 19

 

2009 81 11

 

2009 81 19

 

2009 89 11

 

2009 89 19

 

2009 89 34

 

2009 89 35

 

2009 89 36

 

2009 89 38

 

2009 90 11

 

2009 90 19

 

2009 90 21

 

2009 90 29

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

6 436 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.0035

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná:

 

0712 20 00

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země

Množství

9 696 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 10 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6712

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Houby rodu Agaricus (pečárka) prozatímně konzervované (například plynným oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání:

 

0711 51

Houby rodu Agaricus (pečárka), připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové:

 

2003 10

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6713

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Houby rodu Agaricus (pečárka) prozatímně konzervované (například plynným oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání:

 

0711 51

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se


Pořadové číslo

09.6714

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové:

 

2002

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

10 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a v odvětví vína

Pořadové číslo

09.6715

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu) s hodnotou Brix nepřesahující 30, v hodnotě nepřesahující 18 EUR/100 kg čisté hmotnosti:

 

2009 61 90

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), s hodnotou Brix převyšující 67, v hodnotě nepřesahující 22 EUR/100 kg čisté hmotnosti:

 

2009 69 11

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), s hodnotou Brix převyšující 30, ale nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 18 EUR/100 kg čisté hmotnosti:

 

2009 69 71

 

2009 69 79

 

2009 69 90

Jablečná šťáva:

 

2009 71

 

2009 79

Kódy TARIC

Původ

Ukrajina

Množství

20 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s přílohami III a IV dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podle protokolu I Dohody o přidružení

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví vína

Pořadové číslo

09.1526

Zvláštní právní základ

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom

Popis produktu a kódy KN

Jakostní šumivé víno; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o objemu nepřesahujícím 2 litry:

 

2204 10 93

 

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (viz kódy TARIC)

 

ex 2204 21 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

Původ

Srbsko

Množství

55 000 hl

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 16 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.1527

Zvláštní právní základ

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím 2013/490/EU

Popis produktu a kódy KN

Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o objemu přesahujícím 2 litry:

 

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 22 95

 

ex 2204 22 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 2297

 

ex 2204 22 98 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 95

 

ex 2204 29 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 97

 

ex 2204 29 98 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

Původ

Srbsko

Množství

12 300 hl

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 16 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.1558

Zvláštní právní základ

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2004/239/ES, Euratom (dále jen „Dohoda o stabilizaci a přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Jakostní šumivé víno; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o objemu nepřesahujícím 2 litry:

 

2204 10 93

 

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (viz kódy TARIC)

 

ex 2204 21 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

Původ

Severní Makedonie

Množství

Rok 2014: 91 000 hl

Ode dne 1. ledna 2015 se tato objemová kvóta zvyšuje ročně o 6 000 hl

Rok 2021: 133 000 hl

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s protokolem Dohody o stabilizaci a přidružení o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 16 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.1559

Zvláštní právní základ

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom

Popis produktu a kódy KN

Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o objemu přesahujícím 2 litry:

 

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 22 95

 

ex 2204 22 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 22 97

 

ex 2204 22 98 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 95

 

ex 2204 29 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 97

 

ex 2204 29 98 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

Původ

Severní Makedonie

Množství

Rok 2014: 389 000 hl

Ode dne 1. ledna 2015 se tato objemová kvóta snižuje ročně o 6 000 hl

Rok 2021: 347 000 hl

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 16 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.1570

Zvláštní právní základ

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady (EU) 2016/342

Popis produktu a kódy KN

Víno z čerstvých hroznů:

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (viz kódy TARIC)

 

ex 2204 21 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (viz kódy TARIC)

 

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 22 95

 

ex 2204 22 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 22 97

 

ex 2204 22 98 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 95

 

ex 2204 29 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 29 97

 

ex 2204 29 98 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

Původ

Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova)

Množství

40 000 hl

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 16 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.1572

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady (EU) 2016/342

Popis produktu a kódy KN

Jakostní šumivé víno; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o objemu nepřesahujícím 2 litry:

 

2204 10 93

 

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (viz kódy TARIC)

 

ex 2204 21 94 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (viz kódy TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

Původ

Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova)

Množství

10 000 hl

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 16 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.6805

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/492/EU

Popis produktu a kódy KN

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix nepřesahující 30, v hodnotě převyšující 18 EUR/100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

2009 61 10

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix převyšující 67, v hodnotě převyšující 22 EUR/100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

2009 69 19

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67, v hodnotě převyšující 18 EUR/100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

2009 69 51

 

2009 69 59

Kódy TARIC

Původ

Moldavsko

Množství

500 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Nepoužije se

Celní kvóty v odvětví hovězího a telecího masa

Pořadové číslo

09.0142

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Zmrazenášlašitá část bránice skotu:

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

Ve smyslu definice v článku 20 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0206299111

0206299115

0206299141

0206299142

0206299144

0206299145

Původ

Všechny třetí země (kromě Argentiny)

Množství

800 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 4 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 20 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0143

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Zmrazenášlašitá část bránice skotu:

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

Ve smyslu definice v článku 20 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0206299111

0206299115

0206299141

0206299142

0206299144

0206299145

Původ

Argentina

Množství

700 000  kg

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Osvědčení o pravosti

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 4 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 20 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0144

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (25), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES (26)

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů A:

 

ex 0202 20 30 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 50 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 90 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

„produkt A“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202203081

0202203082

0202301081

0202301082

0202305081

0202305082

0202309041

0202309042

0202309070

0206299133

0206299135

0206299151

0206299159

Původ

Všechny třetí země

Množství

15 443 000  kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN ex 0202 20 30 : 1 414  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.0144 je spravována jako hlavní celní kvóta se dvěma dílčími celními kvótami s pořadovými čísly 09.0161 a 09.0162 v souladu s článkem 17 tohoto nařízení

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0161 – dílčí celní kvóta s číslem 09.0144

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů A:

 

ex 0202 20 30 (viz kódy TARIC)

„produkt A“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202203081

0202203082

Původ

Všechny třetí země

Množství

15 443 000  kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

1 414  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.0161 je spravována jako dílčí celní kvóta hlavní celní kvóty s číslem 09.0144 v souladu s článkem 17 tohoto nařízení

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0162 – dílčí celní kvóta s číslem 09.0144

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů A:

 

ex 0202 30 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 50 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 90 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

„produkt A“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202301081

0202301082

0202305081

0202305082

0202309041

0202309042

0202309070

0206299133

0206299135

0206299151

0206299159

Původ

Všechny třetí země

Množství

15 443 000  kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.0162 je spravována jako dílčí celní kvóta hlavní celní kvóty s číslem 09.0144 v souladu s článkem 17 tohoto nařízení

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0145

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů B:

 

ex 0202 20 30 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 50 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 90 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

„produkt B“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202203083

0202203084

0202301083

0202301084

0202305083

0202305084

0202309043

0202309044

0202309075

0206299137

0206299138

0202299161

0206299169

Původ

Všechny třetí země

Množství

4 233 000  kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

U kódu KN ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.0145 je spravována jako hlavní celní kvóta se dvěma dílčími celními kvótami s pořadovými čísly 09.0163 a 09.0164 v souladu s článkem 17 tohoto nařízení

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0163 – dílčí celní kvóta s číslem 09.0145

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů B:

 

ex 0202 20 30 (viz kódy TARIC)

„produkt B“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202203083

0202203084

Původ

Všechny třetí země

Množství

4 233 000  kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

20 % + 994,5 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

420 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.0163 je spravována jako dílčí celní kvóta hlavní celní kvóty s číslem 09.0145 v souladu s článkem 17 tohoto nařízení

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0164 – dílčí celní kvóta s číslem 09.0145

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů B:

 

ex 0202 30 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 50 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 90 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

„produkt B“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202301083

0202301084

0202305083

0202305084

0202309043

0202309044

0202309075

0206299137

0206299138

0202299161

0206299169

Původ

Všechny třetí země

Množství

4 233 000  kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

U kódu KN ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.0164 je spravována jako dílčí celní kvóta hlavní celní kvóty s číslem 09.0145 v souladu s článkem 17 tohoto nařízení

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0146

Zvláštní právní základ

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací (27), která byla uzavřena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (28)

Popis produktu a kódy KN

Živý skot o hmotnosti vyšší než 160 kg:

 

0102 29 41

 

0102 29 49

 

0102 29 51

 

0102 29 59

 

0102 29 61

 

0102 29 69

 

0102 29 91

 

0102 29 99

 

ex 0102 39 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 90 91 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

0102391010

0102909110

Původ

Švýcarsko

Množství

4 600 kusů živého skotu

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

V souladu s dodatkem I k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 20 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0113

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (29), uzavřená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (30)

Popis produktu a kódy KN

Mladí býčci na výkrm:

 

ex 0102 29 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 29 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 49 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

0102291010

0102292910

0102294910

Původ

Všechny třetí země

Množství

24 070 kusů dobytka

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 16 % s připočtením 582 EUR/1 000  kg čisté hmotnosti

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN 0102 29 10 : 28 EUR/kus

U kódu KN 0102 29 29 : 56 EUR/kus

U kódu KN 0102 29 49 : 105 EUR/kus

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 21 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0114

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Krávy a jalovice jiné než porážku následujících horských plemen: šedého, hnědého, žlutého a strakatého plemene Simmental a plemene Pinzgau:

 

ex 0102 29 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 29 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 49 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 59 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 69 (viz kódy TARIC)

„jiné než na porážku“ ve smyslu definice v článku 22 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0102291020

0102291040

0102292920

0102292940

0102294920

0102294940

0102295911

0102295919

0102295931

0102295939

0102296910

0102296930

Původ

Všechny třetí země

Množství

710 kusů dobytka

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 6 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Částka rovná rozdílu mezi celní sazbou společného celního sazebníku a celní sazbou celních kvót

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 22 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.0115

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Býci, krávy a jalovice jiné než porážku následujících plemen: strakatého plemene Simmental a plemene Schwyz a Fribourg:

 

ex 0102 29 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 29 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 49 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 59 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 69 (viz kódy TARIC)

 

ex 0102 29 99 (viz kódy TARIC)

„jiné než na porážku“ ve smyslu definice v článku 22 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0102291030

0102291040

0102291050

0102292930

0102292940

0102292950

0102294930

0102294940

0102294950

0102295921

0102295929

0102295931

0102295939

0102296920

0102296930

0102299921

0102299929

Původ

Všechny třetí země

Množství

711 kusů dobytka

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 4 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Částka rovná rozdílu mezi celní sazbou společného celního sazebníku a celní sazbou celních kvót

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 22 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.2201

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (31)

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (32), která byla uzavřena rozhodnutím Rady (EU) 2019/2073 (33)

Popis produktu a kódy KN

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v článku 24 tohoto nařízení:

 

ex 0201 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 10 95 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

Původ

Seznam způsobilých zemí zveřejněný v řadě C Úředního věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 tohoto nařízení

Množství

45 000 000  kg čisté hmotnosti

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.2201 je spravována jako hlavní celní kvóta se dvěma dílčími celními kvótami s pořadovými čísly 09.2202 a 09.2203 v souladu s článkem 23 tohoto nařízení

V souladu s články 23 až 27 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.2202 – dílčí celní kvóta s číslem 09.2201

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014), která byla uzavřena rozhodnutím Rady (EU) 2019/2073

Popis produktu a kódy KN

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v článku 24 tohoto nařízení:

 

ex 0201 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 10 95 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

Původ

Seznam způsobilých zemí zveřejněný v řadě C Úředního věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 (kromě Spojených států amerických)

Množství

Od 1. července 2021 do 30. června 2022, 20 800 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

5 500 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

4 900 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2022 do 30. června 2023, 18 400 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

4 900 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

4 300 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2023 do 30. června 2024, 16 000 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

4 300 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

3 700 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2024 do 30. června 2025, 13 600 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

3 700 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

3 100 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2025 do 30. června 2026, 11 200 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

3 100 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

2 500 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

10 000 000  kg čisté hmotnosti od 1. července 2026, rozdělené následovně:

 

25 % pro každé podobdobí

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.2202 je spravována jako dílčí celní kvóta hlavní celní kvóty s číslem 09.2201 v souladu s článkem 23 tohoto nařízení

V souladu s články 23 až 27 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.2203 – dílčí celní kvóta s číslem 09.2201

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014), která byla uzavřena rozhodnutím Rady (EU) 2019/2073

Popis produktu a kódy KN

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v článku 24 tohoto nařízení:

 

ex 0201 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 10 95 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

Kódy TARIC

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

Původ

Spojené státy americké

Množství

Od 1. července 2021 do 30. června 2022, 24 200 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

5 750 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

6 350 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2022 do 30. června 2023, 26 600 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

6 350 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

6 950 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2023 do 30. června 2024, 29 000 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

6 950 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

7 550 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2024 do 30. června 2025, 31 400 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

7 550 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

8 150 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

Od 1. července 2025 do 30. června 2026, 33 800 000  kg čisté hmotnosti, rozdělené následovně:

 

8 150 000  kg pro podobdobí od 1. července do 30. září a od 1. října do 31. prosince;

 

8 750 000  kg pro podobdobí od 1. ledna do 31. března a od 1. dubna do 30. června.

35 000 000  kg čisté hmotnosti od 1. července 2026, rozdělené následovně:

 

25 % pro každé podobdobí

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.2203 je spravována jako dílčí celní kvóta hlavní celní kvóty s číslem 09.2201 v souladu s článkem 23 tohoto nařízení

V souladu s články 23 až 27 tohoto nařízení

Celní kvóty v odvětví mléka a mléčných výrobků

Pořadové číslo

09.6716

Zvláštní právní základ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2014/668/EU (dále jen „Dohoda o přidružení“)

Popis produktu a kódy KN

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní (zakysané) mléko a smetana, též zahuštěné nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

0403 10 51

 

0403 10 53

 

0403 10 59

 

0403 10 91

 

0403 10 93

 

0403 10 99

 

0403 90 71

 

0403 90 73

 

0403 90 79

 

0403 90 91

 

0403 90 93