(EU) 2020/1987Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí

Publikováno: Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 422/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1987

ze dne 14. července 2020,

kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 186 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 66 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla pro správu celních kvót a zvláštní zacházení při dovozu třetími zeměmi. Svěřuje rovněž Komisi pravomoc přijímat související akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty k zajištění bezproblémové správy celních kvót.

(2)

V zájmu administrativního zjednodušení jsou nedostatečně využívané celní kvóty pro zemědělské produkty spravovány na základě zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“ v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3) upravujícími správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle data přijetí celních prohlášení.

(3)

Mělo by být stanoveno, že účast na těchto celních kvótách lze podmínit složením jistoty, která by zajišťovala dodržování určitých požadavků týkajících se zpracování, konečného užití, norem jakosti produktů, jakož i porážky a výkrmu zvířat. Tyto požadavky jsou podrobně stanoveny pro každou z dotčených celních kvót v prováděcím aktu přijatém podle článku 187 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

S cílem zjednodušit postup a právní předpisy je vhodné stávající pravidla pro správu celních kvót uplatňující metodu založenou na zásadě „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“, která je obsažena v několika aktech Unie, nahradit jediným aktem. Nařízení Komise (ES) č. 440/96 (4), (ES) č. 1831/96 (5), (ES) č. 2133/2001 (6), (ES) č. 2094/2004 (7), (ES) č. 937/2006 (8), (ES) č. 437/2009 (9), (ES) č. 438/2009 (10), (ES) č. 933/2009 (11), (ES) č. 1064/2009 (12), (EU) č. 1085/2010 (13) a (EU) č. 59/2011 (14) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 (15), (EU) č. 481/2012 (16), (EU) č. 988/2014 (17), (EU) č. 989/2014 (18), (EU) č. 1233/2014 (19), (EU) 2015/2405 (20), (EU) 2017/1466 (21) a (EU) 2018/567 (22) by proto měla být zrušena.

(5)

S cílem zajistit plynulý přechod na pravidla stanovená v tomto nařízení a splnit povinnost oznámit nová pravidla před jejich použitím Světové obchodní organizaci, je vhodné odložit uplatňování tohoto nařízení na celní kvótová období začínající dnem 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, kterými se doplňují nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí.

Článek 2

Složení jistoty

Způsobilost ke sníženému dovoznímu clu v rámci celní kvóty na základě časového pořadí podání žádostí lze podmínit složením jistoty u příslušných orgánů.

Hospodářské subjekty složí jistotu v okamžiku, kdy podají žádost o povolení pro konečné užití v souladu s článkem 211 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (23), nebo případně kdy podají celní prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu.

Směnný kurz se stanoví podle článku 106 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 3

Uvolnění a propadnutí jistot

1.   Jistota se uvolní ihned poté, co příslušný orgán obdrží uspokojivý důkaz o splnění požadavků spojených s uvedenou jistotou.

2.   Pokud příslušné požadavky nebyly splněny v plném rozsahu, jistota se uvolní v poměru k množství, pro které jsou požadavky splněny. Neuvolněná částka jistoty propadne podle článku 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (24).

Článek 4

Zrušení

Nařízení (ES) č. 440/96, (ES) č. 1831/96, (ES) č. 2133/2001, (ES) č. 2094/2004, (ES) č. 937/2006, (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009, (ES) č. 933/2009, (ES) č. 1064/2009, (EU) č. 1085/2010 a (EU) č. 59/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, (EU) č. 481/2012, (EU) č. 988/2014, (EU) č. 989/2014, (EU) č. 1233/2014, (EU) 2015/2405, (EU) 2017/1466 a (EU) 2018/567 se zrušují s účinkem od 1. ledna 2021.

Nadále se však použijí na celní kvótová období, která k uvedenému datu dosud neskončila.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije na celní kvótová období začínající nejdříve dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 440/96 ze dne 11. března 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene (Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 2).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1831/96 ze dne 23. září 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996 (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 5).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin a o zrušení nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999 (Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10 000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 1104 22 98 (Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 12).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 ze dne 23. června 2006 o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 9).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 437/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 54).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 438/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 57).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 933/2009 ze dne 6. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 9).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí (Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 14).

(13)  Nařízení Komise (EU) č. 1085/2010 ze dne 25. listopadu 2010, kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 0714 90 11 a KN 0714 90 19 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1000/2010 (Úř. věst. L 310, 26.11.2010, s. 3).

(14)  Nařízení Komise (EU) č. 59/2011 ze dne 25. ledna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro víno pocházející z Republiky Srbsko (Úř. věst. L 22, 26.1.2011, s. 1).

(15)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 36).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 9).

(17)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2014 ze dne 18. září 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 12).

(18)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 989/2014 ze dne 19. září 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Gruzie (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 16).

(19)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1233/2014 ze dne 18. listopadu 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (Úř. věst. L 332, 19.11.2014, s. 11).

(20)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2405 ze dne 18. prosince 2015 o otevření a správě celních kvót EU pro zemědělské produkty pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 89).

(21)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1466 ze dne 11. srpna 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Kosova (Úř. věst. L 209, 12.8.2017, s. 8).

(22)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/567 ze dne 12. dubna 2018 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky, salámy a vepřové maso pocházející z Islandu (Úř. věst. L 95, 13.4.2018, s. 11).

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(24)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU