(EU) 2020/1811Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1811 ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci hospodářských subjektů v Severním Irsku

Publikováno: Úř. věst. L 404, 2.12.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 404/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1811

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci hospodářských subjektů v Severním Irsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy ve spojení s článkem 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (1),

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (2), a zejména čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království vystoupilo z Evropské unie dne 31. ledna 2020 na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii („dohoda o vystoupení“).

(2)

Článek 126 této dohody o vystoupení stanoví přechodné období, které skončí dne 31. prosince 2020. Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře unijní právo.

(3)

Na konci přechodného období se na Spojené království přestanou vztahovat pravidla Unie týkající se spotřebních daní. V souladu s článkem 8 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, který je součástí dohody o vystoupení, se však pravidla Unie o spotřebních daních (týkající se zboží) použijí v Severním Irsku (3) i po přechodném období, aby se předešlo tvrdé hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

(4)

V souladu s článkem 19 nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (4) vede každý členský stát elektronickou databázi obsahující registr hospodářských subjektů (oprávněných skladovatelů, registrovaných příjemců a registrovaných odesílatelů) ve smyslu článku 4 směrnice 2008/118/ES. Pokud jde o dvoupísmenný kód země, upravuje článek 1 nařízení Komise (EU) č. 612/2013 (5) strukturu identifikačního čísla subjektů a uvádí, že číslo subjektu pro účely spotřební daně se skládá ze dvou polí. Prvním z nich je alfabetický kód země, kterým je identifikátor členského státu, v němž je hospodářský subjekt nebo daňový sklad registrován. Tento kód je převzat ze seznamu kódů 3 v příloze II nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (6). Kromě toho jsou tyto postupy počítačové a podporují je celoevropské informační systémy zvané systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS), jehož účelem je kontrola přepravy, a systém pro výměnu údajů o spotřební dani (SEED), jehož účelem je registrace hospodářských subjektů podléhajících spotřební dani.

(5)

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani mezi Unií a Severním Irskem bude považována za přepravu uvnitř Unie. Hospodářské subjekty usazené v Severním Irsku, které hodlají přepravovat zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně do členských států a z nich, musí být proto zaregistrovány a povoleny v SEED, jakož i používat postupy Unie pro spotřební daně a EMCS. Kódy členských států a kódy zemí jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 684/2009 odkazem na kód alfa 2 dle normy ISO (ISO 3166). Zatímco hospodářské subjekty Spojeného království používají kód „GB“, Severní Irsko nemá v rámci tohoto systému žádný zvláštní kód. Vzhledem k tomu, že ISO umožňuje používat kódy X pro území, která nemají zvláštní kód, a z důvodu sladění s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1470 (7), je vhodné použít kód „XI“, aby se rozlišily hospodářské subjekty v Severním Irsku, které přepravují zboží podléhající spotřební dani.

(6)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 684/2009 se mění takto:

a)

v příloze I tabulce 1 bodě 17.2 se kolonka řádku c, sloupec F nahrazuje tímto:

„Uveďte kód země, který se liší od kódů zemí členských států.“

b)

příloha II se mění takto:

i)

seznam kódů 3 se nahrazuje tímto:

„3.   KÓDY ZEMÍ

Kódy musí být shodné s kódy stanovenými v klasifikaci zemí a území pro evropskou statistiku mezinárodního obchodu se zbožím uvedené v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1470 (*1), kromě:

Řecka, kdy je nutné použít EL namísto GR.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2).“"

ii)

seznam kódů 4 se zrušuje;

iii)

seznam kódů 5 se nahrazuje tímto:

„5.   REFERENČNÍ ČÍSLO CELNÍHO ÚŘADU (COR)

COR se skládá z identifikátoru kódu země členského státu, po němž následuje šestimístné alfanumerické národní číslo, například IT0830AB.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(3)  S výhradou demokratického souhlasu podle článku 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku s pokračujícím uplatňováním článku 8 protokolu.

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 612/2013 ze dne 25. června 2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřební daně (Úř. věst L 173, 26.6.2013, s. 9).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU