(EU) 2020/1801Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1801 ze dne 30. listopadu 2020, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020

Publikováno: Úř. věst. L 402, 1.12.2020, s. 49-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 402/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1801

ze dne 30. listopadu 2020,

kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/862 (2) byla stanovena míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2020. Uvedená míra úpravy byla stanovena na základě informací dostupných v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2021, zejména s ohledem na částku finanční kázně ve výši 487,6 milionu EUR na vytvoření rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství podle článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(2)

Uvedená míra úpravy rovněž zohlednila potřebu uplatnit finanční kázeň s cílem dodržet roční stropy uvedené v článku 16 nařízení (EU) č. 1306/2013, jak je stanoveno v čl. 26 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

I když potřeba finanční kázně na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství nadále činí 487,6 milionu EUR, z předběžných odhadů, které jsou k dispozici v souvislosti s chystaným návrhem Komise na změnu návrhu rozpočtu na rok 2021 č. 1, jenž se vztahuje na odhady přímých plateb a výdajů souvisejících s trhem, vyplývá, že míru finanční kázně stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2020/862 je třeba přizpůsobit.

(4)

Proto je na základě nových informací, které má Komise k dispozici, vhodné přizpůsobit míru úpravy podle čl. 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 1306/2013 před 1. prosincem kalendářního roku, na který se míra úpravy vztahuje.

(5)

Pozměněný návrh na nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (3), nebyl dosud přijat. Proto by se jako preventivní opatření a vzhledem k již velmi pokročilé fázi rozhodovacího postupu pro přijetí uvedeného nařízení měl pro výpočet míry úpravy použít čistý zůstatek pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu na rozpočtový rok 2021 ve výši 40 368,0 milionu EUR (dílčí strop stanovený v závěrech Evropské rady ze dne 21. července 2020, upravený o převody prostředků mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a přímými platbami, oznámené členskými státy).

(6)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (N), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (N+1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby i po uplynutí této lhůty, a to za určitých omezení. Tyto opožděné platby mohou být poskytnuty v následujícím rozpočtovém roce. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v tom, pro který se použije finanční kázeň. Proto je z důvodu zajištění rovného zacházení se zemědělci vhodné stanovit, že míra úpravy se má použít pouze na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(7)

V čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) se stanoví, že míra úpravy použitá na přímé platby stanovená v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se má vztahovat pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované zemědělcům v příslušném kalendářním roce. V čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy má v případě Chorvatska použít až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v uvedeném členském státě.

(8)

Přizpůsobená míra úpravy by se měla vzít v úvahu při výpočtu všech plateb, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2020. V zájmu přehlednosti by proto prováděcí nařízení (EU) 2020/862 mělo být zrušeno.

(9)

Aby se zajistila použitelnost přizpůsobené míry úpravy v okamžiku, kdy mají být podle nařízení (EU) č. 1306/2013 zahájeny platby zemědělcům, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. prosince 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely stanovení míry úpravy uvedené v článcích 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky přímých plateb v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2020, snižují o míru úpravy 2,906192 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Chorvatsku.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/862 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/862 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020 (Úř. věst. L 197, 22.6.2020, s. 3).

(3)  COM(2020) 443 v konečném znění.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU