(EU) 2020/1794Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 402, 1.12.2020, s. 23-26 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 402/23


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1794

ze dne 16. září 2020,

kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2018/848, a zejména část I jeho přílohy II stanoví určité požadavky týkající se používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce.

(2)

Vzhledem k postupnému ukončování platnosti odchylek od používání ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin stanovenému v článku 53 nařízení (EU) 2018/848 je důležité zvýšit produkci ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období i jejich uvádění na trh.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2018/848 může být rozmnožovací materiál rostlin uváděn na trh jako „produkt z přechodného období“, je-li dodrženo přechodné období v délce nejméně 12 měsíců. Podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 členské státy zajistí, aby byla zřízena pravidelně aktualizovaná databáze ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období, vyjma semenáčků, avšak včetně sadbových brambor, který je na jejich území k dispozici. Kromě toho čl. 26 odst. 2 požaduje, aby členské státy zavedly systémy, jež hospodářským subjektům, které uvádějí na trh ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období a které jsou schopny takový materiál dodávat v dostatečném množství a v přiměřené lhůtě, umožňují na dobrovolném základě a bezplatně zveřejňovat spolu s jejich názvem a kontaktními údaji informace o ekologickém rozmnožovacím materiálu a rozmnožovacím materiálu z přechodného období, například o rozmnožovacím materiálu rostlin ekologického heterogenního materiálu nebo ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci, vyjma semenáčků, avšak včetně sadbových brambor, které jsou k dispozici, hmotnost takového materiálu a období, kdy je v průběhu roku dostupný. Čl. 26 odst. 5 však stanoví, že členské státy mohou nadále používat příslušné informační systémy, které již existují.

(4)

Je proto důležité, aby v době, kdy není k dispozici dostatečné množství ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, a tento nedostatek je prokázán záznamy ve výše uvedené databázi a v systémech, došlo k upřednostnění rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období před rozmnožovacím materiálem rostlin z konvenční produkce. Kromě toho by v souladu s čl. 6 písm. i) nařízení (EU) 2018/848 mělo být povoleno používání vlastního ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období.

(5)

S ohledem na stávající rozdílné postupy v členských státech je rovněž obzvláště důležité harmonizovat specifická kritéria a podmínky pro vydávání povolení používat rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce, pokud není ekologický rozmnožovací materiál rostlin a rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období k dispozici v dostatečné jakosti nebo v dostatečném množství. Tato harmonizace by měla umožnit zabránit možné nekalé hospodářské soutěži v ekologické produkci a zajistit, aby se na rozmnožovací materiál rostlin vztahovala určitá preventivní ustanovení a aby se v případě předepsaných rostlinolékařských ošetření na pozemek v případě potřeby vztahovalo přechodné období podle bodů 1.7.3 a 1.7.4 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848.

(6)

Navzdory úsilí, které vynakládají hospodářské subjekty zapojené do produkce ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, stále existuje mnoho druhů, poddruhů nebo odrůd, pro něž není ekologický rozmnožovací materiál rostlin a rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období k dispozici, a u nichž je nezbytné zjednodušit proces povolování snížením administrativní zátěže, aniž by došlo k ohrožení ekologické povahy produktů. Z tohoto důvodu a rovněž proto, aby se snížil počet žádostí o individuální povolení, je vhodné umožnit za určitých podmínek vydávání ročních vnitrostátních povolení pro druhy, poddruhy a odrůdy a stanovit přijetí vnitrostátních seznamů druhů nebo poddruhů, u nichž jsou vhodné odrůdy ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin nebo rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období k dispozici v dostatečném množství. Díky tomuto přístupu by mělo být možné snížit využívání individuálních povolení. Vnitrostátní seznamy navíc představují relevantní informace, které by měly zvýšit znalosti a jistotu v odvětví ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, a tak usnadnit další rozvoj jak v tomto vysoce specializovaném odvětví produkce, tak v používání ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin.

(7)

Část I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

Část I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 se mění takto:

1)

body 1.8.5.1 až 1.8.5.5 se nahrazují tímto:

„1.8.5.1

Odchylně od bodu 1.8.1, pokud z údajů shromážděných v databázi uvedené v čl. 26 odst. 1 nebo v systému uvedeném v čl. 26 odst. 2 písm. a) vyplývá, že nejsou splněny kvalitativní nebo kvantitativní potřeby hospodářského subjektu z hlediska příslušného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, může hospodářský subjekt použít rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období v souladu s čl. 10 odst. 4 druhým pododstavcem písm. a).

Pokud není ekologický rozmnožovací materiál rostlin a rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období k dispozici v dostatečné jakosti nebo v dostatečném množství k pokrytí potřeb hospodářského subjektu, mohou příslušné orgány povolit použití rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce s výhradou bodů 1.8.5.3 až 1.8.5.7.

Toto individuální povolení se vydává pouze v jedné z těchto situací:

a)

pokud v databázi uvedené v čl. 26 odst. 1 nebo v systému uvedeném v čl. 26 odst. 2 písm. a) není registrována žádná odrůda druhu, kterou chce hospodářský subjekt získat;

b)

pokud žádný dodavatel, tj. hospodářský subjekt, který uvádí na trh rozmnožovací materiál rostlin, není schopen dodat příslušný ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období v době výsevu nebo výsadby v situacích, kdy uživatel objednal rozmnožovací materiál rostlin v přiměřené době pro to, aby bylo možné ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období připravit a dodat;

c)

pokud odrůda, kterou chce hospodářský subjekt získat, není registrována jako ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období v databázi uvedené v čl. 26 odst. 1 nebo v systému uvedeném v čl. 26 odst. 2 písm. a) a hospodářský subjekt je schopen prokázat, že zejména z hlediska agronomických, půdních a klimatických podmínek a nezbytných technologických vlastností není žádná z registrovaných alternativ stejného druhu pro požadovanou produkci vhodná a že povolení je proto pro jeho produkci významné;

d)

pokud je použití daného materiálu odůvodněno pro účely výzkumu, terénního testování v malém měřítku, zachování odrůdy nebo vývoje produktu a souhlas s ním vyjádřily příslušné orgány členského státu.

Před podáním žádosti o jakékoli takové povolení hospodářský subjekt konzultuje databázi uvedenou v čl. 26 odst. 1 nebo systém uvedený v čl. 26 odst. 2 písm. a) s cílem ověřit, zda je příslušný ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období dostupný, a zda je tedy jeho žádost oprávněná.

Jsou-li splněna ustanovení čl. 6 písm. i), mohou hospodářské subjekty používat jak ekologický rozmnožovací materiál rostlin, tak rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období získaný z vlastního hospodářství, bez ohledu na kvalitativní a kvantitativní dostupnost podle databáze uvedené v čl. 26 odst. 1 nebo systému uvedeného v čl. 26 odst. 2 písm. a).

1.8.5.2

Odchylně od bodu 1.8.1 mohou hospodářské subjekty ve třetích zemích používat rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období v souladu s čl. 10 odst. 4 druhým pododstavcem písm. a), je-li odůvodněno, že ekologický rozmnožovací materiál rostlin není na území třetí země, v níž se hospodářský subjekt nachází, k dispozici v dostatečné jakosti či v dostatečném množství.

Aniž jsou dotčena příslušná vnitrostátní pravidla, mohou hospodářské subjekty ve třetích zemích používat jak ekologický rozmnožovací materiál rostlin, tak rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období získaný z jejich vlastního hospodářství.

Kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty uznané v souladu s čl. 46 odst. 1 mohou hospodářským subjektům ve třetích zemích za podmínek stanovených v bodech 1.8.5.3, 1.8.5.4 a 1.8.5.5 povolit, aby v ekologické produkční jednotce použily rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce, pokud na území třetí země, ve které se hospodářský subjekt nachází, není ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období k dispozici v dostatečné jakosti či dostatečném množství.

1.8.5.3

Rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce nesmí být po sklizni ošetřen jinými přípravky na ochranu rostlin než přípravky povolenými pro ošetření rozmnožovacího materiálu rostlin v souladu s čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení, ledaže příslušné orgány dotčeného členského státu předepsaly chemické ošetření pro fytosanitární účely v souladu s nařízením (EU) 2016/2031 pro všechny odrůdy a heterogenní materiál daného druhu v oblasti, kde se má rozmnožovací materiál rostlin používat.

Použije-li se rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce ošetřený předepsaným chemickým ošetřením uvedeným v prvním pododstavci, vztahuje se na pozemek, na němž se ošetřený rozmnožovací materiál rostlin pěstuje, přechodné období uvedené v bodech 1.7.3 a 1.7.4.

1.8.5.4

Povolení používat rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce je třeba obdržet před výsevem nebo výsadbou plodin.

1.8.5.5

Povolení používat rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce se uděluje jednotlivým uživatelům vždy na jednu sezónu a příslušné orgány, kontrolní orgán nebo orgán odpovědný za povolování sestaví seznam množství povoleného rozmnožovacího materiálu rostlin.“

2)

doplňují se nové body 1.8.5.6 a 1.8.5.7, které znějí:

„1.8.5.6

Příslušné orgány členských států sestaví oficiální seznam druhů, poddruhů nebo odrůd (případně seskupených), u nichž je zjištěno, že je ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období na jejich území k dispozici v dostatečném množství a pro příslušné odrůdy. Pro druhy, poddruhy nebo odrůdy uvedené na takovém seznamu se na území dotyčného členského státu nevydají žádná povolení podle bodu 1.8.5.1, nejsou-li odůvodněna jedním z účelů uvedených v bodě 1.8.5.1. písm. d). Pokud se množství nebo jakost ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin nebo rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období, které jsou k dispozici pro druh, poddruh nebo odrůdu na seznamu, ukáží jako nedostatečné nebo nevhodné vzhledem k výjimečným okolnostem, mohou příslušné orgány členských států vyjmout druh, poddruh nebo odrůdu ze seznamu.

Příslušné orgány členských států svůj seznam každoročně aktualizují a zajišťují jeho veřejnou dostupnost.

Do 30. června každého roku a poprvé do 30. června 2022 předají příslušné orgány členských států Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky, na nichž je aktualizovaný seznam zveřejněn. Komise zveřejní odkazy na vnitrostátní aktualizované seznamy na zvláštní internetové stránce.

1.8.5.7

Odchylně od bodu 1.8.5.5 mohou příslušné orgány členských států každoročně udělit všem dotčeným hospodářským subjektům obecné povolení k používání:

a)

určitého druhu nebo poddruhu, pokud a dokud v databázi uvedené v čl. 26 odst. 1 nebo v systému uvedeném v čl. 26 odst. 2 písm. není registrována žádná odrůda;

b)

určité odrůdy, jestliže a dokud jsou splněny podmínky uvedené v bodě 1.8.5.1 písm. c).

Při používání obecného povolení vedou hospodářské subjekty záznamy o použitém množství a příslušný orgán odpovědný za povolení uvede množství povoleného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce.

Příslušné orgány členských států svůj seznam druhů, poddruhů nebo odrůd, pro které je vydáno obecné povolení, každoročně aktualizují a zajišťují jeho veřejnou dostupnost.

Do 30. června každého roku a poprvé do 30. června 2022 předají příslušné orgány členských států Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky, na nichž je aktualizovaný seznam zveřejněn. Komise zveřejní odkazy na vnitrostátní aktualizované seznamy na zvláštní internetové stránce.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU