(EU) 2020/1785Nařízení Rady (EU) 2020/1785 ze dne 16. listopadu 2020 o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027

Publikováno: Úř. věst. L 403, 1.12.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2027

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 403/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1785

ze dne 16. listopadu 2020

o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským parlamentem,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud jde o zdroje zásobování některými produkty rybolovu, které jsou důležité pro domácí spotřebu, vytváří výjimečná zeměpisná poloha Kanárských ostrovů dodatečné náklady. Tomuto přírodnímu znevýhodnění uvedenému v článku 349 Smlouvy, jež je následkem izolovanosti, odlehlosti a vzdálené polohy Kanárských ostrovů, lze čelit mimo jiné dočasným pozastavením cel z dovozu dotyčných produktů ze třetích zemí v rámci přiměřených objemů autonomních celních kvót Unie.

(2)

Nařízení Rady (EU) č. 1412/2013 (2) otevřelo autonomní celní kvóty Unie pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 a upravilo jejich správu.

(3)

V červenci 2019 předložila Komise Radě posouzení dopadu opatření s možnostmi pro období po 31. prosinci 2020.

(4)

Z posouzení vyplynulo, že míra využití kvót 09.2997 a 09.2651 byla významná. V rámci kvóty 09.2651 nebyl použit kód KN 0308.

(5)

Celní kvóty podobné kvótám otevřeným nařízením (EU) č. 1412/2013 pro některé produkty rybolovu jsou odůvodněné, protože by pokryly potřeby domácího trhu Kanárských ostrovů a zároveň by zajistily, aby toky dovozů s nulovým clem směřující do Unie zůstaly předvídatelné a jasně identifikovatelné.

(6)

S cílem poskytnout hospodářským subjektům dlouhodobou perspektivu k dosažení takové úrovně činností, která by stabilizovala hospodářské a sociální prostředí na Kanárských ostrovech, je tudíž vhodné u některého zboží stanoveného v příloze tohoto nařízení prodloužit režim autonomních celních kvót celních sazeb společného celního sazebníku o další období.

(7)

Aby se zabránilo narušení jednoty a soudržnosti vnitřního trhu, měla by být přijata opatření s cílem zajistit, že produkty rybolovu, pro něž je povoleno pozastavení cel, budou určeny výhradně pro domácí trh Kanárských ostrovů.

(8)

Je třeba přijmout opatření s cílem zabezpečit, aby Komise byla pravidelně informována o objemu dotyčných dovozů a aby v případě potřeby mohla uskutečnit kroky s cílem předcházet spekulativnímu pohybu nebo odklonu obchodu.

(9)

S cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí v případě odklonu obchodu umožní pozastavení cel dočasně zrušit. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3). Konečné rozhodnutí o tom, zda by pozastavení mělo být zachováno nebo definitivně zrušeno, by však mělo být přijato Radou v souladu s článkem 349 Smlouvy v období, pro které je pozastavení Komisí dočasně zrušeno.

(10)

Opatření stanovená v tomto nařízení by měla zajistit kontinuitu po uplynutí platnosti nařízení (EU) č. 1412/2013. Proto je vhodné použít opatření stanovená v tomto nařízení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 se zcela pozastavují cla společného celního sazebníku na dovoz produktů rybolovu uvedených v příloze tohoto nařízení na Kanárské ostrovy pro množství stanovená v uvedené příloze.

2.   Pozastavení uvedené v odstavci 1 se poskytne výhradně pro produkty určené pro domácí trh Kanárských ostrovů. Použije se pouze na produkty rybolovu, které jsou vyloženy z lodi nebo z letadla před tím, než se celním orgánům na Kanárských ostrovech předloží celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

Článek 2

Celní kvóty stanovené v článku 1 tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4).

Článek 3

Do 30. června 2026 předloží příslušné španělské orgány Komisi zprávu o uplatňování opatření uvedených v článku 1. Komise posoudí dopad těchto opatření a s přihlédnutím ke zjištění zprávy předloží Radě odpovídající návrhy na období po roce 2027.

Článek 4

1.   Má-li Komise důvody domnívat se, že pozastavení cel stanovená tímto nařízením způsobují odklon obchodu s konkrétním produktem, může přijetím prováděcích aktů dočasně zrušit pozastavení cel na dobu nejvýše dvanácti měsíců. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 5 odst. 2.

Platba dovozních cel na produkty, pro něž bylo pozastavení cel dočasně zrušeno, se zajišťuje jistotou a propuštění dotčených produktů do volného oběhu na Kanárských ostrovech je podmíněno složením této jistoty.

2.   Během období uvedeného v prvním pododstavci odstavce 1 přijme Rada v souladu s článkem 349 Smlouvy konečné rozhodnutí o zachování pozastavení uvedeného v odstavci 1nebo jeho zrušení s konečnou platností. Je-li pozastavení s konečnou platností zrušeno, cla zajištěná jistotami se vyberou s konečnou platností.

3.   Není-li během maximálně dvanáctiměsíční lhůty přijato žádné konečné rozhodnutí podle odstavce 2, zajištění v podobě jistoty se uvolní.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený podle článku 285 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (5). Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 6

Komise a celní orgány členských států úzce spolupracují, aby zajistily řádné řízení a kontrolu uplatňování tohoto nařízení.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko ze dne 29. Října 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1412/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 1.).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Roční výše kvóty

(v tunách)

Clo v rámci kvóty

09.2997

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

15 000

0 %

 

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0 %

09.2651

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

15 000

0 %

 

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání

0 %


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU