(EU) 2020/1784Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40-78 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/40


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1784

ze dne 25. listopadu 2020

o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)

(přepracované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 (3) bylo již dříve změněno. Vzhledem k potřebě provést další podstatné změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Unie si vytyčila za cíl zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob. K vytvoření takového prostoru má Unie přijmout mimo jiné i opatření týkající se soudní spolupráce v občanských věcech, která jsou nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu.

(3)

Za účelem řádného fungování vnitřního trhu a rozvoje prostoru občanského práva v Unii je nezbytné dále zdokonalit a urychlit zasílání a doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy a zároveň zajistit vysokou míru zabezpečení a ochrany při zasílání těchto písemností, zachovat práva adresátů a zajistit ochranu soukromí a osobních údajů. Cílem tohoto nařízení je zlepšit efektivitu a rychlost soudních řízení tím, že zjednoduší a racionalizuje postupy doručování soudních a mimosoudních písemností na úrovni Unie a současně přispěje ke zkrácení prodlev a snížení nákladů fyzických osob i podniků. Větší právní jistota a jednodušší, zracionalizované a digitalizované postupy budou podněcovat fyzické osoby i podniky k tomu, aby se podílely na přeshraničních transakcích, čímž se posílí obchod v Unii, a tedy i fungování vnitřního trhu.

(4)

Toto nařízení stanoví pravidla doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Nemělo by se vztahovat na doručování soudních a mimosoudních písemností v jiných věcech, jako jsou věci daňové, celní nebo správní.

(5)

Přeshraničním doručováním by se mělo rozumět doručování z jednoho členského státu do jiného členského státu.

(6)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na doručování písemnosti zplnomocněnému zástupci strany v členském státě řízení, ale mělo by se vztahovat na doručení jakékoli písemnosti straně v jiném členském státě, pokud je takové doručení vyžadováno podle práva členského státu řízení, a to bez ohledu na to, zda byla písemnost doručena zástupci strany.

(7)

Pokud adresát nemá žádnou známou adresu pro účely doručování v členském státě řízení, ale má jednu nebo více známých adres pro doručování v jiném členském státě nebo jiných členských státech, dokument by měl být tomuto jinému členskému státu zaslán pro účely doručení podle tohoto nařízení. Tato situace by neměla být považována za vnitrostátní doručení v rámci členského státu řízení. Zejména by neměla být adresátovi písemnost doručena fiktivním způsobem doručení, jako je doručení prostřednictvím vyvěšení oznámení na úřední desce soudu nebo založením písemnosti do soudního spisu.

(8)

Pojmem „mimosoudní písemnosti“ by se měly rozumět písemnosti vyhotovené nebo potvrzené veřejným orgánem nebo i úřední a jiné písemnosti, jejichž formální zaslání adresátovi s bydlištěm v jiném členském státě je nezbytné pro výkon, prokázání nebo zajištění práva nebo nároku v občanském nebo obchodním právu. Pojem mimosoudních písemností by neměl zahrnovat písemnosti vydané správními orgány za účelem správního řízení.

(9)

K zajištění účinnosti a rychlosti soudního řízení v občanských věcech je nezbytné, aby zasílání soudních a mimosoudních písemností mezi místními subjekty určenými členskými státy probíhalo přímo a rychle. Členské státy by měly mít možnost určit oddělené odesílající a přijímající subjekty, nebo určit jeden nebo více subjektů, které budou vykonávat obě funkce, a to na dobu pěti let. Toto určení by však mělo být možné každých pět let obnovit.

(10)

K zajištění rychlého zasílání písemností mezi členskými státy pro účely doručování by měly být využívány všechny vhodné moderní komunikační technologie za předpokladu, že budou dodrženy určité podmínky týkající se neporušenosti a spolehlivosti obdržené písemnosti. Veškerá komunikace a výměna písemností mezi subjekty a orgány určenými členskými státy by proto zpravidla měly být prováděny prostřednictvím zabezpečeného a spolehlivého decentralizovaného informačního systému sestávajícího z národních informačních systémů, které jsou vzájemně propojeny a technicky interoperabilní, jako je e-CODEX, aniž je dotčen další technologický vývoj. Proto by měl být zřízen takový decentralizovaný informační systém pro výměnu údajů podle tohoto nařízení. Decentralizovaná povaha tohoto informačního systému by umožňovala výhradně výměnu údajů z jednoho členského státu do druhého bez zapojení jakéhokoli orgánu Unie do této výměny.

(11)

Aniž je dotčen možný budoucí technologický vývoj, neměl by být zabezpečený decentralizovaný informační systém a jeho složky chápán tak, že nezbytně představuje kvalifikovanou službu elektronického doporučeného doručování, jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (4).

(12)

Komise by měla být odpovědná za tvorbu, údržbu a budoucí vývoj referenčního prováděcího softwaru, který by si členské státy mohly zvolit namísto národního informačního systému, v souladu se zásadami záměrné a standardní ochrany údajů. Komise by měla navrhnout, vyvinout a udržovat referenční prováděcí software v souladu s požadavky a zásadami ochrany údajů stanovenými v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5) a (EU) 2016/679 (6), zejména se zásadami záměrné a standardní ochrany údajů. Referenční prováděcí software by měl rovněž zahrnovat vhodná technická opatření a umožnit nezbytná organizační opatření potřebná k zajištění takové úrovně bezpečnosti a interoperability, která je vhodná pro výměnu informací v souvislosti s doručováním písemností.

(13)

Pokud jde o složky decentralizovaného informačního systému, které jsou spravovány Unií, měl by mít řídící subjekt dostatečné zdroje k zajištění řádného fungování tohoto systému.

(14)

Příslušný orgán nebo orgány by podle vnitrostátního práva měly odpovídat jako správci ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 za zpracovávání osobních údajů, které provádějí podle tohoto nařízení pro účely zasílání písemností mezi členskými státy.

(15)

Zasílání prostřednictvím decentralizovaného informačního systému by mohlo být znemožněno z důvodu narušení systému. Jiné komunikační prostředky by mohly být vhodnější i za výjimečných okolností, které by mohly zahrnovat situace, kdy by konverze objemných písemností do elektronické podoby představovala pro odesílající subjekt nepřiměřenou administrativní zátěž, nebo kdy je původní písemnost v tištěné podobě nezbytná k posouzení její pravosti. Pokud se nepoužije decentralizovaný informační systém, mělo by být zasílání provedeno jinými nejvhodnějšími prostředky. Zasílání takovými jinými prostředky by mimo jiné mělo být provedeno co možná nejrychleji a bezpečným způsobem jinými zabezpečenými elektronickými prostředky nebo poštovní službou.

(16)

Za účelem rozšíření elektronického přeshraničního zasílání písemností prostřednictvím decentralizovaného informačního systému by písemnostem jím zasílaným neměly být odepřeny právní účinky ani přípustnost jako důkazů v řízení pouze z toho důvodu, že jsou v elektronické podobě. Touto zásadou by však nemělo být dotčeno posuzování právních účinků těchto dokumentů nebo jejich přípustnosti jako důkazů podle vnitrostátního práva. Neměly by jí být rovněž dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se konverze písemností.

(17)

K usnadnění zasílání a doručování písemností mezi členskými státy by měly být používány jednotné formuláře, které jsou uvedeny v příloze I. K zasílané písemnosti by se měla přiložit žádost na formuláři A uvedeném v příloze I. Formulář by se měl vyplňovat v úředním jazyce přijímajícího členského státu, nebo je-li v daném členském státě více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení, nebo v jiném jazyce, který tento členský stát označí za jazyk, který je pro něj přijatelný. Každý členský stát by měl uvést úřední jazyk nebo jazyky Unie jiné než své vlastní, které jsou pro něj přijatelné.

(18)

Potvrzení o obdržení písemnosti na formuláři D uvedeném v příloze I by mělo být odesílajícímu subjektu zasláno automaticky prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve, v každém případě do sedmi dnů od obdržení písemnosti.

(19)

Po obdržení potvrzení o nedoručení písemností je důležité, aby odesílající subjekt věděl, zda orgány přijímajícího členského státu předložily žádosti rejstříkům evidujícím obyvatele nebo jiným databázím, pokud takové rejstříky či databáze existují, s cílem vyhledat novou adresu osoby, které má být písemnost doručena. Členské státy by proto měly Komisi informovat, zda jejich orgány v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná, uvedené žádosti podávají z vlastního podnětu. Toto nařízení by však nemělo ukládat orgánům členských států povinnost takové žádosti podávat.

(20)

Pokud žádosti o doručení nelze vyhovět na základě zaslaných informací nebo písemností nebo proto, že žádost nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení nebo že nedodržení formálních podmínek doručení znemožňuje, nebo pokud byla žádost o doručení zaslána přijímajícímu subjektu, který není místně příslušný, měl by přijímající subjekt bez neodůvodněného, nepřiměřeného a zbytečného prodlení podniknout kroky stanovené v tomto nařízení s ohledem na konkrétní okolnosti, včetně využití komunikačních prostředků, které má přijímající subjekt k dispozici.

(21)

Rychlost zasílání vyžaduje, aby byly písemnosti doručovány bezodkladně po jejich obdržení. Doručení písemností by se mělo provést co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy ji obdržel přijímající subjekt.

(22)

Přijímající subjekt by měl i nadále provádět všechny kroky nezbytné k doručení písemnosti rovněž v případech, kdy písemnost nebylo možné doručit ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení písemnosti, například proto, že se žalovaná strana zdržovala mimo místo bydliště z důvodu dovolené nebo nebyla z pracovních důvodů přítomna na svém pracovišti. Aby se však předešlo tomu, že by přijímající subjekt měl časově neomezenou povinnost podnikat kroky k doručení písemnosti, odesílající subjekt by měl mít možnost uvést ve formuláři A uvedeném v příloze I lhůtu, po jejímž uplynutí doručení již není nutné.

(23)

K zajištění účinnosti tohoto nařízení by se situace, v nichž lze odmítnout přijetí doručované písemnosti, měly omezit na výjimečné situace.

(24)

Ve všech případech, kdy písemnost, jež má být doručena, není vyhotovena v úředním jazyce či jednom z úředních jazyků místa doručení, by měl přijímající subjekt adresáta písemně informovat prostřednictvím formuláře L uvedeného v příloze I, že může odmítnout doručovanou písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v jazyce, kterému adresát rozumí, ani v úředním jazyce či jednom z úředních jazyků místa doručení. Toto pravidlo by se mělo uplatnit i při jakémkoli následném doručování poté, co již adresát využil svého práva odmítnout přijetí písemnosti. Právo na odmítnutí by se mělo vztahovat také na doručení prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků, doručení prostřednictvím poštovních služeb, elektronické doručení a přímé doručení. Mělo by být možné provést opravné doručení písemnosti, jejíž přijetí bylo odmítnuto tak, že se adresátovi doručí její překlad.

(25)

Pokud je k doručované písemnosti přiložen překlad, měl by být ověřen nebo jinak označen za vhodný pro řízení v souladu s právem odesílajícího členského státu. Tento překlad by měl být předán členskému státu, v němž se má doručení uskutečnit. Překladem písemností do jiného jazyka za účelem zajištění souladu s tímto nařízením není dotčena možnost příjemce zpochybnit správnost překladu v souladu s právem členského státu řízení.

(26)

Pokud adresát odmítl písemnost přijmout a soud nebo orgán, u kterého bylo zahájeno řízení, po ověření rozhodne, že odmítnutí nebylo oprávněné, měl by tento soud nebo orgán zvážit vhodný způsob informování adresáta o tomto rozhodnutí v souladu s vnitrostátním právem. Pro účely posouzení oprávněnosti odmítnutí by tento soud nebo orgán měl vzít v úvahu všechny relevantní informace, které jsou uvedeny ve spise, aby zjistil jazykové znalosti adresáta. Při posuzování jazykových znalostí adresáta by soud nebo orgán mohl případně zohlednit skutečnosti, jako jsou písemnosti napsané adresátem v dotyčném jazyce, zda povolání adresáta vyžaduje zvláštní jazykové znalosti, zda je adresát občanem členského státu řízení, či zda adresát v tomto členském státě dříve po delší dobu pobýval.

(27)

Vzhledem k odlišnostem procesních pravidel v členských státech se v jednotlivých členských státech rovněž liší datum rozhodné pro doručení zásilky. S ohledem na tuto situaci a na obtíže, které z ní mohou vyplynout, by mělo toto nařízení stanovit systém, v jehož rámci je pro datum doručení určující právo přijímajícího členského státu. Má-li však být podle práva členského státu písemnost doručena v určité lhůtě, mělo by být datum, které je třeba vzít s ohledem na žadatele v úvahu, stanoveno právem tohoto členského státu. Tento systém dvou dat se vyskytuje pouze v omezeném počtu členských států. Používají-li členské státy tento systém, měly by o tom informovat Komisi, která by měla tyto informace zpřístupnit v elektronické podobě prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci zřízené rozhodnutím Rady 2001/470/ES (7) a na evropském portálu e-justice.

(28)

Za účelem usnadnění přístupu k soudu by měly členské státy stanovit jednotný pevný poplatek za využití služeb soudního úředníka nebo osoby příslušné podle práva přijímajícího členského státu. Tento poplatek by měl respektovat zásady proporcionality a nediskriminace. Požadavkem jednotného pevného poplatku by neměla být dotčena možnost členských států stanovit různé poplatky za různé druhy doručení, pokud dodrží uvedené zásady.

(29)

Každý členský stát by měl mít možnost doručovat písemnosti osobám s bydlištěm v jiném členském státě přímo prostřednictvím poštovních služeb, a to doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným dokladem. K doručování písemností formou různých dopisů včetně svazků dopisů by mělo být možné využívat poštovní služby bez ohledu na to, jsou-li soukromé, nebo veřejné.

(30)

V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie (8) by mělo být přímé doručování prostřednictvím poštovních služeb podle tohoto nařízení považováno za platně provedené, a to i v případě, že písemnost nebyla doručena adresátovi osobně, nýbrž byla doručena na adresu bydliště adresáta do rukou dospělé osoby, která žije ve stejné domácnosti jako adresát nebo je tam adresátem zaměstnána a která je způsobilá a ochotná písemnost přijmout, ledaže by právo členského státu řízení dovolovalo doručení dané písemnosti pouze adresátovi osobně.

(31)

K zajištění účinnosti a rychlosti v přeshraničních soudních řízeních je zapotřebí přímých, urychlených a bezpečných způsobů doručování písemností osobám v jiných členských státech. Mělo by být proto možné doručovat písemnosti elektronicky přímo adresátovi se známou adresou pro doručení v jiném členském státě. Podmínky pro využívání tohoto druhu přímého elektronického doručování by měly zajistit, aby byly k elektronickému doručování využívány pouze elektronické prostředky dostupné podle práva členského státu řízení pro vnitrostátní doručování písemností a aby byly poskytnuty přiměřené záruky pro ochranu zájmů adresátů, včetně vysokých technických standardů a splnění požadavku výslovného souhlasu adresáta.

(32)

Adresátovi by mělo být možné doručovat elektronicky prostřednictvím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 za předpokladu, že adresát předem vyjádřil výslovný souhlas s využitím elektronických prostředků pro účely doručování písemností v průběhu soudního řízení. V takových případech by mohl být předchozí výslovný souhlas udělen pro konkrétní řízení nebo jako obecný souhlas k doručování písemností v průběhu soudního řízení tímto způsobem doručování. Tento souhlas by mohl být udělen rovněž tehdy, pokud by podle práva členského státu řízení mohly být procesní písemnosti doručeny prostřednictvím elektronického systému a adresát souhlasil s využitím tohoto systému pro doručení písemností předtím, než jsou mu prostřednictvím tohoto systému písemnosti doručeny.

(33)

Adresátovi by mělo být možné doručovat písemnosti elektronicky bez použití kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 za předpokladu, že předem udělil soudu nebo orgánu, u něhož bylo zahájeno řízení, nebo straně, jež odpovídá v daném řízení za doručování písemností, svůj výslovný souhlas s využitím elektronické pošty pro doručování písemností na jím udanou elektronickou adresu v průběhu tohoto řízení a za předpokladu, že je obdržen důkaz o přijetí písemnosti adresátem. Adresát by měl potvrdit přijetí písemnosti podpisem a vrácením potvrzení o přijetí nebo zasláním odpovědi z elektronické adresy, kterou pro doručení uvedl. Potvrzení o přijetí by mělo být rovněž možné podepsat elektronicky. V zájmu zaručení bezpečnosti zasílání písemností by mohl členský stát stanovit dodatečné podmínky, za kterých pro něj bude elektronické doručování přijatelné, pokud jeho právní předpisy stanoví přísnější podmínky pro elektronické doručování, nebo takové elektronické doručování neumožňují. Tyto podmínky by se mohly týkat otázek, jako je identifikace odesílatele a příjemce, integrita odeslaných písemností a ochrana zasílání před vnějšími zásahy.

(34)

Každá osoba, která má zájem na určitém soudním řízení, by měla mít možnost doručit písemnosti přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob členského státu, v němž má být doručení provedeno, umožňuje-li takovéto přímé doručení právo daného členského státu.

(35)

Pokud právo členského státu nebo toto nařízení umožnují soudu vydat rozhodnutí i v případě, že nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání návrhu na zahájení řízení nebo jiné rovnocenné písemnosti, mělo by být vyvinuto veškeré přiměřené úsilí, aby bylo toto potvrzení získáno prostřednictvím příslušných orgánů nebo subjektů přijímajícího členského státu, a to již před vydáním soudního rozhodnutí a v souladu s veškerými dalšími požadavky na ochranu zájmů žalované strany. Je-li to slučitelné s vnitrostátním právem, mělo by být vyvinuto veškeré přiměřené úsilí, aby byla žalovaná strana prostřednictvím všech dostupných způsobů komunikace, včetně moderních komunikačních technologií, jejichž adresa nebo účet je známa soudu, u něhož bylo zahájeno řízení, informována o tom, že proti ní bylo zahájeno soudní řízení.

(36)

Komise by měla vypracovat příručku obsahující informace ohledně řádného uplatňování tohoto nařízení. Tato příručka by měla být zpřístupněna prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Komise a členské státy by měly vyvinout co největší úsilí, aby zajistily, že informace v příručce jsou aktualizované a úplné, zejména pokud jde o kontaktní údaje přijímajících a odesílajících subjektů.

(37)

Při počítání lhůt a termínů stanovených v tomto nařízení by se mělo použít nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (9).

(38)

Za účelem aktualizace nebo technických změn formulářů uvedených v příloze I tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny uvedené přílohy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (10). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(39)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (11).

(40)

Toto nařízení by mělo mít přednost před ustanoveními obsaženými ve dvoustranných nebo mnohostranných dohodách nebo ujednáních uzavřených členskými státy, která mají stejnou oblast působnosti jako toto nařízení, zejména před Haagskou úmluvou ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních. Toto nařízení nebrání členským státům, aby ponechávaly v platnosti nebo uzavíraly dohody nebo ujednání, které umožňují urychlení nebo zjednodušení zasílání písemností, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s tímto nařízením.

(41)

Základní práva a svobody všech zúčastněných osob, zejména právo na přístup ke spravedlnosti, zákaz diskriminace a právo na ochranu osobních údajů a soukromí, by měly být v souladu s právem Unie v plném rozsahu dodržovány a respektovány.

(42)

Informacím zasílaným na základě tohoto nařízení by se mělo dostat přiměřené ochrany. Tato ochrana spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (12). Osobní údaje, které pro vyřízení daného případu nejsou relevantní, by měly být ihned vymazány.

(43)

V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů by Komise rovněž měla provést hodnocení tohoto nařízení na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích opatření za účelem posouzení skutečných účinků tohoto nařízení a potřeby dalších kroků. Pokud členské státy shromažďují údaje o doručování písemností podle tohoto nařízení, zejména údaje o počtu zaslaných žádostí a obdržených žádostí, počtu případů, kdy bylo zaslání provedeno jinými prostředky než prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, počtu obdržených potvrzení o nedoručení písemností a počtu oznámení o odmítnutí přijetí doručovaných písemností z jazykových důvodů obdržených odesílajícími subjekty, měly by tyto údaje poskytnout Komisi pro účely monitorování. Referenční prováděcí software, který vyvinula Komise jako koncový systém, by měl programově shromažďovat údaje potřebné pro účely monitorování, a tyto údaje by měly být přeposílány Komisi. Pokud si členské státy zvolí namísto referenčního prováděcího softwaru vyvinutého Komisí národní informační systém, mohou být tyto systémy vybaveny k programovému shromažďování příslušných údajů, a v takovém případě by tyto údaje měly být přeposílány Komisi.

(44)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy vzhledem k rozdílům mezi vnitrostátními pravidly upravujícími příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí, ale spíše jich, z důvodu přímé použitelnosti a závazné povahy tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(45)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 13. září 2019 vydal své stanovisko (13).

(46)

K zajištění snazší přístupnosti a srozumitelnosti ustanovení nařízení (ES) č. 1393/2007 by mělo být uvedené nařízení zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(47)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily Spojené království a Irsko svá přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(48)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na přeshraniční doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských nebo obchodních věcech. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost členského státu za jednání nebo opomenutí při výkonu státní moci („acta iure imperii“).

2.   Toto nařízení se nepoužije, s výjimkou článku 7, pokud není známa adresa osoby, jíž má být písemnost doručena.

3.   Toto nařízení se nepoužije na doručení písemnosti v členském státě řízení zplnomocněnému zástupci osoby, které má být písemnost doručena, a to bez ohledu na místo bydliště této osoby.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„členským státem řízení“ členský stát, ve kterém se koná soudní řízení;

2)

„decentralizovaným informačním systémem“ síť národních informačních systémů a interoperabilních přístupových bodů, které fungují v rámci individuální odpovědnosti a řízení každého členského státu a umožňují bezpečnou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací mezi národními informačními systémy.

Článek 3

Odesílající a přijímající subjekty

1.   Každý členský stát určí úřední osoby, orgány nebo jiné osoby příslušné k zasílání soudních nebo mimosoudních písemností, které mají být doručeny v jiném členském státě (dále jen „odesílající subjekty“).

2.   Každý členský stát určí úřední osoby, orgány nebo jiné osoby příslušné k přijímání soudních nebo mimosoudních písemností z jiného členského státu (dále jen „přijímající subjekty“).

3.   Členské státy mohou určit buď oddělené odesílající subjekty a přijímající subjekty, nebo jeden nebo více subjektů, které budou vykonávat obě funkce. Federativní členské státy, členské státy, ve kterých se používá více právních systémů, a členské státy s autonomními územními celky mohou určit více než jeden subjekt. Toto určení platí po dobu pěti let a může být obnovováno na dalších pět let.

4.   Každý členský stát poskytne Komisi tyto údaje:

a)

názvy a adresy přijímajících subjektů uvedených v odstavcích 2 a 3;

b)

místní příslušnost těchto přijímacích subjektů;

c)

způsoby přijímání písemností, které mají tyto přijímací subjekty k dispozici v případě, že se použije čl. 5 odst. 4; a

d)

jazyky, které mohou být použity pro vyplnění formulářů uvedených v příloze I.

Členské státy oznámí Komisi veškeré pozdější změny údajů uvedených v prvním pododstavci.

Článek 4

Ústřední orgán

Každý členský stát určí ústřední orgán pověřený:

a)

poskytováním informací odesílajícím subjektům;

b)

hledáním řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout při zasílání písemností určených k doručení;

c)

ve výjimečných případech předáváním žádosti o doručení příslušnému přijímajícímu subjektu na žádost odesílajícího subjektu.

Federativní členské státy, členské státy, ve kterých se používá více právních systémů, a členské státy s autonomními územními celky mohou určit více než jeden ústřední orgán.

Článek 5

Komunikační prostředky, které používají odesílající a přijímající subjekty a ústřední orgány

1.   Doručované písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a sdělení předávaná na formulářích v příloze I mezi odesílajícími subjekty a přijímajícími subjekty, mezi těmito subjekty a ústředními orgány nebo mezi ústředními orgány různých členských států se zasílají prostřednictvím zabezpečeného a spolehlivého decentralizovaného informačního systému. Tento decentralizovaný informační systém je založen na interoperabilním řešení, jako je e-CODEX.

2.   Na doručované písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a sdělení zasílaná prostřednictvím decentralizovaného informačního systému se použije obecný právní rámec pro používání kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru stanovený v nařízení (EU) č. 910/2014.

3.   Pokud doručované písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a další sdělení uvedená v odstavci 1 tohoto článku vyžadují nebo obsahují pečeť nebo vlastnoruční podpis, lze místo nich použít kvalifikované elektronické pečetě nebo kvalifikované elektronické podpisy, jak jsou vymezeny v nařízení (EU) č. 910/2014.

4.   Pokud zaslání podle odstavce 1 není možné v důsledku narušení decentralizovaného informačního systému nebo v důsledku mimořádných okolnosti, provede se zaslání co nejrychlejším a jiným nejvhodnějším způsobem s ohledem na nutnost zajistit spolehlivost a bezpečnost.

Článek 6

Právní účinky elektronických písemností

Písemnostem, které jsou zasílány prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, nesmějí být upírány právní účinky nebo přípustnost jako důkazů v řízení pouze z toho důvodu, že mají elektronickou podobu.

Článek 7

Pomoc s vyhledáváním adres

1.   Je-li adresa osoby, které má být doručena soudní nebo mimosoudní písemnost v jiném členském státě, neznámá, poskytne dotyčný členský stát pomoc se zjištěním této adresy alespoň jedním z těchto způsobů:

a)

uvedením určených orgánů, na které se mohou obrátit odesílající subjekty se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena;

b)

umožněním osobám z jiných členských států podávat žádosti o informace o adresách osob, kterým má být písemnost doručena, přímo u rejstříků evidujících obyvatele nebo u jiných veřejně přístupných databází, a to i elektronicky, prostřednictvím jednotného formuláře dostupného na evropském portálu e-justice; nebo

c)

poskytnutím podrobných informací o tom, jak lze prostřednictvím evropského portálu e-justice zjistit adresy osob, kterým má být písemnost doručena.

2.   Každý členský stát poskytne Komisi následující informace s cílem zpřístupnit je prostřednictvím evropského portálu e-justice:

a)

formy pomoci, které bude členský stát na svém území poskytovat podle odstavce 1;

b)

v příslušných případech názvy a kontaktní údaje orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) a b);

c)

informace o tom, zda v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná, předloží orgány přijímajícího členského státu z vlastního podnětu rejstříkům evidujícím obyvatele nebo jiným databázím žádosti o informace týkající se adres.

Členské státy oznámí Komisi veškeré pozdější změny údajů uvedených v prvním pododstavci.

KAPITOLA II

SOUDNÍ PÍSEMNOSTI

Oddíl 1

Zasílání a doručování soudních písemností

Článek 8

Zasílání písemností

1.   Soudní písemnosti jsou zasílány přímo a co nejrychlejším možným způsobem mezi odesílajícími a přijímajícími subjekty.

2.   K zasílané písemnosti se přikládá žádost na formuláři A uvedeném v příloze I. Formulář se vyplňuje v úředním jazyce přijímajícího členského státu, nebo je-li v daném členském státě více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení, nebo v jiném jazyce, který daný členský stát označí za jazyk, který je pro něj přijatelný.

Každý členský stát sdělí Komisi jakýkoli úřední jazyk Unie, jiný než svůj vlastní, v němž může být formulář vyplňován.

3.   Písemnosti zasílané podle tohoto nařízení nemusí být úředně ověřovány ani nepodléhají jinému rovnocennému formálnímu požadavku.

4.   Pokud odesílající subjekt požaduje, aby mu byla spolu s potvrzením uvedeným v článku 14 vrácena kopie písemnosti zaslané v tištěné podobě podle čl. 5 odst. 4, odešle tuto písemnost ve dvojím vyhotovení.

Článek 9

Překlad písemností

1.   Odesílající subjekt, kterému žadatel odešle písemnost k zaslání, upozorní žadatele na to, že adresát může odmítnout písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v jednom z jazyků stanovených v čl. 12 odst. 1.

2.   Žadatel nese veškeré náklady na překlad před zasláním písemnosti, aniž je dotčeno jakékoliv případné následné rozhodnutí soudu nebo příslušného orgánu o hrazení těchto nákladů.

Článek 10

Obdržení písemností přijímajícím subjektem

1.   Po obdržení písemnosti zašle přijímající subjekt automaticky odesílajícímu subjektu potvrzení o obdržení písemnosti na formuláři D uvedeném v příloze I, a to co nejdříve prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, nebo, pokud se potvrzení zasílá jiným způsobem, co nejdříve a v každém případě do sedmi dnů od obdržení písemnosti.

2.   Pokud není možné vyhovět žádosti o doručení na základě zaslaných informací nebo písemností, přijímající subjekt se bezodkladně spojí s odesílajícím subjektem za účelem získání chybějících informací nebo písemností prostřednictvím formuláře E uvedeného v příloze I.

3.   Pokud žádost o doručení zjevně spadá mimo oblast působnosti tohoto nařízení nebo pokud doručení není možné vzhledem k nesplnění formálních požadavků, jsou žádost a zaslané písemnosti bezodkladně po obdržení vráceny odesílajícímu subjektu spolu s oznámením o vrácení prostřednictvím formuláře F uvedeného v příloze I.

4.   Přijímající subjekt, který obdrží písemnost, k jejímuž doručení není místně příslušný, tuto písemnost spolu se žádostí bezodkladně odešle místně příslušnému přijímajícímu subjektu v přijímacím členském státě, pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 8 odst. 2. Přijímající subjekt o tom současně informuje odesílající subjekt prostřednictvím formuláře G uvedeného v příloze I. Po obdržení písemnosti a žádosti místně příslušným přijímajícím subjektem v přijímacím členském státě zašle přijímající subjekt odesílajícímu subjektu co nejdříve a v každém případě do sedmi dnů od obdržení písemnosti potvrzení o obdržení písemnosti na formuláři H uvedeném v příloze I.

Článek 11

Doručování písemností

1.   Přijímající subjekt doručí písemnost sám nebo ji nechá doručit v souladu s právem přijímajícího členského státu nebo zvláštním způsobem vyžádaným odesílajícím subjektem, pokud tento způsob není neslučitelný s právem tohoto členského státu.

2.   Přijímající subjekt učiní veškeré nezbytné kroky, aby byla písemnost doručena co nejrychleji, v každém případě do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud není možné provést doručení do jednoho měsíce od jejího obdržení, přijímající subjekt:

a)

neprodleně informuje odesílající subjekt prostřednictvím formuláře K uvedeného v příloze I, nebo pokud odesílající subjekt požádal o informace prostřednictvím formuláře I uvedeného v příloze I, prostřednictvím formuláře J uvedeného v příloze I a

b)

i nadále činí veškeré nezbytné kroky k doručení písemnosti, pokud lze předpokládat, že doručení je možné provést v přiměřené lhůtě, nerozhodne-li odesílající subjekt, že doručení již není nutné.

Článek 12

Odmítnutí přijmout písemnost

1.   Adresát může odmítnout přijetí doručované písemnosti, pokud není vyhotovena v jednom z následujících jazyků ani k ní není připojen překlad do některého z těchto jazyků:

a)

jazyk, kterému adresát rozumí, nebo

b)

úřední jazyk přijímajícího členského státu nebo v případě, že v daném členském státě je několik úředních jazyků, úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků místa doručení.

2.   Pokud není písemnost vyhotovena v jazyce uvedeném v odst. 1 písm. b) ani k ní není připojen překlad do tohoto jazyka, přijímající subjekt informuje adresáta o právu uvedeném v odstavci 1 tím, že k doručované písemnosti připojí formulář L uvedený v příloze I vyhotovený v některém z těchto jazyků:

a)

úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků odesílajícího členského státu a

b)

jazyk uvedený v odst. 1 písm. b).

Pokud existuje důvod se domnívat, že adresát rozumí úřednímu jazyku jiného členského státu, připojí se formulář L uvedený v příloze I vyhotovený i v tomto jazyce.

Pokud členský stát pořizuje překlad formuláře L uvedeného v příloze I do jazyka třetí země, zašle tento překlad Komisi s cílem zpřístupnit tuto informaci veřejnosti na evropském portálu e-justice.

3.   Adresát může odmítnout přijmout písemnost buď v okamžiku jejího doručení, nebo do dvou týdnů od okamžiku doručení písemným prohlášením o odmítnutí přijetí. Za tímto účelem může adresát přijímajícímu subjektu zaslat zpět formulář L uvedený v příloze I nebo jakékoliv písemné prohlášení, v němž uvede, že odmítá písemnost přijmout z důvodu jazykového znění, ve kterém mu byla doručena.

4.   Pokud je přijímající subjekt informován o tom, že adresát odmítá písemnost přijmout podle odstavců 1, 2 a 3, neprodleně o tom informuje odesílající subjekt prostřednictvím potvrzení o doručení nebo nedoručení na formuláři K uvedeném v příloze I a vrátí žádost případně spolu s každou písemností, je-li k dispozici, jejíž překlad se vyžaduje.

5.   Opravné doručení písemnosti, jejíž přijetí bylo odmítnuto, lze provést tak, že se adresátovi v souladu s tímto nařízení doručí dotyčná písemnost spolu s překladem do jednoho z jazyků uvedených v odstavci 1. V takovém případě je datem doručení písemnosti datum, kdy byla v souladu s právem přijímajícího členského státu doručena písemnost spolu s překladem. Je-li však nezbytné podle práva členského státu písemnost doručit v určité lhůtě, je datem, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli v úvahu, datum doručení původní písemnosti stanovené podle čl. 13 odst. 2.

6.   Odstavce 1 až 5 se rovněž použijí na jiné způsoby zasílání a doručování soudních písemností uvedené v oddíle 2.

7.   Pro účely odstavců 1 a 2 informují diplomatičtí zástupci nebo konzulární úředníci, je-li doručování prováděno podle článku 17, nebo orgán či osoba, je-li doručování prováděno podle článků 18, 19 nebo 20, adresáta o tom, že může přijetí písemnosti odmítnout a že formulář L uvedený v příloze I nebo písemné prohlášení o odmítnutí přijetí musí být zasláno uvedeným zástupcům či úředníkům nebo uvedenému orgánu či osobě.

Článek 13

Datum doručení

1.   Aniž je tím dotčen čl. 12 odst. 5, je datem doručení písemnosti podle článku 11 datum, kdy je písemnost doručena podle práva přijímajícího členského státu..

2.   Je-li však podle práva členského státu nutno doručit písemnost v určité lhůtě, je datum, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli v úvahu, stanoveno právem tohoto členského státu.

3.   Tento článek se použije rovněž na jiné způsoby zasílání a doručování soudních písemností uvedených v oddíle 2.

Článek 14

Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

1.   Po splnění formálních požadavků týkajících se doručení dané písemnosti vyhotoví přijímající subjekt potvrzení o splnění těchto formálních požadavků na formuláři K uvedeném v příloze I a odešle jej odesílajícímu subjektu, přičemž pokud se použije čl. 8 odst. 4, připojí se k tomuto potvrzení kopie doručené písemnosti.

2.   Potvrzení uvedené v odstavci 1 se vydává v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků odesílajícího členského státu nebo v jiném jazyce, který odesílající členský stát označí za jazyk pro něj přijatelný. Každý členský stát uvede úřední jazyk nebo jazyky Unie, jiné než své vlastní, v nichž může být vyplňován formulář K uvedený v příloze I.

Článek 15

Náklady na doručení

1.   Za doručení soudních písemností pocházejících z odesílajícího členského státu nelze požadovat úhradu poplatků ani náhradu nákladů za služby poskytnuté přijímajícím členským státem.

2.   Odchylně od odstavce 1 je však žadatel povinen uhradit nebo nahradit náklady vzniklé:

a)

využitím služeb soudního úředníka nebo osoby příslušné podle práva přijímajícího členského státu;

b)

použitím zvláštního způsobu doručení.

Členské státy stanoví jednotný pevný poplatek za využití služeb soudního úředníka nebo osoby příslušné podle práva přijímacího členského státu. Tento poplatek musí být stanoven v souladu se zásadou proporcionality a nediskriminace. Členské státy sdělí Komisi výši těchto pevných poplatků.

Oddíl 2

Jiné způsoby zasílání a doručování soudních písemností

Článek 16

Zasílání diplomatickou nebo konzulární cestou

Každý členský stát může za mimořádných okolností využívat diplomatickou nebo konzulární cestu k odesílání soudních písemností za účelem jejich doručení přijímacím subjektům nebo ústředním orgánům v jiném členském státě.

Článek 17

Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

1.   Každý členský stát může doručovat soudní písemnosti osobám s bydlištěm v jiném členském státě přímo prostřednictvím svých diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků, aniž by byla použita donucovací opatření.

2.   Členský stát může sdělit Komisi, že je proti doručování soudních písemností uvedenému v odstavci 1 na svém území, ledaže mají být tyto písemnosti doručeny státnímu příslušníku členského státu, odkud tyto písemnosti pocházejí.

Článek 18

Doručování prostřednictvím poštovních služeb

Soudní písemnosti mohou být osobám, které se nacházejí v jiném členském státě, doručovány přímo prostřednictvím poštovních služeb, a to doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným způsobem.

Článek 19

Elektronické doručování

1.   Soudní písemnosti mohou být v jiném členském státě doručeny přímo určité osobě se známou adresou pro elektronické doručování dostupnou podle práva členského státu řízení pro vnitrostátní doručování písemností za předpokladu, že:

a)

písemnosti jsou zasílány a přijímány prostřednictvím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 a adresát předem vyjádřil výslovný souhlas s použitím elektronických prostředků pro účely doručování písemností v průběhu soudního řízení, nebo

b)

adresát předem udělil soudu nebo orgánu, u něhož bylo zahájeno řízení, nebo straně, která odpovídá za doručování písemností v daném řízení, svůj výslovný souhlas s využitím elektronické pošty pro doručování písemností na udanou elektronickou adresu v průběhu tohoto řízení a potvrdí přijetí písemnosti prostřednictvím potvrzení o přijetí, v němž je uvedeno datum přijetí.

2.   K zaručení bezpečnosti zasílání písemností může každý členský stát stanovit dodatečné podmínky, za nichž pro něj bude elektronické doručování podle odst. 1 písm. b) přijatelné, které sdělí Komisi, pokud jeho právní předpisy stanoví v tomto ohledu přísnější podmínky nebo pokud doručování elektronickou poštou neumožňují.

Článek 20

Přímé doručování

1.   Každá osoba, která má zájem na určitém soudním řízení, může nechat doručit soudní písemnosti přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob členského státu, v němž má být doručení provedeno, pokud takovéto přímé doručení povoluje právo daného členského státu.

2.   Členský stát, který přímé doručování dovoluje, poskytne Komisi údaje o jakýchkoliv profesích nebo příslušných osobách, které mají na jeho území povoleno provádět přímé doručování písemností. Tyto informace zpřístupní Komise prostřednictvím evropského portálu e-justice.

KAPITOLA III

MIMOSOUDNÍ PÍSEMNOSTI

Článek 21

Zasílání a doručování mimosoudních písemností

Mimosoudní písemnosti mohou být zasílány a doručovány v jiném členském státě v souladu s tímto nařízením.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Nedostavení se žalované strany k soudu

1.   Pokud měl být do jiného členského státu zaslán návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost za účelem doručení podle tohoto nařízení a žalovaná strana se nedostavila, nevydá soud rozhodnutí, dokud nebude zjištěno, že byla daná písemnost doručena nebo dodána s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla obhajovat, a že:

a)

písemnost byla doručena způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem přijímajícího členského státu pro doručování písemností v soudním řízení v daném státě osobám, které se nacházejí na jeho území, nebo

b)

písemnost byla skutečně doručena žalované straně nebo do místa jejího bydliště jiným způsobem, který stanoví toto nařízení.

2.   Každý členský stát může Komisi sdělit, že soud může bez ohledu na odstavec 1 vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání návrhu na zahájení řízení nebo jiné rovnocenné písemnosti, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

písemnost byla zaslána jedním ze způsobů stanovených tímto nařízením;

b)

ode dne zaslání písemnosti uplynulo období, které soud v daném případě považuje za dostačující a které není kratší než šest měsíců;

c)

nebylo obdrženo potvrzení žádného druhu, přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k jeho získání prostřednictvím příslušných orgánů přijímajícího členského státu.

Tyto informace se zpřístupní prostřednictvím evropského portálu e-justice.

3.   Odstavce 1 a 2 nebrání tomu, aby soud v odůvodněných naléhavých případech nařídil jakákoli předběžná nebo ochranná opatření.

4.   Pokud měl být do jiného členského státu zaslán návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost za účelem doručení podle tohoto nařízení a bylo vydáno rozhodnutí proti žalované straně, která se nedostavila, je soudce oprávněn prominout žalované straně zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a)

žalovaná strana se bez vlastního zavinění nedozvěděla o písemnosti v dostatečném předstihu, aby se mohla obhajovat, nebo se nedozvěděla o rozhodnutí v dostatečném předstihu, aby mohla podat opravný prostředek, a

b)

žalovaná strana se zjevně hájí ve věci samé.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty může být podána pouze v přiměřené lhůtě od doby, kdy se žalovaná strana o rozhodnutí dozví.

Každý členský stát může Komisi sdělit, že žádost o prominutí zmeškání lhůty není přípustná, pokud je podána po uplynutí lhůty, kterou uvedl v daném sdělení. Tato lhůta však nesmí být v žádném případě kratší než jeden rok ode dne vynesení rozhodnutí. Tyto informace se zpřístupní prostřednictvím evropského portálu e-justice.

5.   Odstavec 4 se nevztahuje na rozhodnutí týkající se osobního stavu nebo svéprávnosti osob.

Článek 23

Změny přílohy I

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 24 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha I za účelem aktualizace nebo technické úpravy formulářů v ní uvedených.

Článek 24

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 22. prosince 2020. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 25

Prováděcí akty přijaté Komisí

1.   Komise přijme prováděcí akty, kterými se zřizuje decentralizovaný informační systém, v nichž stanoví:

a)

technické specifikace vymezující způsoby komunikace elektronickými prostředky pro účely decentralizovaného informačního systému;

b)

technické specifikace komunikačních protokolů;

c)

cíle v oblasti bezpečnosti informací a příslušná technická opatření zajišťující minimální standardy bezpečnosti informací pro zpracování a předávání informací v rámci decentralizovaného informačního systému;

d)

minimální cíle dostupnosti a případné související technické požadavky na služby poskytované decentralizovaným informačním systémem;

e)

zřízení řídícího výboru složeného ze zástupců členských států s cílem zajistit provoz a údržbu decentralizovaného informačního systému za účelem splnění cílů tohoto nařízení.

2.   Prováděcí akty podle odstavce 1 tohoto článku se přijmou do dne 2223 března 2022 [15 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] přezkumným postupem podle čl. 26 odst. 2.

Článek 26

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 27

Referenční prováděcí software

1.   Komise odpovídá za tvorbu, údržbu a budoucí vývoj referenčního prováděcího softwaru, který si členské státy mohou zvolit jako svůj koncový systém namísto národního informačního systému. Tvorba, údržba a budoucí vývoj referenčního prováděcího softwaru se financují ze souhrnného rozpočtu Unie.

2.   Komise poskytuje, udržuje a podporuje bezplatné zavedení softwarových komponentů, které jsou základem přístupových bodů.

Článek 28

Náklady na decentralizovaný informační systém

1.   Každý členský stát ponese náklady na instalaci, provoz a údržbu svých přístupových bodů propojujících národní informační systémy v rámci decentralizovaného informačního systému.

2.   Každý členský stát ponese náklady na zřízení a přizpůsobení svých národních informačních systémů tak, aby byly interoperabilní s přístupovými body a náklady na správu, provoz a údržbu těchto systémů.

3.   Odstavci 1 a 2 není dotčena možnost členských států žádat o granty na podporu činností uvedených ve zmíněných odstavcích v rámci finančních programů Unie.

Článek 29

Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

1.   Toto nařízení má v oblasti své působnosti přednost před jinými ustanoveními obsaženými ve dvoustranných nebo mnohostranných dohodách nebo ujednáních uzavřených členskými státy, a zejména před Haagskou úmluvou ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, pokud jde o vztahy mezi členskými státy, které jsou smluvními stranami těchto dohod nebo ujednání.

2.   Toto nařízení nebrání členským státům v ponechání v platnosti nebo uzavírání dohod nebo ujednání, které by urychlily nebo dále zjednodušily zasílání písemností, pokud jsou slučitelné s tímto nařízením.

3.   Členské státy zašlou Komisi:

a)

kopii dohod nebo ujednání uvedených v odstavci 2, které byly uzavřeny mezi členskými státy, jakož i návrhy takových dohod nebo ujednání, které zamýšlejí přijmout, a

b)

veškerá vypovězení nebo změny těchto dohod nebo ujednání.

Článek 30

Právní pomoc

Tímto nařízením není dotčeno použití článku 24 Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení soudním ani článku 13 Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům ze dne 25. října 1980 mezi členskými státy, které jsou stranami těchto úmluv.

Článek 31

Ochrana zasílaných informací

1.   Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle tohoto nařízení, včetně výměny nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány, musí být v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Jakákoli výměna nebo předávání informací příslušnými orgány na úrovni Unie musí být v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Osobní údaje, které pro vyřízení daného případu nejsou relevantní, musí být ihned vymazány.

2.   Příslušný orgán nebo orgány podle vnitrostátního práva se považují za správce ve smyslu nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, informace zasílané podle tohoto nařízení použije přijímající subjekt pouze pro účely, pro které byly zaslány.

4.   Přijímající subjekty zajistí zachování důvěrnosti těchto informací v souladu s vnitrostátním právem.

5.   Odstavci 3 a 4 nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy umožňující subjektům údajů získat informace o využití informací zaslaných podle tohoto nařízení.

6.   Tímto nařízením není dotčena směrnice 2002/58/ES.

Článek 32

Dodržování základních práv podle práva Unie

Základní práva a svobody všech zúčastněných osob musí být plně dodržována a respektována v souladu s právem Unie, zejména pak právo na rovný přístup ke spravedlnosti, zákaz diskriminace a právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

Článek 33

Poskytování sdělení, zveřejňování a příručka

1.   Členské státy Komisi sdělí informace uvedené v článcích 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 a 22.

Členské státy sdělí Komisi, má-li být podle jejich vnitrostátního práva písemnost doručena v určité lhůtě, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 2.

2.   Členské státy mohou Komisi oznámit, zda jsou schopny provozovat decentralizovaný informační systém dříve, než je požadováno tímto nařízením. Komise tyto informace zpřístupní elektronicky, zejména prostřednictvím evropského portálu e-justice.

3.   Komise zveřejní informace uvedené v odstavci 1 v Úředním věstníku Evropské unie s výjimkou adres a jiných kontaktních údajů subjektů a ústředních orgánů a jejich místní příslušnosti.

4.   Komise vypracuje a pravidelně aktualizuje příručku obsahující informace podle odstavce 1. Příručku zpřístupní v elektronické podobě, zejména prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a na evropském portálu e-justice.

Článek 34

Monitorování

1.   Do 2. července 2023 zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

2.   V programu monitorování se upřesní opatření, která mají být přijata Komisí a členskými státy pro monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení. Stanoví, kdy mají být poprvé shromažďovány údaje uvedené v odstavci 3, nejpozději však 2. července 2026, a v jakých dalších intervalech mají být poté tyto údaje shromažďovány.

3.   Členské státy poskytnou Komisi, jsou-li k dispozici, tyto údaje potřebné pro účely monitorování:

a)

počet žádostí o doručení písemností zaslaných podle článku 8;

b)

počet žádostí o doručení písemností vyřízených podle článku 11;

c)

počet případů, kdy byla žádost o doručení písemností zaslána jinými prostředky než prostřednictvím decentralizovaného informačního systému podle čl. 5 odst. 4;

d)

počet obdržených potvrzení o nedoručení písemností;

e)

počet odmítnutí písemností z jazykových důvodů, která obdržely odesílající subjekty.

4.   Referenční prováděcí software a, je-li tak vybaven, národní koncový systém musí programově shromažďovat údaje uvedené v odst. 3 písm. a), b) a d) a pravidelně je přeposílat Komisi.

Článek 35

Hodnocení

1.   Nejpozději pět let ode dne použitelnosti článku 5 v souladu s čl. 37 odst. 2 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o svých hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, k níž bude případně připojen legislativní návrh.

2.   Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování zprávy uvedené v odstavci 1.

Článek 36

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 1393/2007 se zrušuje s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení s výjimkou článků 4 a 6 nařízení (ES) č. 1393/2007, které se zrušují s účinkem ode dne použitelnosti článků 5, 8 a 10 podle čl. 37 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 37

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2022.

2.   Články 5, 8 a 10 se použijí od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcích aktů uvedených v článku 25 v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 25. listopadu 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 4. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 25).

(8)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. března 2017, Andrew Marcus Henderson v. Novo Banco SA, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(13)  Úř. věst. C 370, 31.10.2019, s. 24.


PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ A

ŽÁDOST O DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

(čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

1.   ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

1.1.

Název:

1.2.

Adresa:

1.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3.

Země:

1.3.

Telefon:

1.4.

Fax ((*)):

1.5.

E-mail:

2.   PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

2.1.

Název:

2.2.

Adresa:

2.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.2.3.

Země:

2.3.

Telefon:

2.4.

Fax ((*)):

2.5.

E-mail:

3.   ŽADATEL (ŽADATELÉ) (2)

3.1.

Název:

3.2.

Adresa:

3.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3.

Země:

3.3.

Telefon  ((*)):

3.4.

Fax  ((*)):

3.5.

E-mail  ((*)):

4.   ADRESÁT

4.1.

Název:

4.1.1

Datum narození, je-li k dispozici:

4.2.

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Země:

4.3.

Telefon  ((*)):

4.4.

Fax  ((*)):

4.5.

E-mail  ((*)):

4.6.

Identifikační číslo/číslo sociálního pojištění/číslo organizace nebo odpovídající údaj  ((*)):

4.7.

Jakékoli další informace týkající se adresáta  ((*)):

5.   ZPŮSOB DORUČENÍ

5.1.

V souladu s právem přijímajícího členského státu. ☐

5.2.

Následujícím zvláštním způsobem: ☐

5.2.1.

Pokud je tento způsob neslučitelný s právem přijímacího členského státu, měla by být písemnost doručena v souladu s právem tohoto členského státu:

5.2.1.1.

ano ☐

5.2.1.2.

ne ☐

6.   DORUČOVANÁ PÍSEMNOST

6.1.

Povaha písemnosti:

6.1.1.

soudní

6.1.1.1.

předvolání ☐

6.1.1.2.

rozhodnutí/rozsudek ☐

6.1.1.3.

opravný prostředek ☐

6.1.1.4.

Jiné (uveďte):

6.1.2.

mimosoudní ☐

6.2.

Datum nebo lhůta, po jejímž uplynutí doručení již není nutné  ((*)):

… (den) … (měsíc) … (rok)

6.3.

Jazyk písemnosti:

6.3.1.

originál (BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, jiný ☐ (uveďte):

6.3.2.

překlad  ((*)) (BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, jiný ☐ (uveďte):

6.4.

Počet příloh:

7.   JAZYK, V NĚMŽ JE ADRESÁT INFORMOVÁN O PRÁVU ODMÍTNOUT PÍSEMNOST

Pro účely čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 uveďte, v jakém z následujících jazyků, kromě jazyka přijímajícího členského státu, má být informace poskytnuta:

7.1.

Úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků odesílajícího členského státu (3): (BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐)

7.2.

Úřední jazyk jiného členského státu, kterému by adresát mohl rozumět: (BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐)

8.   ZASLÁNÍ KOPIE PÍSEMNOSTI S POTVRZENÍM O DORUČENÍ (čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1784):

8.1.

ano (v tomto případě zašlete dvě kopie doručované písemnosti) ☐

8.2.

ne ☐

9.   DŮVODY NEPŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DECENTRALIZOVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (čl. 5 odst. 4) nařízení (EU) 2020/1784 (4)

Elektronické předání nebylo možné z důvodu:

narušení decentralizovaného informačního systému

výjimečných okolností

1.

Podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 jste povinni učinit všechny kroky nezbytné k tomu, aby byla písemnost doručena co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud písemnost nelze doručit do jednoho měsíce od jejího obdržení, jste povinni informovat odesílající subjekt uvedením této skutečnosti v bodu 2 potvrzení o doručení nebo nedoručení písemnosti.

2.

Pokud nemůžete vyhovět této žádosti o doručení na základě zaslaných informací nebo písemností, jste podle čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 povinni spojit se prostřednictvím formuláře E uvedeného v příloze I nařízení (EU) 2020/1784+s odesílajícím subjektem k získání chybějících informací nebo písemností.

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ B (5)

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA

(čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (6)  (7)

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

1.   ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

1.1.

Název:

1.2.

Adresa:

1.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3.

Země:

1.3.

Telefon ((*)):

1.4.

Fax  ((*)):

1.5.

E-mail:

2.   DOŽÁDANÝ ORGÁN

2.1.

Název:

2.2.

Adresa:

2.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.2.3.

Země:

2.3.

Telefon  ((*)):

2.4.

Fax  ((*)):

2.5.

E-mail:

3.   ADRESÁT

3.1.

Jméno:

3.2.

Poslední známá adresa:

3.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3.

Země:

3.3.

Známé osobní údaje adresáta (v případě fyzické osoby), jsou-li k dispozici:

3.3.1

Rodné jméno:

3.3.2

Další známé jméno (jména):

3.3.3

Datum a místo narození:

3.3.4

Identifikační číslo/číslo sociálního pojištění nebo odpovídající údaj:

3.3.5

Rodné příjmení matky nebo otce:

3.3.6

Další informace:

3.4.

Známé údaje adresáta (v případě právnické osoby), jsou-li k dispozici:

3.4.1.

Registrační číslo nebo odpovídající údaj:

3.4.2

Jméno (jména) člena (členů) správní rady/zástupce:

3.5.

Telefon  ((*)):

3.6.

Fax  ((*)):

3.7.

E-mail  ((*)):

3.8.

Jiné informace, jsou-li k dispozici:

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ C (8)

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA

(čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (9)  (10)

Jednací číslo/spisová značka dožádaného orgánu:

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

1.   ADRESÁT

1.1.

Název:

1.2.

Známá adresa:

1.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3.

Země:

1.3.

Adresu nebylo možné zjistit.

1.4.

Další informace:

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ D

POTVRZENÍ O OBDRŽENÍ PÍSEMNOSTI

(čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (11))


Toto potvrzení o obdržení písemnosti by mělo být odesláno prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve po obdržení písemnosti, nejpozději však do sedmi dnů od jejího obdržení. (12)

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:

Adresát:

1.   DATUM OBDRŽENÍ:

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ E

ŽÁDOST O DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NEBO PÍSEMNOSTI PRO DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

(čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (13))

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:

Adresát:

1.

Žádost nelze vyřídit bez doplnění těchto údajů:

1.1.

Totožnost adresáta ((*)):

1.2.

Datum narození  ((*)):

1.3.

Identifikační číslo/číslo sociálního pojištění/číslo organizace nebo odpovídající údaj  ((*)):

1.4.

Jiné (uveďte):

2.

Žádost nelze vyřídit bez doplnění těchto písemností:

2.1.

Doručované písemnosti  ((*)):

2.2.

Doklad o platbě  ((*)):

2.3.

Jiné (uveďte):

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ F

OZNÁMENÍ O VRÁCENÍ ŽÁDOSTI A PÍSEMNOSTI

(čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (14)


Žádost a písemnost musí být po obdržení vráceny.

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:

Adresát:

1.   DŮVOD VRÁCENÍ

1.1.

Žádost zjevně spadá mimo oblast působnosti nařízení

1.1.1.

Adresa neznámá ☐

1.1.2.

Nejde o písemnost ve věcech občanských a obchodních ☐

1.1.3.

Nejde o doručení z jednoho členského státu do jiného členského státu ☐

1.1.4

Jiné (uveďte):…………….

1.2.

Doručení není možné vzhledem k nesplnění požadovaných formálních podmínek: ☐

1.2.1.

Písemnost není snadno čitelná ☐

1.2.2.

Formulář byl vyplněn v nesprávném jazyce ☐

1.2.3.

Jiné (uveďte):

1.3.

Způsob doručení není slučitelný s právem přijímajícího členského státu (čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1784) ☐

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ G

OZNÁMENÍ O PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTI A PÍSEMNOSTI PŘÍSLUŠNÉMU PŘIJÍMAJÍCÍMU SUBJEKTU

(čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (15))


Žádost a písemnost byly předány níže uvedenému přijímajícímu subjektu, který je místně příslušný k doručení:

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:

Adresát:

1.   PŘÍSLUŠNÝ PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

1.1.

Název:

1.2.

Adresa:

1.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3.

Země:

1.3.

Telefon:

1.4.

Fax ((*)):

1.5.

E-mail:

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ H

POTVRZENÍ O OBDRŽENÍ PÍSEMNOSTI MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM PŘIJÍMAJÍCÍM SUBJEKTEM ODESÍLAJÍCÍMU SUBJEKTU

(čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (16)


Toto potvrzení o obdržení písemnosti by mělo být odesláno prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve po obdržení písemnosti, nejpozději však do sedmi dnů od jejího obdržení. (17)

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:

Adresát:

 

DATUM OBDRŽENÍ:

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ I (18)

ŽÁDOST O INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

(čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (19))


Doručení se provede co nejdříve. Nebylo-li možné provést doručení ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení písemnosti, přijímající subjekt o tom uvědomí odesílající subjekt.

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu (pokud je k dispozici):

1.   ŽÁDOST BYLA ODESLÁNA, ALE NEBYLY OBDRŽENY ŽÁDNÉ INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ

1.1.

Žádost byla odeslána ☐

Datum …

1.2.

Potvrzení o obdržení písemnosti bylo obdrženo ☐

Datum …

1.3.

Byly obdrženy další informace ☐

2.   ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

2.1.

Název:

Údaje 2.2. až 2.6. jsou nepovinné, pokud je připojena kopie žádosti o doručení písemností:

2.2.

Adresa:

2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.3.

Země:

2.4.

Telefon:

2.5.

Fax ((*)):

2.6.

E-mail:

3.   PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

3.1.

Název:

Následující údaje jsou nepovinné, pokud je připojena kopie žádosti o doručení písemností:

3.2.

Adresa:

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.3.

Země:

3.4.

Telefon:

3.5.

Fax ((*)):

3.6.

E-mail:

4.   ADRESÁT

4.1.

Název:

4.1.1

Datum narození, je-li k dispozici:

Následující údaje jsou nepovinné, pokud je připojena kopie žádosti o doručení písemností:

4.2.

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Země:

4.3.

Telefon ((*)):

4.4.

Fax  ((*)):

4.5.

E-mail  ((*)):

4.6.

Identifikační číslo/číslo sociálního pojištění/číslo organizace nebo odpovídající údaj  ((*)):

4.7.

Jakékoli další informace týkající se adresáta  ((*)):

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ J (20)

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

(čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (21)

Jednací číslo/spisová značka dožádaného orgánu:

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Adresát:

1.   INFORMACE O STAVU DORUČENÍ PÍSEMNOSTI

1.1

Žádost nebyla přijata. ☐

1.2.

Žádost nelze vyřídit do jednoho měsíce od jejího obdržení z těchto důvodů:

1.2.1.

Zjištění aktuální adresy adresáta probíhá ☐

1.2.2.

Doručení probíhá – písemnosti byly zaslány adresátovi, jejich doručení však ještě nebylo potvrzeno ☐

1.2.3.

Doručení probíhá – písemnosti byly zaslány adresátovi, ještě však neuplynula lhůta pro odmítnutí ☐

1.2.4.

Ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti doručení ☐

1.2.5.

Doručení již bylo provedeno – viz kopii potvrzení v příloze ☐

1.2.6.

Na žádost bylo odpovězeno … (datum) – viz odpověď v příloze ☐

1.2.7.

Zatím nebyla vyřízena žádost o doplňující informace nebo písemnosti ☐

1.2.8.

Jiné:

1.3

Odhaduje se, že žádost bude vyřízena do: …

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ K

POTVRZENÍ O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

(čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 4 a článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (22))


Doručení se provádí co nejdříve. Nebylo-li možné provést doručení ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení, přijímající subjekt o tom uvědomí odesílající subjekt (čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784)

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:

Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:

Adresát:

1.   DORUČENÍ (Článek 14)

1.1.

Datum a adresa doručení:

1.2.

Písemnost byla:

1.2.1.

doručena v souladu s právem přijímajícího členského státu, a to:

1.2.1.1.

předána ☐

1.2.1.1.1.

osobně adresátovi ☐

1.2.1.1.2.

jiné osobě ☐

1.2.1.1.2.1.

Jméno:

1.2.1.1.2.2.

Adresa:

1.2.1.1.2.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.1.1.2.2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.1.1.2.2.3.

Země:

1.2.1.1.2.3.

Vztah k adresátovi:

rodinný příslušník ☐/zaměstnanec ☐/jiný ☐

1.2.1.1.3.

na adresu adresáta ☐

1.2.1.1.4.

na jinou adresu (uveďte) ☐ (23)

1.2.1.2.

doručena poštovními službami ☐

1.2.1.2.1.

bez potvrzení o přijetí ☐

1.2.1.2.2.

s přiloženým potvrzením o přijetí ☐

1.2.1.2.2.1.

od adresáta ☐

1.2.1.2.2.2.

od jiné osoby ☐

1.2.1.2.2.2.1.

Jméno:

1.2.1.2.2.2.2.

Adresa:

1.2.1.2.2.2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.1.2.2.2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.1.2.2.2.2.3

Země:

1.2.1.2.2.2.3.

Vztah k adresátovi:

rodinný příslušník ☐/zaměstnanec ☐/jiný ☐

1.2.1.3

doručena elektronicky (uveďte podrobnosti): ☐

1.2.1.4.

doručena jiným způsobem (uveďte podrobnosti): ☐

1.2.2.

doručena následujícím zvláštním způsobem (uveďte podrobnosti): ☐

1.3.

Adresát písemnosti byl písemně poučen o tom, že v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 může odmítnout přijetí písemnosti, jestliže není vyhotovena v jazyce, kterému rozumí, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení ani k ní není připojen překlad do těchto jazyků.

2.   INFORMACE V SOULADU S ČL. 11 ODST. 2 nařízení (EU) 2020/1784

Písemnost nebylo možné doručit do jednoho měsíce od obdržení ☐

3.   ODMÍTNUTÍ PÍSEMNOSTI (čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1784)

3.1.

Adresát odmítl písemnost přijmout z důvodu použitého jazyka ☐

3.1.1

Datum pokusu o doručení:

3.1.2

Datum odmítnutí, je-li k dispozici:

3.2

Písemnost je přiložena k tomuto potvrzení:

3.2.1

ano ☐

3.2.2

ne ☐

4.   DŮVOD NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTI

4.1.

Adresa neznámá

4.1.1.

Byly podniknuty kroky ke zjištění adresy (24): ano ☐ ne ☐

4.2.

Adresáta nelze najít ☐

4.3.

Písemnost nemohla být doručena do data nebo ve lhůtě stanovené v bodě 6.2. žádosti o doručení písemností (formulář A) ☐

4.4.

Jiné (uveďte): ☐

4.5.

Písemnost je přiložena k tomuto potvrzení ano ☐ ne ☐

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ L

POUČENÍ ADRESÁTA O PRÁVU ODMÍTNOUT PŘIJETÍ PÍSEMNOSTI

(čl. 12 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (25))

Adresát:

I.   POUČENÍ ADRESÁTA

Přiložená písemnost je doručována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Přijetí přiložené písemnosti můžete odmítnout, není-li vyhotovena v jazyce, kterému rozumíte, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení ani k ní není přiložen překlad do jednoho z těchto jazyků.

Přejete-li si využít tohoto práva, musíte přijetí písemnosti odmítnout v okamžiku doručení přímo osobě, která písemnost doručuje, nebo do dvou týdnů od doručení tak, že na níže uvedenou adresu zašlete zpět tento vámi vyplněný formulář nebo jakékoliv písemné prohlášení, v němž uvedete, že přiloženou písemnost odmítáte přijmout z důvodu jazykového znění, v němž je vyhotovena.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete přiloženou písemnost přijmout, avšak soud nebo orgán, u kterého se koná řízení, v jehož rámci bylo nutné písemnost doručit, následně rozhodne, že toto odmítnutí nebylo oprávněné, může daný soud nebo orgán uplatnit právní důsledky, které upravuje právo členského státu řízení pro případ neoprávněného odmítnutí přijetí písemnosti, jako je právní fikce, že se písemnost považuje za doručenou.

II.   ADRESA PRO ZASLÁNÍ FORMULÁŘE ZPĚT (26):

1.

Název:

2.

Adresa:

2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.3.

Země:

3.

Jednací číslo/spisová značka:

4.

Telefon:

5.

Fax ((*))

6.

E-mail:

III.   PROHLÁŠENÍ ADRESÁTA (27):

Odmítám přijmout písemnost, neboť není vyhotovena v jazyce, kterému rozumím, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení, ani k ní není přiložen překlad do jednoho z těchto jazyků.

Rozumím tomuto jazyku (těmto jazykům):

Bulharština

Litevština

Španělština

Maďarština

Čeština

Maltézština

Němčina

Nizozemština

Estonština

Polština

Řečtina

Portugalština

Angličtina

Rumunština

Francouzština

Slovenština

Irština

Slovinština

Chorvatština

Finština

Italština

Švédština

Lotyština

Jiné ☐ (uveďte): …

V:

Datum:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:


(1)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Nepovinný údaj.

(2)  V případě více než jednoho žadatele uveďte informace požadované v bodě 3.1 až 3.5

(3)  Tento bod se vztahuje pouze na členské státy, které mají několik úředních jazyků.

(4)  Tento bod se použije v souladu s čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 pouze ode dne použití decentralizovaného informačního systému.

(5)  Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(6)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(7)  Tento formulář se použije pouze na členské státy, které poskytují pomoc podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2020/1784.

((*))  Nepovinný údaj.

(8)  Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(9)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(10)  Tento formulář se vztahuje pouze na členské státy, které poskytují pomoc v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2020/1784.

(11)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(12)  Povinnost odeslat potvrzení prostřednictvím decentralizovaného informačního systému platí v souladu s čl. 37 odst. 2 pouze ode dne použití decentralizovaného informačního systému.

(13)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Nepovinný údaj.

(14)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(15)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Nepovinný údaj.

(16)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(17)  Povinnost odeslat potvrzení prostřednictvím decentralizovaného informačního systému platí v souladu s čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 pouze ode dne použití decentralizovaného informačního systému.

(18)  Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(19)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Nepovinný údaj.

(20)  Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(21)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(22)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(23)  Adresa zjištěná přijímajícím subjektem v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2020/1784.

(24)  Tento bod se vztahuje pouze na členské státy, které poskytují pomoc v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2020/1784.

(25)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(26)  Vyplní orgán provádějící doručení.

((*))  Nepovinný údaj.

(27)  Vyplní a podepíše adresát.


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79).

 

Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů (Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 1).

Pouze změny příloh I a II nařízení (ES) č. 1393/2007.


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Čl. 5 odst. 2, 3 a 4

Článek 6

Článek 7

Čl. 4 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 3

Čl. 8 odst. 2

Čl. 4 odst. 4

Čl. 8 odst. 3

Čl. 4 odst. 5

Čl. 8 odst. 4

Článek 5

Článek 9

Článek 6

10

Článek 7

Článek 11

Čl. 8 odst. 1

Čl. 12 odst. 1, 2 a 3

Čl. 8 odst. 2

Čl. 12 odst. 4

Čl. 8 odst. 3

Čl. 12 odst. 5

Čl. 8 odst. 4

Čl. 12 odst. 6

Čl. 8 odst. 5

Čl. 12 odst. 7

Článek 9

Článek 13

Článek 10

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Článek 12

Článek 16

Článek 13

Článek 17

Článek 14

Článek 18

Článek 19

Článek 15

Čl. 20 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

Článek 16

Článek 21

Článek 17

Článek 23

Článek 18

Článek 24

Článek 25

Článek 26

Článek 27

Článek 28

Článek 19

Článek 22

Článek 20

Článek 29

Článek 21

Článek 30

Čl. 31 odst. 1

Čl. 31 odst. 2

Čl. 22 odst. 1

Čl. 31 odst. 3

Čl. 22 odst. 2

Čl. 31 odst. 4

Čl. 22 odst. 3

Čl. 31 odst. 5

Čl. 22 odst. 4

Čl. 31 odst. 6

Článek 32

Čl. 23 odst. 1

Čl. 33 odst. 1

Čl. 33 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 33 odst. 3

Čl. 23 odst. 3

Čl. 32 odst. 4

Článek 34

Článek 24

Č. 35 odst. 1

-

Čl. 35 odst. 2

Článek 25

Článek 36

Článek 26

Článek 37

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU