(EU) 2020/1770Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1770 ze dne 26. listopadu 2020 o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o zrušení směrnice Komise 92/105/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 398, 27.11.2020, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1770

ze dne 26. listopadu 2020

o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o zrušení směrnice Komise 92/105/EHS

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 83 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/2031 stanoví pravidla týkající se obsahu a formátu rostlinolékařského pasu požadovaného pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a do chráněných zón a v těchto zónách.

(2)

Rostlinolékařský pas pro přemísťování na území Unie obsahuje kód vysledovatelnosti, s výjimkou určitých rostlin k pěstování použitelných k prodeji konečným uživatelům. Uvedená výjimka se nevztahuje na typy a druhy rostlin k pěstování, které má Komise uvést na seznamu.

(3)

Na určité rostliny k pěstování se vztahují opatření Unie přijatá podle článku 28 nebo 30 nařízení (EU) 2016/2031 pro konkrétní škodlivé organismy. Některé z těchto rostlin k pěstování, zejména ty, o nichž je známo, že je u nich vyšší pravděpodobnost napadení nebo infekce uvedenými konkrétními škodlivými organismy, nebo které byly zachyceny na vnitřním trhu z důvodu jejich napadení nebo infekce uvedenými konkrétními škodlivými organismy, mohou přispět k šíření uvedených škodlivých organismů v rámci Unie, a zvýšit tak potenciál uvedených škodlivých organismů způsobit významný a dlouhodobý negativní dopad na uvedené rostliny k pěstování.

(4)

Na určité rostliny k pěstování pocházející z Unie se vztahují zvláštní požadavky stanovené s ohledem na určité karanténní škodlivé organismy pro Unii podle čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 a čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2). Uvedené rostliny k pěstování mohou přispívat k šíření uvedených škodlivých organismů v rámci Unie, a zvýšit tak potenciál uvedených škodlivých organismů způsobit významný a dlouhodobý negativní dopad na uvedené rostliny k pěstování.

(5)

Některé z uvedených rostlin k pěstování byly zachyceny během přemísťování v rámci Unie, jelikož jsou hostiteli karanténních škodlivých organismů pro Unii.

(6)

Je proto vhodné požadovat kód vysledovatelnosti pro všechny rostlinolékařské pasy vydané pro uvedené rostliny k pěstování, aby se zlepšila rychlá vysledovatelnost uvedených rostlin.

(7)

Nařízení (EU) 2016/2031, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 (3) a toto nařízení stanoví soubor nových pravidel týkajících se používání a obsahu rostlinolékařských pasů. Z tohoto důvodu se směrnice Komise 92/105/EHS (4) stává bezpředmětnou a měla by být zrušena.

(8)

Aby měli profesionální provozovatelé a příslušné orgány dostatek času na přizpůsobení se uvedeným požadavkům, mělo by se toto nařízení použít ode dne 31. prosince 2021.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Typy a druhy rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů

Výjimka z požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů pro přemísťování na území Unie stanovená v čl. 83 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) 2016/2031 se nevztahuje na typy a druhy rostlin k pěstování uvedené na seznamu v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušení směrnice 92/105/EHS

Směrnice 92/105/EHS se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny (Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 44).

(4)  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování (Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22).


PŘÍLOHA

Typy a druhy rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů

Tyto rostliny k pěstování, kromě semen:

Citrus

Coffea

Lavandula dentata L.

Nerium oleander L.

Olea europea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Solanum tuberosum L.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU