(EU) 2020/1758Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1758 ze dne 28. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ohledně výjimek z důvodů vysoké míry přežití a výjimek de minimis vztahujících se na určité druhy rybolovu druhů žijících při dně Severního moře

Publikováno: Úř. věst. L 397, 26.11.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2014 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 397/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1758

ze dne 28. srpna 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ohledně výjimek z důvodů vysoké míry přežití a výjimek de minimis vztahujících se na určité druhy rybolovu druhů žijících při dně Severního moře

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti. Tyto víceleté plány uvádějí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(3)

Nařízení (EU) 2018/973, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři, rovněž zmocňuje Komisi, aby přijala akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov předložily tyto členské státy a Spojené království Komisi dne 29. května 2019 společné doporučení týkající se podrobností provádění povinnosti vykládky pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Dne 7. srpna 2019 bylo společné doporučení pozměněno. Na základě těchto společných doporučení přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 (3).

(5)

Dotčené členské státy a Spojené království předložily dne 8. listopadu 2019 nové společné doporučení k opravě některých chyb a neúmyslných opomenutí v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238.

(6)

Ve společném doporučení ze dne 8. listopadu 2019 bylo navrženo udělit výjimku pro humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně vybavených kapsou sítě o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm, a to do 31. prosince 2021. Jedná se o výjimku s kladným vědeckým hodnocením (4), která byla rovněž zahrnuta do předchozích plánů výmětů. V roce 2018 Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) zdůraznil, že podpůrné vědecké informace pro tuto výjimku byly založeny na spolehlivém přístupu a použitá metoda validace v rámci širšího loďstva byla přiměřená (5). Navzdory tomuto kladnému vědeckému základu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 tuto výjimku neúmyslně omezilo do 31. prosince 2020, ačkoli k tomu nebyly vědecky podložené důvody. Tato výjimka by proto měla být uplatňována až do 31. prosince 2021.

(7)

Na základě výše uvedených hodnocení VTHVR nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 také chybně zahrnovalo povinnost podávat zprávy, které mají být, pokud jde o výjimku pro humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně vybavených kapsou sítě o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm, předloženy nejpozději do 1. května 2020. Tato výjimka by proto měla být vyloučena z povinnosti předkládat doplňující údaje.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 obsahuje neúmyslné opomenutí týkající se výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro úlovky a vedlejší úlovky platýse evropského. Ve společném doporučení předloženém dne 7. srpna 2019 byla navržena výjimka pro platýse evropského uloveného určitými vlečnými sítěmi zaměřenými na platýsovité či okrouhlé ryby vybavenými velikostí ok nejméně 90–99 mm a dílcem seltra nebo velikostí ok nejméně 80–99 mm. VTHVR zjistil, že míra přežití se mezi příslušnými studiemi lišila (18–75 %), přičemž zvláště nižší úrovně byly zaznamenány pro menší exempláře platýse evropského (6). Z tohoto důvodu měla být výjimka udělena pouze do 31. prosince 2020, ale čl. 6 odst. 4 toto chybně neuvádí. Kromě toho by se tato výjimka měla vztahovat i na povinnost předkládat zprávy s doplňujícími údaji.

(9)

Ve společném doporučení ze dne 8. listopadu 2019 bylo navrženo zahrnout výjimku de minimis pro mníka mořského odloveného určitými vlečnými sítěmi pro lov při dně o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm.

(10)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 (7) udělilo výjimku de minimis pro mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů odloveného určitými vlečnými sítěmi pro lov při dně o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm v podoblasti ICES 4. Tato výjimka byla udělena na základě vědeckých důkazů poskytnutých členskými státy a potvrzených vědeckým hodnocením (8). VTHVR poznamenal, že je důvodné předpokládat, že zlepšení selektivity ke snížení nežádoucích úlovků mníka je vzhledem k morfologii mníka technicky náročné. Tato výjimka nebyla do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 přenesena z důvodu chybné komunikace mezi regionální skupinou členských států a Komisí. Článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 by proto měl být změněn tak, aby výše uvedené bylo zahrnuto.

(11)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost krátce po svém vyhlášení. Jelikož nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2020, mělo by se toto nařízení rovněž použít od tohoto data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 se mění takto:

1)

Článek 3 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Výjimka uvedená v odst. 1 písm. b) bodech 1 a 3 se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději dne 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. b) bodech 1 a 3. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.“;

2)

Článek 6 odst. 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Výjimky uvedené v odst. 1 písm. c) a odstavci 2 se prozatímně uplatňují do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. c) a odstavci 2. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.“;

3)

Článek 10 se mění takto:

a)

v písm. n) pod úvodní větou se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve a nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující uvedenou výjimku. VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020;“

b)

Doplňuje se nové písmeno o), které zní:

„o)

při rybolovu mníka mořského při dně ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm:

množství mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu mníka mořského při tomto způsobu rybolovu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 34).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=f2e28988-14e4-4fdf-9770-0619edd32e64&groupId=43805

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 17).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf/9798bf87-66be-467a-aeb9-4950cddbddfb


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU