(EU) 2020/1727Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1727 ze dne 18. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se oprávněných hospodářských subjektů

Publikováno: Úř. věst. L 387, 19.11.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 9. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.19.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 387/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1727

ze dne 18. listopadu 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se oprávněných hospodářských subjektů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se pro účely udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu zajistilo jednotné provádění kritéria stanoveného v čl. 39 písm. a) nařízení (EU) č. 952/2013 (dále jen „celní kodex Unie“) – tj. žadatel se nedopustil žádného vážného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností – je třeba vyjasnit některá ustanovení článku 24 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2). Zaprvé je třeba vyjasnit, že pokud jde o porušení předpisů, je kritérium splněno, jestliže žádný správní nebo soudní orgán nerozhodl, že jedna z osob uvedených v čl. 24 odst. 1 písm. b) se v předchozích třech letech dopustila takového porušení předpisů. Skutečnosti, které zakládají porušení předpisů, musely nastat v předchozích třech letech, i když správní nebo soudní orgán může v některých případech dospět k závěrům týkajícím se uvedených skutečností po uplynutí těchto tří let. Zadruhé je třeba upřesnit, že příslušná závažná nebo opakovaná porušení celních a daňových předpisů se musejí týkat hospodářské činnosti osob uvedených v písmenu b) uvedeného článku. Zatřetí je třeba vyjasnit, u kterých dalších osob kromě žadatele – v závislosti na organizační struktuře žadatele – musí být provedeno posouzení s ohledem na toto kritérium.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Článek 24 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Kritérium stanovené v čl. 39 písm. a) kodexu se považuje za splněné, pokud:

a)

žádný správní nebo soudní orgán nerozhodl o tom, že některá z osob uvedených v písmenu b) se v posledních třech letech dopustila vážného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů v souvislosti se svou hospodářskou činností, a

b)

žádná z následujících osob nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s její hospodářskou činností, v příslušných případech včetně hospodářské činnosti žadatele:

i)

žadatel;

ii)

zaměstnanci odpovědní za celní záležitosti žadatele a

iii)

osoby, které jsou pověřeny vedením žadatele nebo které vykonávají kontrolu nad řízením společnosti.“;

2)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud je osoba uvedená v odst. 1 písm. b) bodě iii) jiná než žadatel usazena nebo má bydliště ve třetí zemi, posoudí celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí splnění kritéria uvedeného v čl. 39 písm. a) kodexu na základě záznamů a informací, které má k dispozici.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU