(EU) 2020/1721Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1721 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se stanoví technické údaje souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 386, 18.11.2020, s. 9-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.18.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 386/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1721

ze dne 17. listopadu 2020,

kterým se stanoví technické údaje souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno přesné provádění výběrového šetření v oblasti životních podmínek, měla by Komise stanovit technické údaje souboru údajů.

(2)

Šetření statistiky EU v oblasti příjmů a životních podmínek („šetření EU-SILC“) je klíčovým nástrojem pro poskytování informací, které jsou požadovány v rámci evropského semestru a evropského pilíře sociálních práv, zejména pokud jde o rozdělení příjmů, chudobu a sociální vyloučení. Poskytuje také informace o zdravotní péči, zdravotních determinantech, zdravotním stavu a zdravotním postižení z modulu o zdraví prováděného každé tři roky a údaje o životní pohodě a účasti na společenském a kulturním životě z modulu o kvalitě života prováděného každých šest let.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické charakteristiky souboru údajů pro modul o zdraví prováděný každé tři roky a modul o kvalitě života v oblasti příjmů a životních podmínek prováděný každých šest let jsou stanoveny v příloze a odkazují na:

a)

identifikátor proměnné;

b)

název proměnné;

c)

označení a kód modality;

d)

statistickou jednotku;

e)

způsob sběru;

f)

referenční období.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Technické charakteristiky proměnných

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Kód modality

Označení modality

Statistická jednotka

Způsob sběru

Referenční období

Zdravotní péče

HS200

Finanční zátěž zdravotní péče (kromě léků)

1

2

3

Představuje vysokou zátěž

Představuje určitou zátěž

Nepředstavuje žádnou zátěž

Domácnost

Respondent za domácnost

Posledních 12 měsíců

HS200_F

Finanční zátěž zdravotní péče (kromě léků) (označení)

1

–1

–2

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Není relevantní (nikdo v domácnosti nepotřeboval/nevyužil zdravotní péči)

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

HS210

Finanční zátěž zubní péče

1

2

3

Představuje vysokou zátěž

Představuje určitou zátěž

Nepředstavuje žádnou zátěž

Domácnost

Respondent za domácnost

Posledních 12 měsíců

HS210_F

Finanční zátěž zubní péče (označení)

1

–1

–2

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Není relevantní (nikdo v domácnosti nepotřeboval/nevyužil zubní péči)

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

HS220

Finanční zátěž výdajů za léky

1

2

3

Představuje vysokou zátěž

Představuje určitou zátěž

Nepředstavuje žádnou zátěž

Domácnost

Respondent za domácnost

Posledních 12 měsíců

HS220_F

Finanční zátěž výdajů za léky (označení)

1

–1

–2

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Není relevantní (nikdo v domácnosti nepotřeboval/neužíval léky)

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH090

Počet návštěv praktického nebo rodinného lékaře za posledních 12 měsíců

1

2

3

4

5

Žádná

1–2krát

3–5krát

6–9krát

10krát a více

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Posledních 12 měsíců

PH090_F

Počet návštěv praktického nebo rodinného lékaře za posledních 12 měsíců (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH080

Počet návštěv zubaře nebo ortodontisty nebo jiných specialistů v oblasti zubní péče za posledních 12 měsíců

1

2

3

4

5

Žádná

1–2krát

3–5krát

6–9krát

10krát a více

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Posledních 12 měsíců

PH080_F

Počet návštěv zubaře nebo ortodontisty nebo jiných specialistů v oblasti zubní péče za posledních 12 měsíců (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH100

Počet návštěv lékaře specialisty (kromě zubaře, ortodontisty nebo jiných specialistů v oblasti zubní péče) za posledních 12 měsíců

1

2

3

4

5

Žádná

1–2krát

3–5krát

6–9krát

10krát a více

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti) nebo registry

Posledních 12 měsíců

PH100_F

Počet návštěv odborného lékaře (kromě zubaře, ortodontisty nebo jiných specialistů v oblasti zubní péče) za posledních 12 měsíců (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

Zdravotní determinanty

PH110 A

BMI 1 Váha

20–350

váha v kg

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Současné

PH110A_F

BMI 1 Váha (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH110B

BMI 2 Výška

50–250

výška v cm

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH110B_F

BMI 2 Výška (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH122

Druh pohybové aktivity při výkonu zaměstnání

1

2

3

4

Převážně poloha vsedě

Převážně poloha vstoje

Převážně chůze či úkony s mírnou fyzickou náročností

Převážně fyzicky namáhavá manuální práce či fyzicky náročné pracovní úkony

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Typický týden

PH122_F

Druh pohybové aktivity při výkonu zaměstnání (označení)

1

–1

–2

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nepoužije se (PL032≠1)

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH132

Frekvence pohybových aktivit (mimo práci)

1

2

3

4

5

6

Dvakrát denně či vícekrát za den

Jednou denně

Čtyřikrát až šestkrát za týden

Jednou až třikrát za týden

Méně než jednou týdně

Nikdy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Typický týden

PH132_F

Frekvence pohybových aktivit (mimo práci) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH142

Četnost konzumace ovoce (s výjimkou ovocných šťáv)

1

2

3

4

5

6

Dvakrát denně či vícekrát za den

Jednou denně

Čtyřikrát až šestkrát za týden

Jednou až třikrát za týden

Méně než jednou týdně

Nikdy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Typický týden

PH142_F

Četnost konzumace ovoce (s výjimkou ovocných šťáv) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH152

Četnost konzumace zeleniny nebo salátu (s výjimkou zeleninových šťáv)

1

2

3

4

5

6

Dvakrát denně či vícekrát za den

Jednou denně

Čtyřikrát až šestkrát za týden

Jednou až třikrát za týden

Méně než jednou týdně

Nikdy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Typický týden

PH152_F

Četnost konzumace zeleniny nebo salátu (s výjimkou zeleninových šťáv) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH171

Četnost užívání tabáku (včetně elektronických cigaret nebo podobných elektronických zařízení)

1

2

3

4

5

Ano, denně

Ano, několikrát týdně

Ano, několikrát měsíčně

Ano, několikrát ročně

Vůbec ne

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PH171_F

Četnost užívání tabáku (včetně elektronických cigaret nebo podobných elektronických zařízení) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH180

Četnost konzumace alkoholických nápojů jakéhokoli druhu

1

2

3

4

5

Ano, denně

Ano, několikrát týdně

Ano, několikrát měsíčně

Ano, několikrát ročně

Vůbec ne

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PH180_F

Četnost konzumace alkoholických nápojů jakéhokoli druhu (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

Podrobné údaje o zdravotním stavu a zdravotním postižení

PH101

Zrakové potíže i přes používání dioptrických brýlí či kontaktních čoček

1

2

3

4

Ne, bez potíží

Ano, určité potíže

Ano, značné potíže

Nevidí

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH101_F

Zrakové potíže i přes používání dioptrických brýlí či kontaktních čoček (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH111

Potíže slyšet i přes použití sluchových pomůcek

1

2

3

4

Ne, bez potíží

Ano, určité potíže

Ano, značné potíže

Neslyší

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH111_F

Potíže slyšet i přes použití sluchových pomůcek (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH121

Potíže při chůzi nebo při chůzi do schodů

1

2

3

4

Ne, bez potíží

Ano, určité potíže

Ano, značné potíže

Není vůbec schopen chodit

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH121_F

Potíže při chůzi nebo při chůzi do schodů (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH131

Potíže s pamětí nebo soustředěním

1

2

3

4

Ne, bez potíží

Ano, určité potíže

Ano, značné potíže

Vůbec si nepamatuje/nesoustředí se vůbec

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH131_F

Potíže s pamětí nebo soustředěním (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH141

Potíže s (péčí o vlastní osobu, např.) umytím celého těla nebo oblékáním

1

2

3

4

Ne, bez potíží

Ano, určité potíže

Ano, značné potíže

Neschopen se umýt ani obléknout

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH141_F

Potíže s (péčí o vlastní osobu, např.) umytím celého těla nebo oblékáním

(označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PH151

Potíže při komunikaci (používání obvyklého jazyka, například porozumět ostatním nebo být pochopen ostatními)

1

2

3

4

Ne, bez potíží

Ano, určité potíže

Ano, značné potíže

Není vůbec schopen komunikace

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Stávající

PH151_F

Potíže při komunikaci (používání obvyklého jazyka, například porozumět ostatním nebo být pochopen ostatními) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

Životní pohoda

PW241

Pociťované opomíjení

1

2

3

4

5

99

Rozhodně souhlasím

Souhlasím

Nemám vyhraněný názor

Nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

Nevím

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Stávající

PW241_F

Pociťované opomíjení (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PW030

Spokojenost s finanční situací

0–10

99

Zcela nespokojen(a) – zcela spokojen(a)

Nevím

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Stávající

PW030_F

Spokojenost s finanční situací (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PW160

Spokojenost s osobními vztahy

0–10

99

Zcela nespokojen(a) – zcela spokojen(a)

Nevím

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Stávající

PW160_F

Spokojenost s osobními vztahy (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PW120

Spokojenost s využitím času (množství volného času)

0–10

99

Zcela nespokojen(a) – zcela spokojen(a)

Nevím

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Stávající

PW120_F

Spokojenost s využitím času (množství volného času) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PW230

Pocit osamělosti

1

2

3

4

5

99

Neustále

Většinou

Někdy

Zřídka

Nikdy

Nevím

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Poslední 4 týdny

PW230_F

Pocit osamělosti (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PW090

Šťastný/á

1

2

3

4

5

99

Neustále

Většinou

Někdy

Zřídka

Nikdy

Nevím

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Poslední 4 týdny

PW090_F

Šťastný/á (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PW180

Pomoc od druhých

1

2

Ano

Ne

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor

Obvyklé

PW180_F

Pomoc od druhých (označení)

1

–1

–2

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nepoužije se (žádní příbuzní, přátelé, sousedé)

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

Účast na společenském a kulturním životě

PS010

Počet návštěv kin

1

2

3

4

5

6

7

8

Nejvýše třikrát

Více než třikrát

Ne – nemůže si to dovolit

Ne – nedostatek zájmu

Ne – v blízkosti není žádné kino

Ne – nedostatek času

Ne – sledování filmů jinými prostředky (televize, internet)

Ne – jiné důvody

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS010_F

Počet návštěv kin (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS020

Počet návštěv vystoupení (divadelní, koncertní, operní, baletní a taneční představení)

1

2

3

4

5

6

7

Nejvýše třikrát

Více než třikrát

Ne – nemůže si to dovolit

Ne – nedostatek zájmu

Ne – v blízkosti se nekonají žádná vystoupení

Ne – nedostatek času

Ne – jiné důvody

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS020_F

Počet návštěv vystoupení (divadelní, koncertní, operní, baletní a taneční představení) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS030

Počet návštěv kulturních památek

1

2

3

4

5

6

7

Nejvýše třikrát

Více než třikrát

Ne – nemůže si to dovolit

Ne – nedostatek zájmu

Ne – v blízkosti nejsou žádné kulturní památky

Ne – nedostatek času

Ne – jiné důvody

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS030_F

Počet návštěv kulturních památek (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS040

Počet návštěv sportovních akcí

1

2

3

4

5

6

7

8

Nejvýše třikrát

Více než třikrát

Ne – nemůže si to dovolit

Ne – nedostatek zájmu

Ne – v blízkosti se nekonají žádné sportovní akce

Ne – nedostatek času

Ne – sledování sportovních akcí jinými prostředky (televize, internet)

Ne – jiné důvody

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS040_F

Počet návštěv sportovních akcí (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS041

Provozování umělecké činnosti

1

2

3

4

5

6

Denně

Každý týden (ne každý den)

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

Jednou měsíčně

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

Nikdy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Obvyklé

PS041_F

Provozování umělecké činnosti (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS042

Četba knih (včetně elektronických knih a audioknih, v průběhu roku)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ano – 1–4 knihy

Ano – 5–9 knih

Ano – nejméně 10 knih

Ne – nemůže si to dovolit

Ne – nedostatek zájmu

Ne – nedostatek času

Ne – nedostatečný přístup

Ne – jiné důvody

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS042_F

Četba knih (včetně elektronických knih a audioknih, v průběhu roku) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS050

Frekvence scházení se s rodinou (příbuznými)

1

2

3

4

5

6

99

Denně

Každý týden (ne každý den)

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

Jednou měsíčně

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

Nikdy

Žádní příbuzní

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Obvyklé

PS050_F

Frekvence scházení se s rodinou (příbuznými) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS060

Frekvence scházení se s přáteli

1

2

3

4

5

6

Denně

Každý týden (ne každý den)

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

Jednou měsíčně

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

Nikdy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Obvyklé

PS060_F

Frekvence scházení se s přáteli (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS070

Frekvence kontaktu s rodinou (příbuznými)

1

2

3

4

5

6

99

Denně

Každý týden (ne každý den)

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

Jednou měsíčně

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

Nikdy

Žádní příbuzní

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Obvyklé

PS070_F

Frekvence kontaktu s rodinou (příbuznými) (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS080

Frekvence kontaktu s přáteli

1

2

3

4

5

6

Denně

Každý týden (ne každý den)

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

Jednou měsíčně

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

Nikdy

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Obvyklé

PS080_F

Frekvence kontaktu s přáteli (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS110

Účast na formálních dobrovolných činnostech

1

2

3

4

5

6

Ano – charitativní organizace

Ano – kulturní organizace

Ano – sportovní organizace

Ano – náboženská organizace jakékoli víry

Ano – jiná organizace

Ne

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS110_F

Účast na formálních dobrovolných činnostech (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS111

Účast na neformálních dobrovolných činnostech

1

2

Ano

Ne

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS111_F

Účast na neformálních dobrovolných činnostech (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 

PS102

Aktivní občanství

1

2

3

4

Ano

Ne – nedostatek zájmu

Ne – nedostatek času

Ne – jiný důvod

Všichni stávající členové domácnosti ve věku 16 let nebo více nebo vybraný respondent (je-li relevantní)

Osobní rozhovor (zástupce výjimečně u osob, které jsou dočasně pryč nebo v neschopnosti)

Posledních 12 měsíců

PS102_F

Aktivní občanství (označení)

1

–1

–3

–7

Proměnná je vyplněna

Chybí

Nevybraný respondent

Nepoužije se (neshromažďuje se v souladu s prováděním „víceletého průběžného plánování“)

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU