(EU) 2020/1720Nařízení Komise (EU) 2020/1720 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 386, 18.11.2020, s. 6-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.18.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 386/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1720

ze dne 17. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 první a třetí pododstavec a čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně hygienických a veterinárních podmínek pro dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Požadavky na dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy do Unie a jeho tranzit přes Unii jsou stanoveny v příloze XIV uvedeného nařízení, která obsahuje též seznam třetích zemí.

(2)

Dne 19. března 2019 předložila Gruzie žádost, aby byla doplněna na seznam v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách do Unie.

(3)

Komise provedla kontroly na místě, včetně důkladného posouzení veterinárních právních předpisů žádající třetí země a schopnosti příslušných orgánů žádající třetí země provádět uvedené právní předpisy a úřední kontroly, s cílem doplnit žádající třetí zemi na seznam v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách do Unie. Příslušné orgány Gruzie poskytly Komisi ujištění, že Gruzie je schopna splnit příslušné hygienické podmínky, a dostatečné záruky ohledně kontrol, které provádějí u výroby zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách. Je proto oprávněné doplnit Gruzii na seznam třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách.

(4)

Nařízení (EU) č. 142/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze XIV kapitole II oddíle 1 tabulce 2 nařízení (EU) č. 142/2011 se řádek 12 nahrazuje tímto:

„12

Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy

a)

V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy: materiály uvedené v čl. 35 písm. bodech i) a ii).

b)

V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu: materiály uvedené v čl. 35 písm. a) bodě iii).

Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy musí být vyrobeny v souladu s kapitolou II přílohy XIII.

a)

V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:

třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v příloze I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso.

V případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.

b)

V případě žvýkacích pamlsků pro psy a krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva:

 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země:

 

(JP) Japonsko

 

(EC) Ekvádor

 

(LK) Šrí Lanka

 

(TW) Tchaj-wan

 

(SA) Saúdská Arábie (pouze zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu z drůbeže).

 

(GE) Gruzie (pouze zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách)

 

V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.

a)

V případě krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu: příloha XV kapitola 3 (A).

b)

V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách: příloha XV kapitola 3 (B).

c)

V případě žvýkacích pamlsků pro psy: příloha XV kapitola 3 (C).

d)

V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu: příloha XV kapitola 3 (D).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU