(EU) 2020/1713Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1713 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

Publikováno: Úř. věst. L 384, 17.11.2020, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.17.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1713

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2019/159 (2) Komise uložila ochranná opatření týkající se některých výrobků z oceli na dobu tří let. Tato opatření mají podobu celních kvót použitelných po určitá období, v jejichž rámci je splatné clo při překročení kvóty ve výši 25 %, pokud dovoz překročí stanovenou prahovou hodnotu, která odpovídá průměrné úrovni dovozu v letech 2015 až 2017.

(2)

Nařízením (EU) 2019/1382 (3) zavedla Komise mechanismus, který brání souběžnému uplatňování tohoto cla při překročení kvóty s antidumpingovými a/nebo vyrovnávacími opatřeními, která se vztahují rovněž na některé výrobky z oceli.

(3)

Za tímto účelem byla v příloze nařízení (EU) 2019/1382 uvedena všechna antidumpingová a antisubvenční opatření týkající se výrobků, na něž se v té době rovněž vztahují ochranná opatření, a specifikováno antidumpingové a/nebo antisubvenční clo, které by mělo být uloženo, jakmile se clo při překročení kvóty stane použitelným.

(4)

Dne úterý 6. října 2020 uložila Komise nařízením (EU) 2020/1408 (4) konečná antidumpingová opatření na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu.

(5)

Jak je uvedeno v 310. bodě odůvodnění nařízení (EU) 2020/1408, mechanismus, který brání souběžnému uplatňování opatření, se vztahuje na tyto výrobky, jelikož se na ně vztahují rovněž ochranná opatření (výrobek č. 8). Příloha nařízení (EU) 2019/1382 by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala nařízení (EU) 2020/1408.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nástroje na ochranu obchodu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1382 se mění takto:

1)

V příloze 1.B „Seznam právních předpisů ukládajících antidumpingová a antisubvenční opatření na výrobky, které podléhají ochrannému opatření“ se doplňuje nový odstavec, který zní:

„19)   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1408 ze dne úterý 6. října 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 325, 7.10.2020, s. 26).“

2)

V příloze 2 „Sazby antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla platné po dobu splatnosti ochranného cla na stejný výrobek“ se doplňuje nová PŘÍLOHA 2.18, která zní:

PŘÍLOHA 2.18

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1408 ze dne úterý 6. října 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 325, 7.10.2020, s. 26).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Indonésie

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

C541

17,3

0,0 %

Indonésie

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

C547

17,3

0,0 %

Indonésie

Všechny ostatní společnosti

C999

17,3

0,0 %

Čínská lidová republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

C163

19,0

0,0 %

Čínská lidová republika

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

C542

19,0

0,0 %

Čínská lidová republika

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

C543

19,0

0,0 %

Čínská lidová republika

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.

C025

19,0

0,0 %

Čínská lidová republika

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.

C544

14,6

0,0 %

Čínská lidová republika

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd.

C558

9,2

0,0 %

Čínská lidová republika

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

C545

17,5

0,0 %

Čínská lidová republika

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

C546

17,5

0,0 %

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti

C999

19,0

0,0 %

Tchaj-wan

Yieh United Steel Co.

C032

4,1

0,0 %

Tchaj-wan

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

C031

4,1

0,0 %

Tchaj-wan

Walsin Lihwa Co.

C548

7,5

0,0 %

Tchaj-wan

Všechny ostatní společnosti

C999

7,5

0,0 %

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019, o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření (Úř. věst. L 227, 3.9.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1408 ze dne 6. října 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 325, 7.10.2020, s. 26).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU