(EU) 2020/1706Nařízení Rady (EU) 2020/1706 ze dne 13. listopadu 2020 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 – 2023

Publikováno: Úř. věst. L 385, 17.11.2020, s. 3-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1706

ze dne 13. listopadu 2020

o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 – 2023

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zásobování Unie některými produkty rybolovu v současnosti závisí na dovozu ze třetích zemí. Během uplynulých desetiletí se závislost Unie na dovozech za účelem uspokojení poptávky po produktech rybolovu zvýšila. Aby se zajistilo, že produkce produktů rybolovu v Unii nebude ohrožena a zpracovatelský průmysl v Unii bude přiměřeně zásobován, je třeba v mezích celních kvót pro patřičný objem zrušit nebo snížit dovozní cla na řadu produktů rybolovu. Aby byla na trhu Unie zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi dováženými produkty rybolovu a produkty rybolovu Unie, měl by být zohledněn také dopad opatření na konkurenceschopnost producentů ryb z nie.

(2)

Nařízením Rady (EU) 2018/1977 (1) byly otevřeny autonomní celní kvóty Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020 a byl stanoven způsob jejich správy. Jelikož uvedené nařízení pozbyde platnosti dne 31. prosince 2020, mělo by být na období 2021 – 2023 přijato nové nařízení stanovující celní kvóty.

(3)

Všichni dovozci Unie by měli mít rovný a nepřetržitý přístup k celním kvótám stanoveným tímto nařízením a celní sazby stanovené pro tyto celní kvóty by měly být používány nepřetržitě pro veškerý dovoz příslušných produktů rybolovu do všech členských států až do vyčerpání celních kvót.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2) stanoví systém správy celních kvót, jenž se řídí časovým pořadím dat, kdy byla přijata celní prohlášení k propuštění do volného oběhu. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by měly Komise a členské státy spravovat v souladu s uvedeným systémem.

(5)

Je důležité zajistit transparentnost, předvídatelnost a právní jistotu pro všechny zúčastněné strany. Jelikož celní kvóty mají zajistit, aby byl zpracovatelský průmysl v Unii přiměřeně zásobován produkty rybolovu, měla by být pro udělení kvóty vyžadována minimální úroveň zpracování nebo úkonů.

(6)

Aby se zajistilo, že jsou celní kvóty spravovány účinně, mělo by být členským státům umožněno čerpat z objemů celních kvót potřebná množství odpovídající jejich skutečnému dovozu. Protože tento způsob správy vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, měla by být Komise oprávněna sledovat tempo, jakým jsou celní kvóty čerpány, a podle toho členské státy informovat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rámci celních kvót se dovozní cla u produktů uvedených v příloze pozastavují nebo snižují podle sazeb, na období a až do objemů, jak jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 3

Celní kvóty podléhají celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).

Článek 4

1.   Pozastavení nebo snížení dovozních cel se uplatní pouze na produkty určené k lidské spotřebě.

2.   Celní kvóty nejsou dostupné pro produkty, jejichž zpracování probíhá na úrovni maloobchodního prodeje nebo ve stravovacích zařízeních.

3.   Celní kvóty nejsou dostupné pro produkty určené pouze k jednomu nebo k několika z těchto zpracovatelských úkonů:

a)

čištění, kuchání, odstranění hlavy a ocasu;

b)

řezání;

c)

opětovné balení filé zmrazeného technologií IQF (rychlozmrazování jednotlivých částí);

d)

vzorkování a třídění;

e)

označování;

f)

balení;

g)

chlazení;

h)

zmrazení;

i)

hluboké zmrazování;

j)

odmrazování;

k)

glazování;

l)

rozmrazování; a

m)

oddělování.

4.   Aniž je dotčen odstavec 3, jsou celní kvóty dostupné pro produkty určené k jednomu nebo k několika z těchto zpracovatelských úkonů:

a)

dělení na kostky;

b)

porcování na kolečka a porcování na pásky pro materiály kódů KN 0307 43 91, 0307 43 92 a 0307 43 99;

c)

filetování;

d)

výroba plátků;

e)

dělení zmrazených bloků;

f)

dělení zmrazených bloků prokládaného filé s cílem získat jednotlivé filety;

g)

porcování na plátky pro materiály kódů KN ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 a ex 0303 89 90;

h)

ošetření balicími plyny, jak jsou vymezeny v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, (4) pro produkty kódů KN 0306 16 99 (podpoložky TARIC 20 a 30), 0306 17 92 (podpoložka TARIC 20), 0306 17 99 (podpoložka TARIC 10), 0306 35 90 (podpoložky TARIC 12, 14, 92 a 93), 0306 36 90 (podpoložky TARIC 20 a 30), 1605 21 90 (podpoložky TARIC 45, 55 a 62) a 1605 29 00 (podpoložky TARIC 50, 55 a 60); a

i)

dělení zmrazeného produktu nebo tepelné zpracování zmrazeného produktu za účelem odstranění vnitřního odpadového materiálu pro materiály kódů KN 0306 11 10 (podpoložka TARIC 10), 0306 11 90 (podpoložka TARIC 20) a 0306 31 00 (podpoložka TARIC 10).

Článek 5

Komise a celní orgány členských států úzce spolupracují, aby zajistily řádné řízení a kontrolu uplatňování tohoto nařízení.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Nařízení Rady (EU) 2018/1977 ze dne 11. prosince 2018 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020 (Úř. věst. L 317, 14.12.2018, s. 2).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis

Roční objem kvóty (v tunách)  (1)

Celní sazba v rámci kvóty

Kvótové období

09.2503

ex 0303 39 85

80

Platýsi (Limanda aspera – limanda drsná, Lepidopsetta bilineata – platýs dvoupruhý, Pleuronectes quadrituberculatus – platýs žlutobřichý, Limanda ferruginea – platýs zlatý, a druh Lepidopsetta polyxystra), zmrazení, ke zpracování

7 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2504

0302 11 20

 

Pstruzi druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg

10 000

5 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2505

ex 0303 54 10

95

Makrela japonská (Scomber japonicus), vcelku, filety a řezy, ke zpracování

5 000

7,5 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 89 49

20

ex 0304 99 99

12

09.2746

ex 0302 89 90

30

Chňapal purpurový (Lutjanus purpureus), čerstvý, chlazený, ke zpracování

1 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2748

ex 0302 91 00

96

Rybí jikry, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené nebo ve slaném nálevu, ke zpracování

5 700

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0303 91 90

96

ex 0305200

41

09.2750

ex 0305 20 00

35

Rybí jikry, prané, zbavené přídavných orgánů a pouze solené nebo ve slaném nálevu, pro výrobu kaviárových náhražek

1 200

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2754

ex 0303 59 10

10

Sardele (Engraulis anchoita – sardel argentinská a Engraulis capensis – sardel kapská), zmrazené, ke zpracování

500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2759

ex 0302 51 10

20

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velkohlavá (Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida), vyjma jater, jiker a mlíčí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, ke zpracování

110 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Štikozubci (Merluccius spp. vyjma štikozubce obecného – Merluccius merluccius a mníkovců – Urophycis spp.), hruj růžová (Genypterus blacodes) a hruj kapská (Genypterus capensis), zmrazené, ke zpracování

10 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

09.2761

ex 0304 79 50

10

Treskovníci (Macruronus spp.), zmrazené filé a ostatní zmrazené maso, ke zpracování

17 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 79 90

11

17

ex 0304 95 90

11

17

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živí, chlazení, zmrazení, ke zpracování

200

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0306 11 90

20

ex 0306 31 00

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velkohlavá (Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida), solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, ke zpracování

2 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Sardele (Engraulis anchoita – sardel argentinská), solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, ke zpracování

1 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, zmrazené, ke zpracování

60 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2774

ex 0304 74 15

10

Štikozubec tichooceánský (Merluccius productus) a štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi), zmrazené filé a ostatní maso, ke zpracování

40 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 74 19

10

ex 0304 95 50

10

20

09.2776

ex 0304 71 10

10

Treska obecná (Gadus morhua) a treska velkohlavá (Gadus macrocephalus), zmrazené filé a zmrazené maso, ke zpracování

50 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2777

ex 0303 67 00

10

Treska pestrá (Theragra chalcogramma), zmrazená, zmrazené filé a ostatní zmrazené maso ke zpracování

340 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2778

ex 0304 83 90

21

Platýsi, zmrazené filé a ostatní rybí maso (Limanda aspera – limanda drsná, Lepidopsetta bilineata – platýs dvoupruhý, Pleuronectes quadrituberculatus – platýs žlutobřichý, Limanda ferruginea – platýs zlatý, a druh Lepidopsetta polyxystra), ke zpracování

10 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 99 99

65

09.2785

ex 0307 43 91

10

Pouzdra  (2) kalmarů (Ommastrephes spp., vyjma kalmara šípového – Todarodes sagittatus, synonymum: Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. a Illex spp., zmrazená, s kůží a ploutvemi, ke zpracování

20 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0307 43 92

10

ex 0307 43 99

21

09.2786

ex 0307 43 91

20

Kalmaři (Ommastrephes spp., vyjma kalmara šípového – Todarodes sagittatus, synonymum: Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. a Illex spp., zmrazení celí nebo zmrazená chapadla a ploutve, ke zpracování

5 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0307 43 92

20

ex 0307 43 99

29

09.2788

ex 0302 41 00

10

Sleď obecný (Clupea harengus), sleď tichomořský (Clupea pallasii) o kusové hmotnosti převyšující 100 g nebo řezy o kusové hmotnosti převyšující 80 g, vyjma jater, jiker a mlíčí, ke zpracování

10 000

0 %

1. října 2021–14. února 2022

1. října 2022–14. února 2023

1. října 2023–31. prosince 2023

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filety známé jako „hřbety“ tuňáků a tuňáků pruhovaných, ke zpracování

35 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

92

94

09.2792

ex 1604 12 99

16

Sledi, kořenění a/nebo naložení v octu, ve slaném nálevu, konzervovaní v barelech o čisté suché hmotnosti nejméně 70 kg, ke zpracování

5 000

10 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2794

ex 1605 21 90

45

Kreveta severní (Pandalus borealis) a kreveta Ezopova (Pandalus montagui), uvařené a vyloupané, ke zpracování

4 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

62

ex 1605 29 00

50

55

09.2798

ex 0306 16 99

20

Kreveta severní (Pandalus borealis) a kreveta Ezopova (Pandalus montagui), nevyloupané, čerstvé, chlazené nebo zmrazené ke zpracování

2 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

30

ex 0306 35 90

12

14

92

93

09.2800

ex 1605 21 90

55

Kreveta oceánská (Pandalus jordani), uvařená a vyloupaná, ke zpracování

2 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Kreveta pacifická (Penaeus vannamei) a kreveta tygří (Penaeus monodon), s krunýři nebo bez krunýřů, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, neuvařené, ke zpracování

48 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0306 36 90

30

09.2804

ex 1605 40 00

40

Ocásky raků červených (Procambarus clarkii), vařené, ke zpracování

2 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2821

0307 43 33

 

Oliheň šelfová (Loligo pealei, synonymum: Doryteuthis pealeii) zmrazené

1 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

09.2822

ex 0303 11 00

20

Losos obecný, bez hlavy a vykuchaný, ve formě filé, zmrazený, druhů Oncorhynchus nerka (losos nerka, (losos červený)), Oncorhynchus kisutch (losos kisuč), Oncorhynchus keta (losos keta) a Oncorhynchus tschawytscha (losos čavyča), ke zpracování

10 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0303 12 00

20

ex 0304 81 00

20

09.2823

ex 0303 81 15

10

Ostroun obecný (Squalus acanthias), celý, filé a jiné rybí maso, zmrazené, na zpracování

2 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0304 88 11

10

ex 0304 96 10

10

09.2824

ex 0302 52 00

10

Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) čerstvá, chlazená nebo zmrazená bez hlavy, bez žaber a vykuchaná, ke zpracování

3 500

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Garnela Müllerova (Pleoticus muelleri), s krunýři či bez krunýřů, čerstvá, chlazená nebo zmrazená, ke zpracování

8 000

0 %

1. ledna 2021–31. prosince 2023

ex 0306 36 90

20


(1)  Vyjádřeno v čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak.

(2)  Tělo hlavonožce nebo kalmara bez hlavy a bez chapadel, s kůží a ploutvemi.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU