(EU) 2020/1703Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1703 ze dne 13. listopadu 2020 o jednotných podmínkách pro předávání časových řad pro nové regionální členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003

Publikováno: Úř. věst. L 382, 16.11.2020, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 382/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1703

ze dne 13. listopadu 2020

o jednotných podmínkách pro předávání časových řad pro nové regionální členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1059/2003 stanoví právní rámec pro regionální klasifikaci, která umožňuje sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik v Unii.

(2)

Komise změnila společnou klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1755 (2) s účinkem od 1. ledna 2021.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy předají Komisi (Eurostatu) časové řady pro nové regionální členění v souladu s přílohou do 1. ledna 2023.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1755 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 270, 24.10.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

Rok požadovaný pro zahájení podle statistické oblasti

Oblast

Úroveň NUTS 2

Úroveň NUTS 3

Zemědělství

2016

 

Demografie – počet obyvatel, živě narozené děti, úmrtí

1990  (1)

1990  (2)

Trh práce – zaměstnanost, nezaměstnanost

2016

2016  (3)

Vzdělávání

2013

 

Životní prostředí – zařízení pro zpracování odpadů

2018

 

Zdraví – příčiny úmrtí

2011

 

Zdraví – infrastruktura

1996  (4)

 

Zdraví – pacienti

2003  (5)

 

Informační společnost

2016  (6)

 

Regionální účty – účty domácností podle regionů

2000

 

Regionální účty – účty podle odvětví a podle regionů

2000

2000

Věda a technika – výdaje na VaV a pracovníky v oblasti VaV

2016

 

Cestovní ruch

2018

 


(1)  Předání není povinné pro referenční roky 1990 až 2012.

(2)  Předání není povinné pro referenční roky 1990 až 2012.

(3)  Předání není povinné.

(4)  Předání není povinné.

(5)  Předání není povinné.

(6)  Předání není povinné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU